Petőfi Népe, 1960. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-27 / 22. szám

'Z. oldal 1960. január !7, szerda Algírban változatlan a helyzet — Debré Algírba repült Párizs. A francia fővárosban megerősítették azt a hírt, hogy Uebré miniszterelnök De Gaulle megbízásából hétfőn este Al­gírba repült. Elutazása előtt fontos megbeszélést folytatott az elnökkel az Elysee palota-' ban. Az Algírból érkezett leg­utóbbi jelentések szerint a helyzet nagyjából változatlan. Hétfőn a barikádokon tartóz­kodó zendülők száma megsza­porodott. Újabb összetűzésekről azonban nem érkezett jelentés. Az esti órákban a francia fő­városban a kormány tájékoz­tatásügyi miniszterének sajtó értekezletet kellett volna tar tania, ezt azonban minden indokolás nélkül lemondta. A párizsi kormányépülctck ‘előtt megerősítették a rendőr- őrszemeket és rendőrök jelen­tek meg annak a szállodának a közelében, ahol a Párizsban tartózkodó Massu megszállt. Hétfőn este a Francia Szocia­lista Párt és a Francia Kom­munista Párt közleményben ítélte cl az algériai szélső jobb­oldali elemek zendülését. Hruscsov távirata Dlehruhos Hruscsov szovjet miniszter- elnök az Indiai Köztársaság kikiáltásának 10. évfordulója alkalmából üdvözlőtáviratot küldött Nehru indiai minisz­terelnöknek. Táviratában leg­jobb kívánságait és szívélyes üdvözletét tolmácsolja a sza­badságszerető, tehetséges indiai népnek. Méltatja India politi­kai, gazdasági és kulturális si­kereit és megállapítja, hogy a szovjet embereknek, akik mély tisztelettel és szimpátiával vi­selkednek az indiai nép iránt, örömet okoznak ezek az ered­mények. A szovjet nép nagyra érté­keli India hozzájárulását a békés együttélés elveinek dia­dalához, s az államok közötti együttműködés fejlesztéséhez. Örömmel állapíthatjuk meg — írja táviratában Hruscsov —, hogy az elmúlt tíz év a szov­jet—indiai barátság erősödésé­nek és fejlődésének időszaka volt. Népeink barátsága fontos tényezője a nemzetközi hely­zet enyhülésének és a hideg­háború megszüntetésének. Hruscsov reményét fejezi ki, hogy a két ország barátsága és szoros együttműködése a jövőben is erősödni fog mind­két nép és a világbéke érde­kében. Fogadás Új-Delhiben a szovjet vendégek tiszteletére Az indiai—szovjet kulturális kapcsolatok társasága fogadást adott az Új Delhiben tartóz­kodó szovjet vezetők, Vorosi- lov, Kozlov és Furceva tiszte­letére. A fogadáson jelen volt Nehru miniszterelnök is. Az indiai—szovjet kulturális kap­csolatok társasága nevében Sing Soki üdvözölte a szovjet vendégeket. Méltatta a Szov­jetunió békepolitikáját, a két ország barátságát. Furceva, a Legfelső Tanács tagja, válaszában többek kö­zött elmondotta: A Szovjet­unióban nagy megelégedéssel fogadták Praszad elnök és Ne­hru miniszterelnök nyilatkoza­tait arról, hogy az indiai kor­mány helyesli a Legfelső Ta­nácsnak a világ parlamentjei­hez és kormányaihoz intézett felhívását. A Szovjetunió és India érdekei közösek a bé­kéért és a nemzetközi együtt­működés fejlesztéséért folyó harcban. Ezért természetes, hogy ogyre szilárdabbak a két ország 'baráti kapcsolatai. Koreai—NDK közös nyilatkozatot adtak ki Phenjanban közzétették i Koreai Népi Demokratikus Köz társaság és a Német Demokra­tikus Köztársaság kormánykül­döttségének tárgyalásairól ki­adott