Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-06 / 209. szám

2. oldal 1959. Slept. 8, vasárnap Hivatalos Közieménvt adtak ki az angol munkáspárti vezetők moszkvai tárgyalásairól Moszkva. A szovjet főváros­ban tartózkodó angol munkás­párti vezetők: Gaitskell és Be­van, pénteken három és félórás megbeszélést folytattak a Kremlben Hruscsowal és SzuszJowal. A megbeszélésről Moszkvá­ban hivatalos közleményt adtak ki. Ez rámutat, hogy a szovjet és az angol politikusok őszinte és baráti eszmecserét folytat­tak több nemzetközi kérdés­ről, egyebek között a leszere­lésről, az atomfegyver-kísérle­tek megszüntetésére vonatkozó háromhatalmi megállapodás fontosságáról, továbbá arról. a veszélyről, hogy nukleáris fegyverek jutnak az eddigie­ken kívül más országok birto­kába is, végül arról, hogy Európában ellenőrzött fegy­verzeti övezetet kellene létre­hozni. Szóbakerült a berlini kérdés, a német békeszerződés ügye, valamint Németország egyesítésének kérdése. A tárgyaló felek véleménye megegyezett abban, hogy ha­talmas jelentőségű lenne a kormányfői értekedet mielőbbi összehívása és olyan határo­zatok elfogadása, amelyek va­lamennyi nép számára biztosí­tanák a tartós békét, Az olasz miniszterelnök nyilatkozata Eisenhowerral folytatott megbeszéléseiről Párizs. Segni olasz minisz­terelnök nyilatkozott Eisenho­wer elnökkel Párizsban 'foly­tatott megbeszélésedről. Kije­lentette, hogy az olasz kor­mány véleménye szerint a csúcsértekezleten az olasz ér­dekeket érintő kérdések meg­vitatásánál jelen kellene len­niük Olaszország képviselőinek is. Eisenhower megértésit mu­tatott e kívánság iránt. Nyilatkozott Pella külügymi­niszter is. Közölte, hogy meg­tárgyalták De Gaulle tábor­nokkal, hogy milyen hatása le­het a tervezett szaharai fran­cia atomrobbantásnak Olaszor­szágra. Az olasz miniszterelnök és külügyminiszter szombaton utazott vissza Rómába. Szeptember 4: négy tűzeset A kecskeméti / tűzoltóknak szeptember 4-én három esetben kellett kivonulniuk tűzesethez. Izsákon kigyulladt a kalapmű­hely és a kár meghaladja a 7000 forintot. Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeset gondatlanság­ból keletkezett. Méntelek pusztán két gyer­mek felgyújtott egy szalmakaz­lat. A kár 440 forint. 15 méter hosszú épület tető­része égett le Bugac pusztán. A tüzet a hibás kéményből ki­pattanó szikra okozta. Az épület végén levő istálló tetőzete be­szakadt. A tűzoltásnál a félegy­házi tűzoltók is segédkeztek. 2000 forintos kár keletkezett. Nagyobb tűzesetről kaptunk jelentést a garai Vörös Csillag Termelőszövetkezetből. A tüzet egy eldobott cigarettavég okozta. 1100 mázsa takarmányszalma és 360 mázsa alomszalma égett el. A kár meghaladja a 40 000 Ft-ot. A vizsgálat során megállapítot­ták, hogy nem tartották be a tűzbiztonsági rendelkezéseket, a kazlak közel voltak egymáshoz és szerencse, hogy nem volt szél, mert a tűz a többi kazalra és a gazdasági épületekre is át­terjedhetett volna. A laoszi reakció vádaskodásai New York. A laoszi királyi kormány nyilatkozatot terjesz­tett az ENSZ elé. Azt állítja, hogy a Vietnami Demokratikus Köztársaság részt vesz a Laosz elleni ag­resszióban és kéri, hogy az ENSZ sürgősen küldjön Laosz- ba csapatokat. Laoszban, mint ismeretes, harcok folynak a hazafias Patet Lao mozgalom egységei és a laoszd királyi kormány csapatai között. A kormány agresszív imperialista körök búj toga tására szándéko­san polgárháborút robbantott ki, hogy megsemmisítse poli­tikai ellenfeleit a patet laoi mozgalom vezetőit és tagjait A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riuma megcáfolta azt a kohol­mányt, hogy vietnami csapatok vannak Laosz területén. A laoszi kormánynak az ENSZ elé terjesztett panasza és csa­patok küldésére irányuló ké­rése kizárólag a közvélemény félrevezetésére szolgál és ürü­gye? ad az Egyesült Államok­nak, hogy nyíltan beavatkozzék Laosz belügyeibe. Hammarskjöld, az ENSZ fő­titkára, aki jelenleg Brazíliá­ban tartózkodik, miután érte­sítést kapott a laoszi kormány nyilatkozatáról, elhatározta, hogy még pénteken este el­utazik Sao Paolóból, Már az ősemberek is kosárlabdáztak i Robert Busnel, a francia válo­gatott kosárlabda csapat edzője szerint a kosárlabda a legősibb sportja az emberiségnek. Már a barlanglakó ősember is szórako­zott azzal, hogy állati csontokat célba dobált bizonyos távolság­ra elhelyezett kosarakba. Elő­adásában Busnel így nyilatko­zott: „A szerelmet kivéve, a ko­sárlabda a legősibb társasjáték, amit az emberiség ismer.’’ N A P T Ä R 1959. Saept. 6, vasárnap Névnap; Ida Napkelte: 5 óra 8 perc Napnyugta: 18 óra 16 perc — Ügyeletes orvosi szolgála­tot ma, szeptember 6-án, va­sárnap Kecskemét város egész területén dr, Rotier Nándor körzeti orvos tart Rákóczi út 5. szám alatt. — Megyei tanácstagi fogadó­órát holnapután, szeptember 8-án a megyei tanács épületé­ben Dallos Ferenc elvtárs tart. — Az Országos Úttörő Ezer­mester Kiállításra négy úttörő utazott megyénkből Bársony Ferenc, a megyei úttörőszö­vetség másodtitkára vezeté­sével. Részt vesznek az úttö­rők ezermester tanácskozásán. — Két hét múlva lesznek a békekölcsön sorsolások. Az el­ső, az ötödik és a hatqjlik bé­kekölcsön 1959. II. félévi húzá­sát szeptember 19-én és 20-án Budapesten, a Ganz MÁVAG művelődési házában rendezik meg. A három békekölcsönből két nap alatt összesen 78 mil­lió forint nyereményt sorsol­nak ki. — Orosz, német és angol nyelvtanfolyamok indulnak kezdők • és haladóik részére szeptember 15-ón a TIT Ka­tona József Szabadegyetemén. Beiratkozni- Kecskeméten, a Móricz Zsigmond utca (volt Koháry utca) 4. szám alatt le­het. — Az Egy falu — egy nóta című műsorban köszöntötte a Rádió az érsekcsanádi szülő­ket, pedagógusokat, tanácsi dolgozókat az iskola rendbeté­teléhez nyújtott lelkes segítsé­gükért. — A boltok vasárnapi nyit­vatartási ideje Kecskeméten reggel 7-től 11 óráig. Ez idő alatt a postával szemben levő 1. és a fios»u*h téren levő 3j számú bolt tart nyitva, A kör vetkező vasárnap más beosz­tás lesz majd- érvényben. — Rendelet -jelent meg az állami beruházások műszaki tervezéséről a Magyar Közlöny 90. számában. — Robbanás történt a spa­nyolországi Villa Nueva del Rio városka bányájában. A robbanást követő földomlás 18 bányászt eltemetett. — Szőlészeti szakcsoport ala­kult Soltvadkerten. A szakcso-, port iránt máris nagy az ér­deklődés a dolgozó parasztok között. (L. D. levelezőnktől.) — Szénsavas üdítőitalt ké­szített mustból Weber Imre, a villányi szőlőtermelő gazdaság pincemestere. Az újfajta üdítő­ital nagy mennyiségben tar­talmazza a szervezetre hasznos szőlőcukrot és teljesen alkohol- mentes. — Még van mersze. Az ame­rikai Joan Nordgren gépkocsi­jához visszatérve észrevette* hogy az ülésen felejtett pénz­tárcája eltűnt. Helyette a tol­vaj az alábbi üzenetet hagyta ott: »Sose hagyjon pénztárcát nyitott kocsi ülésén. Kénytelen voltam elvinni. Sok szeren­csét.« — Kecskeméti Katona József Mozi műsora szept. 6-án: Fel­felé a lejtőn. 2160 — A Katona József Színház értesíti a város közönségét, hogy az 1959—60-as évadra a bériete- zést megkezdte. Bérlet váltható a szervezési irodában délelőtt 10 órától-I óráig és délután 4 órá­tól 6 óráig. Telefon: 24-94. GYORSLISTA as 1959. sSeptember 4-én megtartott lottó tárgynyeremény sorsolásáról A húzáson a 32. játékhét szelvényei vettek részt LH ELŐJELŰ SZELVÉNYEK: 002 701 csemege ajándékkosár, 603 159 családi vásárlási utalvány, 006 627 rádió, 007 455 csillár, 008 251 televízió, 013 109 teljes konyhafel­szerelés, 013 748 mosógép, 013 754 porszivógép, 013 092 televízió, 024 924 rádió, 033 060 NDK motorkerékpár, 035 171 rádió. LA ELŐJELŰ SZELVÉNYEK: 209 187 hangulatlámpába épített rádió, 225 016 televízió, 227 132 mo­sógép, 233 861 lottó éléskamra ut., 246 231 férfi bőrkabát, 249 574 por­szívógép, 263 306 Moped motorkerék­pár, 264 773 hangulatlámpába épített rádió, 265 861 magnetofon, 268 337 Ki mit szeret vás. utalv., 277 609 likő- rös készlet, 281 968 fényképezőgép, 282 704 hűtőszekrény, 285 217 padló­kefélőgép, 292 210 porszívógép, 296 158 padlókefélőgép, 298-265 him­bám óra, 298 929 rádió, 299 121 han­gulatlámpába épített rádió, 302 908 hűtőszekrény. EL ELŐJELŰ SZELVÉNYEK: 412 274 perzsaszőnyeg, 413 690 utal­vány könyvekre, 425 173 Ki mit sze­ret vásári, utalv., 425 760 írógép, 434 493 lottó éléskamra utalvány, 134 941 Tetőtől talpig felöltözhet ut., j férfi, 448 482 utalvány könyvekre,! *50 042 Ki mit szeret utalv., 451 390 I porszívógép, 455 260 televízió, 477 685 bim-bam óra, 612 251 televízió, 613 090 herendi lámpa, 613 253 mosógép, 617 534 arany Doxa karóra, 642 172 kerékpár, 650 65i padlókefélőgép, 700 447 porszívógép, 701 006 rádió magnetofonnal, 712 956 kerékpár, 733 373 Moped motorkerékpár, 739 321 Tetőtől talpig felöltözhet utalvány, férfi, 755 873 Tetőtől talpig felöltöz­het utalvány, férfi. B ELŐJELŰ SZELVÉNYEK 1 007 934 lottó élésk. utalv., 1 008 469 táskarádió, l 011 534 pianínó, 1 011 535 utalvány könyvekre, 1 036 207 mosó­gép, 1 060 252 lottó éléskamra utalv., 1 069 784 lottó éléskamra utalvány, 1 072 337 csemege ajándékkosár, 1 088 940 hangulatlámpába épített rá­dió, 1 089 301 lottó éléskamra utalv., 1 089 303 Tetőtől talpig felöltözhet utalvány, női, 1 091 373 mosógép, 1 121 408 padlókefélőgép, 1 130 405 te­levízió. 1 132 915 rádió, 1 133 334 tele­vízió, 1 134 536 rádió, 1 140 474 padló­kefélőgép, 1 145 074 hangulatlampába épített rádió, 1 152 927 táskarádió, * 155 341 televízió. * 120 215 mosógép. 1 170 770 motorkerékpár. 1 174 067 — fényképezőgép, — 1 174 068 fényképezőgép, — 1 174 068 hűtő­szekrény, 1 180 066 Ki mit sze- 1 193 040 lottó éléskamra utalvány, 1 193 044 perzsaszőnyeg, 1 193 067 lot­tó éléskamra utalvány, 1 215 309 cse­mege ajándékkosár, 1 223 828 csillár, 1 235 237 hangulatlámpába épített rá­dió, 1 282 489 hangulatlámpába épí­tett rádió, 1 298 483 NDK k.-bútor, 1 315 732 csemege ajándékkosár, 1 325 152 Danuvia motorkerékpár, 1 341 276 televízió, 1 358 332 kerékpár, 1 378 226 Ki mit szeret ut., 1 409 693 női bőrkabát, 1 422 342 magnetofon, 1 428 019 mosógép, 1 430 105 fém Do­xa karóra, 1 444 540 rádió magneto­fonnal, 1 4S7 163 fényképezőgép, 1 470 780 televízió, 1 470 789 Ki mit szeret utalv., 1 492 366 porszívógép, 1 499 191 utalv. könyvekre, 1 506 456 kerékpár, 1 511 877 családi utalvány, 1 516 503 Ki mit szeret utalvány, 1 544 907 csillár, 1 579 071 televízió, 1 590 691 utalv. ágyneműre, 1 600 462 csemege ajándékkosár, 1 601 938 Pan­nónia motorkerékpár oldalkocsival, 1 604 909 táskarádió, í 626 274 padló­kefélőgép, 1 649 027 kerékpár, 1 649 096 motorkerékpár oldalkocsival, 1 660 711 Skoda Felicia személygépkocsi, 1 660 712 lemezjátszó, 1 679 880 hűtő- szekrény, 1 684 963 televízió, 1 695 902 padlókefélőgép, 1 739 787 fényképe­zőgép, 1 743 495 mosógép, 7 761 360 eszpresszókészlet, 1 762 408 utalvány ágyneműre, 1 797 322 szobabútor, 1 819 892 táskarádió, 1 823 365 Ki mit szeret utalv., 1 824 444 csemege aján­dékkosár, 1 824 841 televízió, 1 828 354 mosógép, 1 828 369 Ki mit szeret ut., 1 835 615 tangóharmonika, 1 858 095 fém karóra, 1 871 388 padlókefélőgép, 1 880 652 mosógép, 1 880 765 lottó éléskamra utalvány, 1 900 709 rádió magnetofonnal, 1 93S 862 Panni-robo- gó, 1 943 999 utalvány könyvekre, 1 947 736 villanytűzhely, 1 955 670 mo­sógép, 1 961 025 perzsaszőnyeg, 1 961 694 rádió, 1 961 695 televízió, 1 978 540 porszívógép, 1 985 080 mag­netofon, 2 009 886 eszpresszó készlet, 2 022 580 zenegép, 2 030 724 lottó élés­kamra utalvány, 2 032 888 2 szobás összkomfortos öröklakás az Üllői úton, 2 032 975 tangóharmonika, 2 041 808 rádió, 2 052 159 herendilám­pa, 2 054 849 motorkerékpár oídal- kocsival, 2 075 969 fényképezőgép, 2 084 241 padlókeféiögép, 2 088 955 tás­karádió, 2 107 021 lottó éléskamra utalvány, 2 126 065 mosógép, 2 131 414 csillár, 2133 föl fényképezőgép. 2 141 074 KI mit szeret utalvány, 2 160 377 kerékpár, 2 160 378 perzsa­szőnyeg, 2 197 499 utalvány könyvek­re, 2 199 429 fényképezőgép, 2 201 173 rádió, 2 228 029 fényképezőgép, 2 237 675 varrógép, 2 239 848 magneto­fon, 2 247 620 lottó éléskamra utalv., 2 248 430 kerékpár, 2 262 67S fényké­pezőgép, 2 263 585 női bőrkabát, 2 264 701 hangulatlámpába épített rá­dió, 2 270 885 csemege ajándékkosár, 2 278 247 mosógép, 2 278 793 táskará­dió, 2 294 093 hangulatlámpába épí­tett rádió, 2 295 841 hűtőszekrény, 2 295 987 rádió, 2 310 629 családi vá­sárlási utalv., 2 332 067 villanytűz­hely, 2 332 469 teljes szobaberende­zés, 2 333 902 varrógép, 2 372 704 vil­lanytűzhely, 2 375 676 lottó éléskam­ra utalvány, 2 408 962 bim-bam óra, 2 419 870 lemezjátszó, 2 444 777 lottó éléskamra utalvány, 2 446 772 kerék­pár, 2 477 660 lottó éléskamra utalv., 2 480 016 tangóharmonika, 2 481 866 varrógép, 2 482 470 írógép, 2 493 699 táskarádió, 2 523 137 női bőrkabát, 2 533 014 televízió, 2 543 494 csemege ajándékkosár, 2 549 397 villanytűz­hely, 2 549 398 Ki mit szeret utalv., 2 554 023 hangulatlámpába épített rádió, 2 571 490 mosógép, 2 574 884 csemege ajándékkosár, 2 581 371 lot­tó éléskamra utalv., 2 594 520 zene­gép, 2 706 601 lottó éléskamra utalv., Z 722 139 fényképezőgép, 2 739 308 lot­tó éléskamra utalv., 2 743 405 kris­tály készlet, 2 800 816 férfi bőrkabát, 2 843 938 herendi étkészlet, 2 849 819 hűtőszekr., 2 855 352 rádió, 2 873 105 lemezjátszó rádióval, 2 87C 360 lottó éléskamra utalvány, 2 887 318 porszí­vógép, 2 893 708 perzsaszőnyeg, 2 895 269 kerékpár, 2 905 077 csillár, 2 905 095 táskarádió, 2 911 158 írógép, 2 911 903 fényképezőgép, 2 942 589 rá­dió, 2 944 251 hangulatlámpába épí­tett rádió, 2 951 012 porszívógép, 2 967 326 televízió, 2 978 924 Danuvia motorkerékpár, 2 931 992 lemezjátszó, 2 984 669 tangóharmonika, 3 005 055 Tetőtől talpig feltöltözhet utalvány, női, 3 018 173 csemege ajándékkosár, 3 024 719 mosógép, 3 027 056 fényké­pezőgép, 3 031 582 táskardió, 3 032 763 villanytűzhely, 3 046 495 lottó élés­kamra utalv., 3 055 25d televízió, 3 089 699 csemege ajándékkosár, 3 103 156 kristálykészlet, 3 108 048 fény­képezőgép, 3 131 883 rádió, 3 149 788 perzsaszőnyeg, 3 162 611 csillár, 3 162 816 televízió, 3 166 519 lottó élés­kamra utalvány, 3 173 393 Ki mit szeret utalvány, 3 176 136 lottó élés­kamra utalvány, 3 205 080 írógép, 3 205 062 rádió lemezjátszóval, 3 216 577 bim-bam óra, 3 236 835 csil­lár, 3 236 852 férfi bőrkabát, 3 245 410 Ki mit szeret utalv., 3 280 068 tele­vízió, 3 321 012 rádió, 3.328 598 hűtő­szekrény, 3.355 575 2. szobás össz­komfortos Öröklakás az Üllői úton, 3 357 568 televízió, 3 358 216 televízió, 3 364 391 _ szovjet - jnotorkacékoái:. I 3 366 998 fém Doxa karóra, 3 332 647 kerékpár, 3 430 049 csemege ajándék kosár, 3 410 671 hangulatlámpába cpitett rádió, 3 455 037 Ki mit szeret utalvány, 3 459 927 magnetofon, 3 462 544 padlókefélőgép, 3 466 144 utalvány ágyneműre, 3 471 664 Ki mit szeret utalvány, 3 471 667 televí­zió, 3 488 493 zenegép, 3 491 023 ke­rékpár, 3 521 147 szobabútor, 3 530 548 bim-bam óra, 3 539 724 kerékpár, 3 572 410 táskarádidió. S ELŐJELŰ SZELVÉNYEK: 4 005 445 televízió, 4 020 442 kerékpár, 4 027 744 családi vásárlási utalvány, 4 028 141 Tetőtől talp.g felöltözhet utalvány, női, 4 04CT356 televízió, 4 042 886 Ki m:t szeret vásárlási ut., 4 043 333 rádió, 4 045 331 lottó éléskam­ra utalvány, 4 064 847 padlókefélőgép, 4 072 048 tangóharmonika, 4 077 961 mosógép, 4 085 759 férfi kerékpár, 4 086 186 női kerékpár, 4 090 113 han- guiatlampa, 4 106 830 családi vásárlási utalvány, 4 109 282 lotto éléskamra ut., 4 111 181 utalvány ágyneműre, 4 118 130 családi vásárlási utalvány, 4 130 684 írógép, 4 137 124 kerékpár, 4 146 416 moségép, 4 157 364 Tetőtől talpig fel­öltözhet utalvány, női, 4 161 729 hűtő­szekrény, 4 178 757 mosógép, 4 200 039 lottó éléskamra utalvány, 4 206 406 perzsaszőnyeg, 4 232 234 Jáwa motor- kerékpár, 4 232 831 Panni robogó, 4 239 773 Tetőtől talpig felöltözhet ut., női, 4 260 80» rádió, 4 293 245 televízió, 4 306 243 televízió, 4*334 604 családi vá­sárlási utalvány, 4 342 226 Ki mit sze­ret vásárlási utalván*, 4 368 062 csa­ládi vásárlási utalvány, 4 401 472 mo­sógép, 4 404 350 mosógép, 4 407 481 ke­rékpár, 4 413 676 Danuvia motorke­rékpár, 4 438 708 Moped motorkerék­pár, 4 446 297 női bőrkabát, <• 447 660 Ki mit szeret vásárlási utalvány. G ELŐJELŰ SZELVÉNYEK 5 038 960 rádió lemezjátszóval, 5 041 783 fényképezőgép, 5 058 862 fényképezőgép, 5 050 440 fényképező­gép, 5 074 033 Panni robogó, 5 082 580 lottó éléskamra utalvány. 5 093 096 rá­dió, 5 093 097 kerékpár, 5 104 420 fény­képezőgép, 5 106 266 lottó éléskamra utalvány, 5 113 986 rádió, 5 136 070 ke­rékpár, 5 169 656 rádió, 5 179 629 por­szívógép, 5 199 101 fényképezőgép, 5 221 374 családi vásárlási ut., 5 228 396 női bőrkabát, 5 240 196 szobabútor, 5 258 090 Ki mit szeret ut., 5 306 600 Ki mit szeret utalvány, 5 325 191 ke­rékpár, 5 332 340 csillár, 5 340 468 lottó éléskamra utalvány, 5 249 867 cseme­ge ajándékkosár, 5 355 416 konyhabú­tor, 5 362 730 P&nni robogó, 5 363 738 Ki mit szeret vásárlási ut., 5 374 356 táskarádió, 5 375 285 Tetőtől talpig fel­öltözhet vásárlási utalvány* 5 383 262 herendi-lámpa. P ELŐJELŰ SZEL VEN YEKs,. ' 6 513 325 perzsaszőnyeg 6 523 980 rádió, 6 528 524 rádió, 6 544 235 fényké­pezőgép* 6 545 145 televízió* 8 542 543 varrógép, 6 564 051 csillár, 6 566 132 ke­rékpár, 6 566 146 Tetőtől talpig felöl­tözhet vásárlási utalv.. férfi, 6 581 891 táskarádió, 6 582 932 csemege ajándék- kosár, 6 591 387 likörös készlet, 6 591 491 lottó éléskamra utalvány, 6 6Ö4 204 Írógép, 6 606 729 lottó éléskamra ut.* 6 611 362 perzsaszőnyeg, 6 630 224 rádió* 6 636 873 Ki mit szeret vásárlási ut., 6 640 361 táskarádió, 6 647.501 rádió» magnetofonnal. 6 649 912 Ki mit sze­ret vásárlási utalvány, 6 662 845 cse­mege ajándékkosár, 6 670 201 porszí­vógép, 6 673 260 fém Szobabútor* 6 678 739 kristály készlet, 6 679 613 két­szobás bárhol felépíthető CSaLÁDI HÁZ, 6 682 351 Lottó éléskamra utalv.* 5 697 354 Lottó éléskamra ut., 6 711 069 kerékpár, 6 711 681 Mosógép, 6 719 940 fém karóra, 6 721 660 írógép, 6 738 609 Danuvia motorkerékpár, 6 739 157 Panni robogó, 6 739 160 kerékpár* 6 740 589 zongora, 6 753 929 Danuvia motorkerékpár, 6 755 488 televízió* 6 759 453 rádió, 6 768 854 rádió, 6 789 153 fényképezőgép, 6 794 782 kerékpár* 6 795 870 mosógép, 6 809 604 írógép, 6 809 610 rádió, 6 81C 918 kerékpár, 6 819 310 utalv. ágyneműre, 6 831 764 mosógép, 6 842 395 zsúrkocsiba épített rádió, 6 857 365 csemege ajándékkosár* 6 875 009 táskarádió, 6 886 268 kerék­pár, 6 891 721 fém karóra, 6 895 66# Lottó éléskamra utalvány. D ELŐJELŰ SZELVÉNYEK 7 505 403 motorkerékpár oldalkocsl- val, 7 505 916 fényképezőgép, 7 512 503 táskarádió, 7 515 565 ezüst evőeszköz- készlet. 7 519 208 MOPED motorkerék­pár, 7 521 417 szobabútor, 7 541 870 rá­dió, 7 545 515 írógép, 7 550 820 varró-* gép, 7 568 706 kerékpár, 7 584 199 csa­ládi vásárlási utalvány, 7 587 087 ut* ágyneműre, 7 594 158 mosógép, 7 596 99* hűtőszekrény, 7 597 093 Ki mit szere* vásárlási utalvány, 7 599 133 kerékpár* 7 602 209 kerékpár, 7'603 002 Tetőtől talpig felöltöztet vásárlási utalv., női* 7 637 245 Tetőtől talpig felöltöztet vásárlási utalvány, női, 7 654 916 tele* vízió, 7 636 671 családi vásárlási ut.# 7 659 884 Lottó éléskamra utalvány* 7 675 455 táskarádió. 7 689 811 televízió* 7 712 802 fém szobabútor, 7 713 607 Ki mit szeret vásárlási utalv., 7 724 358 televízió, 7 760 932 mosógép, 7 761 240 táskarádió, 7 767 196 pianinó, 7 778 223 Lottó éléskamra utalvány, 7 785 363 porszívógép, 7 809 076 utalvány köny­vekre, 7 809 078 csillár, 7 820 880 Lotfő éléskamra utalvány, 7 822 243 Tetőtől talpig felöltöztet vásárlási utalvány# férfi, 7 830 581 tangóharmonika» 7 844 733 írógép. 7 847 686 hűtőszek­rény, 7 855 592 Ki mit szeret vásárlá­si utalvány, 7 855 593 perzsaszőnyeg# 7 853 496 Lottó éléskamra ut., 7 868 501 televízió, 7 869 214 MOSZKVICS sze­mélygépkocsi, 7 869 217 Lottó élés­kamra utalvány, 7 875 256 magnetofon* 7 875 259 televízió. Á gjförslista közvetlenül a Sorsolás Után készült, ezért az esetleges szám- hihákéft felelősséget nem vállalunk«

Next

/
Oldalképek
Tartalom