Petőfi Népe, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-05 / 157. szám

f. oldal 195S. július 5, szombat „Nemsokára ilyen lesz egész Magyarország" — Szabó Pál író megyénkben Felhős reggel. A fák levelei még vizesek az éjszakai esőzé­sek után. A repülőtérrel szem­ben, nem messze Kecskeméttől, terül el a Duna—Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti Inté­zet. 3830 hold: bizony, szép, nagy földterület. Elég lenne bejárni gyalog. Itt, ezen a történelem során sokat látott területen, ahol most olyan igen nagyon szép, tiszta, rendezett minden, — itt végzi kutató-kísérletező munká­ját Mészöly Gyula, Kossuth-dí- jas kutató vezetésével 14 tudo­mányos munkatárs és 11 tudo­mányos segédmunkaerő. Itt dol­goznak, kutatnak, keresik a mó­dokat, hogyan, milyen eszközök­kel lehet megváltoztatni a növé­nyek tulajdonságait, egy na­gyobb és jobb termés reményé­ben. Lépegetünk a nedves földön. Kiss Árpádot, az itteni egyik ku­tatót hallgatjuk, aki lelkesen magyarázza a különböző búza- nemesítési eljárásokat. Muto­gatja a búzafajtákat. Ez itt a kaukázusi, emez amerikai, amott az olasz, majd óiéin, azután a magyar bánkúti. Qíem qjgáeünk (íiödáLUomi Jobbára a vendégünkkel be­szél. Szakember a szakemberrel. Mert Szabó Pál annak számít. A parasztság életének kiváló áb­rázolója ismeri a mezőgazdasági munkát. De itt olyan dolgokat lát, amiből ő is tanul. (Jellemző, amit búcsúzáskor beírt a gazda­ság vendégkönyvébe. Ügy érzem, le kell ide írnom, szóról-szóra: »Nagyon szép s én azt hiszem, hogy nem sokára ilyen lesz az egész Magyarország.«) Kell-e beszédesebb bizonyítéka az író szocializmusba vetett bi­tének? Ügy gondolom, hogy ez az egyetlen, szerényen odaírt mondat elég meggyőző lehet azoknak, akik titkon az írók hallgatásában, a mától való el­fordulásában reménykedtek­Folyik a beszélgetés. — Csak ámul-bámul az ember attól, amit itt lát és hall. Feltárul előttünk a messzi-jövő. És olyan jövő ez, amiben nem lehet nem hinni, — amiért nem lehet nem lelkesed­ni. Ezt Pál; bácsi is elmondta jó- néhányszor. Érdekes volt, ami­kor a többiekhez fordult: — no, fiúk, rajtatok a sor, ez nektek készül! — Na, hiszen még Pali bácsi sem olyan öreg! — jegyzi meg valaki. ö mosolyog. — Nem is érzem magam an­nak. De hát a 66 év: hajjajaj... — És ilyenkor derűsen, csillogó szemmel felnevet. Minden érdekli. Mennyit és mit exportálnak? Milyen termés várható, hogy áll a gépesítés? De elsősorban az ember érdekli. Móra Ferenc: A HONTI 1GRICEK A Móra-sorozat új kötete 32 elbeszélést tartalmaz a serdülő ifjúság számára, négy ciklus­ban. Címadó elbeszélése egy mulatságos történetet mesél el Hont megyei kanászokról, akik tülökből, dudából, furulyából a legcifrább dallamokat csalják elő. De pogány-mód makacsok: csak akkor fújják, ha nekik úgy tetszik. Egy napon népdalgyűj­tők érkeztek a megye székhe­lyére, hogy meghallgassák őket. Az alispán összehivatta a kaná­szokat és előadta nekik, hogy Bécsben a királyi udvar kanászt keres, mert nincs, aki felébresz- sze reggelente. Erre sorban mindegyik bemutatja tudomá­nyát a népdalgyűjtők legna­gyobb gyönyörűségére. szolgákká váltak az államilag intézményesített és védett, csa­lások és kegyetlenségek követ­keztében. A társadalomrajz mélyül, szélesül ebben a műben: nemcsak az emberkereskedelem módszereit tárja fel élesen, ha­nem az indiánok hagyományos kormányzási rendszerének szer­tartásait is; egy idegen nép gon­dolat- és képzeletvilágát hozza közel a magyar olvasókhoz. Dosztojevszkij: A KIS HŐS látó kastélyában töltötte szá­mos más vendéggel egyidőben. Közöttük volt egy vidám és szép fiatalasszony, aki különös ér­deklődéssel, sokszor incselked­ve foglalkozott a fiúval és él­vezte annak pirulásait. Soha nem tapasztalt érzéseket ébresz­tett a fiúban ez a találkozás, mely búcsúzás nélkül, váratla­nul ért véget. Ára 14,50 Ft. Traven: Embervásár (Magyar Helikoni. Kb. 384 oldal, fűzve 24.— Ft vászonkötésben 32.— Ft A regényben már nem a job­bágyi sorban levő indiánok küz- deimes élete, hanem a mexikói „szabad” parasztok sorsa tárul fel előttünk. Érdekes történet keretében mutatja meg a szerző, hogy miközben a diktatúra or­szág-világ előtt demokráciát, szabadságot, jogegyenlőséget hirdetett — ezek a szabad pa­rasztok is menthetetlenül rab­XXXHXKKKKKK) OOOOOOOOOOOO' Megvalósítható Ötlet «^^«-rxrv'V'W1-, ^^^/*^^*-*>^*^**^>*r***i4*^^’.+^^*-*^ (JmiLlícl üdülő- (Duu/uiixcemi? A dunavecsei járási pedagó­gus szakszervezeti napon többek között szó esett a pedagógusok nyári üdültetéséről is. Sokan kifogásolták: kevés a pedagó­gus üdülő, s ami van, az is túl­zsúfolt. Ahogy azonban a taní­tás módszereiben számtalan új ötletet találn: a pedagógusok, úgy a nyári üdültetésüket is egészséges ötlettel oldhatnák meg. Javaslatuk szerint a kö­vetkezőképpen: Kevés pénzzel, kis ötletes­séggel a pedagógus szakszerve­zet Dunavecsén turista rendsze­rű üdülőt létesíthetne, amelyet Milyenek, hogy dolgoznak? Sze­retné látni őket. Valamennyit. Beszélni velük. Vitatkozni, vic­cesen évődni, emlékezni. Vagy akár a jövőbe látni. — Széfi világ, ex Ül, — mondja Szabó Pál. — Ez alkotó munka — szól közbe Mészöly Gyula — állan­dóan újat kell teremteni. — És költészet — jegyezte meg valaki mellettünk, talán Bieliczky Sanyi. Egyszóval, kimondott, vagy ki nem mondott gondolatok, érzé­sek hullámzanak bennünk. Egy­forma lelkesedéssel szerzünk tu­domást a tudomány és az alkotó­kedv e szép győzelmeiről. Milyen kár, hogy kevés az időnk! A vendégek sokmindenre' kiváncsiak még. (Itt van Szend-' rei József, fiatal pesti írónk is, akiknek a Lesz még gyümölcs a fár című könyve a könyvhét egyik érdekessége), Szabó Lajos, Kovács Endre és Tóth László biztatják a vendégeinket: men­jünk már, sok út áll előttünk. Szeretnénk minél többet meg­mutatni megyénkből. A virágokkal teli, remekül parkírozott,, tiszta udvaron bú­csúzunk a házigazdánktól. Irány: Helvécia. Az úton a lá­tottakról beszélgetünk." Meg ar­ról, hogy ezt kellene csinálni az íróknak: az életet a maga teljes valóságában a helyszínen meg­ismerni. Iskolaépítés rekordidő alatt Lajosmizsén készül el az ország első előregyártóit elemekből épült iskolája dl mildé ű/ai A szocializmus építéséről sokat vitatkoznak. De legtöbbször az élet alaposabb ismerete nélkül, anélkül hogy a naponta változó, sokszor igen bonyolult társadal­mi, gazdasági, politikai berende­zéseket részletesebben megfigyel­ték volna. Itt van egy kérdés: a mezőgazdaság szocialista át­szervezése. Jöjjön ki ide, ahol mi voltunk az a fafejű vitat­kozó, aki nem hagyja meggyőzni magát: ha ez nem lesz rá meg­győző hatással, amit itt lát, ak­kor nem tudom, mit gondoljak. Helvéciához közeledünk s amiben itt lesz részünk, az az­tán az igazi élmény! í rónak is, politikusnak is, mindenkinek, aki nem tudja behunyni szemét az új előtt. És aki a szívén viseli a nép és a nemzet sorsát. A jövőnket. Gépkocsijaink bekanyarodtak a Helvéciái Állami Gazdaság udvarába. Varga Mihály ......— Sok iskola épül az idén me­gyénkben, de olyan újszerű épít­kezést még seholsem láttam, mint Lajosmizsén. Alig egy kő- hajításnyira a felsőlajosi vasúti megállótól fogadott bennünket az erdekes látvány: egy portai­daru éppen hatalmas építőele­met emelt a magasba, amikor odaértünk, s mindössze három munkás illesztette helyére, a több mirjt 20 mázsás födémet. Kiváló minőségű íal kohósalakból és cementből A falak már álltak, pedig csak kilenc napja kezdték az építke­zést. Hetvenkét, 5—25 mázsás darabból állították össze a két tanteremből és kényelmes taní­tói lakásból álló épületet. Cso­dálkozva vizsgálgattuk a vastag falakat, melyek súlyát a mére­tekhez képest könnyűnek talál­tuk. Az építésvezető először mo­solygott kétkedésünkön, de az­után magával hívott bennünket és szakmai magyarázatba kez­dett. — Azért könnyűek az előre­gyártott elemek, mert kohósalak és cement keverékből készültek. Ez az új anyag kiváló tulajdon­ságokkal rendelkezik. Jó hő és hangszigetelő, a vizet nem szív­ja fel, tehát egészséges, száraz helységei lesznek az iskolának. Amint a falakat mustrálgat- tam, mintha csak kitalálta vol­na gondolataimat. Ezekbe a fa­lakba ugyanúgy lehet szeget üt­ni, mint a szokásos anyagból épült falba. A szemléltető esz­közök elhelyezése ném okoz majd problémát. Ezután némi büszkeséggel még arról tájékoz­A kis regény Dosztojevszkij korai írásai közé tartozik a ké­sőbbi komor, töprengő hősei helyett egy 11 éves kisfiú lelki­világába világít be. A történetet visszaemlékezés formájában mondja el az író, mikor évek múlva már sok mindent meg­ért, ami gyermekkorában csak homályos és megfoghatatlan zűrzavar volt számára. A fiúcs- ka. egy nyarát rokonai vendég** tatott, hogy ez az első gyártott elemekből álló az országban. A elő rá­építés Budapesti Mű­egyetem Kardos-tanszéke ter­vezte. Az új módszer gyorssá és olcsóbbá teszi az építkezést, s ha beválik, akkor a jövőben sok ilyen épületet készítenek. Augusztus 20-án adják át az új iskolát Közben a portáldaru újabb födémet emel a falak fölé. Kí­váncsian számolgatom. Huszon­kilenc nagyobb és ugyanannyi kisebb elem képezi majd a mennyezetet. — Szerelési munka az egész — mondja az építésvezető. — Ha ezzel megleszünk, felkerül a fémvázas CsRB tetőszerkezet, azután behelyezzük az ajtókat, majd a padlózat és a vakolás következik és már megyünk' is tovább. Nem túlzás ez egy kicsit...? — kérdem kétkedőén, de máris a szavamba vág: — Minden építéshez szüksé­ges anyag a helyszínen van. Jú­nius 16-án kezdtük a munkát és augusztus 20-án már át is adjuk az illetékeseknek az is­kolát. Nemcsak a szavai, de a látot­tak is meggyőztek: a felsőlajo­si iskolában megkezdhetik szeptemberben tanítást. Nagy Ottó — Bekötőutat kap a bácsal­mási Lenin Termelőszövetkezeti Az új út a szövetkezeti köz­a pontba vezet megkönnyíti majd szállítását is. amely a nagyban termékek egy dunavecsei iskolában is el­helyezhetnének. A Duna-part festői szépsége biztosan vonza- ná ide a pedagógusokat, s a várossal szemben, a Duna túl­só oldalán meredeken kiemelke­dő dunántúli dombok tetején levő Sztálinváros, s a Duna kö­zepén a hatalmas sziget erdei jó kirándulóhely lehetnének az üdülők számára. Nagyon jó lenne, ha a peda­gógus szakszervezet elmondaná véleményét a dunavecsei peda­gógusok ötletéről, s amennyiben lehet, meg is valósítaná azt. Pedagógus-e az óvónő? — Kérdezte Kocher Lászlóné a Petőfi Népe június 10-i szá­mában. Noha szerintem a vá­lasz csakis »igen« lehet, mégis magam és mások hasonló vé­leményének megerősítésére a »tett színhelyére«, a bácsborsó- di óvodába mentem. Tudtam, hogy a hivatalos ovodai foglal­kozás már végétért, mégis re­méltem. hogy látogatásom nem lesz eredménytelen. A kapu­ban vidám gyermekének hang­jai ütötték meg a fülemet. Oda­bent, mint a megelevenedett mese törpéi, úgy ültek kicsi asz­talaiknál, még kisebb székeiken az apró emberkék. S a nóta szállt tovább az óvónéni, Kris- kovics Józsefné vezényletével, íme, az első bizonyíték! Vajon ki lenne más, ha nem pedagó­gus az, aki ezekből a selypítő, gagyogó kis gyermekekből, sok­sok türelemmel, ilyen kedves csilingelőst varázsol elő. Aztán nehány szavalat következett. Míg ők a »cirmos­cica« versikéjét mondták, ben­nem akaratlanul egy Petőfi-vers zsongott. Talán nem túlzók, ha azt mondom: néhányan ez ap­róságok közül nagy költőink kis­sé hosszabb versét is meg tud­nák már tanulni, mert a jól előkészített talajba könnyebb és eredményesebb a magot el­vetni, mint a parlagon heverő, műveletlen földbe. Amikor Krtskovicsné néhány rajzot tett elém, arra gondol« tam: vajon melyik iskolai neve­lő nem veszi szívesen, ha egy ceruzát jóformán megfogni sem tudó gyermek helyett fát, házat, sőt talán emberi alakot is rajzoló elsőosztályost kap. Szinte csoááíandó az a fegyelem, amellyel délben az ebédhez készültek a gyermekek. A figyelmeztetés nélküli kéz­mosás, az evés alatti csend, az ebéd illedelmes megküszönése mind-mind egy óvónő türelmes nevelőmunkáját dicséri. Mialatt mindent végignéz­tem, egy kis büszkeséggel gon­doltam a pedagógusnapi ünne­pi ebédre, amelynek virággal díszített asztalánál az iskolai nevelők között ott ült a két. a szabadságát töltő és az őt he­lyettesítő óvónő is. És hogy ez nem volt véletlen jelenség, ar­ról Kriskovics Józsefné szavai győztek meg: — Mint óvónő sohasem érez­tem mellőzést, úgy érzem, mun­kámat megbecsülik, s ez a tu­dat jóleső érzéssel tölt el. Mintha csak erre a kije­lentésre válaszolt volna Takaró Béláné, az iskola egyik nevelő- nője, amikor néhány órával az óvodai látogatásom után be­szélgetés közben ezt mondta: — Szinte felmérhetetlen az a különbség, amely az óvodából idekerült és óvodát nem végző gyermek felfogóképessége, ma­gatartása és egész fellépése kö­zött van. Mi nevelők sokat kö­szönhetünk a nehéz, végtelen türelmet igénylő úttörő mun­káért az óvónőknek. Bácsborsódon tehát megbe­csülik és méltányolják a legfia­talabb nemzedék nevelőjének, az óvónőnek munkáját. És ez így is van rendjén. Horváth Magda

Next

/
Oldalképek
Tartalom