Petőfi Népe, 1959. november (14. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-12 / 266. szám

BÄCS - KISKUN MEGYEI LAPJA . XIV. ÉVFOLYAM, 266. SZÁM Ara SO fillér 1959. NOV. 12. CSÜTÖRTÖK 12 és fél kilométer tsz-bekötőűt föld munkáit acycztík el eddig.: lár indáit ni miuikáoat Mint ismeretes, megyénk, tsz-ei 18,2 kilométer hosszú bekötőút építésére kaptak anyagi keretet. Annak idején a Hazafias Népfront megyei ■ ■ 1 múzeumok mai életünkben pótolhatatlan cs fontos funkciót töltenek be a tömegek nevelése szempont­jából. Ezek az intézmények közvetlenül nem állnak a ta­nácsi szervek irányítása alatt, a Múzeumok Országos Köz­pontja a felügyeleti szervük, de nem egy városunk szép és rendezett múzeuma, így a ba­jai, kiskunhalasi, eleven élet­tel tölti meg működésének ke­reteit, együtt dolgozik a helyi művelődési tervek végrehajtá­sában az ottani kulturális szer­vekkel, s a falakon belül a ki­állító tevékenység mellett je­lentékeny tudományos munka is folyik, amely szorosan kap­csolódik a tudományoknak he­lyi adatokkal, dokumentumok­kal való gazdagításához. A gyűjtemények és a 'mú­zeumok feladata tehát a leg­szélesebb rétegek nevelése. Az említett helyeken ezzel külö­nösebb baj nincs is. Van azon­ban néhány városunk, aliol a helyi művelődési elképzelések megvalósítása során alig ve­szik figyelembe ezeket az in­tézményeket. Nem beszélve ar­ról, hogy érdemes lenne sza­porítani azoknak az úgyneve­zett tájmúzeumoknak, kisebb gyűjteményeknek a számát is, melyek egy-egy terület, táj­egység jellegzetes állat- és növényvilágát, kultúrtörténeti múltjának értékeit gyűjtenék egybe, s megfelelő szemléltető anyagot szolgáltatnának. Nagy szerep várna a megye­székhely múzeumára, melynek bizonyos irányító jellegű jog­köre is van a megye többi múzeuma vonatkozásában. — Nemcsak ezt a funkcióját nem tudja megvalósítani, hanem a megyeszékhely igényeit is csak nagyon nehezen elégítheti ki. A kecskeméti Katona József Múzeumnak ma is igen értékes anyag áll rendelkezésére és a raktárakban felhalmozott kin­csek mennyisége egyre nő. — Csakhogy ez az intézmény nemcsak a régészeti és kultúr- történelmi gyűjteményanyagnak nem tud helyet adni, hanem nem válhat otthonává többek ■között a nagymértékű képző- művészeti gyűjteménynek sem. Alig van hely időszakos kis felállítások rendezésére is. Mindenképpen helyes lenne, ha — általában, megyeszertc i— nagyobb gonddal és körül­tekintéssel állítanák be múzeu­mainkat a helyi kulturális élet tényezőinek sorába és ha kell — mint azt a kecskeméti mú­zeum példája is mutatja — épületbővítéssel, gondos fel­ügyelettel, jóindulatú támoga­tással tennék alkalmasabbá őket » társadalmi nevelés terén be­töltendő funkciók jobb tr.eg- (valósítására., bizottsága vállalta az útépítések­hez a társadalmi munka szer­vezését. A társadalmi munkák elvégzésére és irányítására műszaki bizottságot alakítottak. A nagyrészt mérnökökből álló bizottság maga vállalta a terv­dokumentációk elkészítését, amely 400 ezer forint megta­karítást jelentett. A tervezés­ben kiváló munkát végzett Vukovári Attila, a Bajai Víz­ügyi Igazgatóság főmérnöke, Szántó Béla, a KPM Kecske­méti Közúti Igazgatóságának főmérnöke, Bakonyi Ferenc, a Kecskeméti Közúti Üzemi Vál­lalat osztályvezetője és Csemy Kálmán, a bajai vasútállomás pályafenntartási főmérnöke. A