Petőfi Népe, 1959. június (14. évfolyam, 127-151. szám)

1959-06-28 / 150. szám

1959. június 28, vasárnap 5. otda! A kongresszust munkaverseny nyomán Dicsérendő eredmények a Bajai Cementipari Vállalatnál Körmendi József elvtárs ja­nuár végén került műszaki vezetőnek a Bajai Cementipari (Vállalathoz. Az üzem terme­lése azóta olyan jelentősen ja­vul, ami bővebb részletezést érdemelv Az első, ami jóleső érzéssel töltött el bennünket, a munkások bizakodó véle­ménye: — Ennél a vállalatnál még nem kaptunk nyereségrésze­sedést, de az idén valószínű­leg kapunk. A statisztikai adatok ezt a reményt igen közelhozzák a valósághoz. A vállalat június 15-ig időarányosan 107,7 szá­zalékra teljesítette éves tervét. Jelenleg az egy főre eső ter­melés 2000 forinttal magasabb a tervezettnél. — Hogyan érték el ezeket a termelési sikereket, s milyen része van benne a kongresz- szusi munkaversenynek? — Ér­deklődésünkre a műszaki ve­zető válaszol. — Eredményeinkben igen kedvezően mutatkozik a kong­resszusi verseny hatása. A — A beton megkötésének víz a lelke — magyarázza Kör­mendi József műszaki vezető a gyártó-tér mellett. Az idénymunkásról Ahogy sokasodnak a gyü­mölccsel és borsóval telt va­gonok a Kecskeméti Konzerv­gyárban, úgy nő itt az idény­munkások száma is. Előre lát­hatólag az idén — a termés­től függően — mintegy 800— 1000 helybeli asszonyt, lányt, fiatalt alkalmaznak a konzerv- gyártásban. A gyár vezetői a sok évi ta­pasztalat alapján felkészülten fogadják az új munkásokat. Oiyan csoportvezetőkre bízták 6 bízzák a gyári életben még tájékozatlan munkásokat, akik otthonosak a konzervgyártás sokágú tudományában. Az új dolgozók persze csak begyakorlási idő után képesek jól dolgozni. Ezt az időt meg­rövidíthetik az üzemi törzs­gárda tagjai, a mozgalmi szer­vek, * műszakiak. Nem köny- nyű dolog ez, mert 800 i—1000 ember sem jellemben, sem szorgalomban, sem egyéb más tulajdonságában nem egy­forma. Mindegyikhez máskép­pen kell közeledni. Van azon­ban néhány olyan dolog, ami már az első nap elgondolkoz­tatja az új dolgozót, hat rá, alakítja, formálja. Ha például azt látja, hogy nem lehet egyik üzemből a másikba sétálni, elmaradozni, akkor hamar megszokja a fe­gyelmet. Ha megkövetelik tőle a technológiai előírások betar­tását, a tisztaságot, a pontossá­got, a rendszerctetet, az idő­sebbek megbecsülését, akkor másként el sem tudja képzel­ni az üzemi életet. Az első benyomásokon múlik legtöbb­ször, hogy szorgalmas, becsü­letes, fegyelmezett munkás lesz-e az új dolgozóból. Az idénymunkások nevelése főként a párttagoktól, szak- szervezeti bizalmiaktól, KISZ- tagoktól függ. Az ő feladatuk elsősorban, hogy neveljék, formálják új munkatársaikat. Ez saját érdekük is, hiszen velük együtt kell megoldaniok a kongresszusi versenyben vállalt jelentős termelési fel­adatokat. Nem utolsó sorban a jövő évi nyereségrészesedés is attól függ, hogy az idénymun­kások jól vagy rosszul látnak-e fa unkához. ÉRVELJÜNK Tapasztalatból tudjuk, ha valamilyen dologról csak egyszer hallunk, később el­halványul emlékezetünkben, így vagyunk a Központi Bi­zottság márciusi határozatá­val is. Egyik-másik üzemünk párt- és szakszervezeti veze­tői úgy gondolják, elég, ha egyszer elmondták a célokat, ismertették a kongresszusi versenyvállalásokat, s máris mindenki megértette: mit és miért kell cselekedni, hogy a szocializmus építése me­gyénkben is meggyorsuljon. A munkások egy részének hiányos politikai felkészült­sége azonban rácáfol erre a kényelmes álláspontra, még akkor is, ha a gazdasági eredmények látszólag azt mutatják, hogy a megértést illetően »minden rendben van«. Bármilyen jelentősek le­gyenek is az eredmények, a munkások naponkénti meg­győzése, nevelése?, agitálása nélkülözhetetlen. Hiszen még nem mindenki érti az össze­függést saját munkája és a közösség gyarapodása között. Az önzés, az itt-ott felbuk­kanó szakmai féltékenység, s még jónéhány emberi gyen­geség — amit a kapitaliz­musból hoztunk magunkkal — még malomkőként neheze- dik váltunkra, Találkozunk például olyan munkással, aki