Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-13 / 215. szám

1959. szept. 13, vasárnap 7. oldal Vasárnapi sportműsor r AZ NB II. KELETI CSOPORT­SÁBAN rangadó mérkőzést játsza­nak Kecskeméten. A bajnokság Élén, pontelőnnyel álló Debreceni VSC látogat Kecskemétre a Dó- Esához. A két régi rivális egymás elleni küzdelme minden valószínű- eég szerint az őszi labdarúgó évad legszebb játékát hozza. A debre­ceni csapat győzelme esetén nagy lépést tesz a bajnoki cím elnye­réséhez. A Dózsa viszont győzelme esetén egy pontra megközelíti a debreceni csapatot és a bajnoki listán is fentebb kerül. A kecske­méti csapat legutóbb javuló for­mát mutatott, viszont ezzel szem­ben áll Vékony kiállítása, aki ter­mészetesen addig nem játszhat, míg az ügyét nem tárgyalják, va­lamint Morvay és Szőczey húzó­dása. E két utóbbi sérülése remél­jük, nem annyira komoly termé­szetű, hogy vasárnap ne Játszhas­sanak. A mérkőzésre a Dózsa lel­kiismeretesen készült fel a héten i— s bár a mérkőzés háromesélyes !—, mégis bízunk abban, hogy a kecskeméti csapat a közönség lel­kes bíztatása mellett kiharcolja a győzelmet, de legalábbis az egyik pontot itthon tartja. AZ NB III. DÉLKELETI CSO­PORTJÁBAN egyetlen megyei csa­patunk, a KTE Szegedre utazik a Móravárosi Kinizsi csapatához. A KTE ez idei szereplése kísértetie­sen hasonlít a tavalyőszl szereplé­séhez, amikor a hatodik forduló után ugyancsak három döntetlen­nel és három vereséggel a bajnoki táblázat ' utolsó helyén tanyázott. Akkor Is a hetedik fordulóban szerezte meg a kecskeméti csapat első győzelmét — Idegenben. A KTE képességeit tekintve bízunk abban, hogy most Is kitesz magá­ért a csapat és Szegeden legyőzi az újonc Móravárost. Ehhez ter­mészetesen az kell, hogy a csapat ne csak egy órán keresztül játsz- szón jól, hanem az egész 90 per­cen át. AZ NB in. DÉLNYUGATI CSO­PORTJÁBAN a legnagyobb ese­mény a bajai rangadó. Mindkét csapat az élcsoportban foglal he­lyet. s mindkettőnek bajnoki re­ményei vannak. A múlt vasárnap az Építők idegenben győzött, a Bácska pedig odahaza vereséget szenvedett. Ennek alapján az Épí­tők lennének az esélyesek. Igen, de a Bácska olyan mérkőzésen szenvedett minimális vereséget, amely végeredményben nem szá­mit pontveszteségnek, s úgy fes­tett a dolog, mintha a Bácska tar­talékolná erejét a vasárnapi talál­kozóra. A két csapat tudását és tormáját tekintve döntetlen körüli eredményt várunk a rangadótól. — Mindkét halasi csapat otthon ját­szik. Könnyebb dolga a Kinizsi­nek Ígérkezik. Reméljük, hogy a csapat végre összekovácsolódik már és megszerzi az első győzelmét a Dombóvári Spartacus ellen. Annál nehezebb dolga lesz a Határőrnek. Ellenfele a tavaly még NB H-s Kaposvári Kinizsi. Ha a csapat erőnléte a héten nem Javult és tiem pihenték ki kellően az elmúlt hét fáradalmait, akkor nem sok sikert jósolunk újonc NB m-ás együttesünknek. Ml úgy , érezzük, hogy a Határőr csapata jól ki­használta az elmúlt hetet és dere­kasan küzdve nem engedi elvinni a kaposváriaknak a bajnoki két pontot. — A Bácsalmási Petőfi is otthon mérkőzik az eléggé rossz rajtot vett Székesfehérvári MAV- val. Ennek ellenére sem szabad a bácsalmásiaknak túl könnyen venni a mérkőzést; mert a fehér­váriak minden bizonnyal azon lesznek, hogy a két pontot meg­szerezzék és elkerüljenek a kiesési zónából. Ebben az esetben a bács­almásiak kerülnének oda. Hazai győzelmet várunk. A MEGYEI I. O. BAJNOKSÁG mérkőzései közül messze kimagas­lik a félegyházi rangadó. Az Épí­tők—Honvéd mérkőzés nyíltnak mondható, bár az Építők jobb for­mában van mint az Idén nehezen magára találó Honvéd. Az Építők győzelmét várjuk, de a Honvéd pontszerzése sem lenne meglepetés. — A többi mérkőzések két részre oszthatók. Azokra, ahol a hazai csapat győzelme várható. Ilyenek a Kalocsai Kinizsi—Kkfélegyházi Bányászati Vasas, Kkhalasi MÁV— Mélykút, Izsák—Tompa és a Vas­kút—Kecskeméti Építők. Továbbá olyanokra, ahol közel egyenlő tu­dású csapatok mérkőznek. Ilyen a Soltvadkert—Jánoshalma, Kiskörös —Kalocsai Honvéd és a Dávod— Bácsbokod. Érdekes, hogy idegen­ben játszó csapatoknak nem sok esélyük van a győzelem megszeg zésére. A múlt heti fordulóban öt csapat győzött Idegenben! A TEKEBAJNOKSAGBAN az NB I-es K. Vasas Kecskeméten játszik vasárnap de. 10 órai kezdettel a Horog utcai pályán. A Vasas re­méli, hogy kiköszörüli a múlt heti szegedi csorbát, s szép győzelem­mel vigasztalja meg híveit az Új­pesti Dózsa elleni mérkőzésen. A MEGYEI LÖVÉSZ SZÖVETSÉG vasárnap reggel 8 órakor folytatja a szombaton megkezdett megyei lövészbajnokság küzdelmeit a Czoll- ner téri lőtéren. — A versenyen a megye valamennyi lövészegyesülete indítja legjobbjait. A KOSÁRLABDA megyei váloga­tott vasárnap Kiskunfélegyházán mérkőzik Komárom megye férfi és női válogatottja ellen. A kettős találkozót vasárnap de. 8, Illetve 10 órai kezdettel rendezik meg a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gim­názium udvarán levő kosárlabda­pályán. AZ ATLÉTÁK folytatják a szom­baton megkezdett megyei Ifjúsági atlétikai bajnokságokat de. 10 órai kezdettel a kecskeméti széktói sporttelepen. l^ffozik Műsora Szeptember 13-án, vasárnap: Baja Központi: Veszélyes ba­rátság, Baja Uránia: Odüsz- szeusz, Bácsalmás: A télke­gyelmű, Dunavecse: Játék a szerelemmel, Kalocsa: A har­madik líceum, Kecskemét Ár­pád: Ml ketten egyedül, Kecs­kemét Városi: Sabella nagy­mama, Kiskőrös: A harangok Rómába mentek, Kiskunfélegy­háza: Bolond április, Kiskun­halas: Dulszka asszony erköl­cse, Kiskunmajsa: Bogáncs, Kunszemtmiklós: Fehér éjsza­kák, Szabadszállás: Csodagye­rekek, Tiszakécske Petőfi: A csend világa, Tiszakécske Ti­sza: Egy dal száll a világ kö­rül, Jánoshalma: Alvajáró Bo­nifác. Szeptember 14-én, hétfőn; Baja Központi: A főnyeremény, Baja Uránia: Odüsszeusz, Ka­locsa: A harmadik líceum, Kecskemét Árpád: Mi ketten egyedül, Kecskemét Városi: Sabella nagymama, Kiskőrös: Itt oroszlánok vannak, Kiskun­félegyháza: A torreádor, Kis­kunhalas: Dulszka asszony er­kölcse, Tiszakécske Tisza: A csend világa. " Hl A Keeakeméti / r Állami Áruház mai ajánlatai őszi férfi-női szövet­különlegességek: Angol jersey, dupla széles 280 Ft Keresztcsfkos női gyapjúszövet 145 Ft Női tropikál, több színben 70 Ft Megyénk tömegsportjának fellendítéséért! A KISZ Megyei Ifjúsági Sport- bizottság kezdeményezése — a Me­gyei Ifjúsági Spartakiád verseny- kiírásának kibocsátásával —- új színt és távlati lehetőségeket te­remtett megyénk tömegsportjának fellendítésében, A hat sportágból (atlétika, aszta­Utenisz, kerékpár, kézilabda, röplab­da, teke) álló versenysorozat egész éven át történő állandó versenyzési és felkészülési lehetőséget biztosít megyénk valamennyi ifjúsági réte­gének. Az eddigiektől eltérően, a versenykiírás lehetőséget ad arra, hogy a falusi dolgozók mellett üzemi, hivatali és középiskolás fia­talok is bekapcsolódhassanak a már oly népszerűvé vált sparta- klád-versenyekbe. A helyt, városi versenyek után, megyei szinten döntik el a fiatalok, hogy a fent említett sportágakból melyik (Izem, hivatal stb. csapata, vagy egyéni versenyzője lesz a megyei bajnok. Természetesen a falusi spartakiá- dot külön értékelik, mert itt or­szágos döntőig fog folyni a ver­seny. A KISZ Megyei Bizottsága úgy gondolja! ebben a nagy és szép munkában az Ifjúsági és sportve­zetők szívesen vesznek részt a szervezésben és a rendezésben, hogy azután ezt a munkát me­gyénk ifjúságának tömeges bevo­IDCEDDDDGrrinnniiiDiioxEaaDnDnDnDnDaannnnnnnnrin MINDENKIT VAR SZEPTEMBER 4-től 20-1» a 63. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár Budapesten TANULSÁGOS, LÁTVÁNYOS; SZÓRAKOZTATÓ! Vonaton 50 százalékos; autóbuszon 25 százalékos UTAZÁSI KEDVEZMÉNY BIZTOSÍTVA! Tekintse meg a nemzetközi gépkiállítást! VEGYEN RÉSZT A KIÁLLÍTÁSON; NYERHET IS| 2084 raDmjmuaaaamnnmnnnmnmcinDc násával sikerre vigyük. Ehhez szükséges, hogy valameny- nyi KISZ-Vezető átérezze annak a fontosságát, hogy az Ifjúság spor­tolási lehetőségének megteremtése és biztosítása milyen nagy fontos­ságú ifjúsági szövetségünk munká­jában, s a fiatalok szocialista szel­lemű nevelésének elősegítése érdé- kében E feladatot a KISZ egyedül sike­resen megoldani nem tudja. Éppen ezért a KISZ Megyei Bizottság kéri mindazokat a sportvezetőket, test­nevelő tanárokat, hogy segítsék, és vigyék közös, eredményes munká­val sikerre megyénk ifjúságának tömegsportját. Kérjük az üzemek, hivatalok, vállalatok vezetőit, szakszervezeti bizottságát, sportvezetőket, hogy a meglevő anyagi és tárgyi lehető­ségeikből biztosítsák a fiatalok tö­meges részvételét a spartakiád ver­senyéin, és a versenyek szervezé­sével és megrendezésével segítsék elő megyénk Ifjúságának szocia­lista nevelését. LÁSZLÓ JÓZSEF MISB-elnök A társadalmi ösztöndíjak és a szakmai utánpótlás Beszélgetés Madarász László elvtárssál, a megyei tanács elnökhelyettesével Felkerestük Madarász László elvtársat, a megyei tanács el­nökhelyettesét, hogy nyilatkoz­zék lapunknak a megyében alapított társadalmi ösztöndíjaik­ról. Madarász divtára kérésünk­re az alábbiakat válaszolta: —, ösztöndíjakat eddig az egyetemek, főiskolák adtak. Bár ezekkel nagyon sok fiatal­nak sikerült lehetőséget bizto­sítani a továbbtanulásra, még­se értük el vele azt a célt, hogy igazi hivatásérzeteit éb­resszünk a fiatalokban, főleg pedig szőkébb hazájuk, köz­ségük, járásuk szakember utánpótlását biztosítani tudjuk. A fiatalok nagyobb része a magasabb kereseti lehetősége­ket vagy magasabb kulturális igényeket kielégítő helyeket ke­resték, Ez szülte azt a gondo­latot, hogy helyi ösztöndíjat alapítsunk, olyan tanulók szá­mára, akik vállalják, hogy az ösztöndíjat adományozó szerv vagy vállalat által megjelölt helyen működnek a tanulmá­nyaik befejezése után, a két­oldalú szerződésben megállapí­tott időn keresztül, A gondolat megvalósítását elősegítette az 1959 tavaszán megjelent 19/1959. számú kor­mányrendelet Ennék megfele­lően Bács-Kiskun megye Ta­nácsa 70 ezer forintos megyei ösztöndíj-alapot létesített. Ebből 14 egyetemi vagy főis­kolai tanuló számára biztosl­Kocsinak rohant az italos motorvezető Kiskunfélegyháza és Lakite­lek között szeptember 10-én este fél 9 óra körül Tímár László petőfiszállási lakos mo­torkerékpárjaival belerahant egy kivilágított fogatos kocsi­ba. Lábtöréssel szállították a félegyházi kórháziba. A motor­vezető annyira italos volt, hogy a helyszínre siető rend­őrök még kihallgatni sem tudták. Polgármester kerestetik Egy német kisvároskának már egy éve nincs polgármestere. Valaki tréfából táblát helyezett el a Városka határálban »►Pol­gármester kerestetik-« felirat­tal. Az egyik újság lehozta a tábla fényképét. A tréfa »►ko­moly« következményeképpen a városi tisztviselőket eláraszt­ják a polgármester önjelöltek ajánlkozásai. /VWVW^Aá/VWWVWVWWVWV! Irodalmi színpad a kecskeméti iskolákban Érdekes és igen hasznos terv megvalósításának gondolatával foglalkozik a Kecskeméti Ka­tona József Színház és a me­gyei tanács művelődési osztá­lya. A megyeszékhely tíz iskolá­jában szeretnék rendszeresíteni a magyar irodalomtörténeti ta­nulmányok követelményeihez alkalmazva egy irodalmi szín­pad létrehozását. Színházunk élvonalbeli mű­vészei mutatnák be mintegy az irodalmi tanulmányok illuszt­rálása és elmélyítése céljából nagy költőink legszebb ' verseit sorozatos előadásokon. Az ifjúság nevelésének ez az Szépirodalmi, Ifjúsági regények; politikai és szakmai irodalom kincses­tárát találja a megyei, Járási könyvtárainkban, iratkozzon be olvasónak a megyéi és járási könyv­tárakba* . 1525 | újszerű módja bizonyára lel­kes támogatókra talál majd az iskolákban, minden bizonnyal a városi tanácson is. tünk havi 500 forintos ösztön^ díjat. Azóta az ösztöndíj-ala­pítás valóságos társadalmi mozgalommá vált Egyes mi­nisztériumok (művelődésügyi; egészségügyi stb.) a szakmai utánpótlás biztosításával köz­ponti költségvetésből hoztad létre megyékre bontott ösz­töndíj-alapot Megmozdultak a jár ásóik, városok, üzemek és vállalatok is. Az eddigi adatok szerint körülbelül 100 megyei fiatal számára teremtjük meg a me< gyei tanács, a minisztériumok, az üzemek és intézmények se­gítségéivel az egyetemi és fő­iskolai tanulmányok zavarta­lan folytatásának feltételeit társadalmi ösztöndíjak alapí­tásával. A mozgalom nyilván még erősödni fog a jövőben, s hathatós eszközt látunk ben­ne, hogy a szakmai utánpót­lást az eddiginél tervszerűb­ben biztosíthassuk. Kívánatos, hogy ebbe a mozgalomba mi­nél nagyobb számban kapcso­lódjanak bele az ipari és me­zőgazdasági üzemek, az állami gazdaságok és a termelőszö­vetkezetek is — fejezte be tájékoztatóját Madarász elv­társi Bieliczky Sándor , ELŐSEGÍTI A BOR RU­GALMASSÁGÁT, VÉR­BŐSÉGÉT OKOZ, MI­ÁLTAL A BOR GENE­RÁLÓDIK, FELFRISSÜL. RENDSZERES HASZNÁ­LATA KÜLÖNÖSEN* A KIS HAJSZÄLRÄNCOK ELTÜNTETÉSÉRE KI­VÁLÓAN ALKALMAS. 5000 forintos rejtvényversenye 16. rejtvény Megfejtette; Könnyen megfejthetjük", ha TRÉFÁS KÉP- ÉS BETÜREJTVÉNY IS­KOLÁNK 18. pontjára gondolunk. fiiOC!i9n<[3tafai3nrir««3nrir«iv«ni9ilV9lll flakcim): ►» •> u m i.* u »_• *j ■_* u ^» »» »8 . 2 kg hulladckpapír vagy rongy átadását igazoló MÉtl elismervén nyel együtt érvényes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom