Petőfi Népe, 1960. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-27 / 22. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek; MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS - KISKUN MEGYEI LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ara SO fillér I960. JANUÁR 27, SZERDA Megyénk új tus-községei: Miske és Borota Egyre szaporodik megyénk­ben a termelőszövetkezeti köz­ségek száma. Az elmúlt hét pénteken Miskén a régebb idő óta működő Új Élet Tsz- be léptek számosán, s ezzel a közös gazdaság több mint 2000 hold területtel a kalocsai já­rás legnagyobb termelőszövet­kezete lett. A nagyüzemi gaz­dálkodás útjára lépett többi parasztok két új tsz-t alakítot­tak. Az Aranykalász Tsz-nek 1000, a Marx Károly Tsz-nek közel 1000 hold a területe. Mind a két új szövetkezetben megválasztották a vezetőséget is. A nagyobbiknak Ferencz Károly arany kalászos gazda, a Marx Károly Tsz-nek Gutmann János volt középparaszt az el­nöke. A tsz-községgé átalakult Miske három szocialista szek­tora összesen 700 holdon ter­mel az idén paprikát, de már tervezik, hogy jövőre ezt a területet megkétszerezik. A másik tsz-község a halasi járásban levő Borota, Itt a régebbi Vörös Október Tsz-be négyszázan léptek, közel két és félezer hold földdel, s ez­zel a tsz területe negyedfél- ezer holdra növekedett. Két új tsz is alakult Piros Alma és Béke néven, amelyek közül az előbbiben négyszázan, a Béké­ben pedig több mint kétszá­zan tömörültek, összesen 3000 hold földterülettel. Űj tsz alakult Mélykúton Január 25-én este új tsz­alakuló közgyűlésre jött össze harminc ember Mélykút-Űreg- majorban. A termelőszövetke­zet elnökévé Doszkocs Antalt, helyettesévé Kothencz Jánost választották. Az alapító tagok között van Körmöczi Elek, Dényi István és Bagóczi Gyu­la — valamennyien 12 holdon felüli, a földosztáskor földhöz- juttatott gazdák. A termelő- szövetkezet jelenlegi területe 170 holdj QYARAPÍTJÁK TUDÁSUKAT a munkáiból tett oexetök Tanuló felnőttek A gyors ütemben fejlődő Kecskeméti Épületlakatosipari Vállalatnál is sok munkásból lett vezető vállalkozott arra, hogy pótolja korábbi mulasztá­sát s a sokoldalú szálánál gya­korlatot elméleti tudománnyal tetézze. A dolgozók közül tizenhatan a Katona József Gimnáziumban működő esti gépipari technikum­ban ismerkednek a bonyolult matematikai feladatokkal, anyag­ismerettel s egyéb olyan tan­tárgyakkal, amelyeknek isme­rete ma már elengedhetetlenül szükséges a jó vezetéshez. Azok pedig, akik már kinőt­tek a középiskola padjaiból, a műszaki egyetem levelező hall­gatóiként készülnek a félévi vizsgákra; Téli művelődés Dunaszentbenedeken (Községi tudósítónktól.) Művelődési otthonunkban je­lenleg a Végrendelet című há- romfclvonásos színdarabot ta­nulja fiatalságunk. Tavasszal még egy másik szsiiidarabol is meg akarnak tanulni. Céljuk az, hogy a színdarabokat no­csak itt helyben, Dunaszentbe- icdekcn, hanem a. szomszédos községekben is bemutassák. Művelődési házunk élete elég­gé színes és élénk. Január lió 24-én a szakmar-gombolyagi kul- túrcsoport. látogatott el hozzánk, s annak idején minket is ven­dégül látnak majd. Január 31-én a dunapataji nevelőtestület szín­játszóit fogadjuk, s utána a ho- mokmégyi együttest akarjuk meghívni és hozzájuk mi is el fogunk menni. Rendszeresen fo­lyik az az előadássorozat, ame­lyet minden pénteken este tar­tunk a művelődési házban. A szülők akadémiája című előadás­sorozatot pedig az iskolában rendezzük meg, s ennek látoga­tottsága előadásonként 40—50 fő. Kecskemét hat új településének utcáiban 3000 méterrel bővítik az idén a villanyhálózatot A megyei tanács tervosztálya a közelmúltban a már eddigi kereten felül újabb 3 ezer fo­lyóméter kisfeszültségű villany­Ontözött kertészet — nagyobb méhészet — kisiparos részleg Hogyan állítja munkába új tagjait a Dunavecsei Virágzó Tss? Nem végleges számadatok szerint ezekben a hetekben 200 belépővel szaporodott a Duna­vecsei Virágzó Termelőszövet­kezet taglétszáma, s a bevitt földekkel a szövetkezet közös területe megkétszereződött: 1100 holdról közel 3 ezer holdra növekedett. A vezetőség idejében gon­dolt rá, hogy az új tagságot mielőbb munkába állítsa, s olyan jövedelmező termelési ágazatokat teremtsen, amelyek­Á jövő záloga kezükben van A megye dolgozóit örömmel tölti el, hogy a szocializmus erői a termelőszövetkezetekbe való belépésekkel megerősöd­tek, Az új termelőszövetkeze­tek megalakulása, valamint a régi termelőszövetkezetek meg­növekedése azonban jelentős űj feladatokat és gondokat hordoz magában. Az elsődle­ges az, hogy kialakuljon a kö­zösségi élet cs a gazdálkodás­ban is még a tavasz beállta előtt megtörténjenek azok a legfontosabb lépések, amelyek nélkül nem lehet gazdasági megalapozottságról beszélni. A közös gazdaságokban a jobb életre, a nagyobb termés elérésére szövetkeztek a dol­gozó parasztok. Az állam se­gítő keze az első pillanattól kezdve támogatja őket, minden lépésüknél ott van. de káros hiedelem volna az, ha a tagok úgy értelmeznek az állami se­gítséget, hogy az helyettük fog cselekedni. A boldogulás és a biztató jövő záloga a terme­lőszövetkezeti tagok kezében van. Éppen ezért már most, tnég idejében kell azon gondol­kozni, hogy a tavasz beállta­kor miből mennyit vetnek és ehhez miként biztosítják a kukorica, a burgonya és más vetömagvakat. Ügy tartja a régimultú pa­raszti mondás, hogy a vetőmag a földé, ez nemcsak az egyé­nileg dolgozó parasztoknál, de a szövetkezetekben is így van. Ezért azok a termelőszövetke­zetek járnak cl helyesen, ahol máris a vetőmagvak össze­gyűjtésén fáradoznak, hogy azok tavaszi elvetése zavarta­lan legyen. A jövő közös gazdasága csak úgy alakítható ki, ha megala­pozzák az állattenyésztést. Kü­lönösen jelentős ebből a szem­pontból a közös sertés- cs szarvasmarha-állomány létre­hozása. A kettő közül is a ser­tésállomány összehozatala a fontosabb, hiszen lúzlalási szer­ződések megkötésével ez ad leg­hamarabb pénzt a közös gaz­daságnak. A »nyersanyag« eh­hez is mindenütt megvan, csak a kezdeményezőkészség kell ahhoz, hogy a közös sertés- és szarvasmarha-hizlalás létrejöj­jön. Azok a közös gazdaságok cselekednek helyesen, amelyek tagjai pénzt adnak a gépvá­sárláshoz, részjegyeket jegyez­nek, fejenként néhány száz fo­rinttal hozzásegítenek ahhoz, hogy az üzemeltetéshez pénz legyen a háznál. Azt tartja a magyar köz­mondás: kétszer ad, aki gyor­san ad. A szövetkezeti gazdál­kodás viszont kétszeres gyor- assággal tudja visszaadni tag­jainak a kezdetben adott se­gítséget. így fontolgassák tehát ter­melőszövetkezeteinkben a hol­napot és bizonyos, hogy ez a mai vetés majd gazdag ara­tást hoz­re eddig munkaerő, illetve te­rület híján nem volt lehető­ség. Ilyen például a kertészet. Eddig is folyt a szövetkezet­ben úgynevezett száraz zöldség- termesztés, de csak kisebb te­rületen. Most belépett hozzá­juk az a 20—22 tagú kertész­csoport, amely eddig is nagy elismerésnek örvendett a köz­ségben. Részükre az idén mintegy 80—100 holdas te­rületen csőkutas öntözöte- lepet készítenek, s azon kertészkednek majd. A szövetkezetnek évről évre jő jövedelmet adott a zöld­borsó, de munkaerő híján csak 3—5 holdon termesztették ed­dig. Az új terv szerint az idén 20 holdra emelik a vetésterü­letet, s mellette egész sor új zöldségfélével foglalkoznak majd. Kovács István és Kovács Géza, a MÉK szakemberei, di­cséretes segítséget adnak a tsz-nek a termelési terv össze­állításában; javasolják például a korai burgonya, uborka, cékla termesztését. Az állattenyésztéshez jól értő új tagok közül több embert Lúd foglalkoztatni a hizlalda, s ha akad — márpedig ennyi ember között biztosan akad — megfelelő gondozó, akkor a Duna holt ágán vízi- szárnyast nevetnek. Három új juhásza is van a szövetkezetnék, — ezek 150— 200 anyát vittek be a meglevő, közel ezer darabos juhfalka- hoz. Kreps bácsi, az egyik ju­hász már a belépési nyilatko­zatot is azzal irta alá: — én azonnal dolgozni akarok! — s másnap már munkába is állt. A tagság nagy része már igen sürgeti a munkábaáilítást. A íaluszerte ismert, tekintélyes Radvánszki méhész iö méhcsa­ládot adott a szövetkezet meg­levő 22 családjához, s a kiter­jedt méhészetet máris ő gon­dozza. A belépett kisiparosokból úgynevezett kisipari részleget akar szer­vezni a vezetőség: asztalos, kovács, bognár cs vízveze­tékszerelő már van, — úgy hírlik, hogy egy villanysze­relővel is hamarosan töb­ben lesznek, A fogatosoknak leghamarabb tudtak munkát adni. Naponta 50—60 szövetkezeti kocsi hord­ja a jeget a Dunáról a föld­művesszövetkezet, illetve a ter­melőszövetkezet vermeibe, •— aztán pedig itt a trágyahordás ideje is. •— Kora tavasszal lesz itt annyi tennivaló, hogy szám­lálni sem tudjuk — mondja Horváth elvtárs, az agronó- mus, —■ Készen áll a talaj 12 hold új szőlő telepítéséhez, de ha az erőből és az időből futja, még gyümölcsöst is aka­runk ültetni. Az irodában már új polcot kellett üríteni a megszaporo­dott tagkönyveknek. Gyűlnek az új tagok munkaegységei is, s a Virágzó Tsz az idén még több embernek ad biztos jöve­delmet, szorgalmas munka után gondtalan életet. hálózat-bővítési keretet bizto­sított Kecskemét városnak az 1960-as évre. A keretnövelés nyomán a városi tanács ipari és műszaki osztálya tárgyalá­sokat folytatott a DÁV kecs­keméti üzemvezetőségével, s a tanácstagok javaslatait, vala­mint a városrendezési szem­pontokat figyelembe véve meg­állapították, hogy a villanyhá­lózat-bővítésre feltétlenül szük­ség van a rendőrfalusi, » bethlenvárosij a méhesfalusi és a Bajcsy-Zsilinszky utcai új osztásban, továbbá a Su- tus-íaluban és a Szelei-íalu- ban. A kérések és a bejelentések ellenére sem biztosítható azon­ban a kisfeszültségű villanyhá­lózat-bővítés a Szent István városban, a békéscsabai és a szolnoki út mentén levő lakó­területeken, mert ezeken a he­lyeken nincs meg az 1 kilo­méterre eső 30 fős fogyasztói létszám, másrészt ezek az eset­leges bővítések külterületre es­nének, ipartelepek részére szánt helyre, ahol a jövőben magas- feszültségű villanyhálózat-bő­vítések történnek. Ezért a városi tanács végre­hajtó bizottsága legutóbbi ülé­sén úgy döntött, hogy az idén a Rendőrfaluban 1340, a bethlenvárosi új utcákban 700, a Méhesfaluban 120, a Bajcsy- Zsilinszky utcában 140. a Su- tus-faluban 500, a Kiskőrösi út melletti Szelei-faluban 200 fo­lyóméterrel bővítik, ebben az évben a kisfeszültségű villany­hálózatot. . 7/. Névadó ünnepség Bácsbokodon Az Ágnes nevet kapta Pestality Károly bácsbokodi lakos harmadik gyereke a községi tanácsházán megtartott névadó ünnepségen. Az ünnepi beszéd után a járási tanács v. b. 500 lorintos adományát nyújtotta át a szülőknek a v. b. elnöke, tr.ujd a megjelent rokonokkal és vendégekkel együtt a községi tanács vendégül látta a szülőket, s az újszülött egészségére emellek poharaikat. (Községi - tudósítónktól beküldött kép )

Next

/
Oldalképek
Tartalom