Petőfi Népe, 1958. augusztus (3. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-03 / 182. szám

1958. augusztus 3, vasárnap 7. oldal As MISB jellegéről, feladatáról Jfclius 19-én alakalt meg a Megyei Ifjúsági Sportbizottság. Mi az MISB, mik a feladatai? — Az MISB a KISZ és a MTSB mellett működő 15 tagú bizottság — mondja László József, az MISB elnöke —, amely biztosítja az ifjú­ság sportolnivágyását, egyben szol­gálja a magyar sport társadalmasí­tását. Nemcsak sportprogramot szer­vez az ifjúság számára, hanem meg­kezdi a sportolók nevelését, most fiatalon, mikor még nern késő Ha az MISB valóban teljesíteni akarja a fenti célokat, sokoldalú munka vár rá, mert számtalan fia­tal, anyagias és elkapatott sportoló van és ezek nevelése is az MISB-re háruló feladat. Tapasztalható egy ferde jelenség megyénkben, de álta­lánosan is; a labdarúgás hatalma a többi sportágak fölött. Például a Mélykúti SK-nál 93 pár labdarúgó­cipő, 84 mez és nadrág mellett az összes atlétikai felszerelés csak két pár szeges futócipő. A többi sport­ágak megszerettetése az ifjúsággal egyik célkitűzése az újonnan meg­alakult bizottságnak. A sokrétű feladatok megoldásához értő, a sporttal összeforrt emberek­ből válogatta tagjait az MISB. Csak néhány nevet említünk: Bogdano- vics Endre, Rajz István, Madár Imre pedagógus, Dila Dénes, a közép­iskolák megyei testnevelés-szakos felügyelője, a Testnevelési Főisko­lát végzett Adataik Ferenc, általános iskolai tornatanár, aki a Kecskeméti Dózsa cselgáncs, és a KTE atlétikai szakosztályának edzője, Wigand Se­bestyén, a Bajai Építők rövidtáv­futó atlétája. A megyei szinten irányított sport­munkát fogja össze az Országos If­júsági Sportbizottság, az MISB pe­dig az ifjúság rétegződésének meg­felelően sport-tanácsokra tagozódik, hogy a diákok, ifjúmunkások és a parasztfiatalok sportolási igényét ki­elégítse. Közkedveltté vált a DONGÓ segédmotor. Megvásárolhatja a föld­művesszövetkezeteknél, Kisker, árudákban és az Állami Áruházakban. Ugyanott bő választékban alkatrészek is kaphatók. Ez az Ifjúsági sportirányító bizott­sággok szervezeti felépítése. Csak örömmel üdvözölhetjük az MISB megjelenését sportéletünkben, hisz olyan kezekbe került ifjúsági sportunk melyek minden valószínű­ség szerint egészséges alapokra he­lyezik azt. Az OISB tevékenysége már is­mert. Megrendezte a falusi szpar- takiádokat, valamint a középiskolás versenyeket. További versenyzési tervek is készültek Ezeknek szer­vezésébe és rendezésébe már bekap­csolódik az MISB is. A munkatervet nézegetve, az MISB alapfokú versenyeket tervez az őszre hat sportágból: röplabda, torna, atlétika, kerékpár, kisgolyós teke és asztalitenisz. A télen három sportágban folynának versenyek: *— asztalitenisz, torna és sakk. A jövő évi program része pedig a csereakciók formájában lebonyolí­tott külföldi sporttalálkozók. Közép- iskolások és falusi sportkörök részé­re a versenyekre az MISB évi költ­ségvetésében 63 ezer forint fedezet van. Ez az összeg a következőképpen oszlik meg: 35 ezer forint a falusi alapfokú bajnokságokra, 15 ezer fo­rint a középiskolai alapfokú ver­senyekre (felszerelés formájában), 10 ezer forint káderképzésre, 3 ezer forint pedig díjazásra. Az MISB szép és nemes küldetés­sel indul útjára. Kívánunk jó és si­keres munkát az ifjú sportszerve­zetnek, Pankovits József Vasárnapi sportműsor Augusztus első vasárnapjával már a legtöbb helyen megindulnak a labdarúgó előkészületek. így Kecs­keméten a Kecskeméti Dózsa mér­kőzik a Nyári Kupa mérkőzések so­rozatában az NB II-s Jászberényi Vasas együttesével. Ezt a mérkőzést vasárnap délután fél 6 órai kezdet­tel játsszák le az Építők széktói sporttelepén. Helyesebb lenne, ha már 5 órakor kezdenének, az eset­leges sötétedés miatt. — Kiskunfél­egyházán már 9 órakor is lesz mér­kőzés. A Honvéd hadsereg bajnoki mérkőzést játszik a budapesti Tüzé­rekkel. Délután 5 órakor az Építők a Martfűi SK együttesét látja vendé­gül barátságos mérkőzésre. — Ba­ján, Kiskunhalason, Bácsalmáson és a többi helyeken is megkezdik las­sanként az őszi előkészületeket, RE/YI/Éfc#EIK 2000 forintos rejtvény pályázni Figyelem! Múlt vasárnapi szá-1 fordulóban közölt rejtvényeink munkban zárult le rejtvényver- beküldésének határideje 1958, senyünk harmadik fordulója, E | augusztus 6. VARAZSKÖRÖK 2 pont, Májas libára szerződés köthető és 20 forintot fizetnek az alábbi földszövök: Kecskemét, Baja, Kalocsa, Kis­kunfélegyháza, Kiskunhalas. La- josmizse, Srltvadkert, Tompa, Szabadszállás, Mélykút, Csávoly, Jánoshalma, Tiszakécske, Kun- szentmiklós. Harta, Dunapataj, Kiskőrös, Kiskunmajsa I, osz­tályú májra + 70 fillért fize­tünk kilogrammonként; 1783 Orgoványi pincészetünkhöz adminisztrátorokat keresünk felvételre. Jelentkezés: Alföldi Állami Pincegazdaság, Kecskemét, Molotov tér 3. sz. Stráziaheqq Nem tartozik a mai Kecskemét területéhez, a vá­rostól önálló községként különvált Helvécia homokján emelkedik. Mégis köze van hozza Kecskemét népének, hiszen egész Helvécia Kecskemétnek köszönheti létét. Ezt a Fehértótól Ballószögig terjedő földet a múlt század végén a város közönsége birtokolta. Nem sok haszna volt belőle, futóhomokját nem igen lehetett hasznosítani. Néhány nyárfacsoport mutatta csak, hogy itt valamikor erdő volt. De azután a török-, és az utána következő háborús időkben a fák nagy részét kivágták, így szabad utat nyitottak a vándorló homoknak. Weber Ede, Svájcból Eötvös József meghívására hazánkba költözött tanitóképzőintézeli igazgató veti fel a helvécial homok hasznosításának gondolatát. Magyar- országi működését a Balaton mellett kezdte. Ott tanúja volt a filoxéra pusztításának. A kivesző szőlőket is sajnálta, de még inkább a csapás következtében kö­nyörtelenné vált szőlőmunkásokat. Fíloxéra-mentes területen szeretne számukra új szölőtelepeket létesíteni és ezzel megélhetést biztosítani. A Bánát déli részén levő Delibláti homokpusztából kér erre a célra 40 000 holdat. Az állam ennek a nagy homoksivatagnak a gazdája, de nem ad belőle eg;v holdat sem Webérnek. Már nyugdíjas amikor tudomást szerez arról, hogy Kecskemét városa városfejlesztési céljaira értékesíteni hajlandó egyes birtokrészeit. Wéber svájci emberekből részvénytársaságot hoz létre és a részvénytársaság meg­vett 2000 holdat. -Weber régi hazájára emlékezve ne­vezte el á birtokot Helvéciának. Ez idővel a település hivatalos nevévé vált. 1892-ben már száz munkásliáz állott a telepen. A részvénytársaság 400 holdat tartott meg saját kezelésben. Ezen % telepen van a Strázsahegy. A régi időkben árról nyerte nevét, hogy innen messzire elláttak a ti­losban járó pásztorok, meg betyárok vigyázó!, strázsái. Tizenegy méterrel magasabb ez a homokdomb Kecske­mét legmagasabb pontjánál. A rajta nőtt nyárfák ágai még magasabb kilátó helyeket kínáltak. A StráZsahegy ma is megvan, a Helvécia! Állami Gazdaság területébe esik. A hatalmas nyárfákat né­hány éve kivágták, hogy ne akadályozzák a gépesített szólő- és gyümölcsfagondozást. Természetesen a betyár- romantikának is vége. Ma már nem stiázsalásra használják a Strázsa- hegyet. Szerves része a kitűnő- csemege- és borszőlő­ket termelő állami telepnek. Mint a géppel nyírt fejen a hajtöcsonkok, új telepítés tüskédzik oldalán és tete­jén. A környezetből kiemelkedése miatt fák nélkül is észrevehető a telepet környező utakról. Ott van a helvé- ciai vasútállomás közeléber emelkedő várkastély­szerű épület mögött. Ez az épület is figyelemre érde­mes. Saroktornyával, lőrésszerűén fogazott párkányá­val a trieszti öböl kiugró sziklapárkányára épült míra- marci kastélyt formázza. A miramarei kastélyban fo­gadta Habsburg Miksa azt a küldöttséget, amely őt Mexikó császári Honjára meghívta a mexikói nép aka­rata ellenére. A helvécial Miramare-nak ilyen eseményben nem volt része. Emeleti részében irodahelyiségek és lakások voltak. Az épület alatt helyezték el a pincéket. Itt ér­lelték a hegyvidéki borokkal versenyző nemes borokat, a szemelt kadarkát, szemelt rizlinget és, ki tudná mind felsorolni! Mikor az alapító részvénytársaságtól egy másik, nagyobb, a gyöngyösvidéki vette át a telepet, akadtak a kastélyban olyan parancsolok, akik feje­delmi módszerekkel próbálták kezelni a munkásokat. De hol vannak már ezek az idők! Csak a kopaszra nyírt Strázsahegy nyugalma és tkolódzása a régi. Mert titka van a hegynek. A régi öregek, egymás fülébe súgva adták szájról szájra, vigyázva, hogy ava­tatlanok meg ne tudják. Csak a helvériaiaknak van jussük a hegy titkához. Azt In szelik, hogy régen a tö­rök világban egy nagyhatalmú basa lakott ezen a tá­jon. Rengeteg ezüst-, aranymarhát, templomi kincset harácsolt össze. Annyi volt a pénze, hogy piaszterrel rakathatta volna ki az utat a városig. De akkoriban lett vége a török uralomnak. A basának nem maradt ideje a kincsek elszállítására. Hét kád aranyat, hét kád ezüstöt, hét kád rezet elásatott és dombot huza- tott fölébe. A nyárfák azért nőttek görbén a dombon, mert gyökerük nem tudott behatolni az aranyba, a fák ide-oda hajladoztak, jó elhelyezést keresve. Sokan keresték már a kincset, de nem akadtak rá. Pedig csakugyan van kincs a helvéciai homokban. Iga­zolják ezt a termelési statisztikák és igazolja a hel­véciai nép munkával kiérdemelt, egyre emelkedő életszínvonala. De azért Kecskemétnek is jutott a kincsből. A Hel­vécián eladott föld árából építtette színházát, és az Is kincs, ha jól, a nép érdekét szolgálva haználják. Joós Ferenc a TIT tagja az óramutató garasával meg- egyező irányban úgy, hogy a szavakat a nyíllal megjelölt me­zőnél kezdjük. 1. Egymásután mond. 2. A végén T-vel férfinév. 3. Ebben az irányban? Táj­szólással. 4. Kambodzsa egyik része, a végén egy felesleges E-vel. 5. Elvágódom-e? 6. Sem itt, sem ott; 7. A paripa nem megy, he­lyesíráshibával. 8. Nagy könyv; 9. ------järvi, finn város, 10 . Ráordít. 11. Virág (e helyett u)( 12. Elájuló. Ha a köröket jól töltöttük ki, a legkülső mezőkben levő betűk, szintén az óra járásával meg­egyező irányban olvasva, Tolsz­toj Leó híres regényének címét adják, melyet Amerikában most filmesítettek meg Audrey Hep­burn főszereplésével, 5 PERC EGÉSZSÉGÜGY 1—1 pont, 1. Ki fedezte fel a veszettség elleni szérumot? 2. Hány liter vére van egy fel • nőtt embernek? 3. Hogy halt meg Semmelweis Ignác? 4. Milyen betegeknek kellett a középkorban lármázniok minde­nütt, ahol megjelentek? 5. Mi az embólia? Állati szójátékok Szerkesszünk tréfás szavakat az alábbi állatokra. Pl. Kis kro­kodil = Alig-aligátor, Lovagoló *■> *VWVW - «wVWvvwv V, Politikai és szakmai, vala­mint szépirodalmi és ifjú­sági regények, útleírások kincstárát találja a lacska, Borz fekvőhelye, Deli hód, Madárkeszkenő. Elérhető pontszám: maximum 3 pont, ómelyet legalább három elfogadható szó beküldésével ér­hetünk el. KÉP- ÉS BETŰREJTVÉNYEK 1—1 pont; E heti rejtvényiskolánk; 10; Gyakran rejtőznek el a bal és jobb szavak, amelyeket a képek vagy betűcsoportok elhelyezésé­ből olvashatunk ki; Például: zsam zseni rejtvény megfejtése: BALZSAM; Szereteltel várja a Megyei Könyvtár. pgg ó c ó 0 ó ó _ I CjJlVkfíkjr L'iii.v Séhez TRÉFÁS KeP- eo BETÜ- REJTVÉNY ISKOLÁNK 1., 4., 5, és U. pontja nyújt támpontot. * E számunkban közölt rejtvé­nyek egy részét Antal Pálné és Ács Pongrác Bajáról, Péntek László Kiskőrösről küldték be. Rejtvényeink megfejtését 1958. szeptember 6-ig kell beküldeni a Petőfi Népe kiadóhivatala, Kecskemét, Szabadság tér 1/a. címre. A borítékra írjuk rá: »REJTVÉNY« és mellékeljük az alábbi rejtvényszelvényt. ueüuiute; LAKCIXWJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom