Petőfi Népe, 1959. november (14. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-13 / 267. szám

3. oldat 1959. november 13, péntek Előrehaladás a genfi atomértekezleten Genf. Tovább és tovább ha­ladtunk előre a kölcsönös meg­értés felé. Az előremenetel sok­kal jobb most, hogy megért­jük egymás álláspontját — je­lentette ki Carapkin, a Géni­ben tárgyaló háromhatalmi atomértekezlet szovjet küldött­ségének vezetője, amikor a szerdai zán tárgyalásról távo­zott. James Wordsworth, az ame­rikai küldöttség vezetője sze­rint méltán lehet remélni, hogy a csütörtöki ülésen meg­születik a megállapodás a szak­értői tanácskozás munkaprog­ramjáról. A küldöttségek veze­tői egyébként elhatározták, hogy csütörtökön ismét bizal­mas ülést tartanak. Amerikai filmküldöttség érkezett Moszkvába Moszkva. A Marty című film bemutatójára a szovjet fővá­rosba érkezeit amerikai film­szakemberek küldöttsége szer­dán moszkvai rendezőkkel, filmoperatőrökkel, forgató­könyv-írókkal találkozott. Jut- kevics, az ismert szovjet film­rendező bemutatta a megjelen­teknek Garry Cooper és Ed­ward G. Robinson amerikai filmművészeket, majd kifejezte meggyőződését, hogy a látoga­tás szorosabb művészeti kap­csolatok szövődését jelenti a két ország filmesei között. Edward G. Robinson tolmá­csolta Hollywood 23 ezer film- művészeti dolgozójának üdvöz­letét. — Legfőbb feladatunk az lesz — mondotta —, hogy kap­csolatot teremtsünk az emberi szívek között, felbocsássuk art a film-szputnyikot, amely min­den emberhez elviszi a barát­ság szavát. Vita us angol alsóházban London. Az angol alsóház külpolitikai vitájában Profuno külügyi államtitkár védelmébe vette a nyugat-németországi rakétagyártást. Art igyekezett bizonygatni, hogy ez kizárólag védelmi célokat szolgál és az engedély megadásának egyik oka volt, hogy Nyugat-Német- ország ipari kapacitását össz­hangba hozzák a szövetségesek védelmi követelményeivel. Ziliacus munkáspárti képvi­selő utalt Hruscsovnak és De Gaullenak az Odera—Neisse határvonalról tett kijelentései­re, megkérdezte hajlandó-e a csúcsértekezleten kötendő meg­állapodás megkönnyítése érde­kében az angol kormány a maga részéről is elismerni ezt a határvonalat? Profuno kitért a határozott állásfoglalás elől és annyit mondott, hogy a né­met—lengyel határ végleges kijelölése nem történhet meg a békeszerződés megkötése előtt. A magyar parlamenti küldöttség a nyugat-csehországi bányavidéken Prága. A magyar országgyű­lés küldöttsége Római Sándor vezetésével szerdán a nyugat­csehországi bányavidékre láto­gatott. A szokolovi bányakör­zetben megtekintették a »Ba­rátság« nevű felszíná bányát, ahol a gazdag barnaszén, réte­gek alig 12—14 méteres föld­réteg alatt húzódnak. A bá­nyában korszerű gépesítéssel nagyjában kiküszöbölték a nehéz testi munkát és elér­ték, hogy egy tonna szén ter­melési költsége nem haladja meg egy munkás átlagos óra­bérét A delegáció tagjai ezután megnézték a szénbánya mel­lett épült hőerőművet amelyet nemrégiben helyeztek üzembe. Majd baráti beszélgetést foly­tattak a bánya és az erőmű vezetőivel, legjobb dolgozóival. Éles vita az ENSZ-ben a francia gyarmati politikáról New York. Az ENSZ-közgyű- iés politikai bizottsága szerdán folytatta a vitát a tervbevett szaharai francia nukleáris rob­bantási kísérletről* A kubai küldött imperialista törekvéssel vádolta Franciaor­szágot; Etiópia és Líbia kül­dötte tiltakozott minden újabb nukleáris fegyverkísérlet ellen. A guinea! küldött új gyarmati hódítással vádolta Franciaor­szágot, A vitában szóváltásra került sor a guineai és a fran­cia küldött között, majd az ismét felszólaló guineai dele­gátus hangoztatta, ha Francia- ország szándékai őszinték, ak­kor a francia küldött egyér­telműen és határozottan je­lentse ki a közgyűlésen, hogy kormánya megadja a függet­lenséget mindazoknak a gyar­mati népeknek, amelyek ezt kérik. Az ülésen öt amerikai or­szág módosító indítványt ter­jesztett be az afrikai, ázsiai országok határozati javaslatá­hoz. A módosításnak az a cél­ja, hogy enyhítse az eredeti határozati javaslat megszöve­gezését, amely súlyos aggodal­mát fejezi ki a szahaxai atom­robbantási terv miatt* Belga ejtőernyősök Ruanda—Urundiban Belga-Kongóbál belga ejtő­ernyős csapatok érkeztek Ru- anda-Urundiba, ahol napok óta két törzs között véres har­cok folynak. A halálos áldo­zatok száma — szerdai jelen­tések szerint — eléri a 200-at. Megfigyelők úgy vélik, hogy a Ruanda-Urundi események láncszemei annak a gyarmato­sítás elleni nacionalista moz­galomnak, amely megrázkód­tatja egész Afrikát és különö­sen a kontinens középső terü­letein lángol fel nagy erővel. Moszkvába is ellátogat a Guineai Köztársaság elnöke London. A Guineái Köztár­saság hivatalos látogatáson Lon­donban tartózkodó elnöke, Se- kou Touré szerdai sajtóértekez­letén elmondotta, hogy tíz or­szágba kapott meghívást. A guineai elnököt meghívta a Szovjetunióba Hruscsov mi­niszterelnök is, amelynek még novemberben eleget tesz. Szólt arról, hogy kilenc füg­getlen és négy hamarosan füg­getlenné váló afrikai ország az afrikai egység megvitatására jövőre értekezletet tart. Az af­rikai államszövetség megvaló­sulása •— jelentette ki — az afrikai piac megUlakulását eredményezheti, megszüntetné az ellentéteket és előmozdítaná a kulturális fejlődést Afriká­ban. N A P T Ä R 1959. november 13, péntek Névnap: Szaniszlo Napkelte: 6 óra 44 perc Napnyugta:' 16 óra 12 perc • —< Fogadóórákat tartanak ma, 13-án délután 4 órától este 7 óráig a VI. kerületi pártszer­vezet vezetőségének tagjai a CzolLner téri pártszervezet székiházában. — Országgyűlési képviselői fogadónapot ma, november 13-án a megyei népfront iro­dában, Széchenyi tér 20. szám alatt délelőtt 9 órától 13 óráig Iván Istvánné tart. — Megalakulásának 15. év­fordulóját ünnepli szombaton Lajosmizsén az MSZMP helyi szervezete. Ebből az alkalom­ból szombaton öt órakor ba­ráti összejövetelt rendeznek, amelyre több pártonkívüli elv­társait is meghívnak. . — Négyhónapi börtönbünte­tésre ítélte a bajai járásbíró­ság dr. Kárpáti büntetötanácsa Burkovics Istvánnét, aki fejszé­vel támadt az adóvégrehajtók­ra. Az ítélet nem jogerős, — Csütörtökön, november 12-én este 6 órakor a Cifra­palotában dr. Maják Lászlóné, az Országos Tudományos Ne­velő Intézet munkatársa a MNOT országos pedagógiai bi­zottságának tagja tart előadást a szülői munkaiközösségek uj feladatairól SZMK-elnökök és iskolaigazgatók részére. — »Szovjet bélyegkiállítás, Budapest, 1959.« elnevezésű, négy címletből álló bélyegso­rozatot bocsát ki a posta szom­baton 400 ezer példányban a november 14—23 között Buda­pesten megrendezendő szovjet bélyegkiállítás alkalmából. — Nagy költséggel tataroz- tatta a Gyógyszeripari Vállalat Orgoványon a gyógyszertár ré­gi épületét. Az átalakított üz­letbe december elején költözik at a gyógyszertár — írja Hor­váth Emilné levelezőnk. — Kétmillió-százezer forint értékben teljesítette túl kong­resszusi vállalását a Tajói Ál­lami Gazdaság. — Kedvezményes süldőneve­lési szerződéses akciót indít • az Élelmezésügyi Minisztérium a termelőszövetkezeti tagok ház­táji gazdaságában, valamint az egyénileg dolgozó parasztok gazdaságaiban nevelt süldők értékesítésére. A süldőneveiési akció során a szabadpiaci árak­nál 50 fillérrel magasabb ki­lónkénti árat ad az Allatfor- galnü Vállalat — Az őszi munkákban ki­tűnt 8 gépálLomási és 5 álla­mi gazdasági traktorost része­sít egyhetes csehszlovákiai in­gyenes jutalomüdülésben a jövő év januárjában a ME- DOSZ Bács megyei bizottsága* — Szomorú lakodalom. Va­sárnap este Franciaországban egy gépkocsi a Marne folyót a Rajnával összekötő csator­nába zuhant. Egy lakodalom részvevőit szállították a gép­kocsin. Hatan a vízbefúltak. — Csillagvilág a népkölté­szetben címmel ma, november 13-án, este 6 órakor Lükő Gá­bor muzeológus tart előadást Baján, a szentjánosi általános iskolábam — A Magyar Népköztársa­ság Automobil Klubja helyi csoportjának megalakulását 1959. november 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja Sze­geden, a városi tanácsháza nagy tanácstermében, Széchenyi tér 11. I. emelet 101. szám alatt, melyre Bács-Kiskun me­gye autótulajdonosait ez úton szeretettel meghívja az elő­készítő bizottság. 2866 — Központiliitőt marabu ka­zánhoz azonnali belépéssel fel­vesz ingatlankezelő Vállalat* Jelentkezés: Kecskemét, Szé­chenyi tér 19., központi irodá­ban. 2890 — Köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondunk mindazon rokonoknak, jó barátoknak, is­merősöknek, akik drága jó édesanyánk, testvérünk és nagyanyánk, özv. Kálmán Ba­lázsaié temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes gyá­szunkban velünk egy ültére z- tek. A gyászoló család, 9700 Előkészületek Eisenhower európai kőrútjára Washington. Hagerty, a Fe­hér Ház szóvivője szerdán este több kormánytisztviselő képvi­seletében elindult Rómába, hogy előkészítse Eisenhower elnök látogatását. Ezt követően mindazokba a fővárosokba el­látogat, amelyek az elnök úti­programjában szerepeinek. A z egyénileg dolgozó pa- rasztok egy része, ha el is Ismeri a termelőszövetkezet gazdasági fölényét, ellenérv­ként art szokta felhozni, hogy a közösben megszűnik az egyén szabadsága, függetlensége, a termelőszövetkezeti tag nem a maga ura. Ez a nézet onnan ered, hogy a kisparaszt felületesen szem­léli önmagát, a saját életét, környezetét, s mert látszólag (hangsúlyozzuk, hogy csak lát­szólag) függetlenül gazdálko­dik, ezt a tényt általánosítja saját maga egészére, Nézzük meg, hogyan is fest ez a függetlenség? Nos: a Horthy-reakció ide­jén a kisparaszt léte ezerféle dologtól függött. Soha nem tud­hatta, hogy terményeire talál-e vevőt. Bár »szabadon, függet­lenül« art termelt, amit akart, erre gyakran csak ráfizetett. Ebben a nagy »szabadság­ban« ismeretes, hogy tíz- és tíz­ezer kisparaszti gazdaság feje felett perdült meg a dob, ugyanannyi kisparaszt feje alól került ki a párna. A dolgozó parasztok tömegei mentek tönkre, váltak most már való­ban »szabaddá« a szónak ab­ban a tragikus értelmében, hogy megszabadították őket a létezésüket biztosító életfelté­telektől. A múlt gazdasági viszonyai rányomták bélyegüket a kis- paraszt családi életére, az egy­mással való érintkezés formá­jára, s meghatározták annak tartalmát is. A föld megtartá­sáért, növeléséért vívott küz­delem ellenségeskedést, gyűlö­letet szított szülő és a gyer­mekek, s ez utóbbiaknál egy­más között is. így vált az ember az em- Pernek farkasává a kis­paraszti birtokok tájékán is. Még a vérségi kapcsolatok sem állták útját az ellenségeske­désnek, s az a sokat emlegetett jószomszédi viszony sem volt több, mint óhaj, illúzió. Nyilvánvaló, hogy ilyen kö­rülmények között nem érez­hette magát a kisparaszt sza­badnak; egyfelől, mert állan­dóan rettegnie kellett, hogy az ismertetett esetek szenvedő alanyává válik, másfelől őt is a bosszú, a kapzsiság kerítette hatalmába. Mindezek pedig kí­vül esnek annak a fogalmán, aminek ’szabadság a neve. Sajátos körülményei között, az erőt, időt rabló embertelen munka, s a kis jővedelem miatt nem volt meg a kisbirtokok tulajdonosainak arra sem a lehetőségük, hogy ^ kulturálód­janak. Zömük nem olvasott új­ságot, könyvet, nem járt mo­ziba, színháznak esetleg csak a hírét hallotta, elzárva élt a nagyvilágban az általános fej­lődéstől. Látjuk hát, hogy abban a társadalmi rendszerben, amely­ben a kisparaszti gazdaság do­mináló szerepet játszott, csak szólamokban volt meg a füg­getlenség, a szabadság, való­jában nem. A parasztság túlnyomó több­sége ezt tudja is, viszont az­zal érvel, hogy a felszabadulás után megváltoztak a körülmé­nyek, a kisparaszti gazdálko­dással kapcsolatban a szabad­ság és a függetlenség kérdése is másképp alakul tehát, mint a múltban. étségtelen, hogy a fel- szabadulás után meg­változott a dolgozó parasztság helyzete is. Csak éppen a kis­paraszti termelési mód nem sokat változott. A dolgozó pa­rasztok ma sem termelnek sokkal fejlettebb módon, esz­közökkel, mint a múltban. S mert a szabadság, füg­getlenség kérdését tárgyalva láttuk, hogy a múltban ezek lehetőségét és mértékét a gaz­dálkodás mikéntje határozta meg, most nem választhatjuk el e fogalmakat attól, hogy a paraszt miképpen termel. A földesúri nagygazdaságok nélkül is rabja tehát az egyé­nileg dolgozó paraszt a piaci viszonyoknak, a kisáru termelő üzemnék. Gondjait tetézheti a kLspa- rasztnak egy váratlan elemi csapás vagy betegség, s akkor ott állhat az önállóságával — mint mondani szokás — »meg- fürödve«. Igen, f ürödve a gond­jainak verejtékéiben. A kisparaszti gazdaságok a legkedvezőbb helyi körülmé­nyek között sem fejlődhetnek a sajátos termelési mód miatt egy bizonyos határon túl, ép­pen ezért a legképzettebb és fejlődni akaró tulajdonosaik sem bontakoztathatják ki tel­jes mértékben képességeiket, tudásukat a termelés fokozása érdekében. Most nézzük meg, hogyan hat a családi életre jelenleg a ma­gántulajdonon alapuló egyéni gazdaság? A szülők és a gyer­mekek közötti viszonyra vo­natkozóan csak résziben érvé­nyes az, amit a múlt kispa­raszti gazdaságaival kapcso­latban elmondtunk. Napjaink­ban ugyanis a fiatalok egy része éppen amiatt, mert látja a kiáltó ellentetet az általános társadalmi fejlődés és a szülei kisparaszti gazdaságának el­maradottsága, s az azok biz­tosította életlehetőségek között, nem áhitja a földtulajdont, hanem elmegy máshova dol­gozni. JYl őst — a múlttal ellen­tétben — a parasztcsa­ládokban nem azért támad né­zeteltérés, mert a gyerekek

Next

/
Oldalképek
Tartalom