Petőfi Népe, 1959. november (14. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-11 / 265. szám

1959. norember 11, szerda .A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA A Hazafias Népfront-bizottságok feladata az ifjúság nevelésében cItta : df . BódAezky MAizlö, a ^Cazafcai GUpfeont Báei nugy.ec (Bíz&ttiágának elnöke KÉTFEJŰ KUTYA A HAZAFIAS NÉPFRONT nem kíván az ifjúság ügyének első számú illetékese lenni, mint magyar állampolgárok azonban felelősséget érzünk az ifjúság neveléséért és képessé­geink szerint hozzá is akarunk járulni e munkához. Ezért a Hazafias Népfront Országos El­nöksége 1959 májusi ülésén egyetértését fejezte ki a párt művelődési politikájának alap- elveivel, tehát azzal is. ami az ifjúság nevelésére vonatkozik. AZ IFJÜSÁG olyan értéke­léséből kell kiindulnunk neve­lőmunkánk során, amit az ifjú­ság igazságosnak tart és elfo­gad. Tapasztalatunk az, hogy az ifjúság sokszor a legjobb szándékú nevelőmunkát is el­utasítja, ha érzi: az meg nem értésből származik. A népfront azt szeretné elérni, hogy a fel­nőttek keressenek és találja­nak kapcsolatot az ifjúsággal. Munkánknak sokféle lehetősé­ge van. Kötelességünk az, hogy összefogjunk azokkal a társa­dalmi szervezetekkel, amelyek ugyancsak foglalkoznak az if­júságot érintő kérdésekkel. A nőtanáccsal együtt a szülői ér­tekezleteken, a Magyar Vörös- kereszttel az egészségügyi fel­világosításon, az MHS-él kar­öltve pedig az ifjúság sportéle­tének és hazafias nevelésének fejlesztésén munl tálkod hatunk. Legfőképpen azonban a KISZ- szel kell együttműködnünk. Nagy munkát végezhet a népfront a tekintetben is, hogy állandóan vizsgálja: miből táp­lálkozik. társadalmunk egyes rétegeiben a közöny az ifjúság iránt. Ez sokszor még öntuda­tos állampolgárokban is meg­mutatkozik. E passzív, de jó­szándékú embereket mind meg­nyerhetnék az ügynek. AZT HISZEM, mindenki szá­mára természetes, ha elsősor­ban ifjúságunk erkölcsi neve­lését helyezzük előtérbe. Ezt sürgetik a szülők, és ez a tár­sadalom érdeke is. Tisztázód­tak már a sorrendi kérdések is, amelyek a céltudatos er­kölcsnevelést megkönnyítik. így például a nevelők, az öntuda­tosabb szülők előtt világosabbá vált: a mi társadalmunkban a hazafias nevelésnek elsődleges fontossága van az erkölcsneve­lésben. Egyre többen megértik, hogy a munkára nevelés a má­sik nagy feladat, amely az er­kölcsnevelés egész területén ér­vényesíti majd hatását. Feladatmik, hogy az iskola és a család kettős nevelését megszüntessük. Más világnézeti befolyás alatt áll a gyerek az iskolában és más befolyás alatt egyes családi otthonokban. Ez­zel a kérdéssel nagy körülte­kintéssel kell foglalkoznunk. A népfrontnak tehát úgy kell a családi nevelést intenzívebbé tenni, hogy felvilágosító mun­kával a kettős nevelés meg­szüntetését is elősegítse. A népfront ifjúságnevelő programja a hazafias nevelés célkitűzéseit is tartalmazza. Ezért küzd a sovinizmus, az ál hazafiság és a szocializmust tá­madó nacionalizmus ellen az igazi hazafiságért! Nagyon fontos az is, hogy felkeltsük az ifjúság igazságérzetét a töme­gek igazsága iránt. A Hazafias Népfront Országos Elnökségé­nek határozata a magyar nyelv védelme érdekében cselekvésre szólít fel bennünket a fiatalok jassz-nyelve ellen is. FEJTSEN KI teliát a Haza­fias Népfront általános tanu­lási propagandát, nyújtson se­gítséget a tanácsoknak a gyer­mekek iskoláztatásában. A nép­front bizottságai hívják meg & pedagógusokat azokra a beszél getésekre, amelyeken az ifjú­ság hazafias és világnézeti ne­velésének elveit, módszereit vi­tatják meg. A népfront mű­ködjék közre annak vizsgála­tában, hogy a művelődési ott­honok milyen mértékben fog­lalkoztatják az ifjúságot, ren­dezzen vitákat a szülők, a pe­dagógusok és a fiatalok bevo­násával a helyes szórakozás formáiról, bírálják erőteljesen az ifjúságnak — ma még gyak­ran előforduló — helytelen szó­rakozását. Törekednünk kell arra, hogy az ifjúság a táncon kívül a tartalmas szórakozáso­kat is megkedvelje. Végül nyo­matékosan felhívom a figyel­met a családvédelem szükséges­ségére. El kell érnünk, hogy a ma még nagy •számban előfor­duló családi válságok ne aka­dályozzák az ifjúság nevelését. A népfront programja azt is szorgalmazza, hogy az erköl­csileg veszélyeztetett gyermeke­ket ki kell emelni meg nem felelő családi körülményeikből. A HAZAFIAS NÉPFRONT megyei bizottsága nem dolgo­zott ki önálló nevelési progra­mot, éppen ezért a gyakorlati kérdések megvalósításához bo­csátottam előre a fentieket. Világhírűek a szovjet Gyemihov professzor állatkísérletei. Talán legnagyobb hírre a kétfejű kutya tett szert. Gyemihov- ugyanis egy kutyára átültette — egy másik kutya fejét. Képünk a kétfejű kutyát ábrázolja: a másik fej kitűnő ét­vágynak örvend, jóízűen fogyasztja az eléje nyújtott kolbászt/ Munkás—paraszt találkozó DISZNÓTOROS vacsorán lát­ták vendégül a kecskeméti Üj Tavasz Tsz tagjai patroná- lójukat, a Fővárosi Földkotró Vállalat dolgozóinak képvise­lőit. A munkás-paraszt szövet­ség jegyében megrendezett ba­ráti találkozó igen jó hangu­latban, a késő estó órákban ért véget. Szerkesztői üzenetek: K. S. Kerekegyháza. Az ivóvízről írt p&naszleveiüket kivizsgálás cél­jából a Kecskeméti Járási Tanács ipari és műszaki osztályára küldtük át. . Berkes Lajos, Ágasegyháza. Adó­ügyi panaszára a. kecskeméti járási tanács pénzügyi osztálya válaszol. Varga István, Kecskemét: Köz­lését köszönjük. Rövidesen felke-f ressük a jelzett helyet, s kivizs­gáljuk az ott történt szabály talán** Ságokat. Képe ka járás életéből Tanácstagok naptára Tizenkét hold szőlőt telepítenek Szorgos muriKa folyt az idén a tabdi Űj Élet Termelőszövet­kezetbein. Az év végi szám­adást ugyan még nem állítot­ták össze, annál több szó esik viszont a szövetkezet további erősítését célzó jövő évi ter­vektől. A tagok az idén 23 hold szőlő termését csorgatták hordókba. A jövedelmezőbb gazdálkodás érdekében most úgy döntöttek, hogy 1960 má­jusáig 12 katasztrális hold te­rületen telepítenek jófajta bor­szőlőket. Sok vita volt a tíz- holdas halastó jobb kihaszná­J ni alma sás a Báes megyei Fűszer- és Edességkereskedelmi Vállalatnál A Bács megyei Fűszer- és Edességkereskedelmi Vállalat dolgozói kongresszusi felajánlá­sukban vállalták, hogy 1959. évben költséggazdálkodás terén 570 000 forint megtakarítást ér­nek el. Vállalásukat 1959. III. negyedévében már 363 ezer fo­rintra teljesítették. A vállalatnál a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom tiszteletére rendezett ünnepsé­gen több kiváló dolgozót tün­tettek ki. A Belkereskedelmi Minisztérium Lukács Ferencné áruelőadót a »Belkereskedelem kiváló dolgozója« jelvénnyel és 1000 forint pénzjutalommal tüntette ki. »Kiváló dolgozó« jelvényt és az ezzel járó pénz­jutalmat Rácz László, Becker Vilmos és Oláh Éva kapott. »Kiváló dolgozó« oklevelet ka­pott Gombos János, Preiszig Miklós, Krix Adám, Arnold István, M. Tóth István, Fekete István, Danics Margit és Kiü­tik Jenőné, A vállalatnál ezenkívül 25 dolgozó részesült pénzjutalom­ban. Hízó Lajos, a vállalat el­lenőre, aki a kereskedelmi pá­lyán elért 25 éves jubileumát ünnepelte, egyhavi keresetének megfelelő pénzjutalomban ré­szesült. PETŐFI NÉPE A» Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Pártépités és ipari rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11 Ft. lásáról is. Ügy döntöttek, hogy jövőre kettős hasznot húznak erről a tarul étről. Szegedről a jelenlegi állomány íeitrissíté- sére négy mázsa tükör- és ma- gyar-pontyivadékot vásároltak, tavasszal pedig vízis zárnyas-te- lepet állítanak be, ahol 500 ka­csát fognak nevetni. Darálójuk egyelőre csak traktörmeighaj- tóssal működik. Még az idén elkészül új melléküzemáguk, a fűrészműhely. Mivel a község villamosítására rövidesen sor kerül, tavasszal a fények is kigyúlnak a tagság házaiban. Buszjárat Soltszentimre—Kiskőrös között rúknényes és időtrabló volt ed­dig a járási székhely megkö­zelítése, ha ott valakinek ügyes­bajos dolga akadt; Az új MÁVAUT járat reggel indul Kiskőrösre és délután érkezik vissza a községekbe. A lakosság egészségének védelmében­Régi kívánsága teljesül e hó­nap 15-étől három község la­kosságának. A MÁVAUT rend- szeles járatot indít Soltszent­imre—Csengőd—Akasztó közsé­geken keresztül Kiskőrösre. Ezekről a helyeikről igen kö­Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Tel.: 15-29, 27-49 Régen volt olyan forgalom Kecelen a községi egészség­házban. mint most, november­ben, Idős gazdák, parasztné- nik, fiatal lányok, legények, gyermeküket vezető anyák, s apák adják egymás kezébe a kilincset. A tbc elleni országos mozgalom keretében tüdőszűrés volt Kecelen. A tanács vezetői, a különböző tömegszervezetek széleskörű propagandát fejtet­tek ki, és szervezeti intézkedé­sekkel is biztosították, hogy az érdekelt lakosság száz százalé­kig megjelenjen a röntgen-át­világításon. A tüdőszűrés elő­készítésében külön dicséret illeti dr. Dehény Sándorné vé­dőnőt. Jórészt az ő érdeme, hogy dr. Vén Ferenc járási fcbe-főorvos naponta 300—350 embert tud átvilágítani. Elis­Szabálysértés Horváth József keceli lakos nem Íratta be az iskolába tan­köteles gyermekét. Háromszáz forintra bírságolták. — Virág József imrehegyi lakos enge­dély nélkül épített. Kétszáz fo rint pénzbírságot fizetett November hónap második fe­lében a járási tanácstagok az alábbi helyeken tartanak fo­gadóórákat cs tanácstagi be­számolókat. FOGADÓÓRÁK: Akasztó no­vember 17, Zsellér Józsefné, Csengőd november 17, Váradi Sándor, Páhi Szász Sándor, Bócsa november 18, ifj Solti Péter, Tázlár november 19, Trsztyinszká Pál, Kiskőrös no­vember 21, Vékony Benjámin, Imrchegy Szabó Józsefné, Csá­szártöltés november 26, Sza- lonitay István* Kiskőrös no­vember 28, Tárgyik Pál: TANÁCSTAGI BESZÁMO­LÓK: Kecel november 14, Szü- völgyi Miklós, K askantyu no­vember 18, Büki Tibor, Fiilöp- szállás november 20, Magyar Géza, Akasztó november 21, Zsellér Józsefné, Bócsa ifj. Solti Péter, Imrchegy Csülik István, Kiskőrös Torgyik Pál/ Kecel Fricska Margit és id. Herczegh József, Tabdi Léder Józsefné, Soltszentimre Morvái Ferenc, Soltvadkert Eifert Ádám, Kiskőrös november 28, Sipiczlki János, Kecel Ginál József, Megkezdték Bocsa község villamosítását Örömmel közöljük a hírt, hogy Páhi, Pirtó és Kaskantyú után még az idén megkezdődött a kiskőrösi járásban az egyik legkisebb község, Bócsa villamosítása is. A Budavill mint ki­vitelező vállalat, a kongresszusi munkavarseny eredményeként felajánlotta, hogy még ebben az esztendőben 200000 forint ér­tékű munkát végez. A község lakossága azonban a 20 száza­lékos községfejleszitési hozzájárulás megszavazása mellett olyan lelkesedéssel végzi a villamosítással kapcsolatos földmunkákat (oszlopok gödreinek kiásása), hogy december végéig közel fél­millió forint értékű munka elvégzésére kerül sor, így lehetőség van rá, hogy az 1 200 000 forintos faluvillamosítás avatóünnepsé- gét 1960 decembere helyett már a jövő év nyarán mégtarthatják. Titkári értekezlet Pénteken a községi tanácsok titkárai értekezletet tartottak Kiskörösön. A jnegbeszélésen Pataki Mihály elvtárs, a járási honvédkiegészítő parancsnoka adott tájékoztatást a sorköte­les fiatalok összeírásával és a 3-1959. korm. számú rendelet végrehajtásával kapcsolatban. Ezt követően Király István elv­társ, a járási tanács titkára a november 15-i részleges ta­nácstagi választásokkal kapcso­latos feladatokat . ismertette, majd Németh József elvtárs beszélt a népszámlálással kap­csolatos, még hátralevő teen­dőkről, ineressel Ken szoinun k a ta­nács vezetőiről is, alkik még aznap kiküldik a hivatalos idé­zést a kötelező tüdőszűrésen meg nem jelent gazdáknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom