Petőfi Népe, 1959. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-13 / 240. szám

T % «SlEStc*' Világ proletárjai, egyesüljetekl J&tfvfilteAUßr MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS -KISKUN MEGYEI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM, 210. SZÁM Áru SO fillér 1959. OKTOBER, 13, KEDD SKétineeetcee emelték üátlatá taka'. Terven felül 80 családi házhoz szükséges ajtót, ablakot és parkettát készít Kiskunhalason a faipari vállalat A kongresszusi irányelvek közzététele után a Bács megyei Faipari Vállalat dolgozói meg­vizsgálták versenyvállalásaik eddigi teljesítését. Horváth Mi­hály elvtárs az üzem igazgatója megállapította, hogy kollektívá­juk valóra váltotta szavát. Fel­ajánlásuk teljesítéséhez sikerült biztosítani az anyagi és műszaki feltételeket, melyek a dolgozók munkalendületével párosulva azt eredményezték, hogy az üzem 40 családi házhoz elegendő aj­tót. ablakot és parkettát gyár­tott terven felül. A vállalat pártszervezete az eredmények ismertetése után azzal a javaslattal fordult a dolgozókhoz, hogy a kongresszu­si verseny döntő szakaszában új, magasabb célok elérését tűz­zék maguk elé. A javaslat ked­vező visszhangra talált, a vita / lényegét pedig röviden így fog­lalhatjuk össze; a vállalat meg­kétszerezte kongresszusi felaján­lását. Elhatározták, hogy az év végéig nem negyven, hanem nyolcvan családi házhoz ele­gendő ajtót, ablaicot és parkettát gyártanak terven felül s ezzel éves tervüket mintegy 800 000 forinttal túlteljesítik. Emellett az anyagok gazdaságos felhasz­nálásával év végéig 80 000 forint értékű faanyagot takarítanak meg, a termelés költségeit pedig szintéi 80 000 forinttal csökken­tik. 58 hold öntözéses terület Fiilöpszálláson A jövedelmezőbb gazdálkodás érdekében a fülöpszállási Vörös Csillag Termelőszövetkezet tagsága úgy határozott, hogy az idén 58 holdas öntözéses területet létesít. Az azbesztcement­csöves felszínalatti öntözőberendezést az FM Talajjavító Válla­lata készíti. A jelenlegi munkák egy 150 holdas öntözőtelep kialakításának első lépcsőjét képezik, A vállalat dolgozói. 780 ezer förintos költséggel 1750 méter csőhálózatot fektetnek le. Hogy a munka kivitelezése olcsóbba kerüljön, a terven módo­sítást ezközöltek. Szűkítették a csőátmérőket és így az öntöző­kapacitás csökkentése nélkül folyóméterenként 60 forintot ta­karítanak meg. Az agronómiái terv szerint az öntözéses területen már a jövő évben 40 százalékos termésátlag-növeke­déssel lehet számolni. Kecskemét termelőszövetkezetei előreláthatólag október 28-ig befejezik a vetést A megyeszékhely 14 ter­melőszövetkezetében gyors ütemben végzik az őszi mun­kákat. Az elmúlt hét végéig 6200 köbméter silót készítettek, s valamivel több mint 5000 köb­méter elkészítése folyamatban van. Ily módon biztosítják szá­mosállatonként a 10 köbméter takarmánykészletet. A Vörös Csillag Tsz a 235 .számosálla­tának már eddig 2000 köbmé­ter takarmányt tartósított, s még további 1300 köbméter silót készít.. A tsz-nek egyéb­ként 7-én adták át az új 50 férőhelyes szabadtartású nö- vendékmarha-istállót, amelyet a saját erőből korábban átala­kított 100 férőhelyes mellett ál­lami hitelből építettek. A Pe­tőfi Tsz is rendelkezik már a 120 számosállata számára 1300 köbméter silótakarmánnyal. A burgonyát mindegyik tsz betakarította az Arany­kalász kivételével, amely a 60 hold ötödrészén végezte el ezt a munkát. Az összesen 155 hol­don termesztett cukorrépának a 35 százalékát szedték fel ed­dig Kecskemét szövetkezetei­ben, a 800 hold kukoricának még a negyedrésze vár letö­résre. Az őszi mélyszántást 400, a vetőszántást közel 2000 holdon végezték el (a búza alá is már 95 százalékban). Ami a vetést illeti, az őszi árpa mindenütt, összesen 700 holdon, a 190 holdra tervezett takarmánykeveréknek pedig a 90 százaléka a földben van. A 950 holdon termesztendő búzá­nak a tizedrészét vetették el, s folyamatosan végzik ezt a munkát is. A Kecskeméti Gépállomáson a munkák meggyorsítása vé­gett még az elmúlt héten meg­kezdték a kettős műszak szer­vezését, amelyhez a termelő- szövetkezetek a nyári munka­gépkezelők soraiból megfelelő embereket1 biztosítottak, A szer­vezést a gépállomás vezető­ségé a traktorvezetőkre bízta, s ily módon jobban meglesz az egyetértés az állandó és az ideiglenes alkalmazott trakto­rosok között, A gépi munka megszer­vezésével remélhető, hogy a tsz-ekben 20-ig befejezik a vetést. Sajnos, az egyénileg gazdál­kodóknál vontatott a munka. Bár a burgonyát 87 hold,. a cukorrépát 18 hold híján mind felszedték, a 8900 hold kukori­cából még csak 510 holdat törtek le és az elmúlt gazda­sági évben termesztett gabo­nafélék 9000 hold területének alig valamivel több mint az ötödrészén végezték el a vető- szántást. A búzát, . rozsot, őszi árpát mindössze 162, 651, . illet­ve 255 holdon végezték el, Szombaton került sor Dus- nokon az új 8 tantermes iskola átadására, amely közel 8 mil­lió forintos beruházással épült. A gyönyörű épületben külön természettudományos előadó és előkészítő, úttörőszoba, ifjúsági könyvtár, napközi tanulószoba, konyha, ebédlő, üvegfalú, par­kettás tornaterem elégítik ki a tanulók igényeit. A Művelődésügyi Miniszté­rium nevében Miklósvári Sán­dor elvtárs avatta fel az is­kolát, Az ünnepségen részt vett Madarász László elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese és Ognyenovics Milán ország- gyűlési képviselő, a Délszláv Szövetség főtitkára. Az ünnepség után felolvas­ták Kádár János, Orbán László és Ortutay Gyűl» elvtársak üdvözlő táviratát. Az ünnepség az iskolások gazdag műsorával zárult. Dunaegyházán vasárnap ke­rült átadásra az újonnan léte­sült 4 tantermes iskola, amely berendezéssel együtt körülbe­lül 4 millió forintba került. Az Első ízben történt meg az utóbbi évben, hogy a falu összes társadalmi szervei öntevékeny erőit meg­mozgatták azoknak a művelő­dési terveknek az előkészíté­sére, melyek a téli idényre meghatározzák a falusi kultu­rális intézmények, a tanácsok, a tömegszervezetek népnevelő; és népművelő tevékenységét. Nagy szerepük volt ezeknek a terveknek az összehangolásá­ban, meghatározásában a me­gy cszerte megalakult művelő­dési operatív bizottságnak. Minden remény megvan arra. hogy ennek a kollektív együtt­működésnek az eredményekép­pen az eddigieknél is erőtelje­sebben halad előre a társadal­mi nevelés ügye,- a bontakozó falusi művészeti munka. Nagy feladatok várnak most a tervek elkészítése után a megvalósítás szakaszában ist ezekre a falusi kulturális ope­ratív bizottságokra. Hiszen nem elegendő jól megfontolt terve­ken készíteni, ezek végrehaj­tása sem mehet végbe anélkül, hogy az operatív bizottságok ne tartsák rajta a szemüket a művelődési házak, a könyvtá­rak, az ismeretterjesztő szervek1 munkáján. Azt sem lehet fi­gyelmen kívül hagyni — kü­lönösen tanácsi ellenőrzés - és irányítás szempontjából —, hogy a tervek egy része a tennivalók félreismerését mu­tatja. Előfordult, hogy a falu művelődési tervei címszó alatt nem az öntevékeny munka, az iskolán kívüli világnézeti ne­velés társadalmilag leghatáso­sabb módszereit és tennivalói* gyűjtötték össze, hanem vagy csak a községfejlesztés műve­lődési vonatkozasd elképzelé­seit, vagy pedig a szervezett pártoktatás tennivalóit. A fa­lusi előadói munkaközösségek megfelelő irányításának felté­telei sincsenek mindenütt ad­va. Nem egy községünkben ta­pasztalható, hogy a népes ne­velői gárdának csak egy jelen­téktelen része foglalkozik rend­szeresen a kulturális élettel. Az is elég gyakori, hogy a taná­csok végrehajtó bizottságiinak tagjai, maguk a tanácstagok eléggé tájékozatlanok kulturális ügyekben, nem tudják áttekin­teni a falusi művelődés legfon­tosabb tennivalóit. Nem ha­nyagolható el, hogy 17 terme­lőszövetkezeti községünkben, de, a másutt is működő vagy legalább is munkába állított termelőszövetkezeti kultúrfelc- lősök sincsenek tisztában mun­kájuk körvonalaival, a legfon­tosabb tennivalókkal. A falusi művelődési opera­tív bizottságok most, a tervek elkészítése után, bebizonyítot­ták, hogy van erejük, bölcses­ségük ezeknek a terveknek a végrehajtása során történő el­lenőrzésre, a falusi kulturális* életnek pártunk kongresszusi, téziseinek szellemében való to­vábbi, még szélesebb körű ki­bontakoztatására. ran •• i •• M ukttr előtt Az év elején női divatszalon nyílt Kalocsán a Vegyes­ipari Vállalat kon­fekció részlegében. Munkájuk rövid ■Idő alatt meghódí­totta a divatos ru­hát kedvelő lányok és asszonyok tábo­rának egy részét. A szalon az elmúlt na­pokban készítette el az 528-ik ruhát. Ma már kilencen dolgoznak. Épp akkor érkez­tünk,' amikor Ko- monyi Orbánná, a szalon vezetője Nyitrai Évike gim­náziumi tanulónak iskolaköpcnyét pró­bálta, • .. iskolát Barabás János elvtárs, a megyei tanács osztályveze­tője adta át rendeltetésének, Új iskolát avattak megyénkben Járási, városi párfértekezlefek Ahhoz, hogy a célkitűzések megvalósuljanak, a kommu­nistáknak arra is készülniük kell, hogy a politikában való jártasságukat, elvhűségüket, szilárdságukat és állhatatossá­gukat megfelelő szakmai isme­retekkel, hozzáértéssel is ki­egészítsék. A pártértekczletck hosszabb időre jelölik meg a tennivaló­kat, de rámutatnak a holnap icladataira is. Szólnak a kong­resszusi vállalások teljesítésé­ről, az őszi mezőgazdasági munkák nyugodt, zavartalan elvégzésének biztosításáról, va­lamint a termelőszövetkezetek ez évi zárszámadásának jó elő­készítéséről. Megfelelő helyet kap a beszámolókban, valamint az értekezletek vitájában az ideológiai munka, az osztáiy- luirc kérdéseinek taglalása, a falusi pártszervezetek sokol­dalú segítése és a pártbizott­ság kollektív irányító tevé­kenységének még teljesebb kibontakoztatása. Bizakodva, — azzal a re­ménnyel tekintünk a VII. párt- kongresszus előkészitéséuek eme újabb fontos állomása elé, bogy a járási és városi küldött- értekezletek megyénkben is újabb pezsditői lesznek a párt- munkának, a Központi Bizott­ság helyes, az élet által iga­zolt politikája végrehajtásának, a szocializmus építésének. Sikeres, eredményes munkát kívánunk a pártértekezlctek küldötteinek és valamennyi részvevőjének. A párt-alapszervezetek veze­tőségválasztó taggyűlései, a kommunisták összevont közsé­gi tanácskozásai, valamint a községi küldöttértekezletek be­fejezése után most a járási, városi pártértekezlctek megtar­tására kerül sor. Ezeken a tanácskozásokon a járási és városi pártbizottságok adnak számot eddigi tevékeny­ségükről, politikai cs gazdasági szervező és irányító munkájuk­ról, a párt politikájának helyi alkalmazásáról, a párt-alap- szervezetek segítéséről, az esz­mei-politikai harcról, a kom­munisták neveléséről és a szo­cializmus építésének további tennivalóiról. A küldöttérte­kezlet meghallgatja cs elbírálja a pártbizottságok beszámolóit, 6 útmutatásaival segiti az újjá­választott kollektív vezető tes­tületeket. Tapasztalataink szerint a vá­rosi és járási pártbio'óságuk jól felkészültek a küldöttérte­kezletekre. Beszámolóikban hasznosítják a párttaggyűlések tapasztalatait. Tevékenységü­ket a Központi Bizottság irány­elveinek tükrében vizsgálják. Ismerve az ötéves nepgazda- ságfejlesztési terv fő célkitű­zéseit, tudjuk, hogy falusi párt- szervezeteinkre nagy feladatok hárulnak a jövőben. Különösen sok tennivalójuk lesz megyénk­ben a mezőgazdaság termelé­sének növelése, s szocialista átalakításának befejezése érde­kében. Ezt a két feladatot nem lehet egymástól elválasztani,

Next

/
Oldalképek
Tartalom