Petőfi Népe, 1960. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-27 / 22. szám

19G0. január 27, szerda 3. oldal 9700 ajtó- és ablaki oh, 27000 négyzetméter parketta Szép eredmények után, új feladatok előtt a Hegyei Faipari Vállalat * lió lakás építését vette tervbe 1975-ig, s ez nagy feladatokat ró a Megyei Faipari Vállalatra is. A megyei tanács és az üzem vezetői a termelés növelését már ehhez az igényhez mérete­zik. Az új, 63 méteres gépmű­hely elkészültével több mint 50 százalékkal nő az üzem mun­katerülete. Falegyenben vannak az új készáruraktár építésével is. Ennek átadásával is tovább lehet majd bővíteni a gyártás­hoz szükséges területet. A vállalat az idén letudta a korábbi évek tandíját. Minden adósságukat rendezték. Értesül­tünk arról .is, hogy önköltség- csökkentési hitelből megrendel­ték második négyfejes parketta- gyártó gépüket. Az üzem mű szaki gárdája pedig egy olyan gépkonstrukción dolgozik, mely­nek segítségével az eddig al­kalmazott négy gép helyett a jövőben két gépen fogják le­gyártani ugyanazt a parketta­mennyiséget. 1960-ra 10 millió forint ér­tékű termelést vállalt az üzem. Szép eredményeik elérése után az idén új, jövőre pedig még nagyobb feladatokat szeretné­nek megoldani. A második öt­éves terv első évének számai szerint további ötven százalék­kal kívánják növelni termelé­süket. Sándor Géza A húzószerkezettel ellátott, tengelyen mozgó körfűrésszel az egész gépműhelyt ellátja munkával Budai Ferenc szabász a szép teljesítmény beszédes bizonyítéka annak, hogy milyen eredménnyel jár, ha a vezetők és a dolgozók tervszerűen ke­resik a belső tartalékok feltá­rásának lehetőségeit. A Megyei Faipari Vállalatnál így vált lehetővé, hogy 450 helyett 650 kétszobás lakáshoz, illetve csa­ládi házhoz elegendő ajtót, ab­lakot, valamint parkettát adja­nak a lakosságnak és az épí­tőipari vállalatoknak. A párt és a kormány 1 mil­Nagyot lépett előre az elmúlt esztendőben Kiskunhalason a Megyei Faipari Vállalat. A fo­lyamatos termelés műszaki fel­tételeinek biztosítása, valamint a kongresszusi verseny során kibontakozott nemes vetélke­dés azt eredményezte, hogy a vállalat éves előirányzatát 125 százalékra teljesítette. Forint­ban kifejezve ez annyit jelent, hogy a felajánlott 800 000 fo­rinttal szemben, több mint 1 millió 800 ezer forint értékű nyüászáró szerkezetet (ajtó- és ablaktok), valamint padlóbur­koló anyagot és kisbútort gyár­tottak terven felül. Az említett időszakban 35 szá­zalékkal emelkedett a munka termelékenysége, az egy főre eső termelési érték a tervezett 84 ezer forinttal szemben, meg­haladta a 113 000 forintot. E jelentős munkasiker elérésénél igen nagy segítség volt a négy­fejes parkettagyártó gép beál­lítása, később pedig a második műszak megszervezése. Így az első félévben gyártott 8000 négyzetméterrel szemben, 1959 második felében már 19 000 négyzetméter parkettát termel­tek. Ha nem is ilyen mértékben, de szép emelkedést értek el másik fő profiljuk, az épület- asztalosipari cikkek gyártásá­ban is. Több gépet «házon be­lül« alakították át. A rendel­kezésre álló helyhez mérten fejlettebb gyártástechnológiát vezettek be. Egész sor munka- íolyamatot gépesítettek me­lyeknek együttes eredménye­ként, terven felül, 3100 darab ajtó- és ablaktokot állítottak elő. Ez a teljesítmény külön is dicsérendő, hiszen a vállalat a nyílászáró szerkezeteket nem liGlyilG0 becsült htinom orszó—* gos norma alapján készíti. Ez Barkóczi István szegező brigádja az új gépműhelyben dolgozik. VVVVVVWV%0«VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVyVVVVVVVVV»iVVVVVVVV>A^VVVVVVVVVVV» Hogyan készült I Hold-glóbus? A moszkvai politechnikai mú­zeum rakétatechnikával és űr­repüléssel foglalkozó terme új kiállítási tárggyal — a Hold­glóbussal — gazdagodott. A múzeum munkatársai sok lele­ményességről tettek tanúságot, míg elkészítették a glóbust. A gömböt átlátszó műanyagból formálták, a krátereket és a tengereket fogorvosi fúrógéppel vájták a gömbbe. A glóbus. a Hold látható ol­dalát ábrázoló fele pontos tér­képek, a nem látható oldal pe­dig az önműködő bolygóközi állomás által küldött fényké­pek alapján készült, «... az utánuk jövő vonatok pontosan indulhattak..." Két levél fekszik a kecskeméti fűtőház vezetőjének asztalán* A levelek arról tudósítanak, hogy milyen dicséretes munkák végzett négy vasúti dolgozó. Kelő Ferenc mozdonyvezető a napokban La kiteleken állt meg szerelvényével. A pályát teljesen elborította az éjszakai, hófúvás, s az állomás mellett levő víztorony is felmondta m szolgálatot: befagyott a : :eték. Márpedig viz nélkül a to* vábbjutás nem lehetsér,_ -í tudta ezt a mozdonyvezető é» Varga Sándor fűtővel elhajózták; bármi áron, de vizet fakasz* tanak a befagyott csővezetékből... így is tettek. Minden uta4 sítás nélkül tüzet raktak és nemsokára felolvasztották a jegeti Az utánuk jövő szerelvények már pontos időben érkezhettek állomáshelyükre. Hasonló eset történt a minap Fülöpszálláson is. A fag& megbénította a vízszolgáltatást. Lemberger Lajos mozdonyvezető és fűtője gyorsan elhatározták: a csatornában levő gőzcsővel megtoldják a vízdaru kivezető csövét, hogy a vízellátás ne ütközzön akadályokba. Miután készen voltak vele, csakhamar tovább mentek, s a soron következő vonatok percnyi pontosa Sággal indulhattak. Dicséret illeti mindnyájukat azért az önfeláldozó munkáért, amiért sok ezer ember pontos munkábajutását segítették elő. Ügy gondoljuk, méltó példa ez azok számára is, akik ok nélkül panaszkodnak a vasút pontatlansága miatt. (kohl) flz elmúlt évben is iái dolgozott a Kalocsai Asztalos- és Építőipari Ktsz Amikor a múltkor náluk jártunk, valaki jóakaratúan megsúgta, hogy a ktsz egyes dolgozói neheztelnek az újság­írókra. Mert az már mégsem járja, hogy mindig csak az asztalosokat dicsérik, az építő­ipari részleget még éppenhogy csak megemlítik. Ezúttal tehát az építőkkel kezdjük a beszá­molót, s reméljük, az asztalo­soktól nem kapunk ezért szem­rehányást. Amint a ktsz vezetői el­mondták, az elmúlt évben kilenc millió forint értéket ter­meltek, s ennek a fele épí­tőipari munka volt. Befejezték többek között a drágszéli, öregcsertői és géder- laki tsz-ek istállóépítését, illet­ve újjáépítését. Épületeket ta­taroztak, iskolákat festettek, szinte nincs olyan község a járásban, ahol valamit ne dol­goztak volna. Ez évben sertés­ólak, górék, baromfiólak — termelőszövetkezeti létesítmé­nyek .— építése foglalja el a fő helyet munkájukban. Sok belső munkát is végeznek majd, pl. a vibrátor gyár épí­tésénél stb. A termelési érték inásik fele főként asztalosipari munkából adódott. Az asztalosrészleg 320 garnitúra Tisza hálót, 120 festett hálót, négy gar­nitúra fényezett hálót, 50 konyhagarnitúrát, 200 poli­túrozott ágyat, 150 sezlont készített. részben a kereskedelemnek, 150 négyzetméter parketta ké- lzul naponta a négymarófejes gyalugépen. Képünkön: munká­ban Takács Mihály. Hallottam én n ár olyan garázsépítőkről is, akiknek a «remek­műve« éppen ezekben a napokban összédő- léssel fenyegeti a meg­rendelőket, hanem ez­úttal nem ilyen elfu­serált autószállás épí­tőiről lesz szó. A ne­vüket ugyan nem tu­dom, a történet mégis megragadta a figyel­memet, elmondom úgy, ahogy hallottam. Vállalati emberek élőit nem titok, hogy néha év végén kima­rad egy-egy kis pénz némelyik üzemnél. Nem költötték el idő­ben, elkótyavetyélni pedig ’nem engedi a íe- lettes szerv. Nos, az ilyen »kimaradt« pén­zeknek néha nagy hasznát veszi az a má­sik üzem, ahol viszont még tudnának mii kezdeni vele. Így iáit Garázsépítők — azt hiszem nem először — a Kalocsai Sütőipari Vállalat is, amelynek szemfüles igazgatója az elmúlt év vége felé kiszima­tolt 150 ezer «elfekvő« forintot, s mindjárt meg is indította ette a hadműveletet. — Aztán mire Kel­lene? — kérdezték tőle. — Garázsépítésre — hangzott a válasz. — Kevés az arra. — Vállaljuk. .— De már novem­ber van, nem lesz kész ez évben. — December 6-ra, a vállalat államosításá­nak hagyományos év­fordulójára felhúzzuk a falakat. Nem voltam fülta­núja, • de ilyenformán folyhatott le a pár­beszéd, melynek ered­ményeként meg is kapták az említett összeget. A* dolog nehezebbik része azonban most következett. Hat autó befogadására alkalmas garázs építése nem gyerekjáték és a nap­tár akkor már novem­ber 24-et mutatott. A kemenceépítő brigád azonban vállalta, hogy megvédi a vállalat be­csületét, s az igazgató szavahihetőségén sem enged csorbát szen­vedni. S december 5-én, egy nappal a vállalt határidő előtt, egy- ki­tépett füzetlapra írt »táviratban« tudattal-; az igazgatóval, hogy készen vannak a fa­lak felhúzásával. Ta­lán mondani sem kell, hogy mosolyogva és vidáman nézték végig a december hatodiki szép műsort, a »Hó­virág« balettet, az út­törők táncait, s a Tél­apót, aki ide is be­köszöntött. Mikor januárban az ismerős szakemberek megnézték az új ga­rázst, az előtte húzódó nyolc méteres beton- kifutót. s a kis sze­relőműhelyt, elégedet­ten bólogattak. Olcsón és szakszerűen épít­keztek, ez volt a vé­lemény, s mindjárt hozzá is tették: másutt is megépítik még a megyében, ennek a mintájára. Kedves építő-brigád, kell ennél nagyobb dicséret? — f. tóth —■ részben közvetlenül a lakos­ságnak. A ktsz eredményei közé tartozik, hogy csupán a har­madik negyedév végéig több mint 400 ezer forint összegű termelékenység emelkedést ér­tek el. 1960-ban a termelési értékük mintegy 20 százalék­kal növekszik az előző évihea képest. , Az elmúlt évben 2200 meg- j rendelésnek tettek eleget, j s örömmel mondják« hogy a negyedévi kapacitásuk máris le van kötve ez évre. ami az| mutatja: a megrendelők elé* gedettek munkájukkal. Az eredményes munka íew mészetesen anyagiakban iet megmutatkozik: három-négy( heti osztalékra számítanak. Ai haszon 47 százalékát pedig sa­ját tartalékalapra fordítják, s) ebből jelentős beruházásokat végeznek el. Bővítik, korszerűsítik az üzemet, s még egy teher­gépkocsit vesznek ez évben a meglevő mellé. A vállalat dolgozói társadat mi kötelezettségeikről sem fe­ledkeznek ek A mezőgazdaság szocialista átszervezéséből is kiveszik részüket, de azt is büszkén említik, hogy Kalocsán! az úgynevezett Szőlőkben teljesen társadalmi munka- | val létesítették az óvodát. Reméljük, hogy az üzembő­vítés a kényszerű helyhiányu­kat is megszünteti jó időre* felszabadul a jelenleg még konyhaszekrények tárolására használt kultúrterem, s akkor majd a kulturális életükről is írhatunk néhány dicsérő szót. t. Szupermetró Párizsban j A párizsá forgalmi nehézsé­geket részben azzal akarják megoldani, hogy új földalatti expresszvonatokat indítanak a francia fővárosban. Harminc méterrel az útitest ailatt akarjak megépíteni az új metróhálóza­tot, amelyen óránként 100 ki­lométeres sebességgel közle­kednének a kocsik. A megálló­helyek a jelenlegi metróállo­másokkal lennének összekötve* az új hálózat költségei pedig előreláthatólag három milliárd ötszáz millió új frankba kerül­nének. Egy párizsi utasszámlálás al­kalmával megállapították, hogy a közlekedési eszközöket a francia fővárosban jelenleg 0 millió utas veszi igénybe,

Next

/
Oldalképek
Tartalom