társadalmi munkák szer­vezésében a legjobb eredményt a kiskunhalasi városi, vala­mint járási népfront-bizottság és tanács vezetői érték él. A népfront-szervek odaadó szer­vező munkája s a tsz-tagoik és egyéni parasitok lelkes tár­sadalmi munkája nyomán ed­dig 12,5 kilométer hosszú be­kötőút földmunkálataival ké­szültek el a megyében. Helyszínen van már az út­építő anyag 50 százaléka — mintegy 45 ezer tonna — kő- és zúzalékanyag. Közben mun­kához láttak az útépítő válla­latok is, s az első egy kilomé­teres szakasz Kiskunhalason már elkészült. vvwvswvvwvvvvvvvv Expressz- és gyorstiszlíiás, 24 órás zsákmosás, szoknyaplisszirozás Egy óra a Bajai Patyolat Vállalatnál A tisztaság fogalmára sok­szor használjuk a hasonlatot, — olyan mint a patyolat. Ta­lán ez teszi, hogy a vállalat nevének hallatára a legtöbb ember csupán, mosodára gondol. Pedig a Bajai Patyolat Válla­lat alapító levelében ennél több van feltüntetve. Foglalkoznak kelmefestéssel, vegy tisztítással, különböző fonaláruk festésével, s ha felszerelésük lenne, a kenderből, lenből készült, s ezen a vidéken elég gyakori háziszöttesek kékfestését is el­A Bajai Patyolat Vállalatnál gőzkalandcrral vasalják a sima l'c’icrncinűárut. esetben 24 óra alatt, a másik esetben pedig három nap alatt készül el a tisztítandó öltöny, kosztüm vagy egyéb más ruha­darab. A bajai -asszonyok egy­re gyakrabban veszik igénybe a Patyolat 24 órás gyp-rsmosási szolgálatát is, amivei sok, időt és fáradságot takarítanak meg- az egyik legnehezebb házi­munkánál, a nagympsásná). Baján, de főképpen a kör­nyező községekben . igen nagy divat a, rakott szoknya vise­lése. A vállalat vezetőinek ez adta az ötletet egy plisszírozó részleg megszervezésére. A kezdeményezés visszhangjára jellemző, hogy alig állították fel a berendezést, de már Ka­locsáról is érdeklődnek mun­kájuk iránt a rakott szok­nyák kedvelői. A szolgáltatás lehetőségeinek ilygn széleskörű kiaknázása kedvezően jelent­kezik a Bajai Patyolat Vállalat termelési eredményeiben. Az október havi mérlegadatok még nem ismeretesek, de a hárem- negyedévi összesítések így ia dicsérendő számokat , tartal­maznak. A Bajai Patyolat Vál­lalat szeptember végéig 1)8,5 százalékra teljesítette, éves- terJI vét, a vállalati nyeregég ;©sz* szege pedig az egész évre ter­vezett 50 000 forinttal szemben, meghaladta a 135 000 forintot, A szorgalmas munka nyomán év végéig tovább nő ez az eredmény. Sándor Géza Tavaly a tűz- és robbanásveszély elkerülése végett 147 000 forintért egy modem Tri -gépet vásároltak. Mióta ezzel végzik a vegytisztitást, sokkal tökéletesebb a munka és lerövidült a tisztítás időtartama. — Képünkön: munkában Csermák Lajos, a Tri -gépház kezelője. Kétszáz vagon gyümölcs- és zöldséiféleségel tárol a MEK a téli és a koratuvassi hónapokra A téli zöldségellátás — annak ellenére hogy a íogyasztókö- zönség igértye mindinkább nö­vekszik — egyre zavartalanab­bá válik, ami az állami és a szövetkezeti kereskedelem ez irányú törekvésének köszön­hető. A megyei MÉK is felké­szült a télre. Részletes tájékoz­tatót kértünk a napokban a gyümölcs- és zöldségellátás ki­látásairól Gáti György elvtárs­tól. a MÉK igazgatójától. — December 31-én 200 va­gon zöldségfélével és gyümölcs­csel rendelkezünk, amelyet majd a téli és a kora tavaszi hónapokban tudunk a