közös közleményt. A közleményben a két fél a többi között melegen üdvözli a szovjet kormány bejelentését a fegyveres erők egyoldalú csök­kentéséről. Ez nagy hozzájáru lás a nemzetközi feszültség csök­kentéséhez, a világbéke meg­őrzéséhez. A közlemény hang súlyozza, hogy a nyugati hatal­maknak is hasonlóképpen kel lene eljárniuk. A két küldöttség elítéli a ja­pán—amerikai katonai szerző­dést, állást foglal Korea újra­egyesítése mellett és követeli, hogy vonják ki az amerikai csapatokat Dél-Koreából. A németországi helyzetről megállapították, hogy Német­ország békés és demokratikus újraegyesítése az európai béke megőrzésének elsőrendű felté­tele. Mindkét fél megegyezett abban, hogy a Német Demok­ratikus Köztársaságnak részt kell vennie minden, a német kérdés megoldásával kapcsola­tos nemzetközi értekezleten, így a csúcsértekezleten is. Elhunyt Maiinyin szovjet hadseregtábornokj Január 24-én. 61 éves kora-j ban hosszú és súlyos betegség után elhunyt Mihail Maiinyin hadseregtábornok, a kiváló szovjet hadvezér és közéleti sze­mélyiség. Maiinyin egész szer­vező képességét, minden tudá­sát és energiáját a szovjet tegy- veres erők harcképességének és felkészültségének tokozására for­dította. NAPTÁR 1960. január 27, szerda. Névnap: János, Napkelte: 7 óra 18 perc. Napnyugta: 16 óra 36 perc. # — Hímzést és szabás-varrást tanulnak a lányok és asszo­nyok a bajai nőtanács rende­zésében indított tanfolyamon. A szakköri munka keretében pedig ismeretterjesztő előadá­sokat tartanak. óiemény naptól 100 évvel ezelőtt, 1860. január 27-én halt meg Bolyai János, a Határozat a leszerelt szovjet katonák in u u ká baál i í í ásáro J Moszkva. A Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizott­sága és a Szovjetunió Minisz­tertanácsa határozatot hozott a létszámcsökkentési törvény alap­ján a szovjet hadseregből elbo­csátandó katonák munkába ál­lításáról és mindennapi életkö­rülményei biztosításáról. A határozat kötelezi a helyi szerveket, hogy' á lakóhelyükre való érkezésüktől számított egy hónapon belül .biztosítsák a le­szereltek munkába állítását, fi­gyelembe véve szakképzettsé­güket és munkatapasztalatai­kat. A leszerelteket elsősorban ipari vállalatoknál, építkezése­ken, a közlekedésben és a me­zőgazdaságban kell elhelyezni. A határozat kedvezményeket biztosit az olyan leszerelő tisz­tek számára, akik ipari szak- képzettséget kívánnak szerezni, főiskolára akarnak beiratkozni, vagy más módon kívánják tu­dásukat gyarapítani. A kedvez­mény kiterjed a tisztek lakás­hoz juttatására is. Eisenhower a kubai helyzetről tárgyalt Herierrel Washington. Eisenhower elnök hétfőn háromnegyedórás meg­beszélést folytatott Herter kül­ügyminiszterrel az Egyesült Ál­lamok és Kuba viszonyáról. Az Egyesült Államok főváro­sában közölték, hogy Eisenho­wer kedden délután sajtóérte­kezletet tart. Olasz—osztrák ellentétek a déltiroli kérdésben Becs. líaab osztrák kancellár a dél-üroli kérdéssel kapcso­latban bejelentette, hogy kor­mánya még egy kísérletet haj­landó tenni az Ausztria és Olaszország közötti ellentétek közvetlen tárgyalások útján való megvitatására. Raab kö- *ölte, hogy a kormány szerdal ülésén dönt arról, milyen fel­tételekkel kezdik el ismét a Dél­Tirolról szóló tárgyalásokat Olaszország képviselőivel. Kreitsld