Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BA'C.S - KISKUN MEGYEI LAPJA . &1V. ÉVFOLYAM, 2M. SZÁM Ara SO fillér 1959. SZEPT. 1, KEDD Közös gazdálkodás — nagyobb hozam Solt község szántóföldjeiuek terméseredményei ScjLt községben a gabona be­takarítása , az egyénileg dolgo­zó parasztoknál is megtörtént, s a múlt hét szombatjáig el­végezték a cséplés kilenctized >• Uj tanév kezdetén Két hónappal ezelőtt ered­ményekben gazdag tanévet Eártunk le. A nyári szünidőben megérdemelt pihenőiét töltötte Oevelő és tanítvány egyarául. Az új tanév kezdetén isko­láink kijavítva, tantermeink fehérre meszelve várnak a kez­désre. Köszöntjük nevelőinket, az oktatási és népművelési in­tézmények valamennyi dolgo­zóját, amikor felelősségteljes elhatározással indulnak harcba népünk kulturális t'clemclkedc- eéért. Az új tanévben sok új fela­datot kell megvalósítaniuk ne­velőinknek, kulturális intézmé­nyeink vezetőinek. A párt mű­velődéspolitikai irányelv ci. a megyei pártbizottság kétéves, kulturális programja, a megyei tanács 15/1959. számú határo­zata a megye művelődési hely­zetéről ismeretes nevelőink előtt. A tanévnyitó értekezle­ten az említett határozatok figyelembevételével állapítottak meg nevelőtestületein k sajátos tennivalóikat faluban csakúgy, mint városban. A megbecsült nevelői mun­ka ma meg fokozottabb köve­telmények, feladatok megva­lósítása előtt áll. Meg kell te­remteni a nevelőtestületek esz­mei, politikai és pedagógiai egységét. A szervezett ideoló­giai és szakmai továbbképzés mellett csak az állandó és terv­szerű önképzés biztosíthatja es teheti hatékonnyá az iskolai oktató-nevelő munkát. Tanulóink szilárd tárgyi tu­dásának fejlesztése mellett erő­síteni és szélesíteni kell a ma­terialista világnézet alapjainak elsajátítását. A gyakorlati fog­lalkozásoknak meg jobban kell szolgálnia a teremtő és éltető munka megszerettetését. fej­leszteni kell minden tanítási érán a szocialista hazaszeretet érzését, erősíteni a proletár- nemzetköziség eszméjét, kom­munista erkölcs szellemében kell nevelni a párt és dolgozó nép szeretetére, a béke védel­mére. Iskolai és iskolán kívüli te­vékenység teszi a pedagógust • nép igazi nevelőjévé. Pedagó­gusainknak fokozottaban kell résztvenniök az egész magyar élet szocialista átszervezésében, dolgozó népünk szocialista tu­datának átformálásával, a kul­turális forradalom győzelmének megteremtéséért. Meggyőződésünk, hogy a lel­kiismeretes felkészülésnek méltó folytatása Is lesz: eredményes tanítás, iskolán kívüli tevékeny­ség, növendékeink részéről pe­dig szorgalmas tanulás. Barabás János * megyei tanács v, B, művelődés! részét is. Az összesen 2332 kh- on termesztett búza termésát­laga 12, a rozsé 145 kh-ról 9, a ü(W holdról betakarított oszd árpáé 14, a 700 hold tavaszi árpáé 11 mázsa, a zabból 24 holdon 10 mázsás átlagot ér­tek éh Megkezdték az összesen 95 holdra vetett burgonya szedé­sét is, s e munka ötödrészét végezték el. Az eddigi ered­mények alapján 70 mázsás át­lagra számítanak. Hasonlókép­pen mintegy a 20 százalékát Kaszálták le harmadszor a 178 hold .lucernának, Törésre érik a kukorica is, amelyet az egyéniek 3633 hol­don termesztenek, s 18—20 mázsás átlagtermést várnak belőle. Napraforgót 163, cukor- és 'takarmányrépát 87, illetve 116 holdról kell majd betaka­rítaniuk. A szőlőtermés nem egész a. háromnegyede a tavalyinak, ami a kedvezőtlen időjárás Következtében a peronoszpóra, lisztharmat és a zöldrothadás okozta károknak tudható be. A község két termelőszövet­kezete ben, a Szikrában és a Dózsában a cséplés már meg­történt, s búzabul, valamint zabból 2—2, őszi árpából 1 mázsával termeltek többet egy-egy holdon mint az egyé­niek, A burgonya szedését és a lucerna harmadik kaszálását az egyéniekhez hasonló mér­tékben végezték el, s az előb­biből a két szövetkezet átlag­termése 120—160 mázsának mutatkozik. A feltűnő különb­ség a nagyüzemi gazdálkodás általában ismert jobb termelé­si lehetőségeit dicséri, amelyek közé a Szikra Tsz-ben az ön­tözés is hozzátartozik, T. X. R propagandisták második tanfolyama Augusztus 31-én, hétfőn megkezdődött a marxizmus—leni- nizmus kérdései és az időszerű kérdések tanfolyama propagan­distáinak második kéthetes megyei továbbképző tanfolyama. Az iskolára az ipari üzemek, a termelőszövetkezetek, a községi és hivatali párl-alapszervezetek közé! 100 elvtársat küldtek. A tanfolyamon két hét alatt 14 előadást hallgatnak meg és . ugyan­ennyi konzultáción vesznek részt a propagandisták. Munkásakadémiák, előadássorozatok, népművelési iskolák, külön előadások a termelőszövetkezetekben — a megye ismeretterjesztő programjában A megyei pártbizottság két­éves művelődéspolitikai prog­ramja nagy jelentőséget tulaj­donit a munkások és parasztok körében végzendő ismeretter­jesztő munkának. A program előírja, hogy az őszi évad kez­detére külön tervben kell rög­zíteni az ismeretterjesztő tevé­kenység főbb irányait és fel­adatait, meg kell határozni az ismeretterjesztő munka fejlesz­tésének legfontosabb célkitű­zéseit. A megyei tanács művelődési osztálya a megyei tanácsülés határozata alapján a közel­múltban elkészítette áz őszi és téli ismeretterjesztő munka megyei tervét. A terv legfőbb irányelvei közé tartozik, hogy az ismeretterjesztés hagyo­mányos formái mellett el­sősorban a taníolyam-jel- lcgü előadássorozatuk sza­porítását tartja a legfontosabbnak. Az elmúlt' esztendőben a tanács által szervezett ismeretter­jesztő előadások száma meg­közelítette a kétezret. Ezeken az előadásokon hozzávetőleges számítások szerint több mint 150 ezer ’ember vett részt. Az ősszel kezdődő évadban meg­induló ismeretterjesztő munka ennél lényegesen nagyobb fel­adatokat tűz célul az ismeret- terjesztő szervek elé. Több helyen már jól bevál­tak és bizonyos tapasztalatok­ra tettek szert- az elmúlt év­ben szervezett EZ ÁM AZ OSTORNYÉL Kecskemétre szállították iíudapesirol a varosoan tetaunandó ostornyéloszlopok egyrészét, amelyekre majd a neoncsöveket szerelik. A szerelést a városi tanács illetékesei szerint szeptem­ber elején elkezdik a Eákóczá úton. A munka folyamatosságát biztosítja majd, hogy az Épületlakatosipari Vallalat dolgozói tár­sadalmi munkával elkészítik a többi oszlopot is. Képünkön éppen leraknak egy -ostomycl «-szállítmányt a lehoutotfc BsretyáS7«áUoda helyé*, _ munkásakadémia! tanfolya­mok. Ebben az esztendőben a TIT- tel és a Hazafias Népfronttal közösen Kecskeméten, Baján és Kalocsán, ezen felül, ha az adottságok megengedik, más nagyobb városainkban is, szer­veznek ilyen munkásakadé­miákat. Tervbe vették az aka- demia-jellegű tanfolyamok té­makörének bővítését is. A me­gyei tanács te ivei szerint húsz községünkben kerül sor népművelési iskola szervezésere, sokoldalú, s elsősorban a pa­rasztság igényéi szempontjából kialakított ismeretterjesztő programmal. A helyi tervek alapos vizsgálódás alapján úgy készülnek el, hogy figyelembe vegyék a község sajátos ter­melési és kulturális adottsá­gait és alapot teremtsenek a nagyüzemi szocialista mező­gazdaság továbbfejlesztéséhez is. Határozat született arról is, hogy növelik a művelődési há­zak és művelődési ottho­nok szervezésében működő mezőgazdasági szakkörök szamát. Külön termelőszövetkezeti tan­folyamok szervezésének a gon­dolatával is foglalkoznak, s ebben a munkaöan erőtelje­sen számítanak népművelési szerveink az egyes nagyobb termelőszövetkezetekben már működő kultúrfeleiősök segít­ségére, szervező munkájára. Nagy gondot okoz falun és városon egyaránt az ifjúság sajátos kulturális igényeinek a kielégítése. A terv foglalko­zik azzal is, hogy a KISZ, a Hazafias Népfront és a TIT közreműködésével az állami rendeletben körvonalazott ser­dülőit iskolája tanfolyamai mellett egyes községeinkben külön ifjúsági akadémiákat hoznak létre és gondolnak a szülők nevelésére is. Ahol er­re igények mutatkoznak, meg­szervezik a szülők iskoláját, melynek előadásain lélektan; és pedagógiai vonatkozású té­mákat ismertetnek a szülők­kel. Városaink egy részében aa üzemeltben rendezett munkás- akadémiák mar nem elégítik ki az ismeretterjesztés iráni érdeklődő tömegek igényeit egyinaguk’ban. Szükségessé vált, hogy nagyobb városaink­ban — elsősorban a megyeszékhe­lyen —, valamint Kalo csán, Kiskunhalasod es Bá­ján szabadegyetemet szer­vezzenek. Foglalkoznak a szabadegyete­mek tematikai jellegű kiszé­lesítésével is. Az egyre növekvő ismeret- szerző kívánalmak és igények szükségessé teszik, hogy erő­teljesebben foglalkozzanak népművelési szerveink a kii-' lönbözö tanfolyamok és elő­adások tartalmi minőségének megjavításával. Erre nézve megfelelő biztosítékot jelent, hogy az ismeretterjesztő' szer­vekkel karöltve megyeszerle mindenütt létrehozzák az előadói munkaközösségeket. A munkaközösségek feladata nemcsak a különböző ismeret­nyújtó előadások előadókkal való ellátása, hanem tudomá­nyos jellegű együttműködés is, mely abban nyilvánul meg. hogy a munkaközösségben részt vevő szakemberek meg­felelő előadásvázlatokat dol­goznak ki, megvitatják az egyes előadók által előkészí­tett és összeállított témákat, segítséget nyújtanak a falusi ismeretterjesztés színvonala­sabbá tétele érdekében a járási és helyi népművelési szervek­nek. Csáky Lajos Megszűnt a gyermekparalízis-járvány Mint a KÖJÁL igazgatójától, dr. Harsányi Istvántól érte­sültünk, a gyermekparalízis járványszerűsége megszűnt. — Kecskeméten, ahol a járvány góca volt, augusztus 19-e óta nem volt újabb megbetegedés. Megyeszerte szórványosan még az elmúlt héten is történt megbetegedés, de ezek már el­szigetelt jelenségek. A betegség leküzdésében nagy szerepet játszott a ;védő­oltás, amelynek megbízhatósá­gát bizonyítja, hogy a megbé­nultak nagyobb része nem ka­pott védőoltást. A gyógyulás is elscfcoibáij aaotoál ieleűlkezelt. hamarabb, akik egy vagy két oltással már bizonyos védett­ségre tettek szert. Náluk, ta­pasztalható több esetben, hogy kezdik visszanyerni elhalt vég­tagjaik rugalmasságát, és min­den remény megvan teljes fel­épülésükre. Tqbb szülő fordult hozzánk kérdéssel, hogy a lezajloff pa- ralízis járványra való tekin­tettel az iskolai év megkezdé­sét -elhalasztják-e. Harsányi elvtárs erre vonatkozólag úgy nyilatkozott, hogy erre semmi szükség nincs, hiszen jelenleg a megyében sehol sincsen góca d flgralízifrnfelfa Elsőosztályos Világ; proletárjai) egyesüljetek

Next

/
Oldalképek
Tartalom