Petőfi Népe, 1959. július (14. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-19 / 168. szám

1959. július 19, vasárnap 7. oldal • Vasárnapi sportműsor Vasárnap játsszák a járási baj­nokok osztályozó mérkőzésének az utolsó fordulóját. (Egy elmaradt mérkőzést — Szabadszállás—Csá­szártöltés — még játszanak, de an- kiak már minden valószínűség sze­rint nem lesz különösebb jelen­tősége.) Az Északi csoport bajno­ka, az Izsák a császártöltésleket fogadja. A formák alapján az Izsákiak győzelme várható. A Kiskunfélegyházi Bányászati Vasas Szabadszálláson mérkőzik. A dön­tetlen Is elég a biztos feljutáshoz. •*- A Déli csoport döntő fontos­ságú mérkőzését Katymáron játsz- sza a helyi MEDOSZ a Kalocsai Honvéddel. A katymárlaknak egy döntetlen Is elég a feljutást je­lentő 2. helyhez. Lelkes játékuk­kal megszerezhetik ezt a döntő fontosságú pontot. —■ A Sükösd— Tompa mérkőzésnek csak akkor lenne jelentősége a tompaiak ré­szére, ha Katymár kikapna, ők pedig győznének Sükösdön. Erre azonban Igen kicsi az eshetőség. NB-s csapataink igen nagy aka­rással készülnek a közelgő baj­noki küzdelmekre. Az NB II-s Kecskeméti Dózsa Békéscsabán szerepel az Építők ellen. A KTE Kecskeméten du. fél 6 órai kezdet­tel egy jó képességű szovjet ka­tonai "együttessel készül a bajnoki évadra. Bajára a Bácskához a Sze­gedi EAC látogat el. Bácsalmáson és Kiskunhalason Is lesz mérkőzés. A Kecskeméti Légierők röplabda­csapata Szegeden játssza visz- szavágó mérkőzését a Szegedi Előre ellen. A kecskeméti csapatban már játszik Dicső is, s Így a repülők bíznak továbbjutásukban. A megyei spartakiád-döntők küz­delmei a tekében vasárnap to­vább folytatódnak. Vasárnap játsz- szák a területi döntőket a kézi­labdában és a röplabdában Kecs­keméten és Baján, mint ahogy azt tegnapi számunkban részletesen közöltük. Előssük meg a kárt Szinte naponként lehet ol Vasni az újságokban, rendőri hírekben, hogy hol itt, hol ott pusztított a tűz, a félelmetes vörös kakas. Útját csupasz kormos falak, üszkös geren­dák, kétségbeesett emberek jel­eik. Mire intenek a tüzek? Elő­ször is arra, hogy legyünk gon­dosak, óvatosak. A tűzrendé­szed szabályok betartásával sok kártól menekülhetünk meg. Tavaly is többezer tüzet idé­zett elő a gondatlanság. Ezek túlnyomó része elkerülhető lett volna. Nagyon elszaporodtak a gyermekjátékból keletkezett tü­zek is. A szülők könnyelmű­ségé nemcsak vagyonukat, ha­nem gyakran kicsinyeik életét is veszélyezteti. Igen, a tűzese­tek bizonyos része megakadá­lyozható, de nem mindig. Tűz­károk ezer előre nem látható okból keletkezhetnek. Előfor­dul, hogy egy hibás kémény, egy kipattanó szikra, egy köny- nyelműen eldobott cigaretta­vég miatt fél utcasor leég. Gyakran a villámcsapás okoz tüzet. A nyári időszakban még in­kább növekszik a tűzveszély. Minden megrakott szekér, mely a szérűre fordul, minden csép­lőgép, amely önti magából a NE DOBJUK EL, GYŰJTSÜK! 1 kg sárgabarack-magért 1,44 Ft-ot fizetnek a F est—B ács—N ógrád megyei $3? Vállalat telephelyei, átvevőhelyei és társadalmi begyűjtő­helyei, a megye egész te­rületén; 1673 magot, még nagyobb óvatos­ságra int. A tűz nem jelenti be magát, s ha már lobognak a széltől korbácsolt lángok, ég a ház, a mezőgazdasági udvar, a tűzoltók csak elolthatják a tü­zet, de a kár csak úgy térül­het meg, ha volt biztosítás. Az elmúlt esztendőben pl. az Ál­lami Biztosító majd 4000 eset­ben fizetett tűzkártérítést és 12 000 esetben az épületekben, felszerelésben keletkezett vi­harkárt térítette meg. Ebből megyénkre 200 tűzkár- és 500 viharkártérítés esik. A legnagyobb könnyelműség, ha valaki elmulasztja a tűz­biztosítás megkötését. A tűz­biztosítás senkinek sem jelent nagy költséget. Kétszobás, cse­réptetejű lakóépület évi tűz- biztosítási díja 47 Ft, 5 holdas gazdaságé (értve ez alatt az élő és holt felszerelést, ter­ményt, házi ingóságot) pedig 59 Ft. A termelőszövetkezeti tagok általános háztáji biztosítása a jég-, állat- és balesetbiztosítás mellett tűz esetére is érvényes lakóépületre, házi ingóságokra és a háztáji gazdaságra. Ennek díja évi 130 Ft. Helytelen takarékosság az olyan, amely néhány forint meg­takarítása árán pótolhatatlan veszteséget okozhat. Minden­kinek saját érdeke, hogy ha még nincs biztosítása, azt mi­nél előbb megkösse. Az Álla­mi Biztosító fiókjai, körzetfel­ügyelői, helyi megbízottai kész­ségesen adnak bárkinek rész­letes felvilágosítást. x A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ vendégjátéka Baján, a Központi Moziban 1959. július 19-én, vasárnap este fél 8 órakor Shakespeare: »SZENTIVANÉJI ALOM« HSozik ]f£űsora Július 19-én; vasárnap: Baja Uránia: A dzsungel köny­ve, Bácsalmás: Álmatlan évei, Dunavecse: Főutca, Jánoshal­ma: Ember született, Kalocsa: Pármai kolostor I.—II. rész, Kecskemét Árpád: Szalmaöz- vegy, Kecskemét Városi: Já­ték a szerelemmel, Kiskőrös: Tisztességtudó utcalány, Kis­kunfélegyháza: Csodagyerekek, Kiskunhalas: Kard és kocka, Kiskunmajsa: Itt oroszlánok vannak, Kunszentmiklós: Az én drága párom, Szabadszállás: Érettségi után, Tiszakécske Petőfi: Bogáncs, Tiszakécske Tisza: Alvajáró Bonifác. Július 20-án, hétfőn: Baja Uránia: A dzsungel köny­ve, Kalocsa: Pármai kolostor I.—II. rész, Kecskemét Árpád: A szalmaözvegy, Kecskemét Városi: Játák a szerelemmel, Kiskőrös: Emilia Galotti, Kis­kunfélegyháza: Csodagyerekek, Kiskunhalas: Kard és kocka, Tiszakécske Tisza: Bogáncs. googggggoooogooooooog Jelenthess mesőgasdasági ssakiskolába! A kiskunfélegyházi 2 éves mezőgazdasági szakiskolá­ba az 1959—6Ö, tanévre megkezdődött a 17—27 éves férfiak felvétele, A q kérvényhez mellékelni kell O a születési anyakönyvi ki- © vonatot, a VIII. általános q iskolai bizonyítványt és orvosi bizonyítványt; — Jelentkezési határidő: augusztus 1-ig. Felvételi vizsga ideje: augusztus 31; Ellátás és tanítás díjtalan. 1040 OOOOOQOOOGOOOOOOOOQOi Szépirodalmi, ifjúsági regények, politikai és szakmai irodalom kincses­tárát találja a megyei, járási könyvtárainkban. Iratkozzon be olvasónak a megyei és járási könyv­_____________________ tárakba; 1525 OO OOOOOOOOOOOOOOOOOGOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< Bar achter melók figyelmébe! 40 FILLÉRREL TÖBBET KAP KILOGRAMMONKÉNT az a termelő, aki az export minőségi barackját az előre ki­adott exportládába, a minőségi követelményeknek megfele­lően becsomagolja. 40 milliméteren felül csomagolatlan kg 3,60 Ft M csomagolva kg 4,— Ft , S5—40 milliméterig csomagolatlan kg 2,70 Ft csomagolva kg 3,10 Ft ™ Azok a termelőszövetkezetek, szakcsoportok, akik export-G barack szállításra szerződést kötötték 15 százalék, míg az egyéni termelők 10 százalék felárat kapnak. Érdemes cso-g magolni a baracktermést, mert mázsánként 40 forinttal töb-G bet fizet ki a földművesszövetkezet 1606 ^ jíOOOOOOOOöGOOOQOOOOGOOOQOOOOOOOQOOQOOQQOOOÜ Makacs remete Két évvel ezelőtt a lengyel­országi Bialystok környékén az erdőben felfedeztek egy reme­tét. Tizenöt esztendeje lakott már magaépítette földkunyhó­jában. Erdei gyökereket evett és vadászgatott. Kiderült, hogy a hitleri meg­szállás idején vonult el az er­dőbe, mert a fasiszták egész családját kiirtották. A remetét idegszanatóriumba vitték, egy napon azonban meg­szökött és visszatért az erdőbe. Űjabb földkunyhót épített és azóta is jól érzi ott magát. MÖRA FERENC (2 pont). 4 2 JL V V *e % *­Q 1 9 40 ' /' (f / tj y Á Off* [ t 1 H l *5 í & ? n P jO­a í> O 10 'Ö' 21 A/ 1 V n K l é r & *•/ A ' 30 r % u r Ä5? 33 T * & 35 ír 36l 3» C" M % V 4-í 1 1 £ H a ***** EU tí ± E B 1 £L rY tL ■Ói* Július 19-én van Móra Fe­renc születésének 80, évfordu­lója; Rejtvényünkben két mű­vét idézzük; VÍZSZINTES: 1. Móra ver­seskötete. 11. Szeretni franciául. 12. Kövér ember tréfás neve. 13, Dél-amerikai főváros. 15. Egymás után következnek az abc-ben. 17. Sikamlóssá tesz. 18. Elején T-vel: lépegető. 20. Kor­csolya is van üyen. 22. KD. 23. GA, 24. Fej része, 25; Ürmér- ték rövidítése. 28. Heréit kos. 27. Vissza: Vétek. 28; Vallás­rövidítés. 29. Keresztül; 31; Tö­rök basa. 33, Jókai: Az arany­ember egyik alakja. (Felesleges ékezettel.) 35. Fafajta. 37; Vé­delmezője; 39. Lengyel város, fonetikusan, 40, Szemhártya. 42. »wvwvwwwNiV^vw^^ywwyv^ Cselekmény, 44. Híres Móra- regény címe. FÜGGŐLEGES: I. Szépírás, 2, Név németül, 3. Világhírű vízesés az USA és Kanada ha­tárán. 4, YM. 5. Azonos magán­hangzók, 6. Ferde. 7. ÖD. 8. Ré­szegeset ragja. 9, Vissza: Ural­kodói jutalmazás, 10, Követe­lés, idegen szóval, 14. Após, 16; Magasba lök, 19. Ujjongó, 21; Lárma, zaj, riadalom, 28, Vö­rös angolul (RED). 30. Szabad­ságharc bajai származású tá­bornoka. 32, Közel keleti állami 34. Magyar történész. 36. Ritka női becenév. 38; Visszhang, fo­netikusan. 41, SN; 43; CP; Beküldendő: Vízszintes Is 33; és 44.; függőleges 1; és 10; KÉP- ÉS BETÜREJTVÉNYEK 1—1 pont; TRÉFÁS KÉP- ÉS BETÜ- REJTVÉNYISKOLÁNK 22-ik pontja: A rejtvények betűibe, tárgyaiba való berajzolás -ba, -be, -ban, -ben szótagot jelent. Például a rejtvény BEN. megfejtése: EGYIZ­'VOVWVW^WWWWWVWWWWWWW»! Életmentés az állomáson Kecskemét Alsópályaudvaron az egyik este megállóit a 3716 számú vonat. Mellette Szeleczki Sándor málházó nyugodt ütem­ben végezte az árukezelést a poggyászkocsinál. A leszállni akarók rég le­szálltak, a felszállni kívánók már nyugodtan ültek az abla­kok mögött és nem sejtették: mi következik... A forgalmi szolgálattevő lát­va a vonat akadálytalan indu­lását, felemelte a tárcsát. Las­san, kényelmesen indult a ne­héz mozdony, s a vonat foga­dására kijelölt vasutasok a szokásos feszes tisztelgéssel en­gedték maguk előtt a felgyor­suló szerelvényt a város felé, amikor az egyik kocsiajtóban egy idős ember tűnt fel. Nem -törődve azzal, hogy a vonat már elég gyorsan mozog, s mintha ez volna a természe­tes, lelépett a lépcsőről. Hem- peredett egyet, s lábai máris a kerék elé, a sínre kerültek. Jól látta mindezt a forgal­mista, a sok vasutas és a mál­házó is, de hiába: a kerék már alig pár méterre van az idős ember lábától, ők pedig jóval messzebb a színhelytől. Megmeredve nézik, hogyan vágja ketté az ember lábait a kerék és tehetetlenségük még lélegzetüket is elállítja. A for­galmista elfordul — ne is lássa a pillanatok múlva bekövetkező szörnyűséget... De a csontok ropogása he­lyett egy mélyhangú puffanást hall. Szeleczki Sándor málházó az agy és az idegek , reflexei­nek gyorsaságát felülmúlva az idős emberhez veti magát és a vészes pillanatnak az utolsó hányadában elrántja az öreg ember lábát a kerék alól. Az öreg feláll és mintha mi sem történt volna, indul kifelé az állomásról. A forgalmista pedig fellélegzik és az öreg helyett is köszönetét mond a málházónak... B. Farkas József Kecskemét-Alsó pu. Fenti rejtvények megfejtésé* hoz TRÉFÁS KÉP- ÉS BETŰ« REJTVÉNYISKOLÁNK 1„ X, 3* és 22; pontja nyújt támpontot; REJTVÉNY CSONTVÁZ. 1 pont; , K A , , T , H A , ; S N Y A# KA..GÁNY; Bö,, E, K . . A, T Ü . . Töltsük ki a rejtvénycsont­vázban levő pontokat- úgy; hogy értelmes szavakat kap­junk; Az így kapott betűket összeolvasva egy híres magyar operett címét kapjuk. Beküldendő: ez az operettcím; 17. számú rejtvényrovatunk megfejtése: Jókai Mór (2 pont). A sze­gény gazdagok. Abelino. An- kerschmiedt. Bárki, Kosztolá­nyi. Szerző és műve (1 pont). Le­hár: Mosoly országa. Kép- és betűrejtvények (3 p.); Szembetűnő. Szállítható. Világ­béke. Nyertesek: Nagy György Katymár, Nyitray András Kecs­kemét, Hallal Erzsébet Madaras; Rejtvénypályázatunk heten­ként zárul, A megfejtéseket szombatig, július 25-ig kell be­küldeni a Petőfi Népe kiadó- hivatala, Kecskemét, Szabadság tér 1/a. címre. A borítékra ír­juk rá: „Rejtvény”, és mellékel­jük az alábbi rejtvényszelvényt. A helyes megfejtőket könyvek­kel jutalmazzuk. 19 A Petőfi Népe 1958. évi rejtvényszelvénye

Next

/
Oldalképek
Tartalom