osztrák külügymi­niszter február 8-án hivatalos látogatást tesz Londonban. A bécsi sajtó szerint a tárgyalá­sok középpontjában valószínűleg Dél-Tirol és az európai gazda­sági piac szerepel majd. Kreitski — mint hírlik — Párizsba is ellátogat. Eleímiszerhamisítási botrány Olaszországban Róma. Az Expresso c. olasz hetilap nagy cikkben számol be az olasz élelmiszerpiacon ki­robbant botrányról. Kiderült, hogy különböző helyiipari vál­lalatok olyan tökéletesen hami­sították a vajat, hogy azt egyet­len vegyészeti laboratórium sem tudta felismerni. Mint a folyó­irat rámutat, Olaszországban egész iparág létesült különböző élelmicikkek hamisítására, s ez az üzlet egyeseknek milliárdos hasznot juttatott. A botrány olyan arányokat öltött, hogy az olasz szenátus kénytelen volt az élelmiszer­hamisítás ügyét napirendre tűzni. A heves vita során né­hány felszólaló élesen elítélte az élelmiszeripari manipuláció­kat és közvetlen kapcsolatba hozta azzal, hogy az országban emelkedett a halálozási arány- szám. Ittas a&sxouyt ütött el a Töuat Tiszakécskéről január 21-én a délutáni órákban motoros személyvonat haladt Szolnok felé. Tiszakécske és Űjbög kö­zött a motorvonat vezetője a vágányok között egy asszonyt vett észre, aki még a dudálást sem hallotta meg: nyugodtan haladt a vágányok között. Mi­vel a motorvonat vezetője az utolsó pillanatban figyelt fel az asszonyra, fékezésre már nem volt idő, s így az asszony a vo­nat alá került. Megállás után a motor hátra tolatott és az asszonyt kiemelték a motorvo­nat alól, s még ugyanazzal a vonattal szállították be Szol­nokra a kórházba, ahol megál­lapították, hogy a vágány kö­zött szabálytalanul haladó özv. Tóth Ferencné 41 éves tisza- kécskei asszony erősen italos illapr1 ban " '"'sere ;sa> L-sei,- .SCI ,c dettl ” legzseniálisabb magyar mate­matikus. Atyja, Bolyai Farkas: Tentamen című munkájához írt függelékben (Appendix) fektet­te le az euklidesi geometriától független abszolút geometria rendszerét, melyre vele egy- időben jött rá Lobacsevszkij orosz matematikus. A komplex számok <egy valós és egy kép­zetes szám összege) elméletét tárgyalja a Responsio című műve. Az Appendix-et a világ minden müveit nyelvére lefor­dították és a munka íróját a világ legnagyobb mateniatiku- sai közé állítja. Bolyai 1802-ben született. * 7959. A Szovjilunió Kommu­nista Pártja XXI. kongresszusa megnyitása. — Kétmillió forinttal járult hozzá a Kecskemét és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet a megyeszékhelyén épülő ME- SZöV-iredaház építéséhez. Az irodaház a színház mellett épül majd, s abba a jövő év második leiében lehet beköl­tözni. — Az első fejtés után álta­lánossá vált az a nézet, hogy hosszú idő óta nem voltak ha­zánkban olyan zamatos és nagy malligand -fokú borok, mint az idén. Feltűnően jók a badacsonyi és a villányi vö­rösborok. — A neorealizmusról tart előadást a filmművészeti kör keretében Siklós Olga, a Ka­tona József Színház dramaturg­ja holnap, 28-án délután 6 óra­kor a TIT kecskeméti helyi­ségében. — A Szegedi Szabadtéri Já­tékokat népszerűsítő könyvek jelennek meg Szegeden. Már­cius 1-től a Szegedről küldött leveleken különleges bélyegzőt használnak. — Zcnedcluián keretében Kiefer Ferenc tanár tart elő­adást ma, délután 3 órakor a Bajai József Attila Művelődési Ház emelet, 7. sz. termében. — Társadalmi tulajdon sé­relmére elkövetett bűntettben mondotta ki bűnösnek a kis­kunfélegyházi járásbíróság B. Katona Istvánt, a Csólyospálo- si Földművesszövetkezet ve­gyesboltjának volt vezetőjét, aki csalással, ártúllépéssel igyekezett »külön« haszonhoz julni. — A múlt hét péntekjén 3 Bajai Micsurin Termelőszövet­kezetbe 50 család 53 tagja kér­te felvételét, 176 hold földdel. — Sorozatosan becsapta munkahelyeinek vezetőit Le­ber Emil, aki csalással, sik­kasztással és árdrágító üzérke­déssel vádolva állott a duna- vecsci járásbíróság dr. Váczi büntetőtanácsa előtt. A bíróság kétévi börtönbüntetésre és egyes jogaitól két évre való eltiltásra ítélte. Az ügyész sú­lyosbításért, a vádlott enyhí­tésért fellebbezett — A libanoni erőmű magyar berendezéseit a nyáron üzem­be helyezik. Az első gépegysé­geket a napokban útnak indí­tották, a szerelést február kö­zepén kezdik meg Beirutban. — Hanglemez kölcsönző központokat állítanak fel Pest megye nagyobb városaiban. Az elsőt Budapesten, a másodikat Cegléden, a harmadikat Nagy­kőrösön nyitják meg. — Munkás-paraszt uotalal- kozót rendeznek Bajén január 31-én a város asszonyai. Feb­ruár közepén találkoznak azok az asszonyok is, akik 15 évvei ezelőtt életre hívták a helyi MNDSZ-szervezetet. — A Magyar Honvédelmi Sportszövetség megyei elnök­ségétől nyert értesüléseink sze­rint szó van arról, hogy a meg­levő repülőmodellező körök mellett hajó-modellező körök is alakulnak majd megyénk­ben. — Helia Casanovas világhí­rű mexikói énekesnőt hallgat­hatják meg a bajaiak ma este fél 6 és 8 órakor a József Attila Művelődési Ház szín­háztermében. — Érdekes új kisautót ter­veznek a Szovjetunióban. A 750 köbcentis motor 22 lóerő teljesítménnyel az 540 kiló súlyú kocsit 80 kilométeres se­bességgel viszi. Egyes alkatré­szei megegyeznek a Moszk­vics alkatrészeivel. — Üdvözöljük a néphadsereg új hetilapját. A magyar sajtó érdekes, korszerű hetilappal gyarapodott. Megjelent az új íormátumú, képes Néphadsereg. — Megtartotta első előadá­sát az Építők ismeretterjesztő filmklubja »Hazánk és tájaink« címmel. Az előadáson közel szá­zan vettek részt. — Nyolc községi és három városi művelődési otthon mun­káját vizsgálja felül közel 60 népi ellenőr a kalocsai járás­ban. — Megtartották zárszámadási közgyűlésüket a csátaljai terme­lőszövetkezetek. A Kossuth és Vöröskereszt mellett jó ered­ményekkel zárt az Üj Tavasz Termelőszövetkezet is. ahol a tagság zöme németajkú. Egy munkaegységre 44 forint jut. A közgyűlésen megjelent Wild Frigyes, a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövet­ségének főtitkára is. — Paplant és párnát lopott el házigazdájától Kulcsár László kecskeméti géplakatos. A kecskeméti városi és járási ügyészség vádat emelt ellene. Kecskeméti anyakönyvi híiek SZÜLETTEK: Doró András (anyja neve: Détári Ida), Csík Mária (Oláh Mária), Farkas Mária (Rekettyéi Mária), Kecs­kés Sándor (Zöldi Julianna), Domokos Sándor (Domokos Etel­ka), Orbán Éva (Kis Eszter)* Bán János (Százdi Erzsébet). MEGHALTAK: Tokodi Ist­vánod Kányó Mária 63 éves, Német Jenő egyéves, Csősz Im­re 83 éves, Kis Julianna 56 éves, Polgár István 79 éves és Csákó József 76 éves koruk­ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom