Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-12 / 188. szám

1959. augusztus 13, szerda 3. oldal Ti Egy éviízed alatt korszerű mezőgazdasági nagyüzemmé vált a Hosszúhegyi Állami Gazdaság Augusztus 20-a előtt Nagybaracskán A Ferenc-csatorna szerelmes ■S*- legényként, félkörben öleli a községet, melynek kék vizé­ben libák és kacsák százai fü- rödnek. A halászcsárdából szálló ínycsiklandozó illat betölti a környéket. A községben éli megszokott életét a falu népe. Az új idő szele azonban ma­gával hozza a kor követelmé­nyeit. Az érdekes és szép nép­viselet mellett Nagybaracskán is megtaláljuk a divatos nylon ruhát, a bő szoknya mellett a kisestélyit. Ki nem emlékezne ezek láttán a felszabadulás előtti időkre? A püspöki és más uradalmak csak nyelték ma­gukba a munkásokat, akik nap­felkeltétől napnyugtáig filléres napszámbérekért verejtékeztek. Szerencsére már ez csak rossz emlék. A fiatalok el sem akar­ják hinni, hogy apáik hónapo­kon keresztül napszámosként dolgoztak a dunántúli nagybir­tokokon. Ma már öt termelőszövetke­zet van a községben, melyek­nek tagjai közül sokan építet­tek házat, mint pl. Matocs Pé­ter, Sümegi Gábor, Csernák István, Brinszki István és so­rolhatnánk tovább. A község lakói örökre fátylat akarnak borítani a múltra s ezért új élet alapjait rakják le. A tények mellettük beszéU nek: Nap ne.p után új házak épülnek a régi nádtetős vityil- lók helyébe és több kilométer hosszú gyalogjárda létesült a régi sáros gyalogutak helyén. Az óvoda és a bölcsőde kicsi már, nagyobb kellene. Alig van ház, ahol ne lenne rádió, s televízióból három szórakoztat- ja esténként az érdeklődőket. Írhatnánk arról is, hogy 30 db motorkerékpár van a község­ben s azt is meg kellene emlU teni, hogy a mozira is ráférne a bővítés, mert minden alkar lommal zsúfolásig van. Sokan talán észre sem veszikt hogy a fent leírtak mind szo­cialista hazánk adományai. Akik ezt elfelejtették, azoknak jus­son eszébe, hogy miképpen éj­iek azelőtt Nagybaracskán az emberek! Augusztus 20-án a művelődési házban, fiataljaink előadásakor talán majd emlé­keznek arra a nagy fejlődésre, amit a mi társadalmunk hozott a községnek. A megfont ara­tási koszorú, az új kenyér és a bor, amivel ezen a napon kö­szöntik a község vezetőit, szim­bóluma mindannak, amit a dől-* gozóknak adott az alkotmány. Göndör József levelező Miből él egy nyugalmazott admirális? Az amerikai képviselőház egyik albizottsága előtt egy nyugalmazott amerikai admirá­lis, valaha az Egyesült Álla­mok tengerészetének főparancs­noka beszámolt arról, hogy évente közel 50 ezer dollár jö­vedelmet élvez olyan cégek­től, amelyeknél mint vállalati elnök vagy tanácsadó műkö­dik. Robert Carney admirális a következő listát nyújtotta be »munkahelyeiről«: A Bath Vasművek igazgató­ságának elnökeként ettől a hajóépítő vállalattól évi 25 000 dollárt kap, amiért évente hat igazgatósági ülésen kell részt- vennie. Mint a Fairchild Repülőgép­gyár igazgatója és tanácsadója évi 13 ezer dollár jövedelmet élvez, továbbá külön kétszáz dollárt kap minden igazgató- sági ülésen való megjelenésért. A Westinghouse társaság ve­zetőségének tanácsadójaként évi 7500 dollár illeti meg. Mint egy országos részvény- tranzakciókkal foglalkozó vál­lalat igazgatója, évi háromezer dollár a fizetése. Egy New Yorkban működő propaganda és tervező csoport tagjaként fizetést nem kap ugyan, de ingyen titkárnőre jogosult. Carney admirális, mint mon­dotta, ezen felül az Egyesült Államok tengerészetétől évi I2SS8 dollár nyugdíjat is kap. A képviselőházi albizottság egyébként az admirálistól azért kívánt beszámolót, mivel vizs­gálatot indítottak annak meg­állapítására, hogy magáncégek milyen nyomást vagy befolyást gyakorolnak a kormányra, hogy katonai megrendeléseket kap­janak. Díemléíező szakcsoport elnökének adta ki magát A Szőlőoltvány- és Facseme­teforgalmi Vállalat pert indí­tott a kiskőrösi járásbíróság előtt a kaskantyúi szőlő- és gyümölcstermelők szakcsoport­jának 15 tagja ellen, terme­lési előleg visszatérítése miatt. Csak a bírói eljárás során de­rült ki, hogy a szakcsoport nem létezett, s a benne sze­replő tagok nem is tudták, hogy ők szakcsoporttagok. Sze- leczkl Gergely nevezetű buda­pesti lakos készíttetett magá­nak egy pecsétet, s felruházta magát a pecséten levő szak­csoport elnöki tisztségével. — Ilyen néven 13 személy nevére szőlőoltványtelepítési szerződést kötött a vállalattal úgy, hogy napszámosaival aláíratta a szerződést és velük vétette fel az előleget, mint a részükre érkező munkabért. Ezzel a pénzzel Szeleczki önállóan gaz­dálkodott. Tagonként 20—25 ezer forint az az összeg, ámelyet helyet­tük és nevükben Szeleczki Gergely felvett. Mivel azonban Szeleczki időközben öngyilkos lett, most a tagokat pereli a vállalat. Igen körülményessé teszi a pert, hogy az alpere­sek nem ismerik el a szerző­déskötést, csak azt, hogy mint napszámossal Íratott alá velük valamit Szeleczki. A Szőlőoltvány- és Facse­meteforgalmi Vállalat csak a tárgyaláson értesült minderről és kijelentette, hogy most már nem polgári úton kívánja meg­szerezni a részére jogosan járó előlegeket, — hanem büntető feljelentést tesz. Ülök a borbély­székben és reme­gek. Nem az élesre- fent pengétől félek, hanem attól, hogy mikor szegezi ne­kem a mester szo­kásos kérdését: »haj szeszt paran­csol?« Nem is tudnám már megmondani, mióta nem paran­csolok, de ezt so­hasem veszi figye­lembe. Így tehát, — ki tudja már há­HAJSZESZ nyadszor — ülök a borbélyszékben és remegek... Beszé­lek fűről, fáról, a KTE vereségéről, Csordás remekbe­szabott góljáról, nagyanyáim és ük­apáim öröméről, csak ne tegye fel ezt a borzasztó kér­dést: »haj szeszt pa­rancsol?« És minden hiába. Amikor már az eb­oltásokról tárgya­lunk és már meg­úszva érzem az ügyet, lecsap mint a villám. — Az ön fejét is jobban kellene ke­zelni. Korpásodik a fejbőre. Haj szesz kell erre, kérem! A felesége úgy látszik keveset törődik a fejével... Elvesztettem a csatát. Lehajtott fejjel távozom, mint Na­póleon a csatatér­ről. Megint oda öt forintom... (márkus) dánunk a gépesítésről. A két traktor már rég a múlté. Gru­ber György, a gazdaság gép­műhelyének vezetője már 32 erőgép parancsnoka, azonkívül még 5 kombájn, 6 aratógép, számos permetezőgép könnyíti meg a munkát. A kétkerekű lovaskocsit egy terepjáró személygépkocsi és egy 350 köbcentis szovjet mo­torkerékpár váltotta íel. A gépesítés további fejlesz­tésére nagy gondot fordít a ve­zetőség. Bevezetik a gépi fe­jőst a tehenészetben, megold­ják a komló sorközi talajmű­velésének és növényvédelmé­nek gépesítését is. A szőlőmű­velés és védekezés gépesítésére az ipartól várnak olyan gépet, amely alkalmas a dombos, ho­mokos területen is a munkára. A gazdaság vezetőségének irá­nyító és ellenőrző munkáját jelentősen elősegíti majd az adó-vevő rádióhálózat, ame­lyet rövid időn belül felsze­relnek. Néhány szót még a dolgozók. szociális, kulturális helyzeté­ről. 64 munkásgyermek nevel­kedik a napközi otthonos óvo­dában. Televíziós készülékek, klubszobák, korszerű ebédlők vannak az üzemegységekben is. A 3-as üzemegységben a gazdaság saját gépével heten­ként kétszer filmelőadást is rendez. Tribli József, a gazdaság párt titkára azt is elmondja, hogy a pártkongresszus tiszte­letére a gazdaság dolgozói 680 ezer forint értékű többletter­melést ajánlottak fel. Ahogy az eddigi szép eredmények igazolják, vállalásaikat becsü­lettel teljesítik is. Tóth István lik. Említésre méltó a 100 katasztrális holdnyi öntözéses törpegyümölcsös. A gyümölcsös talajművelése, a védekezés teljesen gépekkel történik. Míg a szőlőben Saipt- ner István ’és munkacsapata, addig a gyümölcsösben Kónya Tibor telepvezető és a gyü­mölcsösben dolgozó munkások végeznek