Petőfi Népe, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

, 1 oldal Az izzó nap fénylő sugarai elé | ezen a nyáron komor fellegeket j kergetett az imperialisták közép­keleti provokációja. Az emberi­ség arca elborult. Alig egyné­hány hét pergett le az idő ho­mokóráján és az imperialisták újabb provokációinak lehettünk tanúi. Az emberiség a tajvani térségben zajló amerikai provo­káció jegyében fordult át az őszbe. Ezekben a napokban a tajvani-szorosban a népi Kína partvidéke közelében provoká­torok mesterkednek. Tajvan, az ősi kínai sziget déli kikötőiben egyre újabb és újabb amerikai csapategységek szállnak partra. Csangkajsekisták lőtték Szantou partvidéki települését, lövedé­keik az amoji egyetem nagyter­me és könyvtára mellett rob­bantak. Az agresszorok termé­szetesen igyekeznek mentegetni, vagy legalább is magyarázni bűnös játékukat a veszélyes tűz­zel. Ezen nincs mit csodálkoz­ni: hiszen még a házi tolvaj is próbál felhozni valamit mentsé­gére, amikor lehúzzák az idegen ház ablakából. Micsoda »nemes« szándékkal lehet magyarázni, hogy amerikai fegyveres erők állomásoznak több ezer mér- földnyire saját hazájuktól: Co­lumbus vitorlás hajói még meg sem közelítették az amerikai partokat, még nem is létezett a világon a csillag-sávos amerikai zászló, amikor a Tajvan kínai szigeten már kínaiak voltak. An­nak a nagy népnek az ősei, amely elidegeníthetetlen joga alapján sorsának ura lett; NEW YORK. Az ENSZ-köz- gyűlés általános vitájában hét­főn beszédet mondott Sík Endre külügyminiszter, a magyar ENSZ-küldöttség vezetője. Beszédének első részében rá­mutatott arra, hogy az ENSZ- közgyülést foglalkoztató nem­zetközi kérdések kapcsolatban vannak az Egyesült Államok külpolitikájával. Ez a külpoli­tika háborús veszéllyel árnyé­kolja be a világot, az Egyesült Nemzetek Szervezetét pedig zsákutcába juttatja. Sík Endre hivatalos amerikai dokumentu­mokkal bizonyította, hogy az Egyesült Államok külügyminisz­tériuma kihívó politikájával há­borús veszélyt készített elő előbb a Közép-Keleten, majd a Távol- Keleten. Ez a kihívási politika jellemzi az amerikai külügymi­nisztérium külpolitikáját általá­ban minden nemzetközi vonat­kozásban. Erről egészen friss tapasztalatai vannak a magyar kormánynak is. A külügyminisz­terünk utalt arra a legutóbbi bu­dapesti sajtókonferenciára, ame­lyen öt beszervezett amerikai kém mondotta el, milyen akna­munkára készítették fel őket Magyarország államrendje el­len. Sík Endre megállapította, hogy az amerikai külügyminisz­térium kihívási politikája a ki­zsákmányolt, zsarnoki uralom alatt élő népek ellen irányul, melyek végleg le akarják rázni a gyarmatosítás minden formá­ját. Azok a reakciós hatalmi csoportok, amelyek szeretnék uralmukat a feltörekvő néptö- megek ellen megvédeni, az Egyesült Államok kormányától kapnak segítséget. Ilyenek pél­dául: Libanon elszökött minisz­terelnöke, Irak volt királyi csa­ládja, Csang Knj-s.ek, Li Szin- man és a világ más tájairól szö­kött politikai szélhámosok. Ha Nagy Imre, vagy Maiéter Pál megszökhetett volna Magyaror­szágról, vagy ha börtönben is, de élne, akkor az amerikai kül­ügyminisztérium a magyar nép nyugodt élete és a közép-európai béke ellen irányuló kihívási po­Kína éli Ma ünnepli a Kínai Nép­köztársaság megalakulásának évfordulóját. A kínai néppel együtt ünnepel a szocialista ál­lamok testvéri közössége és az egész haladó emberiség. A kínai nép e dicső nemzeti ünnepén hazafias büszkeséggel t^int vissza a népi hatalom évei so­rán megtett történelmi jelentő­ségű útra. ygyanakkor mégin- kább összpontosítja erejét az új feladatok megoldásáért. A kínai nép teljesítette feladatát, hogy országát a legrövidebb idő alatt szocialista nagyhatalommá változtassa, amely korszerű ipar­ral, mezőgazdasággal, kultúrával és tudománnyal rendelkezik. Az első ötéves tervben lefektették Kínában a szocialista iparosodás alapjait és az elkövetkezendő 15 év során eljutnak oda, ahová egy európai nagyhatalom egy egész évszázad alatt jutott el, az­az a legfontosabb iparcikkek termelésében utolérik Angliát. A Kínai Népköztársaság rend­kívül rövid idő alatt olyan ered- mélyeket ért el, amelyre az egész világnak fel kellett figyel­nie. És éppen ezt a Kínát az Egyesült Államok imperialista körei nem akarják elismerni. Azok, akik a csillagos égről most már semmiképpen sem tudják letagadni a szovjet szputnyikok messzeható fényét, csökönyösen azt ismételgetik, hogy népi Kína nincs, ezek véleménye szerint bizonyára az a hatszáz millió litikájának ezek lennének a fő eszközei. A magyar külügyminiszter a továbbiakban rámutatott arra, hogy a kihívás politikájának irányítói képmutatóan a töme­geknek tetsző jelszavakat han­goztatnak. Ilyen »a béke védel­me-«, »a biztonság«, »az igaz­ságosság« jelszarm. Miért van azonban 49 országban 950 tá­maszpontból álló hálózaton leg­alább másfél millió amerikai katona? Az igazság nem szorul ilyen jellegű védelemre. A né­pek igazsága előbb-utóbb úgyis felszámolja ezeket a támaszpon­tokat. Ennek hatalmas jelei mu­tatkoznak már a Közép-Keleten, Libanonban is, leginkább a Tá­vol-Keleten — mondotta Sík Endre külügyminiszter. ÍCISHÍRHK külföldről BEJRUT. A libanoni nemzeti ellenállás komoly győzelmet ara­tott. Karami, libanoni miniszter- elnök és a libanoni amerikai nagykövet között megállapodás jött létre az amerikai csapatok kivonásáról. Az Egyesült Álla­mok kormánya Dulles külügy­miniszter fogadkozásaival ellen­tétben a kényszerítő körülmé­nyek hatása alatt állapodott meg csapatainak kivonásában. Bej­rutban már bejelentették, hogy a fővárosból már megkezdte ki­vonulását az utolsó tengerész- gyalogos zászlóalj és a többi amerikai alakulat is eltávozik Libanonból, * NEW YORK. Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára kedden tesz jelentést az ENSZ közgyűlésé­nek a közép-keleti országokban folytatott tárgyalásairól. * . TOKIO. Japán déli részében, a- hirosimai körzetben levő ame­rikai támaszpontok közel 10 ezer japán munkása hétfőn megta­gadta . a munkát,: Nem voltak hajlandók a- .csangkajsekisták- nak szánt lőszereket berakni, ember, aki hazájában a szocia­lizmust építi, talán valami más csillagzaton lakik, olyan boly­gón, amely viszont az ameri­kaiaknak képzeletében él, Ami elöl nem lehet kiférni Az amerikai agresszoroknak sikerült az ENSZ közgyűlésén olyan határozatot kierőszakol- niok, hogy a népi Kína képvi­seletével ezúttal se foglalkozzék a közgyűlés. Ugyanekkor azon­ban a szavazás eredménye be­bizonyította, hogy a küldöttsé­gek többsége megingott és ma már csupán a legjobban leköte­lezett csatlósaikra számíthatnak az imperialisták. Nem kétséges, hogy az ENSZ közgyűlésén a kí­naiak ügyét illető vita a béke erőinek növekedéséről tanúsko­dik. A New York Times pénteki száma ismét hangoztatja: »Ideje, hogy mi magunk és barátaink Formózát (Tajvant) illetően szembenézzünk a tényekkel. Formózáról nem lehet elfoglalni a kommunista Kínát.« A lap még hozzáteszi: Kimoj és Macu, a kínai szárazföldhöz közelfekvő két sziget nem éri meg, hogy vért ontsunk vagy világméretű katasztrófát kockáztassunk m'eg érte. A Christian Science Moni­tor bírálta, hogy az Egyesült Ál­lamok ellenzi a népi Kína fel­vételét az ENSZ-be. A jelenlegi szavazás iránya, összehasonlítva a megelőző két esztendőben meg­ejtett szavazásokkal, azt a fel­tevést kelti sok megfigyelőben, hogy az Egyesült Államok leg­feljebb egy-két esztendeig képes csak levenni Kína ügyét az ENSZ napirendjéről. Ennek az irányzatnak arra kellene kész­tetnie az amerikai diplomáciát, hogy komolyan vizsgálja felül eddigi politikáját és taktikáját. Az egész világ közvéleménye mindinkább látja, hogy a Kínai Népköztársaság óriási világhata­lom, amelynek kiemelkedő a szerepe korunk nemzetközi éle­tében. Hamarosan kudarcba fúlnak azok az amerikai pró­bálkozások, amelyek célja Kí­na nemzetközi tekintélyének és befolyásának csorbítása. 76iuzanö-t tixixd. dziL&tt... Aliról írtak a régi kecskeméti lapok A mai naptól kezdődően min­den lapszámunkban közlünk a régi kecskeméti lapokból egy­két cikket, hírt. A sokszor meg­döbbentő hírek mellé felesle­gesnek tartjuk a kommentár írást, csupán annyit fűzünk a mai, s az elkövetkező napok közleményeihez, hogy: emlékez­zünk! Nem kapnak elsején fizetést a városi alkalmazottak Ismét kellemetlen, szomorú elseje virradt a városi tisztvise­lőkre, alkalmazottakra. Nincs pénz elsején, nem kapják meg a fizetésüket. Mint Garzó ta­nácsnok munkatársunknak ki­jelentette, reméli, hogy február 15-ig ki tudja adni a fizetése­ket. (Kecskeméti Közlöny 1933. január 29.) Sokan kérik a várostól, hogy temettesse el halottukat A mai szörnyű gazdasági hely­zet szomorú jelenségei egymást követik. Valamikör elképzelhe­tetlen példákat követ el az élet napjainkban. A város szegény­ügyi osztályán nemrégiben egy­másután két birtokos jelentke­zett azzal a kéréssel, hogy te­mettesse él a város halottjaikat, mert képtelenek a temetéshez szükséges költséget viselni. A temetkezési vállalatoknál nincs hitel, pénzt nem tudnak szerezni és kénytelenek a- városhoz for­dulni. Egv-kétholdas gazdák voltak... (1932. január 24.) Sík Endre beszéde az ENSZ közgyűlésen 1958. október 1, szerda NAPTÁR 1958. október 1. szerda Névnap: Malvin Napkelte: 5 óra 43 perc Napnyugta: 17 óra 24 perc • A NAP HUMORA A skót és a leves A skót ebédel. Mikor behoz­zák a levest, a skót a tányérja fölé hajol, sírni kezd és bele­hullatja könnyeit a levesbe. — Mi bajod van — kérdi tőle csodálkozva a felesége, — miért sírsz? A skót tovább sír és így felel: !— Sótalan a leves. * — Üj termelőszövetkezet ala­kult Garán, Üj hajnal néven. A közös gazdaság 270 holdon, 12 családdal kezdi meg működését. — A Csillagászati Hét, ame­lyet szeptember 22-től 27-ig tar­tottak Kecskeméten, élénk ér­deklődés mellett folyt le. A dol­gozók szívesen látogatták és hallgatták az értékes előadáso­kat. — A oktatási év feladatait taggyűlésen tárgyalta meg Bu­gáié község KISZ-szervezete. Hu­szonkét fiatal jelentkezett okta­tásra. — Száznegyven népnevelő tett családlátogatást egy hét leforgá­sa alatt a hercegszántói dolgo­zóknál. Százötven családot ke­restek fel, akikkel az időszerű kérdésekről, a párt mezőgazda- sági politikájáról beszélgettek el és adtak felvilágosítást számuk­ra a feltett kérdésekre. — Jubileumi szövetkezeti na­pokra készül a kalocsai városi szövetkezeti bizottság. A kultúr­műsorban szerepel majd első ízben a most szervezés alatt álló szövetkezeti tánccsoport, vala­mint a Népművészeti és Házi­ipari' Szövetkezet női énekkara. Kilátásba helyezte közreműkö­dését a kecskeméti ktsz-ek Ko- dáiy-férfikórusa is, szólistáival együtt. — A takarmányrépa szedését befejezték és a cukorrépa, va­lamint a hibridkukorica szedé­sét a napokban kezdték meg a Katymári Állami Gazdaságban, (Minovics Anna leveléből.)' — A Hírős Napok alatt a Sző­lészeti Kutatóintézet kiállítási pavilonjában a kiállítás ideje alatt az érdeklődők részére met­szési bemutatót is tartanak. — Megkezdődött Baján, a he­lyi termelőszövetkezetekben az ismeretterjesztő előadássorozat. A Micsurin Tsz-ben Mészáros Fülöp tanár »Talaj és vetőmag előkészítése az őszi vetésben« címmel tartott előadást. — Egy 88 éves skót szárma­zású asszony megmászta Jugo­szlávia legmagasabb hegycsú­csát, a 2860 méter magas Trig- lav-csúcsot. — Kétezer forint támogatást kapott a községi tanácstól a solti könyvtár. A pénzből könyveket vásároltak és Petőfitelepen, va­lamint Kissolton letéti könyv­tárt létesítettek. A dunavecsei könyvtár is jelentős könyvmeny- nyiséggel járult hozzá a könyv­tárak megnyitásához. Ezenkívül még 2000 forint támogatást he­lyezett kilátásba a tanács. — Építőmunkás-találkozót ren­dez a Szakszervezeti Hét kere­tén belül október 11-én este 7 órakor az Építők Szakszervezete. A műsorban szüreti bál, ma­gyarnóta- és operaest is szere­pel. — Egyformán 10-—10 hónap. Még az elmúlt évben Konfár István jakabszállási lakos meg­támadta Szűcs Sándor orgová- nyi lakost, összeverekedtek. Szűcs Sándor jobb karja eltö­rött, Konfár István pedig 20 napon belül gyógyuló sérülése­ket szenvedett a Szűcs Sándor által vasvillával rámért ütések alatt. A kecskeméti járásbíró­ság mindkettőjüket súlyos testi sértés bűntette miatt 10--10 hó­napi börtönre ítélte. NEMZETKÖZI SZEMLE — Vasárnap este 7 órakor a szabadszállási kultúrotthon nagytermében mintegy 150 főnyi hallgatóság előtt tartott béke­gyűlést dr. öveges József Kos- suth-díjas professzor. — Az egyes szerződött zöld­ségfélék átadást batáridejét a megyei tanács és a MÉK a kö­vetkezőkben állápította meg: a sárgarépa, petrezselyem végső átadási határideje november 30, a téli káposztáé; a téli fejká­posztáé és a zelleré pedig de­cember 31. — Felújították a sportpályát, a piaci tejasztalokat kibővítet­ték, tetőzetét rendbehozták, s megoldódott a parkok közvilágí­tása, valamint a járdaépítés is elkezdődött Kisklőrpsön. — Szabás-varrás, főző- és kc- zimunkatanfolyamot indít a pál- monostori tanyavilág Lénia KISZ-szervezetének leánytaná­csa. — A bedfordi herceg parkjá­ban rendezett nudista kongresz- sjuson zsebtolvaj működik. A Rendőrség nyomoz a 16 font után, amelyet Björkland svéd nudistától loptaif el. Björkland a nadrágzsebében tartotta a pén­zét. A nadrág a sátorban lógott, miközben tulajdonosa a parkban meztelenül sétált: — Ötven államosított ház mentesítésére adtak be kérel­met a kiskunhalasi járásban. A megyei tanács v. b. öt ház men­tesítését jóváhagyta, a többit el­utasította. — Nyolctantermessé bővítet­ték Dávodon az iskolát. — FeketehimlŐ-járvány töri ki Celebes indonéziai szigeten. A járványnak eddig 500 halálos áldozata van. — köszönetnyilvánítás Mindazon jó barátoknak, ismerősöknek, az újságter­jesztő szaktársaknak, akik felejt­hetetlen édesanyám, nagy­anyánk, özv. Kozma Gergelyné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s ezzel mélységes I fájdalmunkat enyhíteni igyekezek, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család. — Nyílt tér. (If rovatban kö­zöl tekért sem a szerkesztőség sem a kiadóhivatal felelősséget nem , vállal.) Feleségemért, ifj. Harkai Sándornó szül. Balogh. Ilona kiskumnajsai lakosért, ki tőlem különváUan él, sem er­kölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállalok. Ifj. Harkai Sán­dor, Kiskunmajsa, Zója utca 4: 5783. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Nagy Sándor (anyja neve: Tomyi Margit)* Sallai Klára (Szabó Anna), Ró­zsa Edit (Faragó Franciska)* Závich Lajos (Gora Katalin), Tóth János (Bán' Ilona) Pödör Mihály (Fehér Rozália), Varga Ferenc (anyja: Bagi Erzsébet)* Nagy Sándor (Tóth Mária), Os- kolás Gergely (Dömötör Mária), Barna György (Ander Piroska)* Hajdú Lajos (Bánó Terézia). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK! Nagy Károly és Halasi Erzsé­bet, Loboda Imjre és Térényi Borbála, Hajas József és Puhái Sára, Mészáros János és Dé- kány Mária, Szelei Ferenc és Bakó Margit, Baracsi István és Borbély Magdolna, Tholf János és Szedmák Rozália, Zobpki Já­nos és Gyulai Mária, Csapp lm* re és Kripóczki Ilona, Mómis Gábor és Simá-Nagy Mária* Nagy György és parányi Mária* Kpvács Igtván és Bálint kjária* Pataki Sándor és Bérén te Ilona, MEGHALTAK: Kozma Ger­gelyné (Barkós Mária) 71 éves* Farkas Istvánné (Éiss Klára) 80 éves, Závich Lajos 1 napos* Szakali Irén 1 napos, Tóth Pál- né (Kégíer Erzsébet) 56 éves, Grosán Péter 56 éves. Dobos Sándor 1 hópapo?.

Next

/
Oldalképek
Tartalom