Petőfi Népe, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

A szovjet kormány újabb nyilatkozata az atom- és hidrogénbombával felszerelt amerikai repülők provokativ repüléseiről Gromiko szovjet külügymi­niszter kedden délután sajtóér­tekezleten ismertette a szovjet és külföldi tudósítókkal a szov­jet kormány újabb nyilatkoza­tát arról a tényről, hogy atom- és hidrögéníegyvefékkél felsze­relt amerikai bombázó repülő­gépek provokatív repüléseket hajtanak végre a Szovjetunió határainak irányában. A szovjet kormánynyilatko­zat utal a közvélemény határo­zott állásfoglalására, amely sür­geti a provokativ repülések azonnali megszüntetését. Leszö­gezi: azok a kísérletek, amelyek arra irányulnak, hogy ezt a fe­lelőtlen eljárást igazolják, főleg azzal érvelnék, hogy ezen a mó­don lehet biztosítani az Egye­sült Államok biztonságát. Az amerikai vezetőket a legkevés­bé sem zavarja az a tény, hogy a provokatív repülések könnyen veszedelmes katonai akció ki­robbantását idézhetik elő, A nyi­latkozatban bírálja azokat a képtelen érveket, amelyeket az Egyesült Államok egyes politiku­sai hirdetnek, így többek között azt, hogy a nukleáris fegyverek­kel felszerelt repülőgépek útjai sziikségszerűek. A kormánynyilatkozat foglal­kozik azzal az amerikai állás­ponttal, mely szerint a leszere­lési kérdés megoldhatatlansága tette szükségessé ezt a helyze­tet. Több bíráló megjegyzés kí­séretében a nyilatkozat rámü- tat, hogy az Egyesült Államok és az Atlanti Szerződésben rész­vevő partnerei olyan helyzetet teremtettek az Egyesült Nemze­tek Szervezetében, amelyben lehetetlen konkrét eredményre jutni a leszerelés kérdésében. A Biztonsági Tanács, amely ko­moly mértékben felelős a béke biztosításáért, e politika követ­keztében nem teljesíthette kö­telességét; A nyilatkozat szól az amerikai kormány ködösítő kísérleteiről is. A Biztonsági Tanács vitájával kapcsolatban például az Egyesült Államok azt javasolta, hogy a sarkkör övezetében hozzanak létre fel­ügyeletet. Joggal merül fel a kérdés: mit tehet a sarkkör vi­dékén létesített felügyelet abban az esetben, ha az amerikai re­pülők folytatják repüléseiket? — teszi fel a kérdést a szovjet kormánynyilatkozat, majd meg­állapítja, hogy az ilyen ellenőr­zés nem akadályozhatja meg az amerikai provokációk tovább­folytatását. A javaslat igazi cél­ja az, hogy ellenőrzés alá vonja a Szovjetunió nagy területeit, de ugyanakkor az Egyesült Ál­lamok területének legkisebb ré­sze sem kerülne ellenőrzés alá. A kormánynyilatkozat foglal­kozik azzal is, hogy mi történik, ha az atomfegyverekkel felsze­relt amerikai bombázógépek megsértik a Szovjetunió állami határát és válaszul a Szovjet­unió rakétafegyvereket irányíta­na az Egyesült Államokra. A Szovjetunió ezzé! a lehetőséggel nem akar senkit sem megfélem­líteni, csupán rámutat, milyen veszélyt jelent az emberiség szá­mára az atom- és hidrogénfegy­verekkel folytatott kalandorpo­litika. A nyilatkozat ezután részlete­sen foglalkozik azokkal az ame­rikai állításokkal, melyek sze­rint az Egyesült Államok légi­erejének ilyen ténykedése Csu­pán kiképzési célokat szolgál. A nyilatkozat megcáfolja ezeket az állításokat. A szovjet kor­mány — hangsúlyozza a nyilat­kozat — reális utat kérés a nemzetközi helyzet megjavítá­sához, az új háború veszélyének csökkentéséhez. Ez a reális út a fegyveres érők csökkentésén, a népek közötti bizalom megszi­lárdításán át vezet. Az atom- és hidrogénbombákkal zsonglőr­ködve az Egyesült Államok nyilvánvalóan az atomháború rémével kívánja fenyegetni a népeket. A szovjet kormány szükséges­nek tartja, hogy ismét felhívja az Egyesült Államok kormányá­nak figyelmét arra a súlyos fe­lelősségre, amely az amerikai légierő provokatív akcióinak le­hetséges következményeiből származik — állapítja meg be­fejezésül a nyilatkozat. Közlemény a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság közötti gazdasági és konzuli megállapodások aláírásáról MOSZKVA; 1958. április hó 25-én Bonnban aláírták azokat a gazdasági és konzuli megál­lapodásokat, amelyeket Moszk­vában, a Szovjetunió és a Né­met Szövetségi Köztársaság között nemrégiben megtartott tárgyalások során dolgoztak ki. Hosszúlejáratú árucsereforgal­mi és fizetési egyezményről, az 1958. évi árucsereforgalmi jegy­zőkönyvről, valamint konzuli szerződésről van szó. Pleven vállalta a kormányalakítást A francia kormányválság 13. napján egyhetes előzetes tárgya­lások után Pleven vállalta a kormányalakítást. Ez alatt meg­szövegezte azt az »algériai kar- tát«, amely a francia észak­afrikai politika alapjait hivatott leszögezni. A parlament »nem­zeti pártjainak« vezetői általá­ban hozzájárultak az Algériára és Észak-Affikára vonatkozó ünnepélyes nyilatkozathoz. PleVén kofmányálakítási kí­sérletének síkére a szocialisták állásfoglalásától függ. Á szocia­listák legkorábban pénteken es­té adják meg válaszukat, mert péntekre hívták össze a párt or­szágos tanácsát. Egyes francia lapvélemények szerint a szocia­piífaU'á: a nemzetköziség listák állásfoglalása jelenleg ne­gatív. NAPTÁR: 1958. május 1. Csütörtök. Napkelte: 4 óra 29 perc. Napnyugta: 18 óra 55 perc. A NAP HUMORA: G. B. Shaw, egy fiatal író lá­togatását fogadta, aki megkérte őt, hogy mondjon véleményt írá­sairól. — Csak kíméletlenül, mester — biztatta a nagy gúnyolódót — nekem van önkritikám. Ha va­lami ostobaságot csinálok, én vagyok az első, aki szívből ne­vetek rajta. — Boldog ember — válaszol­ta —, magának ugyancsak vi­dám élete lehet. • — Ügyeletes orvos: Kecske­méten május 1-én reggel 6 órá­tól este 8 óráig dr. Hulley Győző körzeti orvos tartja az ügyeletes szolgálatot, Nagykőrösi Utca 44, szám alatti rendelőjében. — Szombaton este Kecskemé­ten, a helyőrségi tiszti klubbäh a járási kiegészítő parancsnok­ság megrendezte a helyőrség tisztjei és a tartalékos tisztek közös találkozóját. A tisztek a találkozón családtagjaikkal je­lentek meg, s igen kéllcmcseh szórakoztak. — 35 OÖÖ forintos költséggel új tantermet építettek Soltvadker- ten a községfejlesztési hozzájá­rulásból. A tantermet május hó 15-éh adják át tendcltetéséhek. —- A belgrádi Proszvcta könyvkiadó vállalat 1600 olda­las, 40 ezer fogalmat magyará­zó kislexikont ad ki. A lexikon előkészítése öt évig tartott és ebben a munkában több mint száz kiváló jugoszláv tudós, kultúrmunkás és publicista vett részt. A könyv ez év végén, vagy a jövő év elején jelenik még, egyelőre 20 000 példányban. Kitűnő szórako­zást nyújt egy világ vevő rádió Kapható mclr 3^0^Ft-tól az álla­mi es Jóid műve Szövet kezdi boltokban. — Tanácstagi fogadóórák: Mészáros Zita, a 16-os számú kecskeméti választókerület ta­nácstagja május 3-án, délután 5-től 7-ig tartja fogadóóráját Toldi utca 4. szám alatt. Ugyan­csak május 3-án tartja fogadó­óráját Polgár Ilona, a 96-os szá­mú kecskeméti választókerület tanácstagja, délután 4 órától 6 óráig a Garái utca 9. számú ház­ban. — Munkaversenyt indítottak május 1 tiszteletére a Kiskun­félegyházi 'föllüzem dolgozói. A versenyt az ünnep előtti napo­kon értékelték. Az értékelés szerint a legjobb eredményt Tánczos Ferenché érté el 245 százalékos teljesítménnyel, utá­na következik Bacsó Zoltánná 170, Mészáros Illésné 163 száza­lékkal. Ezenkívül még nagyon sokan teljesítették tervüket 100 százalék felett. (Rádi Andrásné leveléből.) — Jól sikerült Ady-estct ren­dezett Dunavecsén az elmúlt héten a Halzáfias Népfront he­lyi bizottsága. A nagy magyar költőről szoló megemlékezésen mintegy félszázan vettek részt. — Ä Nemzetközi Borhivatal igazgatója látogatást lett a Me­zőgazdasági Kiállítás Irodáján, ahol a magyar szakemberek tá­jékoztatták a Szőlészeti Kutató Intézet 60. évfordulója alkalmá­ból megrendezendő nemzetközi bofversetiy előkészületeiről. Pénteken ül össze Kun- szentmiklósön a »Juhász napok« előkészítő bizottsága és az or­szágos méretű rendezvény ki­dolgozásának részleteivel fog­lalkozik, —* Járási elnökségi ülést tar­tott április 29-én, kedden a Ha­zafias Népfront járási bizottsá­ga a kiskőfösi kultúrház klub­termében. — Május 10-én, délelőtt 9 órai kezdettel a Hazafias Nép­front Bács megyei bizottságá­nak Széchenyi tér 20. szám alatti székházában tartja meg ülését a kecskeméti járási nép­front-bizottság. — A kalocsai napok előkészí­tő bizottsága kedden délután ült ősszé a kalocsai járási pártbi­zottság székházéban, ahol meg­beszélték a kalocsai napok vég­leges programját. A SZOCIALISTA világ- rendszerhez tartozó or­szágok, valamint a kommunista és munkáspártok közötti köl­csönös viszony alapját a prole­tár-internacionalizmus elvei, a marxizmus—leninizmus elvei képezik. Az internacionalizmus, a uol- gozók nemzetközi szolidaritásá­nak eszméje, a proletáriátus fel­szabadító harcának vezérlő el­ve azóta, amióta Marx és En­gels kihirdette a harci jelszót: »Világ proletárjai egyesülje­tek!« Ugyanakkor az internacio­nalizmus különböző formákat ölt a konkrét történelmi feltéte­leknek megfelelően. Amíg a vi­lágon az egyedüli és mindent átfogó rendszer a kapitalizmus volt, addig az internacionaliz­mus a munkásság testvéri köl­csönös segítésében, a tőkés el­nyomás ellen folytatott közös harcban nyilvánult meg. 1917. után, amikor létrejött a világ első szocialista állama — a Szovjetunió —, az internacio­nalizmus fogalma bővült és új tartalmat kapott. A Szovjet­unióval szembeni viszony volt a pártok vagy politikai csoportok, internacionalizmusának próba­köve. Amikor a- II. Internacio- nálé szociáldemokrata vezérei szavakban az internacionalizmus mellett foglaltak állást, de va­lójában szovjetellenes politikát folytatlak, világossá vált, hogy ők nem internacionalisták. Ab­ban az időben teljes joggal mondhattuk, hogy internaciona­lista az, aki minden feltétel nél­kül, nyíltan és becsületesen kész megvédeni a Szovjetuniót, mert a Szovjetunió a világ első szo­cializmust építő forradalmi pro­letár állama. ]U|OST, AMIKOR a Szovjet­« " unió körül több szocia­lista állam tömörül, újszerűén vetődik fel az internacionaliz­mus kérdése. Ma az internacio­nalizmus egyik fő ismérve az egész szocialista táborral szem­beni viszony. Mindenki tudja, hogy az im­perialista burzsoázia politikusai és diplomatái, tudósai és újság­írói a szocialista tábor és első­sorban a Szovjetunió ellen irá­nyítják támadásaikat. Az Egye­sült Államok imperialistáinaK és partnereinek legszebb álma az, hogy könnyebb harcolni egy-egy szocialista ország ellen, mint a szocializmus egész egy­séges tábora ellen. Az Imperia­listák a szocialista országok, s természetesen a kommunista és munkáspártok egységének meg­bontására bevetették a revizio­nistákat, a kommunizmus rene- gátjait, akik meghirdették az úgynevezett »nemzeti kommu­nizmust«. A revizionisták a pro- letár-ihtefnacíonalizmus elveit a sovinizmus, a nacionalizmus reakciós eszméivel cserélték fel. Vajön Nagy Imre és társai nem a burzsoá nacionalizmus lobo­gójának védelmére keltek, ami­kor ellenforradalmi összeeskü­vést robbantottak ki Magyaror­szágon? A magyarországi ese­mények tánulségát nein szabad elfelejteni. A kommunista és munkáspár­tok képviselőinek tanácskozása után kiadott deklaráció a mar­xista—leninista, internacionalis­ta politika következetes tovább­vitelére és arra szólít, hogy a dolgozókat az internacionaliz­mus és a hazafiság szellemében neveljük, arra ösztönözzük őkel, hogy küzdjenek a burzsoá na­cionalizmus és sovinizmus ma­radványai ellen. A REVIZIONISTÁK, a »nemzeti kommunizmus« hívei egy-egy ország nemzeti sa­játosságai védelmének ürügye alatt tagadják a szocialista fej­lődés minden országra jellemző több általános törvényszerűsé­gét. Ez azt jelenti, hogy tagad­ják a munkásosztály diktatúrá­ját, a munkás-paraszt szövetsé­get, nem ismerik él a népek testvéri barátságát, a szocialista tervgazdaságot stb. Kétségtelen, a marxizmus—leninizmus meg­követeli, hogy a szocialista for­radalom és a szocializmus ki­építése megvalósításában feltét­lenül számba kell vehni minden ország nemzeti sajátosságait.>' Ezt azonban egybe kell kapcsol-^ hi az általános tötVényszerű-V seggel, mert a kapitalizmusból'! a szocializmusba váló átniehét1 nem Véletlen, hanem törvéhy-' szerű és főbb vonásaiban egy-; séges folyamat. Az általános törvényszerűsé­gek tagadása azt jelenti, hogyí elvetjük mindazt, amit a Szov-; jetunló és más szocialista or-j szág tapasztalata adott, más-5 szóval letérünk a szocializmus^ széles országútjáról. A marxizmus—leninizmus ál-! landóan fejlődő tan, a marxis-' ta—leninista tudomány rugal-J más, nem tűri a dogmatizmust« és a szektás korlátokat, mert] elméleti alapját a dialektikus^ materializmus adja meg. A mala revizionisták, a régiekhez ha-j sonlóan, be akarják bizonyítaná a marxizmus—leninizmus »el-! évülését«. Azt mondják, hogy a! proletárdiktatúra elavult. Megl akarják bénítani a munkásosz-(< tály forradalmi energiáját, meg;' akarják védeni a kapitaliztnusti a pusztulástól és a marxizmus1 »korrigálása« jelszavával el akarják hitetni a burzsoá ideo-j lógia magvait a kommunista és munkásmozgalomban. K ÜZDENÜNK kell tehát a! marxizmus—leninizmusj elveinek tisztaságáért, meg kell< védenünk a proletár-internacio-< naliznius eszméiét. Csökkentik a munkaidőt egyes iparágakban A gazdasági bizottság határo­zott a bányászat és egyes egész­ségre ártalmas vegyipari mun­kakörök munkaidejének csök­kenteséről. A határozat széfint 1958. július 1-től 3«—42 órás munkaidőt kell bevezetni a szénbányászat területén, a Liasz- medence üzeméiben. Pécsett és Komlón a földalatti szaktnáhy- béfbért dolgozóknál, az Urá- nlumbányászatban a földalatti Olgátoknál és feldolgozóknál, a ccski cs a gyöngyösoroszi érc­bányákban, továbbá a benzollal, ólommal, szuperfoszfátial, klór­ral, arzénnel, ciánnal foglalkozó munkások egyes rétegeinél. Puskás Ferencet megverték egy bécsi moziban BÉCS. Puskás Ferenc, a ma­gyar labdarúgás egykori sztárja, aki Ausztriába disszidált, hét­főn este feltűnést keltő botrány középpontjába került a bécsi Haydn-mozjban. Puskás a „Sztálingrádi Orvos” című nyugatnémet film pörge­tése közben a mögötte ülő mun­kások többszöri figyelmeztetése ellenére szovjetellenes megjegy­zéseket tett. Johann Seidl 38 éves parkettgyári munkás fel­háborodásáéban többször arcul- ütötte Puskást. A parázs botránynak a rend­őrség azzal vetett végét, hogy mind Puskást, mind Séidlt elő­állítottá a kerületi kapitányság­ra. Puskást és Seidlt személyi adataik felvétele után szabadon bocsátották és egyben közbot- ránkozás miatt eljárást indí- 'toltak ellenüki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom