Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-13 / 215. szám

bizottság óZiyy Kat. noiaat osz­tott szét 454 nincstelen zsellér között. A parasztok vágyták a földet, s tudtak is rajta gaz­dálkodni. 1948-ban 163 kataszt- rális holdon nyolc család a szövetkezeti gazdálkodás útját választotta. Egy ócska traktor­ral, két ökörrel s egy tehénnel alakították meg a Petőfi Tszt-t. Hegyi József alapító tag, a tsz elnöke, akivel az egyik major­ban beszélgettem, elmondotta, hogy az első évben egy mun­kaegységre 9,70 forintot kap­tak. Sok értetlenséggel, ellen­séges nézettel kellett megküz- deniök. Tudták, érezték: a kö­zös jobb, s ezért nélkülöztek s tűrték el a megvetést. Nem volt állatállományuk, rossz volt a vezetés, mindez termé­szetesen rontotta a termelőszö­vetkezet eredményes gazdálko­dását, de a tagok bíztak az újban. Tizenegy év múlt el a Petőfi Termelőszövetkezet felett és az idő, az emberek helytállása meghozta az eredményét. Nap­jainkban 1262 holdon gazdál­kodnak s nem is rosszul. Az idén őszi árpából 16,57, búzából 13 mázsa termett, aprómag ter­meléssel is kísérleteztek. Lu­cernával és somkóróval 51 ka- tasztrális holdat teleoítettek be. Epul a íudroior-naz. Meghonosították az öntözéses rostlen termesztést is, amely az idén jól fizetett. Gyarapodott az állatállományuk is: 132 da­rab szarvasmarhát, 800 darab birkát, 290 darab sertést mond­hatnak magukénak. Ilyen jól még nem éltek 1959 februárjában a Petőfi és az Alkotmány Termelőszö­vetkezet a közös cél mielőbbi elérése érdekében egyesült, amely még erősebbé tette a ter­melőszövetkezeti mozgalmat a faluban. Jelenleg 54 család 68 taggal dolgozik a földeken. A 11 év sok eredménye közül szinte kiemelkedik a három tanyacsoport teljes villamosí­tása és a tsz-iskolának a létre­hozása. »Augusztusban kellett volna itt járnia« — mondta Hegyi elvtárs, amikor a mun­kaegység előlegekről érdeklőd­jem. Büszke lehet az elnök, hl-. A tassi új település két háza. szén a múlt hónapban 240 000 forint murikegység előleget osz­tottak ki s előreláthatólag — az eredmények ezt megengedik — 39,50 forintot fizetnek ki zárszámadáskor a tagok részé­re. A Petőfi Termelőszövetke­zet vezetői parasztemberek. Így hát józanul, előrelátóan gon­dolkodnak. Ügy tervezik, hogy belterjesebbé alakítják gazda­ságukat s ezért az állatállomá­nyukat szaporítják. Marhákat és sertéseket hizlalnak, ame­lyek nemcsak nagyobb jöve­delmet, hanem trágyát is biz­tosítanak a termelőszövetke­zetnek. Megszépült a község arca A felszabadulás óta nemcsak a termelőszövetkezet végzett eredményes munkát, hanem a tekét is. A költségek több mint egymillió forintot mutatnak. Említést kell tenni még ar­ról is, hogy a múltban az öre­gele, a munkában rokkant em­berek az utcára kerültek. Ma Tasson ebben a kis faluban van elhelyezve festői környezetben a járási tanács szociális ottho­na. Kényelmes szobákban, de­rűsen, gondtalanul töltik nap­jaikat, azok az emberek, akik családtalanok, vagy a háború vette el szeretteiket. Végezetül érdemes egy kis statisztikát készíteni egy más irányú fejlődésről. A felsza­badulás előtt a faluban körül­belül 30 rádió és 200 kerékpár volt. Tasson ma már 350 rá­diókészülék, 1300 kerékpár, 60 motorkerékpár, 40 mosógép van és évente 120 szobabútort vesznek a fiatal házasok. Nem volna teljes Tassról ír* A Petőfi Termelőszövetkezet birkaaLtomanyanak egy része, község lakóival beszélgetve azt is megtudtam, hogy három új település alakult ki mintegy 180 új házzal. A tanács elnöke, Ba­logh Jánosné, amikor a meg­betegedések és halálozási szá­mokról érdeklődtem, elmondta, hogy kilenc éve él a faluban, de tífuszos megbetegedéssel s újonnan szorzett tuberkulózis­sal még nem találkozott. Cse­csemőhalálozás évek óta nem történt. A régi Magyarországon dicsőítették dr. Szelecsényi Zsigmond nevét, mert saját költségén kutat fúratott, hogy elkerülje a tífuszjárványt. Né­pi demokráciánk két új kutat s törpe vízmüvet létesített. Ezen kívül még sok olyan objektum került átadásra, amelyek a község lakóinak régi kívánsága volt. 2500 méter betonjárdát, 2000 méter járdaszegélyt épí­tettek. A kultúrházat renovál­ták, az új településeket vil­lanyhálózattal látták el és bő­vítették a község villanyveze­riportunk, ha nem említenénk meg azokat a nagy jelentőségű terveket, amelyek a közeljövő­ben valósulnak meg. Vegyük talán a legelsőt. Két hónap múlva üzembe helyezik a hid­rofor házat, amely a törpe víz­mű befejezésének utolsó aktusa lesz. Elkészülte után három csapon folyik majd a tiszta, egészséges víz. Elkészítési költ­sége meghaladja a 70 000 fo­rintot 1960-ban négy tante- teremmel bővítik az iskolát, ami közel 1 200 000 forintot igé­nyel. Nem felejtkezik meg a tanács a villany- és a vízháló­zatok további fejlesztéséről sem. Egy kis falu története: amely a többihez hasonlóan azt bizo­nyítja, hogy a történelem fo­lyamán egyedül a mi társa­dalmunk, a dolgozók társadal­ma tartja igazán szívügyének a falu fejlesztését. S ma ezt a történést a traktorok, az ekék Írják fel a Kiskunság földjére. Szöveg: Gémes Gábor Foto: Pásztor Zoltán Akármelyik iskolás gyermeket kérdezem meg a faluban, mindegyik tudja, hogy a község egyidős az ország történetével. Bizonyára olyan is akadna köztük, aki azt is elmondaná: Nevét az ötödik vezértől, Tasstól örökölte. Valóban így van. A népván­dorlás idején ezen a környéken telepedett le a honfoglaló Árpád, és a környezetéhez tartozó kedvesebb embereit maga köré gyűjtve, birtokokat adományozott nekik. A harcokban edzett ma­gyarok kedvelték a folyókkal övezett, nádasokkal körülzárt he­lyet s talán ezért választotta Tass a folyókból szigetként kiemel­kedő hátságot. A történelem nem múlt el nyomtalanul, a néhány házból mlákult falu felett. A muhi csata után 1242-ig a tatárok garáz­dálkodtak, majd Tassi Jakab földesúr kezére került a község. A török dúlás alatt a Duna menti falvak pusztulását Tass sem kerülhette el. Házai porráégtek, lakói az ingoványokban, sűrű erdőkben találtak menedéket, ötven év telt el, s a pusztából újból kinőtt a falu. A kuruc világ végén Rákóczi és Vak Bottyán is járt e vidéken és Szent Tamásnál (ma puszta) ütköztek meg 0 rácokkal, akiken fényes győzelmet arattak. Naavbirtok, elemi csapás, nyomor, tífusz... sorokat és a füzeseket — szá­rított trágyával és szalmával próbálták kifűteni barlangszerű odúikat A krónikás szép sza­vakat mondja el, mi minden jót esznek a magyar parasz­tok Tasson, de a cselédházak­ba nem kukkantott be a fekete vaslábasok mélyébe, hogy meg­győződjön, mit esznek Darányi, Végh Béla, Homan, gróf Nemes cselédei. Ez természetes is, hi­szen hű kiszolgálója volt a föld- birtokosoknak, akik a 14 000 holdas határ több mint felén uralkodtak. Az 1838-as tavaszi nagy árvíz •Tasst sem kímélte meg. Hetven­egy ház omlott össze egy nap elatt A határt ameddig a szem ellátott, víz borította. Az egykori krónikás az akkori gazdasági helyzetről ezeket írja: „Az ín­ség és a nyomor leírhatatlan. Az éhínség porba sújtotta a sze­gény népet, az őszi vetés elpusz­tult. A segítség ugyan nem ké­sett, de nem sok köszönet volt benne.” Alig heverte ki a köz­ség az árvíz pusztítását, amikor borzalmas tűzvész borította lángba a falut. 1846-ban 46 ház pusztult el, lett a láng marta- lékei. A Horthy Magyarország egész- légügyi intézkedéseit méltó mó­don adja vissza a falu monog­ráfiájának elkészítője: „A tüdő­rész, a tífusz, s egyéb betegség sűrűn szedi áldozatait... A rossz Ivóvíznek és a nyári pornak lett betudva ez a nagy halálozási arány, de úgy látszik más egyéb Is közreműködik e szomorú sta­tisztikában.” Igen. A halálozási arány- számot — amit nem mondott td e mű szerzője — emelte a rossz táplálkozás, a gödörla­kások, a fűtőanyag-hány stb A faluban nagyon sek család • talajjal egyszintben épített házban lakott, nem csoda hát, hogy a tuberkulózis, a tífusz egymás után szedte áldozatait. A parasztok — miután a föl­desurak csendőrökkel őriztet­ték a rezgőnyárfát, a jegenye­A község új korszaka Tass község népének igazi története a felszabadulás után kezdődött. 1945-ben a földosztó-Btrem- /m---------- —M- M> ülifo. Mim MkMf J WmMTZMk 'WiEUm .m _>«*_ MiMWJ mst-mM ims-rmaumr-, ^~muarm /« ^li^^iMriaiüLiggziJ^iiifeiHai/^i^^ ijjjii fänr* uaü wibj -&&-—^hímmtl^tinr xkív tu?-------*

Next

/
Oldalképek
Tartalom