Petőfi Népe, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-08 / 159. szám

ms. július 8, kedd A MAGYAR 'S.ZOCIAL1S.TA MUNk^SPART. 3Á'CS,,-:ICI$KUNMEGYEI Egy gazszál sem veszhet el a községből a tanács tudta nélkül A% Ágasegyházi Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának beszámolt a rendőrség körzeti megbízottja a falu legfontosabb attain hat unni szerve Rembrandtnak, a nagy holland festőnek, van egy képe, amely­nek »őrjárat« a címe. Sötét éj­szaka muskétás, alabárdos hol­landi polgárok kémlelő csapata megy az utcán, háttérben elmo­sódva látszanak a házak s a fi­gyelő, vigyázó, városuk közbiz­tonságán éberen őrködő arcok uralkodnak a képen. Mondanivalója is szép a világ­híres festménynek: a polgár őr­ködik maga teremtette városa nyugalma felett. Ez jut most eszünkbe, mikor az ágasegyházi községi tanács üléséről írunk, amelyen a köz­ség tiszteletre legméltóbb fér- fiaiból álló végrehajtó bizott­ság — —, beszámoltatta a közrend és közbiztonság érdekében végzett munkájáról a rendőrég körzeti megbízottját. — Egy kerékpárt loptak el a másodiK negyedévben, ezenkí­vül gyümölcsfalcpás történt sorolja a körzeti megbízott és kifejti, hogy a közrend állan­dóan javul: az eddig eredmeny- telenül végződött nyomozások a közelmúltban őrizetbe vett, s a Petőfi Népe által is megírt Or- goványi Lászlóhoz és bandájához vezettek. — Nőtt azonban a szabálysér­tések szama! Az első negyedév­ben hét szabálysértés történt, Motorsserencsétlenség Ritkán fordul elő, hogy egy súlyos motorszerencsétlenség- ról az azt elszenvedő részvevő, ítélőképességének teljes bir­tokában számolhasson be. Ezért fogadtuk örömmel K. S. elbe­szélését, amely bizonyosan el- gondolkozkoztatja a motoroso­kat, az érdekelt gazdakat és a mezőőrök felett rendelkező köz­ségi tanácsokat is. — Huszonöt esztendeje moto­rozok, évi átlagos teljesítmé­nyem húszezer kilométer körül van — kezdte elbeszélését K. S. — Balesetem soha nem volt, csupán kétszer estem, hat évvel ezelőtt és most: mind a kétszer egy gondatlan ember kutyája miatt. — A Lakitelek—békéscsabai országúton, körülbelül a 9-es kilométerkőnél, 60—70 kilomé­ter sebeséggel haladva, kürt­figyelmeztetés után akartam előzni egy kerékpárost, akinek jobboldalán egy jólfej lett né­met juhászkutya poroszkált. Az volt gondolatom, érzésem, hogy a kutyát pórázon vezeti gaz­dája, ennek ellenére erősen balra tartva iparkodtam előzni. Már négy-öt méterre voltam a kerékpárostól, amikor annak kutyája szép nyugodtan kez­dett átsétálni az út balolda­lára. Észlelési és cselekvési Időm egybeesett. Nem fékez­tem, az veszélyesebb lett vol­na, csak a kutyát figyeltem, amely elgondolkoztott tudós­ként baktatott át az úton. Mire engem észrevett, leguggolt, ri­adtan rámbámult s mar meg­késett az ugrással: teste a neki­rohanó első kereket jobbol­dalra vágta ki. Jobbfelé dől­tem, fejem a betonra koccant. Velem utazó feleségemnek, ki­sebb horzsolásokon kívül nem történt komolyabb baja, én azonban koponyacsont repedé­sein miatt még ma sem tudom Detölteni munkakörömet. Mindez egy gondatlan ember kutyája miatt —, aki ráadásul még le is tagadta kutyáját. Nem egyedülálló az én ese­tem: június 27-én kaptam a hírt, hogy Kiskunfélegyházán ismerősöm egy tanyáról kirontó kutya miatt motorkerékpárjá­val az árokba szaltózott, ször­nyethalt! Motorosemberek jól tudják,! mennyire kell a támadó és or­szágúton csatangoló kutyák miatt vigyázniok. Mivel pedig' egyre több motorkerékpár sza­lad országútjainkon, ezek a ku­tyák még gyakoribb veszélyt jelentenek. Ezért feltétlenül szükségessé válik, nemcsak me-! gyénk, de egész országunk te-, rületén is olyan felvilágosító! munka megindítása, amely a! rosszul őrzött állatok gazdái*! hak nevelésére irányulna. Most' már a magam, de a többi mo*! torostársam nevében is kérem a' helyi tanácsokat: — fegyverrel, rendelkező mezőőreinek adja-! nak felhatalmazást arra, hogy. az előzetes felszólítás után is' rosszul őrzött juhnyájat, lovat,< tehenet hajtsák be a bitang is-< Lállóba, a kóborló kutyákat pe-' ilig lőjék agyon, gazdáikat sza-J bálysértési kihágás miatt szigo-< rúan büntessék meg. j most pedig egy hónap alatt ti' zenöt személy ellen kellett el­járást indítani —, főleg a közle­kedés rendjének megsértése, többnyire pedig kivilúgitatlan járművel való közlekeaés miatt! Ezért a jövőben fokozot­tabban kell ellenőriznünk az éj­szaka szekérrel, kerékpárral ha­ladókat, s ezért, meg a mezei lo­pások elkerülése miatt is, meg­szaporítjuk az éjszakai rendőri, mezőrendőri őrjáratok számát. A végrehajtó bizottsági tagok helyeselték a beszámolót és kér­ték, hogy helyes időbeosztással a hivatalsegédeket is vonják be az éjszakai szolgálat ellátására. Ugye, milyen kis ügyekről be­széltek ezen a végrehajtó bizott­sági ülésen? Egy község, látszó­lag apró, mindennapi ügyeiről, de azzal a szándékkal, hogy a községi tanács végrehajtó bizott­ságának tagjai a falu minden ap­ró ügyéről tudjanak: a végre­hajtó bizottság. tudta nélkül egy gazszál se vesszen el a faluból, mert — miként Rembrandt ké­pén a hollandi polgárok — úgv az ágasegyháziak is éberen vi­gyáznak saját portájukra! (— na —) cA kíf&ntio-u tero- íf aikatáxa. Régi vágya teljesült a Kecs­keméti Épületlakatosipari Vál­lalat dolgozóinak az új üzemi étkezde, egyben népművelési ház felépítésével. Az új épületben helyet kap egy korszerűen épített színpad is, az étkező helyiségek mellett. A terv szerint szeptember kö­zepén kellene elkészülni az épü­letnek, de amint hírlik a vál­lalat vezetői és dolgozói azon lgyeneziick, hogy »■if'tiRrtuS 20-át már ebben a teremben ün­nepeljék. Amint kész lesz az új étkezde* népművelési otthon, lebontják a régit s most már nem lesz sem­mi akadálya annak, hogy a futó darupálya az üzemrészek előtt haladjon. Erre az épületre 250 ezer fo­rintot adott az Építésügyi Mi­nisztérium igazgatósága. Hatmillió forint községfejlesztés a kiskőrösi járásban A kiskőrösi járásban ebben az évben több mint hatmillió fo­rintot fordítanak községfejlesz­tési beruházásokra. Több köz­ségben bővítik a villanyhálóza­tot, mintegy 90 kilométernyi jár­dát, utat építenek, orvosi és ne­velői lakásokat létesítenek, új piactereket, sportpályákat épí­tenek és új kutak fúrásával ja­vítják az ivóvízellátást. Egy sor létesítmény már el is készült a tervek szerint. A járás 15 köz­sége élénk figyelemmel kíséri a többi községek községfejesztési munkáját és élénken vetélked­nek, hogy melyiknek sikerül töb- szólta a derek jubiláns. bet megvalósítani a község ja­vat szolgáló fejlesztési tervbuL Csengőd község a községfejlesz­tésben előírt létesímények felét már megvalósította. Előrehala­dott a tervek végrehajtása Solt- vadkerten és Kaskantyún is. Óvatos ember Egy oregoni férfi, aki a na­pokban töltötte be 104. életévét* közölte rokonaival és barátai­val, hogy abbahagyja a dohány­zást. »Azt hallottam a dohány­zás árt az egészségnek«, pana­r x Uj termelőszövetkezet alakult Nögyülés elesége. Az első lépés helyes irányban történt, mert a 15 szarvasmarhából és a 40 sertés­ből álló jószágállomány takar­mányozása sok problémát oko­zott volna a fiatal termelőszö­vetkezet tagságának. A múlt héten tartott alakuló közgyűlé­sen Sztaskó Pál 12 holdas gaz­dát választották meg elnöknek. soiti Szikra Isz-ben OOOOOOOOO-OOOOOCXXXXXXXXXV Cikkünk nyomában Négyhavi birt&nrc ítélték & csellé tsz-einölch@2y@ftesft Hosszabb cikkben foglalkozott lapunk annak idején Rácz An­tal, a kunbajai Béke Tsz elnök- helyettes ügyével, aki a termelő- szövetkezet számára beszerzett száz mázsa pétisón kívül öt má­zsát kért még a TÜZÉP vezető­jétől azzal, hogy a 100 mázsa nem volt elég. Ezt a pétisót el is szállította, vételárával pedig megterhelték a tsz-t. Rácz Antal azonban a felvett műtrágyát nem a tsz-be, hanem három mázsát Apja lakására vitt. kát mázsát lót, 50 vagonos kukoricagórét és 1000 sertés befogadására alkal­mas nyári sertésszállás építé­sét tervezik. Előreláthatólag még ebben az évben elkészül a 100 férőhelyes tehénistálló. Nőgyűlés Kunszentmiktóson Június 30-án az egészségügyi dolgozók napjának előestéjen nőgyűlést tartottak Kunszent- miklóson. A közel félszáz részt­vevő között ott voltak a község orvosai és szülésznői is. Réti Istvánné, a járási nőtanács el­nöke a nőmozgalom feladatairól és a nemzetközi békeharc ak­tuális kérdéseiről szólt. Az elő­adás után a község asszonyai köszöntötték az egészségügyi dolgozókat. Ezután dr. Jakab Sándor községi orvos emlékezett meg Semmelweis Ignác életé­ről és munkásságáról. A. szövetkezeti tagság közös elhatározása A Solt és Vidéke Körzeti Földmű vessző vetkezet félévi közgyűlésen elhangzott beszá­molóból értesült a tagság, hogy mennyi nyereséggel zártak és ebből mennyi jut egy-egy tag­nak részesedésképpen. A dolgo­zó parasztok helyesen gondol­koztak akkor, amikor az egy személyre jutó — kevés — pénzt összeadják, s közösen használt eszközökre fordítják. A szövetkezet igazgatósága a dolgozó parasztság javaslatát elfogadta, s a tagok határoza­tának eleget tett. A részjegy ki­fizetéséből megmaradt összeg­ből három darab 12 soros vető- gépet, 4 darab permetezőgépet* egy darab szénkénegezőt, két darab kéziporozót vásároltak. A női tagok kívánságának eleget téve egy darab mosógépet sze­reztek be. A vásárolt tárgyak megérkeztek a szövetkezethez* amelyet a tagok már használ­nak is. Szalai Sándor levelező Clzemi fürdő az utcán A dunavecsei járási egészség­őrök felszólították a Kunszent- lósi Sütőüzemet, hogy apostagi sütödéjükbe vezettessék be a vizet, de furcsa választ kaptak: — Folyik az utcán az artézi- kút, megmoshatják olt a kezü­ket a sütőüzem munkásai) Azzal, hogy néha fürödni is kellene a nehéz és fárasztó mun­ka után, már nem törődik a vállalat. Most ugyan, nyáron, még kellemes az utcán mosakod­ni —, ha ez nem is éppen ildo­mos —, de mi lesz télen, a 30 fokos hidegben?,, P. S. pedig két bácsszőlősi lakosnak< adott el mázsánként 96 fotin-! tért. J Rácz Antal cselekménye —< mint annak idején is megírtuk^ — különösen azért csúnya, mert; éppen ő követte el, akinek köte-< lessége lett volna a társadalmi! tulajdon megvédése. Erre való fi-< gyelemmel a bácsalmási járás-! bíróság dr. Molnár tanácsa Rácz> Antalt csalás bűntette miatt 4Í havi börtönbüntetésre ítélte. i >> Kunadacs községben 35 egyé­nileg dolgozó parasztcsalád — »[mintegy 60 taggal — még ta­passzal elhatározta, hogy a szö­vetkezeti gazdálkodás útjára [(lép. A tagok előrelátóan gon­dolkoztak, ugyanis az év elején [60 kát. hold takarmány vetésé­ire társultak, hogy őszre bizto­sítva, legyen a közös állomány Í Újabb epitkezesek a ^ A solti Szikra Termelőszövet- 7kezeiben július 1-én — a ma- í jorrendezési terv elkészítése !< céljából — határszemlét tartot­tak, amelyen részt vettek a víz­ügyi szakemberek is. Köztudo­mású, hogy megyénkben az ösz- )szes tsz-ek közül a Szikra az, (amely összes földterületének 45 (százalékán öntözéses gazdálko­dást folytat. A talajeróulánpót- Slás, valamint a belterjes gazdál­kodás megkívánja, hogy erőtel­jesebben fejlesszék a jószágál- hományt. Ezért a majorrendezé- (si tervben 100 férőhelyes tehén-, (ugyanakkora hízómarha-istál­\ Röviden > A szabadszállási Hajcsár utcát (átadták a forgalomnak, amelyei [93 000 forintos költséggel épitet- ítek át. i • ( Az újsolti pártszervezet az el­eműit vasárnap kirándulást szer- -vezett Siófokra. A túrán mintegy : 47 dolgozó paraszt vett részt. > • > A Duna magas vízállása kö­vetkeztében a dunavecsei járás [árterületein befejezik az ara­tást

Next

/
Oldalképek
Tartalom