kiváló munkát. Az 510 holdas almás — annak el­lenére hogy még nem telje­sen termő — mintegy 15 vagon termést Ígér az idén. Az egyre nagyobb gyümölcs- termés megfelelő elszállítására felépült már négy vasvázas csomagolóhelyiség. Ez azonban az összes termés csomagolásá­nak lebonyolítására kevés. A probléma azonban valószínű minden nagyobb nehézség nél­kül megoldódik a nagyobb termések idejéig. A következő években terü­leti fejlesztésre nem gondol­Érsekcsanádtól Hajósig mint­egy 20 kilométer hosszan te­rülnek el a Hosszúhegyi Álla­tni Gazdaság földjei. A gaz­daság fó termelési ága a szőlő és a gyümölcs, ezenkívül fej­lett az állattenyésztése és szántóföldi ».övénytermesztése is. A korszerű, eredményekben gazdag nagyüzemi gazdaságot sokan látogatják' meg évente. Az idén is más mintegy har­minc küldöttség nézte végig és nyilatkozott elismerően a gaz­daság vezetőinek, általában valamennyi dolgozójának mun­kájáról. Magyar Ferenc elvtárs igaz­gató 1954 óta vezeti a gazda­ságot, amely egyébként nem­sokára fennállásának tízéves évfordulóját ünnepli. 1949 ok­tóberében alakult ugyanis Ne­mesnádudvari Állami Gazdaság néven, területe akkor még csak 1600 katasztrális hold volt, melyből 260 katasztrális hold volt csupán a szőlőterü­let. Ennek megműveléséhez akkor még1 mindössze két traktor és egy pár igásló állt rendelkezésre. Jelenleg 7800 katasztrális hold a Hosszűhegyi Állami Gazdaság területe, ebből 770 a szőlő, 1100 hold a gyümöl­csös. Szorgalmas és hozzáértő munkáról tanúskodik a gyö­nyörű, dús vesszőket hajtó, új telepítésű kadarka. A telepí­tési munka során 34 kataszt­rális holdon végeztek talaj- egyengetést, amely a szőlő gépi művelését teszi lehetővé. A termőszőlő többsége kadar­ka. A becslések alapján ebben az évben 24—25 mázsa termés várható katasztrális holdan­ként. A terv szerint a szőlé­szetben évente 50 katasztrális hold szőlő felújítására és 20 katasztrális hold új telepítésre kerül sor. Az idén ősszel 31 katasztrális holdat telepítenek. Az új telepítések csemegefaj­ták lesznek. A gazdaságnak másfél ka­tasztrális holdas, rügydugvány­ról létesített, csemegeszőlő is­kolája is van. A szőlő gyors és korszerű feldolgozására a vaskúti gazdaság szőlő- és borkombinátjához hasonló üze­met kap ez a gazdaság is. En­nek munkáit már az idén meg­kezdik, félmillió forintos be­ruházással. Az üzem létesíté­sével megoldódik a szőlőfeldol­gozás teljes gépesítése. A gyümölcsös többsége hat­éves telepítés, majdnem a fele alma, de jelentős számú kajszi- és szilvafa is van, 40 holdon pedig őszibarackos dísz­nak a gazdaságban, feladatuk­nak a meglevő gyümölcsös ke­zelésének, védésének tökélete­sítését és gépesítését tartják. Ezenkívül új eljárásokkal igye­keznek növelni a termésered­ményeket. Nagyobb területen végzik a már bevált lomblevél- műtrágyázást és 300 katasztrá­lis holdra növelik az öntözé­ses gyümölcsös területét; Említésre méltó a gazdaság fejlett állattenyésztése. Jelen­leg 210 fejőstehén, 560 növen­dékmarha, 1530 juhf 500 hízó­sertés stb. található a gazdaság óljaiban. Már az 1958-as gaz­dasági évben az egy fejőste­hénre jutó tejtermelés 4280 li­ter volt. Egyik célkitűzésük, hogy a szarvasmarha-állományt tbc-mentes állománnyá alakít­sák ki. Jelentős a szántóföldi nö­vénytermesztés is. Száz hol­don öntözött. takarmányter- mesztés folyik. 90 holdon fű- szerpaprikát termelnek, 80 ka­tasztrális holdon cukorrépát. Jelenleg még csak 20 van, de 1980-ban már 100 katasztrális hold komlósa is lesz a gazda­ságnak. Még néhány szót kell mon­Kovács /|ndrás és társa növendék-gondozók. A gazdaságban több száz növendékmarhát nevelnek. Walter Janos pmcevezető a borok szesztartalmát vizsgálja, A 3-as számú üzemegység ebédlője, üt hasonló ebédlő van » gazdaságban. Az idén épült a legszebb, az 5-ös számú üzemegységben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom