Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-23 / 223. szám

1959. szeptember 33, szerda 3. oldal Sok sió esett a pirtmegkizatásak teljesítéséről, a közsógfejlesztősi tervről, a kulturális munkáról a jászszentlászlói taggyűlésen Az elmúlt hét végén tartották Vezetőségválasztó tag­gyűlésüket a jászszentlászlói kommunisták. A beszámoló és a vita hűen tükrözte a párt- szervezet tagjainak közel há­rom éves munkálkodását, saámbavette sikereiket, fogya­tékosságaikat és meghatározta további tennivalóikat. Különösen nagy figyelmet fordítottak a társadalmi szer­vezetekben dolgozó kommunis­ták feladatainak megvitatásá­ra. örömmel állapították meg, hogy a tanács kommunista csoportja eredményesen szor­galmazta a községl'ejlesztést. Ennek következtében ebben az évben 230 ezer forintos költséggel elkészült a község első artézi kútja. A Fő utcán járdát építettek, a vasútállomáson pedig váróter­met. Megemlítették, hogy a jövő évben a községi törpe­vízmű létesítése és a gyermek- játszótér elkészítése lesz a legfontosabb községfejlesztési feladatuk. Foglalkoztak a párttagok marxista—leninista ismeretei­nek gyarapításával, az ideoló­giai munka feladataival is. Az időszerű kérdések tanfolyamá­ra 30, a marxizmus—iealniz- mus kérdéseinek tanulmányo­zására pedig 20 elvtárs jelent­kezett. A taggyűlés elhatá­rozta, hogy a foglalkozásokat szemlél­tető eszközök, térképek fel- használásával is élénkítik, azonkívül a tananyagot törté­nelmi, irodalmi, földrajzi, bio­lógiai és népszerű matemati­kai előadásokkal egészítik ki. az általános műveltség sokol­dalú gyarapítása céljából. Megvizsgálták a kétéves mű­velődéspolitikai terv végrehaj­tásából adódó feladataikat is. A kulturális munkával foglal­kozó kommunistáknak azt a pártmegbizalást adták, hogy kezdeményezzék egy egy­séges művészeti csoport létrehozását. amelynek színjátszó- és népi tánccsoportja, azonkívül ének­kara és előadói munkaközös­sége is lesz. A taggyűlés a színházlátogatók baráti köré­nek megalakításával is meg­bízta a kommunistákat. Elha­tározták továbbá, hogy a leg­jobb filmek tanulságait rend­szeresen ankétokon vitatják meg a község érdeklődő dol­gozóival. N. J. VVVSA^WVWVV«A^WVVWVWVVVVVyVV Tavasszal újabb raktár és irodaház építését kezdi meg a Dél magyarországi Textil és Felsőruházati ISagykereskedelmi Vállalat Hatalmas, modern tárházak sorakoznak a Halasi úton, a gazdasági vasút átrakó állo­másával szemben. Ezekben ka­pott helyet a Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat, a RÖVIKÖT és a Dél-Magyar­országi Textil- és Felsőruhá­zati Nagykereskedelmi Vállalat konfekció raktára. A Textil Nagyker. tizenöt­ször harmincöt méteres alag- és felsősoros, modern beren­dezésű tárházában mintegy 35 millió forint értékű konfekció- árut tárolnak, ez azonban még felét sem teszi ki a vállalat raktárkészletének. Méteráru osztag uk a város másik öt kü- nböző pontján van elhelyezve, míg a vállalat központja a hetedik helyen: a Klapka ut­cában székel. Ez a bonyodal­masán megközelíthető és el­lenőrizhető raktárhálózat igen nehézzé teszi a vállalat dol­gozóinak munkáját, s ezen túl megrendelőikét is, akik ha bolti készletüket fel akarják tölteni, többnyire kénytelenek valamennyi ralitárat »végiglá­togatni«. Őszintén szólva az elmúlt évben még nagyon is távoli­nak tűnt a városrendezés táv­lati tervének az a része, mely a Rákóczi út 5. szám alatt levő textilraktár szép, modern étteremmé való átalakítására célzott. Pedig másfél éven be­lül a megvalósulás fokára emelkedik ez a terv is. Leg­frissebb hírek szerint ugyanis a Textil Nagykereskedelmi Vállalat 4 millió 300 ezer fo­rint hitelt kap újabb raktár építésére. A húsz méter széles és harmincöt méter hosszú alag- és felsősoros méteráru raktár építése már a tavasszal megkezdődik a Halasi úti kész­áru és RÖVIKÖT raktár tő- szomszédságában, s itt épül fel a nagykereskedelmi vállalat irodaháza is. Ez lehetővé te­szi, hogy 1960 végére, vagy Legkésőbb az 1961-es év elejére a vállalat minden — a város­ban levő — raktárát s irodahe­lyiségét a tanács rendelkezé­sére bocsássa; Nemcsak a vá­ros gondján enyhítenek ezzel. hanem a ha lírius árukészlet­tel yndeJL ró nagykereske­delmi vállalat ' előtt is nagy­arányú fejlődési lehetőség nyílik meg, mert biztonságo­sabbá válik az anyaggazdálko­dás, hatékonyabbá az ellenőr­zés, s gazdaságosabb lesz mun­kájuk is, hiszen csupán a fu­varszámlákon évenként mintegy 70—80 ezer forint megtakarí­tást tesz lehetővé a centrali­zálás. 200 ezer befőttes üveg kelt el a befőzési szezon idején Kecskeméten Az idei nyár különösen ked­vezett a gyümölcstermésnek, s az ízes, zamatos gyümölcsök legjava még a nyár folyamán befőttes üvegekbe került. Az idén a konzervgyáron kívül a háziasszonyok is sok télire való befőttet raktak él, amit az is bizonyít, hogy az ÜVEGÉRT Nagykőrösi utcai lerakata ed­dig mintegy 200 000 darab be­főttes üveget értékesített. A forgalomra jellemző, hogy még most, az ősz küszöbén is átla­gosan 10—12 ezer forint a napi forgalmuk. Ami a befőzési »kellékek« felhasználását illeti, a PlÉRT- lerakat tájékoztatása alapján közölhetjük, hogy 347 000 celo­fán- és 198 000 tasak gumi­gyűrű, valamint 2 373 000 per­gamen ív kelt el. (Kohl) IVWVWVWWWWVS^WVW Három nap a „Mesék Birodalmában46 Az aggteleki cseppkőbarlang bejárata előtt. Néhány nappal ezelőtt ked­ves élményben volt részem a tiszakécskei vasútállomáson. — Kecskemét felől befutott a mo­toros vonat. Az ablakokban vi­dám gyermekarcok jelentek meg. Egyszeriben vidám gyer­meklárma, önfeledt, csilingelő kacagás töltötte be az állomás környékét. Kiváncsi voltam s megkér­JUBILÁLÓ SZÖVETKEZETEK A kiskőrösi járásban az el­múlt héten két termelőszövet­kezetben tartottak jubileumi közgyűlést. Tázlóron a Vörös Csepel, Kaskantyún pedig a Kossuth Termelőszövetkezet ünnepelte megalakulásának tíz­éves évfordulóját. A szövetke­zet további erősítését célozva ez alkalomból adták át a táz- lári Vörös Csepel Tsz ötvenkét férőhelyes, magtárpadlással el­látott új, korszerű tehénistálló- ját. A meghitt ünnepségek va­csorával és vidám mulatozással értek véget. Közgyűlés az eperfa alatt deztem egy mellettem álló fém fit, hogy honnan jön ez a sok vidámarcú úttörő gyermek? —i Megtudtam, hogy a tiszakécskei állatni gondozottak kétnapos tanulmányi kiránduláson vol­tak a Bükkben. Később Szigeti Lehelné, gyermekvédelmi fel- ügyelőtől részletesebben hallót-* tam a kirándulásról. Eddig még minden évben tettek kisebb-nagyobb tanul-* mányutat az ország nevezete- sebb vidékein, hógy a gyerme- kék megismerjék hazánknak szépségeit. Aggtelek, Jósvafö, Lillafüred és a mesés szépségű Hámori-tó csak álmaikban volt hozzáférhető a szegénysorsúi proletárgyermekek számára. —» 1959 nyarán már lehetőség nyílt arra is, hogy a tiszakécskei gyermekvédő otthon gondozot-* tai megtekinthessék e tájat, az ország egyik legszebb vidékét. A Bükk-hegység gyönyörű tá-< jai, a Hámori-tavon eltöltött csónakkirándulás és az Aggte-i leki cseppkőbarlang varázsa bt- zonyára sokáig elkíséri ezeket a gyermekeket jövendő életük során. Kovács Sándor levelező Új gyapjúhikészíiési eljárás Ausztráliában új gyapjúkiké- szítési eljárást dolgoztak ki, amelynek révén a gyapjú —< akárcsak bizonyos műanyagok és pamutszövetek —• köny- nyen moshatóvá válik, gyorsan szárad és nem kell vasalni. A »Nemzetközösségi Tudomá­nyos és Ipari Kutatóintézet" két munkatársa három évig kí­sérletezett az új eljárással, amely szakértők véleménye szerint az első nyersgyapjú szö­vése óta a legizgalmasabb fej­lemény a gyapjúfeldolgozásban. Dr. White, az említett inté­zet elnöke elmondotta, hogy az új eljárás lényege, hogy ká­lium biszulfát oldattal nedve­sítik, majd felgőzölik a szöve­tet. Az új eljárásnak semmiféle káros hatása nincs a gyapjú színére vagy minőségére. Könyvtárfejlesztés Tasson A Tassi Községi Tanács a könyvtármozgalom színvonalát nak emelése érdekében elhatát rozta és ezt a kétéves művelőt dési programban is rögzítette, hogy minden nagyobb évfort dűlőn az évforduló tartalmát hoz kapcsolódó könyvkiállítást rendez. tsz-nek.) És mert »a földek el varrnak trágya dolgában maradva«, — táperő is kell: 225 mázsa műtrágya. A meg­rendelést azonban nem követi azonnal a szállítás, vesztegetni való idő viszont nincs, hát a járási tanács elintézi, hogy a többi tsz-ek segítsék ki a leg- ifjabbat, a lakitelkit. Gyerünk tovább. A hodály tetejét is nádaznd kell, mert a közeli napokban 150 juhot kapnak az államtól. (Hat évein belül kell visszaadniuk az állo­mányt, de addig az összes ho­zam: gyapjú, tej, trágya, no meg a szaporulat az övék.) — Leszegem a nádazást én — ajánlkozik az elnök. — Majd én! — így a másik; s a takar­mánynak való sarjú kaszálását is ilyen nekibuzdulással hatá­rozzák el: »Ne ám, hogy nyolc órakor álljunk néki, hanem napfelkeltekor! Kaszálni úgy­is harmattal jobb!« Olyan az egész társaság, mint must, amely pezsgőn forrni kezd. És ez az erjedés magához szívja a még kispar-, cellákon veszkődő többi tanya-; sít is. Ezen a közgyűlésen is ! ketten lépnek a tsz-be, hu- j szonkettőre növelve a tagok j létszámát, akik között egyéb-: ként Tassy Pál kovácsmester • is ott van már, miután a kö-j zösbe adta műhelyének teljes! felszerelését. AZ EPERFA meg csak bó-j Unt, bölcsen, akárha végtelen! útra indult madársereget kö-j szöntene, j Tarján István j Ezért ez a »jártasság«, ami viszont nem érne semmit, ha az elnök, meg a tagok is nem tartanák szívügyüknek közös jövőjüket, a nagyüzemi gazdál­kodást. Néhány perc múlva azonban kiderül, hogy kivétel itt is, máris akad. — A SZAVUNKAT azon­ban nem másítjuk meg- — mondja az elnök a szentenciát, s a tötjjn már tudja, hogy kiről és miről van szó. Szabó Istvánról, aki egyik nap belé­pett a tsz-be, a másikon meg elszegődött a földművesszövet­kezethez juhásznak. — Aki csak a nevével szaporítja a tagság létszámát, az mirajtunk nem segít — hangzik az íté­let, s öreg Szabónak döntenie kell. Hát ő inkább kilép a tsz-ből; ott is hagyja azon nyomban a közgyűlést, — és senki nem kérleli. De nem ám. Tétova embernek nincs helye közöttük! Itt tenni, cselekedni kell, s csak úgy záporoznak a szavak az elvégzendő feladatokról. Hogy a 266 holdas szövetke­zetben 65 holdon kenyérgabo­nát, húszon őszi árpát, tizen­hármon pedig őszi takarmány- keveréket kell vetniök. Az őszi mélyszántást is elvégzik 45 holdon, húszon lucerna, a többin dinnye és paradicsom áléi (Nini, nem is gondoltam: Sáfrány Dezső személyében traktoros tagja is Van már a lyett a határozott »így kell csinálnunk!« hangzik el mind­untalan ajkukról, bizonyságául annak, hogy az elmúlt napok­ban alaposan meghányták-ve- tették ezt a számukra sors­döntő lépést. KÖZGYŰLÉSRE jöttek ösz- sze, az elsőre, amelyen — mi­nek előtte már megválasztották a vezetőséget — nem másról lesz szó mint a munkáról. És asztal kerül az eperfa alá, az asztal mögé pedig oda­áll ifj, S. Kovács Lajos, az elnök, Ha az ember e pillanatban, minden előzetes tájékoztatás nélkül csöppenne ide, nem gondolná, hogy egy újdonsült szövetkezet, a Petőfi Tsz el­nökét látja, hallja; ahogy be­szél, s amit mond, több éves gyakorlattal rendelkező tsz- vezetőt sejtet benne. Igen — később megtudom — az egy héttel ezelőtt még egyénileg gazdálkodó közép­paraszt a megválasztása óta maga volt az ügybuzgalom; kérdezősködött, tájékozódott, tanult, ellátogatott más tsz-be is. A járási tanács illetékesei pedig — akiknek képviseleté­ben Száraz Elemér, a mező- gazdasági osztály vezetője és Kiss Imre agronómus, tsz- instruktor most is itt tartóz­kodik — az első lépésekhez minden szükséges tudnivalót ismertettek vele. - • KÖRÜL a végtelennek tűnő lakitelki határ. Az egész táj búcsúaásra készülődik már a nyártól, az egyik tanyaház ud­varán, az eperfa alatt azonban olyan a hangulat, mintha a jelenlevők a tavasznak vágná­nak neki. Jobb híján (mert nem volt még idejük helyiséget beren­dezni) a fűvön ücsörögnek vagy húszán, zömmel férfiak, kevesebb számban asszonyok, s várakoznak, miközben ilyes­miket Vitatnak meg: »A Ti­szántúlon az egyik tsz-ben autót vásárolt a kanász«, vagy: »Nem mondhattam tavasszal a fiamnak, hogy maradjon, ha egyszer menni akart. Itt mi élete volt neki?« Szóba kerül az is, hogy hány éves korától nem »ember« az ember, s effélék. Mélyen megbúvó gondolat­források táplálják a mondato­kat, megfogalmazóik eddigi életének és reményteli jöven­dőjének a kifejezőit. Parasztok, még hozzá nem kis részben tekintélyes közép­parasztok, akik szakítottak a régi termelési móddal, s né­hány napja elhatározták, hogy szövetkezetbe tömörülve, közös erével haladnak tovább. El­csitult már bennük a döntést megszülő vajúdás, — az egy­más iránti hit, bizalom fénye­síti meg minden szavukat. A tétovázó »hogyan is lesz?« he-

Next

/
Oldalképek
Tartalom