Petőfi Népe, 1959. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-13 / 240. szám

S. nJda) 1959. október 13, kedd NAPTÁR 1959. október 13, kedd Névnap: Kálmán Napkelte: 5 óra 59 perc Napnyugta: 17 óra 1 perc • — Megyei tanácstagi fogadó­órát ma, október 13-án a me­gyei tanács épületében Nagy­marosi Kálmán tart. — A magánkisipari és házi­ipari árak szabályozásáról szóló 27/1957. sz. rendelettel megállapított egyes általános költségszázalékok módosítá­sáról olvashatunk a Magyar Közlöny 100. számában. — Huszonháromezer hektár­ral gyarapodik az iédn Ma­gyarország erdős és fás terü­lete. Az egész évre tervezett összes telepítésből még hiány­zó 10 ezer hektárt az őszi idő­szakban ültetik be; — Harminc munkanapot ajánlottak fel a községfejlesz- fcési munkálatokhoz Csengődön a földművesszövetkezet dolgo­zói.' —< Kétszázötvenezer dollár értékű gyémántot találtak egy Buffalo közelében lezuhant lökhajtásos személyszállító re­pülőgép roncsai között. A sze­rencsétlenség következtében 34 ember veszítette életét. A gyé­mántot teherszállítmányként adták fel. KECSKEMÉTI Ingatlankezelő Vál- tálát Műszaki Osztálya felvesz kő­műves és segédmunkásokat. Je­lentkezés: Széchenyi tér 19. sz. Mű­szaki osztályvezeőnél. 2547 — Az Országos Rendezőiroda Furfangosok bajnoksága« cí­mű rejtvény műsort szervez a tanulóifjúság számára. A baj­nokságban részt vehetnek az általános iskolák felső tagoza­taiba, a gimnáziumokba, tech­nikumokba és az iparitanuló­intézetekbe járó fiatalok. — Eladta az adóba lefoglalt 15 mázsa csövestengerit Csada Ferenc foktői lakos. A kalocsai járásbíróság 800 forint pénz- büntetésre ítélte, — ötven mázsa pontyivadé­kot mentettek meg eddig a kubik gödrökbe rekedt ivadék­halak közül a Baja környéki árterület kiöntéseiből. Jó mun­kát végeznek ezen a téren a bajai és nagybaracskai halászati tsz-ek, valamint a Bajai Sporthorgász Egyesület. — Olcsón megúszta. Nottin- ghamban két font büntetésre ítélték Harry Bustert, mert ré­szegen kerékpározott. Olcsón megúszta a dolgot, ha figye­lembe vesszük, hogy: 1; vesze­delmes cikkcakkban haladt az utcákon; 2. a menetiránynak háttal ülve lovagolt kerékpár­ján; 3. sértő ajánlatokat tett a rendőrnek, aki feltartóztatta; 4. * egyetlen ruhadarab sem volt rajta. — Csehszlovák rokonok ke­resték fel a kecskeméti teme­tőben 19-es vöröskatona hoz­zátartozójuk sírját. Ginzeri Ist­ván és családja meleg szere­tettel köszönte meg a Reisz- mann Sándor Ifjú Gárda tag jainak szeretető gondoskodá­sát, amellyel hozzátartozójuk sírját kezelik. — Az elmúlt héten a bajai járási KISZ végrehajtó bizott­ság Csátalján tartotta ülését. Az értekezlet a garai és a csát- aljai KISZ vezetőségek irányi tó és szervező tevékenységét vizsgálta meg. A tanácskozá­son a KISZ végrehajtó bizott­ságok tagjain kívül részt vett a községi pártvezetőség titkára és a községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke is. — Szülőknek nevelésről, fia­taloknak »-Illik, nem.illik« cím­mel a magatartásról terveznek előadásokat a tízhónapos kul­turális terv keretében Miske községben. Ezenkívül különbö­ző szaktanfolyamokat is indí­tanak. — Köszönetnyilvánítás. Mind­azoknak, akik felejthetetlen, drága jó férjem és édesapánk, Benedek István temetésén meg­jelentek, sírjára virágot, koszo­rút helyeztek, s fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek — köszö­netét 1 mondunk; A gyászoló csa­jnpnnnnnnnnnmDaaciDDC lád- 2550 <><>O<>O<K):O0O<><>OOOOOOOOCHX>O<>OOOOOOOO<>OOOOOOOO<KH>C Termelőszövetkezetek ! Egyéni termelők! Előnyös feltételek mellett értékesítési szerződést lehet kötni az I960, évi várható búza és rozs 9 feleslegre. Mázsánként 60 forint kamatmentes előleget biztosítunk. Részletes felvilágosítást a helyi terményforgalmi vállalat telepei, valamint bizományos földműves- szövetkezetek nyújtanak. Bács-Kiskun megyei Terményforgalmi Vállalat. >oooooooo<h>o-o Gépjármű és motorkerékpár­tulajdonosok figyelmébe! Mindazok a gépjármű üzembentartók, akik ez ideig a kötelező gép­jármű szavatossági biz­tosítási díj befizetéséhez szükséges postai befize­tési lapot nem kapták meg, forduljanak közvet­lenül az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ megyei igazgatóságához vagy járási fiókjához; 2560 Nyugati előkészületek a csúcstalálkozóra A héten ismét megindulnak diplomáciai tárgyalások a négy nyugati szövetséges — az Egyesült Államok, Nagy-Bri- tannia, Franciaország és Nyu- gat-Németország között a csúcs- értekezlet időpontjának, napi­rendjének meghatározásával kapcsolatban. Mint ismeretes, az angol választások miatt ál­lott be szünet az újabb kelet— nyugati konferencia előkészíté­sében. Macmillan új kormányá­nak megalakítása után azonban a nyugati diplomácia ismét ak­cióba léphet. Párizsban úgy gondolják, hogy az angol miniszterelnök továbbra is a csúcstalálkozó minél gyorsabban történő ösz- szehívását sürgeti majd. Szóba került, hogy Macmillan esetleg személyesen is ellátogatna Pá­rizsba és Washingtonba, hogy meggyőzze szövetségeseit a csúcskonferencia szükségességé­ről. Párizsban egyébként fenntar­tással fogadták azt az értesü­lést, amely szerint már novem­ber végén, vagy december ele­jén össszeülnének a kormány­fők Genfben. Az United Press hírügynökség azt állítja, hogy az Egyesült Államok külügy­minisztériumához közel álló kö­röktől szerezte be ezt az érte­sülését. Egyébként ez az idő­pont felelne meg legjobban Ei­senhower elnöknek is. Decem­ber közepétől az Egyesült Álla­mok elnökének elő kell készí­Az angol választások végleges eredményei London. Nyilvánosságra hoz­ták az angol választások vég­eredményét. A szombaton késő esti órákban kiadott hivatalos jelentés szerint a mandátumok megoszlása az új alsóházban a következő: Konzervatívok 365 mandátum (nyereség 23), munkáspárt 258 mandátum (veszteség 23), libe­rálisok 6 mandátum, függetle­nek 1 mandátum. A szavazatok- 4B,4 százalékát kapták a konzervatívok, a mun­káspárti szavazatok arányszáma 43,8, a liberálisoké 5,9 száza­lék. f tenie az.amerikai költségvetést/ meg kell szövegeznie évi kong­resszusi üzenetét, s figyelem­mel kell kísérnie a kongresszus ülésszakát, december közepétől márciusig tehát nem lehet tá­vol Washingtontól — állítja az United Press. A francia -külügyminisztéri­um a legteljesebb hallgatásba burkolózik a csúcskonferencia bármilyen kérdésével kapcso­latban. Ezt illetékes politikai körök azzal magyarázzák, hogy Párizsnak nem sürgős a kon­ferencia. j KISHÍREK külföldről WASHINGTON. Az Egyesült Államok Köztársasági Párt j a javaslatot nyújtott be a kor­mánynak, hogy az állami szol­gálatban szüntessék meg a faji megkülönböztetést. TOKIÓ. Súlyos szerencsét­lenség történt Japánban. Na- goja közelében összeütközött egy villanyvonat és egy teher­autó. Nyolc ember életét vesz­tette, tíz súlyosan, 150 köny- nyebben megsebesült. Áz őszi munkákról és a baromfifelvásárlásról tárgyalt a megyei felvásárlási operatív bizottság A MEGYEI felvásárlási ope­ratív bizottság Sarok Antal, elvtárs elnökletével szombaton ülést tartott a megyei tanács kultúrtermében. . A bizottság megtárgyalta az őszi betakarítás és vetés hely­zetét, s megállapította, hogy a lemaradást csak úgy lehet pó­tolni, ha minden számításba jöhető mozgató erőt mozgósí­tunk a munkák elvégzésére. A hagyma és az alma válogatá­sára például a tsz-ekben na­gyobb mértékben vonják be a családtagokat és a nyugdíja­sokat. A MÉK a szállítás, meg­gyorsítása végett a burgonya nagyobb tételeit a helyszínen veszi át a termelőktől. Az ülés részvevői amellett foglaltak ál­lást, hogy a Hazafias Népfront­nak fel kell . világosítania a vezetéssel késlekedő egyénileg gazdálkodókat. A községi ta­nácsok is konkrétébb ellenőr­zést gyakoroljanak a munkák felett, a tanácstagok pedig mu­tassanak példát a jövő évi ter­més biztosításában. A talaj jó, az időjárás is megfelelő, vetni és vetni kell tehát, hogy a ga­bona érési ideje biztosítva le­gyen! A napirend második pontja­ként a bizottság a baromfi fel- vásárlási főidényre való felké­szülést és a baromfitenyésztés eddigi eredményeit, valamint a jövőben való fejlesztését tár­gyalta meg. MEGÁLLAPÍTOTTÁK, hogy a kukorica kései betakarítása hátráltatja a libahízlalást, Kis­kunfélegyházán mintegy 45 ezer darab libát hizlalnak, de állami készletből csak a har­madrészének van eddig bizto­sítva kukorica. S mert számí­tani lehet rá, megfelelő intéz­kedésekkel elejét kell venni, hogy itt és másutt is a spe­kulánsok ne verhessék fel a kukorica árát. A feketézőknek a baromfi­piacon való üzérkedésével, an­nak meggátlási lehetőségével különösképpen foglalkozott a bizottság. A hatóságoknak (rendőrség és tanács) nagyobb erélyt kell gyakorolnáok a spe­kulánsokkal szemben. Ami a termelőszövetkezetek­ben a baromfitenyésztés fellen­dülését illeti, amíg tavaly csak 18 ezer rántanivaló csirkét ne­veltek, az idén már a tízsze­resét. A terv az, hogy jövőre legalább 900 ezer darab vegyes baromfit tenyésszenek. Ennek elősegítésére az ólak építésé­hez összesen 3 millió forint állami hitelt kapnak. Gondos­kodni kell azonban arról is, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező gondozók kerülje­nek a tsz-ek baromfitelepéire). Egyébként az egyéni terme­lők is a tavalyinál jóval több baromfi nevelésére kötöttek az idén szerződést, amelynek a_ lebonyolítását a földműves­szövetkezetek dicséretes mó­don végezték el. SZÓ VOLT arról is, hogy a megyében a mintegy 100 vagon állati melléktermék hasznosí­tására feldolgozó üzemet kel­lene létesíteni. A bizottság végezetül megál­lapította az utolsó negyedév munkatervét, s elhatározta, hogy üléseit ezentúl tervsze­rűbben, kéthetenként tartja meg. IHeg.g.y.'é&G’ tények Megyénkben 282 mezőgazda- sági termelőszövetkezet műkö­dik, melyek közül 82 tavasszal alakult. A közös gazdaságok — régiek és újak — pártunk ez év március 6-i határozatának szellemében mind jobban meg­erősödnek, beváltják a hozzá­juk fűzött reményeket. A kö­zösbe lépett dolgozó parasztok megtalálják számításukat és akik még nem döntöttek, azok számára is bizonyítják, hogy az igazi felemelkedést csak a szö­vetkezeti gazdálkodás biztosítja. Mit mutatnak a terméseredmények ? Az idén is, mint már évek óta, a termelőszövetkezetek jó­val magasabb terméseredmé­nyeket takarítottak be kalászo­sokból és más növényekből mint az egyéni parasztok. A megyei tanácsnál levő összesí­tés szerint őszi búzából 11,54 mázsa volt a holdanként! ter­mésátlag a közös gazdaságok­nál, míg az egyénieknél 8,9. Rozsból 7,73 és 6,2, őszi árpá­ból 14,56 és 12,5, tavaszi árpá­ból 9,42 és 8,9, zabból 8,48 és 7,2 mázsa az arány. Mint a számokból látható, a termelőszövetkezetek termésát­lagai jelentősen az egyénieké fölött van. Érdemes megemlí­teni néhány olyan közös gazda­ságot, amelyek jelentősen a me­gyei átlag felett teremesztettek búzát. A madarasi Kossuth 72 holdon 14,5, a fajszi Vörös Csil­lag 135 holdon 20,8, a dávodi Rákóczi 100 katasztrális holdon 14,5, a sükösdi Vörös Zászló 80 katasztrális holdon 15 mázsás átlagot ért el. Hasonló a hely­zet egyéb gabonaféléknél is. Öszj árpából a dunatetólleni Micsurin 22 katasztrális holdon, a tataházi Dózsa 50 katasztrá­lis holdon ért el 20 mázsás hol­danként! átlagtermést. Nagyüzemi felár, elsőrendű termék Nagy területen termesztenek közös gazdaságaink ipari növé­nyeket. Napraforgóból például 2458 katasztrális holdat, rost­kenderből 2883 katasztrális hol­dat vetettek. Többek között 2400 kát. hold lucerna magfogásra szerződtek a MEZŰMAG-gal. A szövetkezetek nagyüzemi fel­árat kapnak meghatározott mennyiség adása után. Napra­forgónál például az átvételi ár 260 forint, a termelőszövetke­zetek 60 mázsa és ezen felüu tétel átadása esetén 20 forint nagyüzemi felárat kapnak má­zsánként. A szeremlei Zöld Mező Termelőszövetkezet 84 katasztrális holdon termelt rost­kendert. Egész termése elsőosz­tályú volt. A rémi Kilián Ter­melőszövetkezet is első osztályú kendert termesztett 50 kataszt­rális holdon. Egyébként a sze­remlei Zöld Mező Termelőszö­vetkezet összesen 176 kataszt­rális holdnyi területen vetett különböző növény beadására szerződött. Gépi munkával olcsóbb a termelés A nagyüzemekben lehetőség van a gépek nagyobb méx-tékű alkalmazására, ezzel lényege­sen csökkenteni lehet az egy katasztrális holdra jutó ter­melési költségeket. A növény- védelem csaknem teljes egészé­ben (80 százalékában) a nö­vényvédő állomás bevonásával történik a közös gazdaságok­ban. A termelőszövetkezetek tagjai csak a háztáji kertjeik­ben levő burgonya területeket és a három katasztrális hold­nál kisebb burgonyaparcellái­kat permetezték, illetve me­chanikai módszerekkel védekez­tek a burgonyabogár ellen. Me­gyénkben augusztus végéig 53 ezer 956 katasztrális hold bur­{

Next

/
Oldalképek
Tartalom