követeli a fürdőt, az új épületet, a gé­pet, de amikor arról van szó, hogy adjon ő is többet, ak­kor hallgat. Éppen ezért sok­szor kell még azt az igaz­ságot a gyakorlati élet té- nyeivel megvilágítani, hogy csak úgy tudunk gyorsabban előrehaladni, ha jól dolgo­zunk, s többet, jobbat, ol­csóbbat termelünk. A fejlő­dés meggyorsításához nem elég tíz vagy száz kiváló dol­gozó, ehhez a megye össz- munkásságának jó munkája kell. Éppen ennek kibonta­koztatásához ad helyes út« mutatást a Központi Bizott­ság márciusi határozata. Gyakran hangoztatjuk: egy határozat annyit ér, ameny- nyit megvalósítanak belőle. A Statisztikai Hivatal szerint megyénkben májusban még több olyan üzem akadt, ahol nemcsak a kongresszusi vál­lalásokat, hanem még az előírt havi tervet sem telje­sítették. Szükséges-e hát az érvelési Igen. Es mit csinál a párt-, szakszervezeti és gazdasági vezetés? Csak néha emeli fel a lábhoz tett fegyvert: az ér­velést, Ez bizony kevés! Ér­velni a nap minden órájá­ban szükséges. A tartós ered­mények titka: Ha a párt- és a szakszervezeti aktívák, a KISZ-fiatalok, a műszaki ve­zetők a párt tanításának nyomán naponta meggyőzik a munkásokat, hogy milyen sokat jelent a kongresszusi felajánlás teljesítése. Ha di­csérnek, lelkesítenek és bí­rálnak, javasolnak Is. Csak állandó meggyőző munka se­gítségével tudjuk a Központi Bizottság márciusi határoza­tát jól végrehajtani. Eiőcsíráztaiással meg lehet akadályozni a virusbetegségek kártételét a burgonyatermesztésnél ben — a megyei tanács mező- gazdasági osztályának kezde­ményezésére — tapasztalatcse­rén vesznek részt a megye ve­A kutatók már évek óta keresik a nyitját, miképp le­hetne megakadályozni a burgo­nya fajtaleromlását, amelyet egy vírusbetegség okoz. A kísérletek során a legjob­ban az előcsíráztatás vált be. Lényege az, hogy február ele­jén megkezdik a burgonya ve­tőgumó csíráztatását, melynek következtében a kiültetés után gyorsabban fejlődik a növény és még mielőtt a virusbetegség megjelenésének feltételei meg­teremtődnek, már eléri a vető­mag nagyságot. A Duna-Tisza közi Me­zőgazdasági Kísérleti Intézet­ben ezzel a módszerrel 100 má­zsás termést értek el a korai rózsánál holdanként. Ez kétsze­rese a megyei átlagnak. Me­gyénkben mintegy 900 kataszt- rális holdon termesztenek az ál­lami gazdaságok, de főként a termelőszövetkezetek vetőbur­gonyát. Ezzel a módszerrel ugyanekkora területen legalább kétszeres termést tudnának el­érni. A módszer bevezetése nem kíván különösebb beruházást. A Duna—Tisza közi Mezőgaz­dasági Kísérleti Intézet gazda­ságában egy hatvagonos csíráz­tató 40 000 forintba került. Ha a terméseredmények megkét­szereződését számítjuk, akkor az előcsíráztató helyiségére be­ruházott költség rövid idő, akár egy év alatt is megtérül, hi­szen — mint ismeretes — az állam a vetőburgonyáért há­romszor magasabb árat fizet, mint a szokvány burgonyáért. Az új módszer megismer­tetése érdekében Kecskeméten és Kalocsán » kísérleti intézet­tőburgonyát terjesztő állami gazdaságainak, termelőszövet­kezeteinek szakemberei. K. S. Naponta 80—90 mázsa cse- resznyét tisztít meg a kocsány­iéi az új gép a Kecskeméti Konzervgyár édesüzemében. Mellette: Szigetvári Mihályné. A TAVASSZAL létrejött szőlő- és gyümölcstermelő kecskeméti Mathiász János Tsz sikerrel tette meg első lépé­seit a közös gazdálko­dás útján. Az idősze­rű munkákban nincs lemaradása, tagsága már ötödször perme­tezi a szőlőt, s a köz­tesként termő gyü­mölcsfákat. Gömöri Józseffel, a fiatal elnökkel be­szélgetünk, aki el­mondja, hogy műkö­désükhöz megfelelő támogatást kaptak a kezdet kezdetén, s kapnak napjainkban i§, A Nemzeti Bank a megindulásukhoz 15 ezer, munkaegy­ség-előlegre 10 ezer forint, ezenkívül .a bevitt állóeszközök ellenértéke egyne­gyedrészének a kifi­zetésére pedig közép- lejáratú hitelt nyúj­tott nekik. (Ügy ha­tároztak ugyanis, hogy a tagságot a közösbe adott va­gyontárgyaiért négy év alatt elégítik ki.) A termelőszövetke­zet nagykereskedelmi áron vásárolhatta meg a rézgálicot, s egyéb növényvédő­szereket a MÉK vi­A szorgalom megtermi gyümölcsét például Gömöri Györgynek (az elnök édesapjának) 209, Hol­ló Jánosnak 122, Vá­ci Györgynek 80, Vá­ci Istvánnak 77 mun­kaegységet írtak a könyvecskéjébe. Ami az elnök jövedelmét illeti, a közgyűlés korábban úgy hatá­rozott, hogy ő a leg­jobb négy tsz-tag munkaegységeinek az átlagát kapja, így lépnek mindig előbbre a Mathiász János Tsz tagjai, s hogy haladásuk útján minél kevesebb hibát kövessenek el, élén­ken érdeklődnek más, már régebben műkö­dő szocialista szektor gazdálkodása iránt Holló János és Ma- gonyi Józsefné már tanulmányozta a me­gyeszékhely -két fej­lettebb szövetkezeté­nek az életét, s ter­vezik, hogy a mun­kák szüntével augusztusban vala­mennyien meglátogat­ják a Helvéciái Ál­lami Gazdaságot ENNYI SZORGA­LOM, tervszerűség nyilván gazdagon termi majd meg erő­feszítéseik gyümöl- :sét . ^ / T, I, ő március 6-i párthatározat köz­zététele óta célratörőbben vizs­gáljuk termelési és takarékos- sági lehetőségeinket. Ezek üzemen belül adva vannak, s ha tudatosan keressük, meg is találjuk őket. Mi eddig már egy párat megtaláltunk. Át­szerveztük és összehangoltuk az egyes munkacsoportok te­vékenységét. A különböző be­tonáruk gyártástechnológiájá­nak részletes felülvizsgálása után a kézzel döngölt terme­lést teljesen beszüntetjük, emellett úgy látjuk, hogy év végéig közel 500 mázsa ce­mentet és mintegy 50 ezer fo­rint költséget takaríthatunk meg. Tudott dolog, hogy a beton megkötésének víz a lelke. Vi­szont a cementáru nedvesen tartására, rendszeres locsolá­sa — amíg teljesen megköt — sok időt és nem kevés energiát igényel. Körmendi elvtársnak ez adta az ötletet az udvari betonárugyártó helyek készíté­sére. A tervből két, egyenként 55 méter hosszú és 3,5 méter széles, betontér lett, melyeket felhajlított betonkerettel és víZleeresztőkkel láttak el, — Ezek a munkaterek ket­tős jelentőségűek — mondja Körmendi elvtárs, — Vállala­tunknál azelőtt igen nagy mennyiségű volt a gyártás­közi hulladék. Az idők folya­mán 10—15, néhol pedig 20 centi vastagságúra nőtt a be­döglött betonréteg üzemünk udvarán.' Ez a mennyiség most, mivel a síma betonlapról min­den szem cement és kavics­anyag összeszedhető, minimá­lisra csökken. így havonta több mint ezer forint értékű anyag megtakarításával számo­lunk. Ugyanakkor a rengeteg betonárut nem kell állandóan locsolnunk, elég ha egyszer el­árasztjuk vízzel. Az árukeze­lésnek ez a módja a pártkong­resszusig szintén jelentős ösz- szeggel növeli majd részese­désünket, Sándor Géza szont szerződést kö­tött vele 100 mázsa kajszibarack átvéte­lére. Előlegképpen 4500 forintot már át is utalt a tsz bank­számlájára, s ha ké­rik, még ugyanannyi öszeget a javára íratna, a szövetkezet­nek azonban egyelő­re nincs szüksége na­gyobb összegű pénz­re, (Kisebb kiadásait az 500 forint értékig történő terményérté­kesítés »táplálta« há­zipénztárából fedezi.) EPER ÉS CSE­RESZNYE eladásából a múlt hét közepéig a tsz már 4000 forint bevételre tett 6zert. A jövedelemszerzés kilátásai megnyug­tatják a tagságot affelől, hogy az év­végi zárszámadáskor egy-egy munkaegység értéke eléri a tervbe- vett 50 forintot, sőt — az elnök szerint — nagyobb összeget is. Barackból például 100 mázsa termést terveztek, de 150 má­zsára van kilátásuk, a 400 négyszögölön termesztett szamócá­ból is 120 kilogram­mot »irányoztak elő«, s már 150 kilót elad­tak belőle; úgyszintén a 6 mázsára tervezett cseresznyetermésük­nek is csaknem a kétszeresét szüretelik le. Remélik, hogy a szőlőtermés is »meg­fejeli« tervüket.- Különben az a szándékuk, hogy a 60—70 százalékban exportképesnek Ígér­kező barackot ők maguk helyben cso­magolják, s ezáltal is többet kapnak érte. (A MÉK egyik veze­tője már meg is lá­togatta őket ebben az ügyben, s miköz­ben nagy elismerés­sel nyilatkozott mun­kájukról, elmagyaráz­ta, hogyan kell majd a barackot szaksze­rűen csomagolni.) A KÖZÖS GAZ­DÁLKODÁSBAN rej­lő lehetőségek ösz­tönzően hatnak a tagság munkakedvé­re, amit a munkaegy­ségek száma bizo­nyít* Május végéig

Next

/
Oldalképek
Tartalom