fogyasz­tóközönség rendelkezésére ■bo­csátani, tehát akkor, amikor ezek a fontos élelmicikkek a legkisebb mennyiségben je­lentkeznek a. piacon. A burgo­nya — r'int ismeretes — az egyik legkeresettebb ebben az időszakban, és az elmúlt évek­ben bizony tapasztaltunk zök­kenőket az ellátásban. Éppen ezt figyelembe véve az idén kétszerannyi burgonyát táro­lunk mint az elindít évben. Kórházaknak, egyes üzemi konyháknak, napközi otthonok­nak már előre kiadtuk a ta­vaszig szükséges készletet, an­nak érdekében, hogy mi tele­peinken minél nagyobb meny- nyiséget tudjunk tárolni, más­részt ezeknek az intézmények­nek biztosítottuk a zavartalan ellátást. A burgonyaellátás további javítása érdekében Kelet- Németországból hozatott vető­maggal látjuk el a termelőszö­vetkezeteket. Azt szeretnénk, ha már jövőre a termelőszövet­kezetek és az állami gazdasá­gok készleteikből ellátnák a megyét egész évre. A megye egyévi étkezési burgonyaszük­séglete 730—760 . vagon körül van. A téli alma iránt mindin­kább érdeklődik a fogyasztó közönség, erre vonatkozólag a következőket mondotta a MÉK igazgatója. — Arra törekszünk, hogy jól oldjuk meg a belföldi, főként a I megyei ellátást ebből a kere­sett gyümölcsből. Szállítottunk jelentős mennyiséget kiiföldre is, a két Németországba, Cseh­szlovákiába, Svájcba, Ausztriá­ba. Most tárgyalunk arról, hogy esetleg a skandináv államokba is exportálunk almát — Az alma tárolásának meg­gyorsítására két almaválogatót vettünk, egy már van. Ügy gondoljuk, hogy ez jelentősen megkönnyíti munkánkat. Meg­jegyzem, hogy jelentős meny- nyiséget adtunk almából az iparnak is, úgyhogy bőven lesz almakompot az üzletekben. A legkülönbözőbb napfényáiló színekben 4800 kiló fonalat fest az üzem negyedévenként. Merk Magda és Horváth Györgyné, a párttitkár, szortírozzák a sok festett fonalat. November 12-én ülésezik _ a KEZŰIM inc"vei választmánya A mai napon ülésezik a Kis? ipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet (KSZKBI) me­gyei választmánya, amelyen az alközpont megyei vezetősége beszámol a választmánynak az 1959. év első felében elért gaz­dasági, munkavédelmi ered­ményeiről és hiányosságairól. Á választmány értékéin! fogja a kisipari szövetkezetekben le­vő dolgozók munka- és egész­ségvédelmi helyzetét, megadja a további útmutatásokat, amelynek szellemében a párt cs a kormány ide vonatkozó utasításai alapján tovább -.kell fejleszteni a kisipari szövetke­zeti dolgozók anyagi ellátott­ságát. 1 /-"* A megyében levő kisipari szövetkezeti mozgalom e terü­letén az év első felében java-, lás mutatkozott, mert — pél­dául — lényegesen kevesebb ‘a baleset' és kisebb az üzemi megbetegedés következtében munkából kiesettek száma is; mint az előző cv hasonló 'idő- szalmában. A megyei választ­mány tanácskozásának gazdag, eredményes munkát - kívánunk* Világ proletárjai, egyesüljetek! végeznék. így azonban ez a fog­lalkozási ág egyenlőre maszek privilégium marad. Ennek el­lenére számok bizonyítják, hogy a vállalat sokat tett ed­dig a laiko-sság igényeinek ki­elégítésére. Minőségi munkájuk mellett hírüket azzal öregbítették, hogy bevezették az expressz és a gyorstisztító szolgálatot. Mi­óta a kezdeményezésnek híre ment, alig győzik végezni a munkát. De a lakosság érdek­lődése is érthető, hiszen egyik

Next

/
Oldalképek
Tartalom