Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

r oldal 1959. szeptember 1, kedd Äz atomié ?yv©r-!s!s érlelésről, a leszerelésről tárgyalt Eisenhower és Macmillan Eisenhower elnök Macmillan miniszterelnökkel való kétna­pos tanácskozás után hétfőn Visszaérkezett Londonba. Churchill, volt angol minisz­terelnök vasárnap a francia [Riviéráról Londonba érkezett. Churchill résztvesz azon a díszvacsorán, melyet Macmil­lan ad Eisenhower tiszteletére. Eisenhower és Macmillan hét­főn beszélgetést folytatott a .londoni televízióban. A Fehér Ház szóvivője sze­rint valószínűleg nemhivatalos beszámolót adnak a tanács­kozásokról. Az angol külügy­minisztérium szóvivője vasár­napi sajtóértekezletén közölte, hogy a két államférfi közel négyórás megbeszélést folyta­tott a nukleáris fegyverkísér­letek problémáiról. Ezzel kap­csolatban felmerült a genfi atomértekezlet kérdése is. Ezenkívül a külügyminiszte­rek és a katonai szakértők je­lenlétében más katonai prob­lémákat is megvitattak. A szóvivő szerint Eisenho­wer és Macmillan megállapo­dásra jutott mindazokban a kérdésekben, amelyek a meg­előző tanácskozásokon felme­rültek és a két kormány né­zetei nagymértékben azonosak a teendőket illetően. JUtgnyíIt a Hpenei QLemutkóíi <Váiár Vasárnap megnyílt a lipcsei Nemzetközi Vásár. A megnyi­tón Heinrich Rau, az NDK kül- és belkereskedelmi mi­nisztere mondott beszédet. Ki­jelentette többek között, hogy az NDK változatlanul követeli a nyugat-berlini megszállási státus megszüntetését. Mongol küldöttség a Vietnami Demokratikus Köztársaságban Hanoi. Vasárnap mongol párt- és kormányküldöttség ér­kezett Hanoiba. A küldöttsé­get Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság mi­nisztertanácsának elnöke ve­zeti. A küldöttség látogatást tett Ho-Si-minh elnöknél és a Vietnami Dolgozók Pártjának Központi Bizottságánál, Fám Van Dong, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság miniszter- tanácsának elnöke vasárnap este fogadást adott a mongol küldöttség tiszteletére. A foga­dáson, amelyen Ho-Si-minh elnök is megjelent, Fám Van Dong és Cedenbal beszédet mondott. Húsz évvel ezelőtt, 193». szep­tember 1-én, kezdődött meg a második világháború. A hitleri fasizmus hadigépezet Lengyel- ország ellen vonult fel, s a né­met militaristák Hitler vezeté­sével hozzáláttak Európa meghó­dításához és leigázásához. Hatalmas pusztítást és mérhe­tetlen szenvedéseket okozott ez a háború, amelyben a világ la­kosságának háromnegyed része harcolt. A harctereken, a kon­centrációs táborokban és a bom­bázott városokban 32 millió ha­lálos áldozata lett ennek a bor­zalmas vérontásnak. A német fasizmus többé nem elégedett meg helyi sikerekkel, az egész Európára ki akarta terjeszteni e soha nem látott barbarizmus korszakát. Ez a békés alkotáso­kat pusztító, embermilliók éle­tére törő háború ugyanis abban is különbözött a megelőző hábo­rútól, hogy nemcsak fegyveres katonák harcoltak a frontokon, hanem a fasizmus telhetetlen fenevada háborút indított min­den ember — gyermekek, asszo­nyok, öregek ellen — azok ellen is. akik emberek akartak ma­radni, meg akarták őrizni em­berségüket a borzalmas ember­telenségben. A hitleri háború után nem­csak katonák millióinak sírja inti az életben maradottakat vádlóan, hanem Mauthausen, Li­dice, Buchenwald, Oradour sö­tét emléke is figyelmeztet: nem lehet megengedni egy új világ­háború előkészítését, mert ez a nukleáris hadeszközök révén példátlan katasztrófába döntené Közismert, hogy Brentano nyugatnémet külügyminiszter nem rendelkezik túlzott hatáskörrel: a külügyeket Is Adenauer kancellár irányítja. Brentano a minap megláto­gatta a heppenheimi borvásárt és azonnal átvette a helyi rezesbanda irányítását. Mint nyugatnémet körökben némi éllel megjegyezték: a külügyminiszter végre szabadon diri­gálhatott..« Adenauer válasza Hruscsov levelére Bonnban nyilvánosságra hoz­ták azt a levelet, amelyet Adenauer válaszként intézett Hruscsovhoz, a szovjet minisz­terelnök augusztus 18-i leve­lére. A levélben Adenauer vi­tába szállt Hruscsovnak a két ország kapcsolatairól tett több megállapításával. A kancellár a továbbiakban tagadja, hogy revansista szellem tapasztal­ható a német nép körében, sőt revansisták találhatók a bonni kormányban is. Annyit azon­ban mégis beismer, lehetséges, hogy akadnak egyesek, akik Hitlerről és revansról álmo­doznak. A leszerelés kérdését érint­ve Adenauer igyekszik úgy feltüntetni magát, mintha a béke és a leszerelés fáradha­tatlan bajnoka volna. A nyu­gatnémet kancellár hangoztat­ja levelében, hogy örömmel vette, amikor Hruscsov hozzá­látott a hétéves terv megva­lósításához. Befejezésül kije­lenti, hogy az ideológiai né­zeteltérések nem jelenthetnek akadályt a két nép kapcsolatai­ban, különösen nem a gazda­sági együttműködés, terén. Q laoszi amerikai beavatkozásról A Pravda nagy cikkben fog­lalkozik a laoszi helyzettel. A közvélemény széles ■ rétegei előtt ismeretessé vált tények — állapítja meg a 'cikk — megcáíolhatatlanul bizonyít­ják, hogy az amerikai impe­rialista körök békés szólamaik ellenére nagy szerepet játsza­nak a feszültség fokozásában a világnak e részén. A laoszi királyi hadseregnek nyújtandó sürgős katonai segítség a pol­gárháborút szítja és nyugta­lanságot kelt világszerte. A Reuter Iroda hivatalosan kö­zölte, hogy a határozat nyo­mán csangkajsekista szállító gépek indultak Laoszba, fedél­zetükön amerikai fegyverekkel és hadfelszereléssel. A Dagong Bao című kínai lap is a laoszi helyzettel fog­lalkozik. A kínai lap rámutat, hogy a reakciós laoszi erők­nek nyújtott amerikai katonai segély célja, hogy Szananikone növelhesse a csapatai létszá­mát. Az Egyesült Államok ar­ra akarja rábírni a SEATO-t, hogy avatkozzék be Laosz ügyeibe és foglalkozzék Laosz- nak e katonai tömbbe való bevonásával. Szépirodalmi, ifjúsági regények, politikai és szakmai irodalom kincses­tárát találja a megyei, járási könyvtárainkban. Iratkozzon be olvasónak a megyei és járási könyv­tárakba, 1525 N A P T A K 1959. szeptember 1, kedd Névnap: Egyed Napkelte: 5 óra 1 perc Napnyugta: 18 óra 26 perc * — Megyei tanácstagi fogadó­órát ma, szeptember 1-én a megyei tanács épületében Cseh László tart. — Csaknem száz turista — közöttük harminckilenc gyerek — után kutatnak még most is az amerikai Yellowstone Nem­zeti Parkban, ahol súlyos föld­rengés vonult végig a múlt héten. — Jó eredményekkel ünne­pelték fennállásul-: 10. évfor­dulóját a katymári Sztahanov Termelőszövetkezetben. Az ál­latállomány növelése érdeké­ben a jövő gazdasági évben már ezren felüli sertésállo­mányt nevelnek, (Községi tudó­sítónktól.) — Csütörtökön délután öt órakor tart tanévnyitó ünne­pélyt a Kecskeméti Állami Zeneiskola. Az Újkollékium dísztermében tartandó ünnepé­lyen a tanárok és növendékek hangversenyt adnak. — Másodszor virágzik az akác a Zala megyei Gutorfölde és Szentpéterfölde között ve­zető út mentén. — Vendéglői verekedés köz­ben eltörte P. Takács József oldalbordáját Szerető Imre izsáki lakos. A kecskeméti vá­rosi és járási ügyészségen most készül ellene a vádirat. — Hatvankét földművesszö­vetkezeti mozgóárus járta a határt megyénkben az aratás és cséplés idején. — Húsz kilo wattos bekötő- hálózatot és transzformátorál­lomást készít terven felül a DÁV bajai üzletigazgatósága a kisszállási Magtermeltető Vál­lalat részére, hogy a vállalat határidőre teljesíthesse export­tervét. (K. B. leveléből.) — Negyven lakásos háztömb építését kezdik meg szeptember- elején Félegyházán, az úgyne­vezett égett malom telken. — Átadták rendeltetésének a bácsszőlősi kultúrotthont. A kultúrotthon közel 590 000 fo­rint községfejlesztési alapból épült. A község lakói 80 000 forint értékű társadalmi segít­séget nyújtottak felépítéséhez. (M. J. leveléből.) — Az 1959—60-as tanévre beiratkozott középiskolás tanu­lók száma megyénkben 5995. A múlt tanévben 5779-en jártak a középiskolákba. — 4500 hektár erdőt pusztí­tott el a tűz Dél-Franciaor- szágban. A kár egymilliárd frank. Balesetek 29- én délután a Nagykőrösi úton ittas állapotban közle­kedett kerékpárján Kemény István úrréti lakos és irány­jelzés nélkül elébe ment a kerékpárt előzni akaró gépko­csinak. Kemény István kerék­párjával elesett és kisebb sé­rülésekkel szállították a me­gyei kórházba. 30- án a reál-iskola előtt Jobbágy Péter Kecskemét, Hoffman János utca 11. szám alatti lakos italos állapotban elütötte motorkerékpárjával Durucz Istvánné felsőméntele- ki lakost, akit súlyos sérülé­sekkel szállítottak kórházba. Üzemképtelen fékekkel köz­lekedett személygépkocsiján Bíró Béla komlói lakos és el­ütötte a lovaskocsijával sza­bálytalanul előző Sikla Béla Fülöpháza 343. szám alatti la­kost. Sérülés ugyan nem tör­tént, de az anyagi kár tete­mes. — Él üzem lett a Kiskunfél­egyházi Gépgyár. Ez év első félévi munkája eredményekép­pen a Kiskunfélegyházi Gép­gyár megkapta az Élüzem cí­met és a Kohó- és Gépipari Minisztérium vándorzászlaját* A félévi tervteljesítés 103,7, az exportterv teljesítése 107,9 százalék volt — közli tudósí­tónk. — Truman vigasztalja ön­magát. Egy kora délelőtti saj­tófogadáson Truman volt ame­rikai elnököt megkínálták egy pohár whiskyvel. Truman így szabadkozott: « Délid ö előtt so­hasem iszom alkoholt.« Rövid gondolkodás után azonban hozzáfűzte: «Nos, valahol a lu.uuii uyenkor biztosan dél­idő van!« — Üj színjátszócsoport ala­kult Bácsalmáson. A kultúr- ház keretén belül működő színjátszók sikeresen mutat­koztak be Bácsszőlősön. (Mol­nár József leveléből.) — Az egyik oslói újságba egy fiúiskola tanulói az alábbi hirdetést tették; «Űj számtan­tanárt keresünk. A régivel elé­gedetlenek vagyunk. Jelentkez­ni csak «Megértés« jeligére le­het. — Több bútort vásároltak a dolgozók. Megyénkben az első félévben az 1958-as év első fél­évi 13 millió forinttal szemben közel 20 millió forint értékű bútort vásárolt a lakosság, több mint háromszorosát annak, amennyit 1954 egész évében. — Űjabb római kori épületet találtak a Fejér megyei' Tác község határában. Az ásatáso­kat október közepéig folytat­ják, majd a következő évek­ben az egész római települést feltárják. ,/ — Orvosi rendelő és lakas épül községfejlesztési alapból, több mint 280 ezer forint ér­tékben Kerekegyházán. A köz­ség dolgozói társadalmi mun­kával járulnak a felépítésé­hez, Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Molnár Tibor (anyja neve: Rebek Etelka), Kresztovaj József (Szabó Ju­lia), Lázár Csaba Jenő (Somo­gyi Mária). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Markó Ignác és Fodor Mária, Végh Lajos és Ország Gizella, dr. Tarjányi Miklós és Vaály Edit, Kardos Ferenc és Oláh Etelka, Márton József és Sánta Mária, Mikus Antal és Révész Mária, Téglás János és Kere­kes Katalin, Kriskovics Ferenc és Horváth Katalin, Virág Jó­zsef és Szabó Julia, Szabó An­tal és Kovács Valéria, Ónodi Bertalan és Varga Veronika, Tarjányi János és Szabó Má­ria, Sárközi Sándor és Nagy Erzsébet. MEGHALTAK: Bite Mihály 58 éves, Farkas István 60 éves. t . , ; I TONHAL | megérkezett. Kizárólag a : I Kecskeméti Kiskereskedel- :: | mi Vállalat I-es számú : * boltjában kapható. Posta- : X val szemben. 1995 :; : Előre csomagolt : FÜZETEK, ISKOLASZEREK nagy választékban kapha- j ; tók a Kecskeméti Kiske- : : reskedelmi Vállalat szak- : boltjaiban: postával szem­ben és Rákóczi út 30. sz. ""ész nap nyitva. 1996 ' ____________________________ az emberiséget nem szaoaa megenegdni. hogy a német mi- litarizmus szelleme kardot csör­tetve buzdítson a nemzetközi enyhülés és megbékélés ellen. Minden becsületes ember — akinek életét megkímélte a vi­lágégés —, tudja, hogy a háború kitöréséért felelős fasizmus utó­védjei ma jelentős pozíciókat töltenek be a bonni államban, s maga a kormány sem mentes a revansizmus, a militarizmus szellemétől. Nem véletlen, hogy a nagy nemzetközi találkozó előkészületei idején a Szovjet- únió Minisztertanácsának elnö­ke figyelmeztető levelet inté­zett Adenauerhez, hogy ne gá­tolja a nemzetközi politikában kialakuló enyhülés kiteljesedé­sét. számolja fel a hidegháború célkitűzéseit, hiszen a békesze­rető embermilliók vágyaival és szándékaival tökéletes ellentét­ben áll makacs ragaszkodása a hidegháború, az erős kéz politi­kája további fenntartásához. A tárgyalások gondolata az atomlefegyverzés és a szovjet diplomácia által készített békés együttélés elve egyre inkább tért hódít világszerte, s ez arra is mutat, hogy a hatalmas és lebírhatatlan szocialista tábor, a békéért harcoló Szovjetunió, az emberiség többségének aka­rata megakadályozhatja, s meg is tudja akadályozni, hogy még egyszer sor kerülhessen egy olyan borzalmasan tragikus nap­ra, mint amilyen az a húsz év­vel ezelőtti, szeptemberi nap volt. x^ísi^v figyelmeztetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom