Petőfi Népe, 1959. július (14. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

Z. oldal 1959. Július 1, szerda Beszámoló a megyei tanács üléséről (Folytatás az 1. oldalról) Számoló az iskolai szülői mun­kaközösségek szép eredményei­ről, majd a felnőtt oktatás néhány problémáját érintette. A megyei tanács művelődési osztálya, valamint az egyes iskolák pedagógusai az elmúlt tanév folyamán fokozottabb gondot fordítottak a felnőttek, különösen a munkások tovább­képzésére a levelező és dolgo­zó tanfolyamok keretében, Eb­ben a törekvésükben azonban az üzemektől igen kevés segít­séget kaptak, így a fejlődés az előző évhez viszonyítva a várt­nál kisebb. Az általános mű­veltség emelése érdekében a levelező tanfolyamokra és a dolgozók iskoláiba való be­kapcsolódást főleg az üzemi dolgozók körében kell szor­galmazni, hogy a munkások zöme elvégezze az általános iskola nyolcadik osztályát. A népmüveiés helyseié és feladatai A pedagógusok továbbkép­zésének problémái után az előadó a népművelés helyze­tével, intézményeivel és a kü­lönböző népművelési felada­tokkal foglalkozott. Megálla­pította, hogy míg oktatás­ügyünk a maga hagyományos inlézméríyeivel, kialakult rend­szerével viszonylag teljes egy­séget alkot, s ha nem is hi­báktól mentesen, de a jövőre nézve ' biztató módon fejlődik, — a népművelés területén más a helyzet. Itt nincsenek olyan kialakult hagyományok, kiforrott módszerek, rendszert alkotó intézmények. A szemé­lyi ellátottság itt lényegesen eltérő képet mutat, bár rövid idő alatt viszonylag biztató eredmények születtek. Kultu­rális életünknek ez a lényege­sen fiatalabb ága: a népműve­lés korántsem mutat egységes képet, Váljanak művelődési otthonaink a falusi kulturális élet központjává ! Részletesen foglalkozott az előadó a művelődési otthonok­kal, s különösen a falusi kul­turális életben betöltött szere­pükkel. Megyénk területén — mondotta Madarász elvtárs — a falusi művelődési otthonok egy részének helyzetét jól jel­lemzi az a megállapítás, amely azt mondja, hogy ezek az in­tézmények elsősorban mozik, másodsorban tánctermek, és csak ezután beszélhetünk a művelődési otthonok összes többi feladatairól. Ez a hely­zet mindenképpen tarthatat­lan; A kulturális forradalom jelenlegi szakasza, a ter­melőszövetkezeti mozgalom fejlődése, a falusi lakos­ság, különösen a fiatalság egyre növekvő kulturális igényei parancsoló szükség- szerűségként írják elő, hogy a párt kulturális irányel­veinek szellemében a mű­velődési otthonokat hivatá­suknak megfelelően a falu kulturális központjaivá te­gyük. Amíg a művelődési otthono­kat a különböző szervek nagy bevételt ígérő rendezvé­nyekből származó pénzszerzési lehetőségnek tekintik, amíg a művelődési otthon igazgató elsődleges gondja a pénzügyi terv teljesítése, addig nem várhatjuk, hogy népi demokrá­ciánknak ezek a jelentős in­tézményei a világnézeti és szakmai nevelés döntő ténye­zői legyenek falun, Mi itt a fő hiba, hol kezd­jük a hibák kijavítását? — tette fei a kérdést az előadó. A felületes szemlélő előtt úgy tűnhet, mintha a művelődési otthon igazgatója arra volna kényszerülve, hogy táncmulat­ságokkal, nevelési szempontból sokszor káros, de nagy töme­geket mozgató rendezvények­kel kellene biztosítania az ott­hon fenntartási költségeit. Azok a tapasztalatok azonban, amelyeket a bajai, kiskőrösi, madarasi, kiskunhalasi, keceli művelődési házkban és ottho­nokban szerezhettünk, azt iga­zolják, hogy megfelelő irányítás mel­lett, a társadalmi szervek összefogásával és együtt­működésével a tartalmi munka magas színvonalon biztosítható költségvetési kockázat nélkül. A kérdés fordulópontja tehát a tár­sadalmi szervek együttmű­ködése és a művelődési ott­hon társadalmi irányítása. Ez a társadalmi vezetés azon­ban — bár szervei létrejöttek — legtöbb művelődési ottho­nunkban még nem valósult meg. Az otthonok igazgatói magukra hagyva dolgoznak — vagy nem dolgoznak. Egyre sürgetőbben jelentkezik tehát olyan egységes kulturális bi­zottságok létrehozása, amelyek­ben az összes társadalmi szer­vek képviselve vannak, a mű­velődési otthont magukénak tekintik, programját közösen dolgozzák ki, és annak vég­rehajtására koncentrálják erői­ket. A párt megyei kulturális programja erre határozatot is hozott. Jogosan kérhetjük te­hát tanácstagjainkat, ellenőriz­zék ennek a határozatnak vég­rehajtását, annál is inkább, mert a tanács, mint állam­igazgatási szerv, a rábízott művelődési feladatokat első­sorban a művelődési ottho-’ nokon keresztül tudja megol­dani. Megyénkben jelenleg 82 mű­velődési otthon működik, s újak építésére vonatkozó szán­dék a lakosság körében nem csökkent, Egy-két éven belül megyénk valamennyi községe rendelkezni fog ilyen intéz­ménnyel. Biztosítanunk kell tehát, hogy ezek az otthonok valóban betöltsék hivatásukat, bár ma még művelődési ottho­naink többsége több lehetőség­gel és eszközzel rendelkezik, mint amilyen eredményeket felmutathat. Könyvtármozgalom Könyvtármozgalmunk hely­zetéről szólva jelentős ered­ményként könyvelte el az elő­adó, hogy biztató módon nö­vekszik a munkás- és paraszt­olvasók arányszáma, ami azt mutatja, hogy megyénkben is érvényes a megállapítás: dolgozó népünk fokozato­san olvasó néppé válik. Több községünk ma már szí­vesen áldoz könyvtárfejlesz­tésre. A tanyai területek könyv­vel való ellátása szempontjából pedig igen nagy jelentőségű a Művelődésügyi Miniszté­riumtól kapott művelődési autó üzembe állítása. A gép­kocsi jelenleg 30 kölcsönző ál­lomást lát el könyvvel, a ké­sőbbiekben pedig filmmel is. A beszámoló felhívja a tanács­tagok figyelmét arra, hogy könyvtáraink elhelyezése nem mindenütt megfelelő, s az al­kalmatlan helyen levő könyv­tárak forgalma igen alacsony. Ennek a helyzetnek a meg­változtatásaira nagy gondot kell fordítani és az is helyesnek látszik ha a tanácstagság fi­gyelemmel kíséri az ifjúsági könyvkölcsönzés alakulását is. A művészeti élet problémái A filmszínházak és a Kecs­keméti Katona József Színház helyzetének ismertetése után a művészeti élet problémáival fog­lalkozott az előadó. Az ellenfor­radalom után — mondotta — megyénk volt az országban az első, amelyben rendszeres iro­dalmi élet indult. Színvonalban és szocialista szemléletben me­gyénk írói nagyon keveset fej­lődtek. A fejlődést hátráltatja a kritikai élet szegényessége, amely egyúttal az írók politikai és szakmai fejlődésének is aka­dálya. Ennek a fellendítésére a megyénkben működő két iro­dalmi társaság mellett helyi lektorátus létrehozását tervez­zük, melyeknek legfőbb fel­adata az írók nevelése és a megjelenésre szánt írások elbí­rálása lesz. Szólt a Kiskunság című folyóirat megyei folyó­irattá való fejlesztéséről. Javaslat hangzott el arra nézve, hogy a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága kérjen a folyóirat számára lapengedélyt, s a -Kis­kunság« a jövőben a me­gyei tanács művelődési osztályának szerkesztésében és kiadásában jelenjék meg. A képzőművészek megyei helyzete — állapította meg az előadó — valamivel szervezet­tebb képet mutat az irodalom­nál, de a kritikai élet hiánya itt is nagymértékben hátráltat­ja a- művészi színvonal emelke­dését. A képzőművészeti körök anyagi ellátása is igen szegé­nyes. Megállapítható, hogy mű­vészeink szemléletmódja foko­zatosan a szocialista élet felé fordul, a lakosság körében azon­ban még nagyon szűk körű ‘az érdeklődés a képzőművészeti alkotások iránt. Művészeink biztonságérzetét nagymértékben fokozná és bátrabban nyúlná­nak mai témákhoz, ha képeik értékesítésének lehetőségére na­gyobb biztosítékok volnának. Mindenképpen célravezető lenne, ha üzemeink, ter­melőszövetkezeteink, válla­lataink és intézményeink szocialista szerződést köt­nének egyes művészeink­kel megbatározott témájú alkotásokra. Ezzel előse­gíthetnénk a giccs elleni küzdelem hatékonyabbá válását és művészeinket is eredményesebb alkotó mun­kára ösztönöznénk. Ezek után az ének és zenei élet néhány problémáját érintette az előadó. Ez művészeti életünk legkevésbé rendezett területe — mondotta, majd az öntevékeny művészeti cso­portok eredményeiről szólt. Ezek meg­felelő felhasználása a dolgozó tömegek és az ifjúság kulturá­lis nevelése terén nagymérték­ben attól függ, hogy mikorra sikerül a falvak kulturális éle­tét a művelődési otthonokban összpontosítani. A törekvések főleg arra irányulnak, hogy a meglevő csoportok számára jó szakmai vezetést, vagy legalább is rendszeres patronálást bizto­sítsunk. Különösen arra kell ügyelni, hogy a csoportok ne váljanak öncélúakká, lássák maguk előtt azt a művelődési célt, amelynek megvalósításával a szocialista kultúra kifejlesz­tésének elevenen ható ténye­zőivé válhatnak. Célravezetőnek látszana, ha például színjátszó cso­portjaink azokon a helye­ken, melyeket a színház tájrészlege nem keres fel, állandó vagy legalább is tartós jellegű műkedvelő színházat hoznának létre. Az ilyen kezdeményezéseket anyagilag is szívesen támogat­ná a megye. Termelössöieíheseíetnk kulturális problémái Részletesen kitért a beszá­moló a termelőszövetkezetek és a tanyai lakosság kulturális helyzetére. Szövetkezeteink ma még nem fordítanak elég gon­dot tagjaik kulturális igényei­nek kielégítésére. De legtöbb helyen a községi kulturális bi­zottság, a népművelési ügyve­zető, vagy a községi művelődési otthon vezetője sem törődik eléggé a termelőszövetkezeti ta­gok kulturális életének fellen­dítésével, illetve megteremtésé­vel. A termelőszövetkezetekben nincsenek megválasztva a kul- túrfelelősök, akiknek kapcsola­tot kellene tartaniok a községi népművelési szervekkel. Emel­lett néhány jó kezdeményezés máris született. Több helyen rendszeres ismeretterjesztő munka folyik, s a szövetkezete­ket kultúrcsoportok is felkere­sik. A szövetkezeti kulturális élet jelenségei arra késztették a megyei művelődési osztályt, hogy megvizsgálja a soron kö­vetkező feladatokat. Több me­gyei jellegű tanácskozás folyt erről a témáról, felmérték már a termelőszövetkezetek könyv­tári ellátottságát is. Az indulás állapotán tehát túl jutott ez a kérdés. A kövekező időkben azonban még részletesebben kell tisztázni a tennivalókat és szor­galmazni kell, hogy a rendel­kezésre álló szervezeti feltételek a gyakorlat részeivé váljanak, fejlődő termelőszövetkezeteink a falusi kulturális élet fellendíté­sének fontos helyeivé fejlődje­nek. Népművelés a tanyán Nem foglalkoztunk hosszú évek során kellő mértékben a tanyán élő lakosság kulturális helyzetével sem. Jelenlegi anyagi adottságaink és más ter­mészetű lehetőségeink arra mu­tatnak, hogy a tanyavilágban elsősorban művelődési autók beállítá­sával lehetne eredménye­ket elérni, Általában megállapítható, hogy a tanyai lakosság körében nagy a kultúrszomj, ennek megfele­lően a tanyai tanítók is több hivatástudattal és több kedvvel vállalják a népművelési mun­kát. Sokat javulna a tanyák népművelési helyzete, ha a szakszervezetek és az üzemek a tulajdonukban levő kulturális felszereléseket és a rendelkezé­sükre álló gépkocsikat havonta egy-két alkalommal a tanyai te­rületek és a termelőszövetke­zetek kulturális ellátása szá­mára a művelődési szervek ren­delkezésére bocsátanak. Megem­lékezett az előadó a 14 éven felüli, iskolát elhagyott serdü­lőkkel való foglalkozás terén elért eredményekről is. Első­nek a bajai járásban oldották meg ezt a kérdést a járás négy községében a' serdülők iskolá­jának megszervezésével. 1958. őszén már a bajai járás min­den községében rendezlek ilyen tanfolyamokat és a dunavecsei és a kiskőrösi járás is meg­kezdte a szervezést. Az e téren elért eredményekből azt a kö­vetkeztetést vonhatjuk le, hogy e kezdeményezés feltétlenül kö­vetésre méltó és országos fi­gyelmet érdemel. A tanácsi irányítás kérdései Végezetül a tanácsi irányítás kérdéseivel foglalkozott a be­számoló. Jelenleg a művelődési intézmények felügyelete és irá­nyítása nem egységes. Az ok­tatási intézmények túlnyomó része a Művelődésügyi Minisz­térium hatáskörébe tartozik. A szakiskolák és szak-közép­iskolák irányítása a szaktárcák és egyéb főhatóságok feladata és csak a közismereti tárgyak szakmai ellenőrzésébe kapcso­lódnak bele a tanács művelő­dési osztályának megfelelő szer­vei. Az üzemi óvodák és nap­közi otthonok kiesnek a Műve­lődésügyi Minisztérium központi irányításának hatásköréből. A népművelési intézmények közül a szakszervezetlek és üzemiek egyáltalán nem, a tömegszerve­zetiek és a múzeumok pedig csak igen laza kapcsolatban ál­lanak a népművelési apparátus­sal. Hangot kell adnunk an­nak, hogy az egységes irányí­tás nélkülözhetetlen, s ha az egyes intézmények meg is ma­radnak a szaktárcák kebelén belül, az ellenőrző hatóságok között az eddiginél sokkal na­gyobb együttműködést kell biz­tosítani. A megyei népművelési appa­rátus létszáma az 1957-es át­szervezés előttinek alig fele. Ez a létszám a több mint ezer in­tézményhez képest kicsi és csak igen jó vezetés, a munka leg­célszerűbb megosztása és az al­sóbb szervekre való támaszko­dás útján végezhet eredményes munkát. Ezen a téren hibák ta­pasztalhatók még. A megyei osztályon nehezen alakulnak ki a jó munkamódszerek. Az elvi irányítás helyett sokszor a konkrét ügyek intézése köt: le a szakapparátus idejét és ener­giáját. Sokáig nehezítették a jó munkamódszer kialakulását a különböző létszámproblémák. A viszonylag alacsony dotáll- ság miatt az üres állások be­töltése csak nagyon nehezen és- nem is mindig a legmegfele­lőbb személyekkel történt. így részben az átszervezés, részben a betöltetlen állások miatt a meglévő dolgozókra fokozott terhek súlyosodtak. Ezt még te­tézte a járási osztályok meg­szüntetése és sok munkaterület­nek a járásoktól a megyéhez való centralizálásáa. Jelenleg megyei népművelési szerveink munkájának terv- szerűsége sokat javult. Egyre eredményesebben látják el fel­adataikat a tanulmányi fel­ügyelők is. Annak megoldása azonban a jövő sürgető tennivaló­ja, hogy a népművelési fel­ügyelők a megnövekedett falusi kulturális feladatok között jól tájékozódjanak, határozottabb formában nyújtsanak segítséget. E feladat betöltésére akkor válnak csak alkalmassá, ha függetlenítjük őket, s kiépítjük a községi művelő­dési irányítás egységes és jól működő társadalmi szervezetét is, amellett hogy a tanácsok végrehajtó bizottságai megfele­lően ellátják kulturális szerve­ző és irányító funkciójukat. A kultúra kérdései ma már egyértelműek népünk nevelésé­nek kérdéseivel. Hibás az a szemlélet, amely a művelődés- ügyet kizárólag értelmiségi problémának, vagy egyes meg­határozott funkcióban levő em­berek ügyének tekinti. A fel­adat, amelyet pártunk kulturális irányelvei elénk tárnak, a tár­sadalom minden egészséges ere­jének összefogását igénylik. — Csak így lehet »növelni az egész dolgozó nép műveltségét, tudását, emelni kulturális szín­vonalát, a kultúra eredményei­nek közkinccsé tételével bizto­sítani, hogy szocialista társadal­munkban a nép kulturális al­kotó ereje sokoldalúan kibonta­kozzék, illetve tovább fejlőd­jék« — fejezte be megyénk kulturális helyzetével és az eb­ből adódó feladatokkal foglal­kozó beszámolóját Madarász László elvtárs, a megyei tanács v. b. elnökhelyettese. Lapzártakor az ülés még tart; Szőlősgazdák! Borpincék! Szeszfőzdék FIGYELEM! A Kiskunhalasi Mezőgaz­dasági Ktsz kádár-részlege az egész megye területén vállalja helyszínen hordók, kádak javítását, 1453 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom