Petőfi Népe, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

Szovjet jíárt- és kormányküldöttség látogat Magyarországra A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány meghívására Ma­gyarországra érkezik a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége, amely egyben résztvesz Magyarországnak a fasiszta iga alól tör­tént felszabadítása 13. évfordulója alkalmából rendezett ünnep­ségeken. Négyhatalmi javaslatot fogadott el az Interparlamentáris Unió a csúcsértekezlet előkészítéséről ( H. Gaitskell, az angol mun­Í Láspárti ellenzék vezére kijelen- ette, hogy a csúcstalálkozóra (vonatkozó szovjet javaslatra pdott nyugati válaszok »zavaro­sak, ügyetlenek és nem megfele­lőek« voltak. A csúcstalálkozó kérdéséről szólva a képviselő hangoztatta, a nyugati demokrá­ciák számára az a helyes út, ha elmennek az értekezletre, Az Interparlamentális Unió irányító szerve, a tanács, amely­nek munkájában több mint 40 ország vesz részt, szovjet, ameri­kai, angol és francia javaslatot fogadnak el, amely kimondja, hogy a csúcsértekezletet megfe­lelően elő kell készíteni és azon vitassák meg a legégetőbb nem­zetközi problémákat; flz angol társadalom megmozdulása a H-bomba támaszpontok ellen 1 Nemrégiben néhány neves angol közéleti férfiú gyűlt ösz- 6ze a New Statesman című lap szerkesztőjének lakásán, többek között Lord Bertrand Russel, a 85 éves filozófus, a világszerte ismert pacifista, magasrangú katonatisztek, írók, újságírók. Ezeknek a népszerű férfiaknak a részvétele és kezdeményezése nagyban előrelendítette az an­gol közvéleményben már régóta parázsló tiltakozást. Napjainkra az atomfegyver-ellenes mozga­lom már olyan nagyszabásúvá (vált, mint még egyetlen meg­mozdulás sem Anglia második világháború utáni történetében. A jobboldali sajtó szinte ijedten tárgyalja a mozgalmat, valósá­gos »tömeghisztériáról« ír. Nem beszélve a kommunistáknak ma­gától értetődően vállalt szerepé­ből, az atombomba-támaszpon­tok ellen indított mozgalomban résztvesz a Munkáspárt balszár­nya is. A munkáspárti Daily Herald megszavaztatta olvasóit: száz olvasó közül 98 követelte a H-bomba gyártásának megszün­tetését, az amerikai rakétatá­maszpontok felszámolását és a bombákkal megrakott gépek re­pülésének azonnali betiltását, Különösen heves a megmoz­dulás az oxfordi és a londoni diákok körében. A politikával eddig nem foglalkozó diáklá­nyok feltűnő hevességgel foglal­nak állást. Egy-egy cselekmé­nyük naivnak tűnhetik, de ál­lásfoglalásuk a döntő. Például bejelentették, nem fogadják el a mozgalomhoz nem tartozó diá­kok egyetlen meghívását sem. A londoni egyetem 204 tanára és előadója sürgette a miniszter- elnökhöz intézett levelében a nemzetközi tárgyalásokat az atomfegyverek eltiltására, A közvélemény ilyen megnyi­latkozásai mellett a kormány politikája nemcsak elszigetelő­dik, hanem maga növeli ellenzé­kének egyre erőteljesebb moz­galmát. Nagypénteken négy na­pig tartó tömegmegmozdulás, H- bombaellenes menetek szervezé­se lesz a mozgalom következő, eddig ismeretlen méretű meg­nyilatkozása; Külpolitikai hírek A Szovjetunió Legfelsőbb Ta-[ nácsának két háza hétfőn dél-« után újabb együttes ülést tar-] tott. Az ülésen felszólalt Gro-; miko külügyminiszter. Itt vá-| lasztották meg a Szovjetunió; Minisztertanácsát is, Hammarskjöld, az ENSZ fő­titkára vasárnap délután Genf-] bői jövet repülőgépen Londonba < érkezett. A repülőgépen újság­írók megkérdezték tőle, vélemé-] nye szerint miért ragaszkodik aj Szovjetunió ahhoz, hogy inkább] csúcsértekezleten foglalkozzanak < a leszerelés kérdésével, mint a] nagykövetek megbeszélésein. —< Hammraskjöld válaszában han-j goztatta: egy bizonyos szakasz-; ban a holtpont áthidalására] hasznos lehet az államfők köz-] vetlen közbelépése. Vasárnap heves ütközet volt aj tuniszi—algériai határral párhu-; zamosan húzódó villamos drót-J akadályok közelében. Francia; részről azt állítják, hogy 160 fel-j kelőt tettek harcképtelenné, vi-j szont mindössze 5 francia kato-< na elestét ismerték el. Nasszerj elnök vasárnap egy havi elnöki; fizetését ajánlotta fel annak az] országos gyűjtésnek a javára,; amely Algéria küzdelmének« megsegítéséért folyik. Egyiptom-] ban 5 perces néma csenddel« adózlak az algériai mártírok] emlékének. Az Egyesült Arab Köztársa­ságból vasárnap egy hónapos] látogatásra katonai küldöttség] utazott a Kínai Népköztársaság­ba. A magasrangú tisztekből álló] küldöttséget Mohammed Ibra-] him tábornok vezeti. «NAFTÁK: 1958. április 1. Kedd. Névnap: Hugó. Napkelte: S óra 24 perc; Napnyugta: 18 óra 13 perc, Nagypénteken felkelés Kubában?] Fidel Castro, a kubai felkelők; vezére kijelentette, hogy közele-] dik az általános sztrájk és a; fegyveres felkelés kirobbanásá­nak órája, amely véget vet a; zsarnokságnak és megbuktatja] Batista elnököt. A felhívás fi­gyelmezteti a kubaiakat, hogy« — azokat kivéve, akik a kor-] mány ellen fegyveresen harcol-« nak — április 1-től kezdve min-] denki tartózkodjék lakásán, mert; a fegyveres felkelés nagypéntek re kirobban, [A NAP HUMORA: A só Földrajzórán Katángi Jancsi­ján volt a felelés sora. — Miről nevezetes Parajd? — Sóbányájáról. — Jól van, Jancsika — dicsér­ete meg a tanító a gyereket. — Azt meg tudnád-e mondani, [hogy mi a só? — A só — vágta rá a kis Jan- ’csika habozás nélkül — olyan [fűszer, mely minden ételt el- iront, amelyből hiányzik, * — Kecskemét városhoz tarto­zó városföldi népfront-csoport 10 mázsa vetőburgonyát szer­zett Szabolcsból a termelőknek. [A csoport tagjai most a város- politikai terv ismertetésére ké­lszülnek; — Az orgoványi szülői mun­kaközösség asszonyai függönyö­ket hímeznek a Petőfi iskola ab­lakaira. A munkával április 4-re [akarnak elkészülni. Külterüle­ten a kargalahi iskolában pedig [a kislányok készítettek szép ma­íyaros térítőkét, amelyekkel a tantermeket díszítik majd ápri­lis 4-re. (Horváthné leveléből.) — Tisztasági mozgalmi bizott­ságot alakítottak Bácsalmáson 17 fővel, amelynek élére Cscr- gedi János járási tanácstitkárt választották meg. A bizottság tervet készített a tisztasági moz­galommal kapcsolatosan és fel­hívással fordult a járás intéz­ményeihez, a községek lakosai­hoz, a mozgalom támogatása ér­dekében. A felhívás végrehajtó­iét a bizottság tagjai állandóan figyelemmel kísérik. — A Nagybaracskai Állami Általános Iskola nyolcadik osz­tályának tanulói már többször [előadták a »Csodakarikás« című mesejátékot. Engedélyt kaptak árra is, hogy Baján a Dózsa- teremben is szerepeljenek. Az [előadásokból származó tiszta ’bevételt tanulmányi kirándulá­sokra fordítják. Nyikita Szergejevics Hruscsov életrajza i Az alábbiakban közöljük N. Sz. Hruscsov életrajzát, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­kévé történt megválasztása al­kalmából. N. SZ. HRUSCSOV 1894. ápri­lis 17-én született a kurszki kormányzóság Kalinovka falu­sában, bányászcsaládból. Már gyermek korában munkát kel­lett vállalnia, előbb pásztor volt, majd a Donyec-medence különböző gyáraiban és bányái­ban végzett lakatosmunkát. — :1918-ban belépett a kommunista pártba. A déli fronton tevéke­nyen részt vett a polgárhábo­rúban. Ennek befejeztével az (egyik donyeci ércfejtőben dol­gozott, majd a donyeci ipari főiskola munkástagozatának lett hallgatója. Az arcvonalon, a bé- jnyában és a főiskolán Hruscsov «aktív pártmunkát végzett, több jízben pártsejt-titkárrá válasz­tották. A munkástagozat elvég­zése után Hruscsov vezető párt- ínunkát végzett előbb a Donyec- gnedencében, majd Kijevben. (1929-ben beiratkozott a moszk­vai Ipari Akadémiára, itt meg­választották a pártbizottság tit­kárává. 1931 januárjában Hrus­csov a moszkvai Bauman kerü­let, később a Krasznaja Prész- nya kerület pártbizottságának Ritkára. Áz í932—1934-es évek­ben Hruscsov a moszkvai városi pártbizottság másod-, majd első (titkáraként és a moszkvai te­rületi pártbizottság másodtit- káraként dolgozott. 1935-ben megválasztották a moszkvai te- fületi és városi pártbizottságok élénk első titkárává, ezt a munkakört töltötte be 1938-ig. Hruscsov eb­ben az Időben nagyarányú szervező munkát végzett azok­nak a terveknek megvalósításá­ra, amelyeket a párt és a kor­mány Moszkva újjáalakítására, a főváros rendezésére, a mun­kások és az alkalmazottak élet- körülményeinek javítására dol­gozott ki, 1938 JANUÁRJÁBAN Hrus- csovot megválasztották Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárává. 1947 márciusa és decembere kö­zött az Ukrán SZSZK Minisz­tertanácsának elnöke, majd 1947 decemberében ismét Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára lett. Ebben a munkakörben dolgozott 1949 decemberéig. Hruscsov 12 esztendeig állt az ukrajnai párt- szervezet élén. Kimagasló sze­repet töltött be Ukrajna gazda­sági, kulturális és népjóléti fel­adatainak megoldásában. Az 1941—1945-ös Nagy Hon­védő háborúban Hruscsov a fronthadseregnél teljesített szol­gálatot. Tagja lett a kijevi, a délnyugati, a sztálingrádi, a déli katonai körzet, majd az I. Uk­rán Front katonai tanácsának. Hruscsov tevékenyen részt vett Sztálingrád Védelmében és a né­met fasiszta csapatok sztálin­grádi szétzúzásának előkészíté­sében. Egyidejűleg, mint Ukraj­na Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának titkára, szervező munkát fqU.rj.t ki az ukrajnai partizánmozga- lomban. Kiváló munkájáért al- tábornaggyá nevezték ki. A háború befejezése után Hruscsov a népgazdaság helyre- állításáért és továbbfejlesztésé­ért indított harc kiemelkedő szervezője. 1949 decemberétől 1953 márciusáig Hruscsov a párt Központi Bizottságának titkára és a moszkvai területi pártbi­zottság első titkára. Hruscsov 1934 óta tagja a párt Központi Bizottságának. 1938- ban megválasztották a Központi Bizottság Politikai Bizottságá­nak póttagjává, majd 1939-ben a Politikai Bizottság tagjává. Az SZKP XIX. kongresszusán, 1952 októberében Hruscsov tar­totta a párt szervezeti szabály­zatának módosításáról szóló be­számolót. A KONGRESSZUSON ismét megválasztották az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagjává, a Központi Bizottság ülésén pedig a Központi Bizottság elnökségé­nek tagjává és a Központi Bi­zottság titkárává. 1953 márciu­sában a Központi Bizottság a Minisztertanács és a Legfelsőbb Tanács Elnöksége együttes ülé­sén amellett foglalt állást, hogy Hruscsov mindenekelőtt a Köz­ponti Bizottságban dolgozzék, ezért felmentette őt a moszkvai városi pártbizottság első titká­rának tisztségéből. 1953 szeptemberében az SZKP Központi Bizottsága a Központi Bizottság első titkárává Válasz­totta Hruscsovot, Az SZKP XX. kongresszusán, 1956. február 14-én Hruscsov terjesztette elő a Központi Bi­zottság beszámolóját, májd feb­ruár 25-én a kongresszus zárt ülésén beszámolót tartott »A ményeiíől«. Az SZKP XX. kong­resszusa ismét megválasztotta Hruscsovot a Központi Bizott­ság tagjává, a Központi Bizott­ság ülése pedig az elnökség tag­jává és a Központi Bizottság első titkárává. Hruscsov más szovjet veze­tőkkel együtt ellátogatott a Kí­nai Népköztársaságba, Lengyel- országba, Jugoszláviába, Indiá­ba, Burmába, Afganisztánba, Nagy-Britanniába és más orszá­gokba. Részt vett a négy hata­lom kormányfőinek genfi érte­kezletén. A Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa 1958. március 27-én Hrus­csovot a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnökévé választotta. A gazdasági építés vezetésé­ben szerzett kimagasló érdemei­ért, valamint a Nagy Honvédő Háború idején a párt és kor­mány utasításainak eredményes végrehajtásáért Hruscsovot több ízben tüntették ki Lenin-rend- del. Birtokosa a Szuvorov-rend I. és II. osztályának, a Kutuzov- rend I. osztályának, a Honvédő Háború-rend I. osztályának, a Munka Vörös Zászló Rendjének és három más kitüntetésnek. A SZOVJETUNIÓ Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének 1954. áp­rilis 16-i törvényerejű rendelete a Szocialista Munka Hőse cím­mel ruházza fel Hruscsovot. Eb­ből az alkalomból átnyújtották neki a Lenin-rcndet, valamint a Sarló és Kalapács aranyér­mét. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége 1957. áp­rilis 13-án ismét Lenin-rénddél és Sarló és Kalapács aranyérem­mel tüntette ki Hruscsovot azo­kért a kimagasló érdemeiért, amelyeket a szűz- és parlagföl­dek megművelésére vonatkozó intézkedések kidolgozásában és ÖSfiVäliiätiiiääliläö fczerzp.1.1^ — Rendkívüli tanácsülésen vitatták meg Lászlófalván a község előtt álló feladatokat, a községfejlesztés problémáit. Az ülésen szó volt még a tömeg­kapcsolat erősítéséről, s a ta­nácstagok munkájáról is. — Megalakult Baján a Tóth Kálmán Társaság keretében a íotozók művészcsoportja. A ba­jai fotozók — akik között nem­csak hazai, de nemzetközi ver­senyek sikeres szereplői is van­nak — a pécsi fotozókkal alakí­tanak ki szoros együttműködést; Ennek első megnyilatkozása a Baján rendezett március 30-i’ fotoelőadás, ahol Halász Rudolf, a pécsi Mecsek Fotókör elnöke tartott előadást. i — 800 négyszögöl jóminőségn földet ad a lászlófalvi Úttörő Termelőszövetkezet a helyi út­törőcsapatnak, a földművesszö­vetkezet vezetősége pedig egy mázsa műtrágyát, a tanács el­nökhelyettese 6 mázsa szerves­trágyát ajánlott fel a kísérleti kert céljaira. A gyerekek nagy örömmel nyugtázták a figyelem­re méltó segítséget és elhatároz­ták, hogy szorgalmasan művelik kis kertjüket. — Vasárnap délután megkez­dődött a Szakszervezeti Világ- szövetség végrehajtó bizottságá­nak budapesti ülésszaka. Az el­nöklő Liu Csang-cseng, a Szak- szervezeti Világszövetség titkára, a kínai országos Szakszervezeti Szövetség alelnöke rövid meg­nyitó beszédet mondott, majd megemlékeztek Giuseppe Vitto- rioról, a világszövetség múlt év novemberében elhúnyt elnöké­ről. — Lövcszkörök alakultak Óbögön 24, Ujbögön 30 fiatal részvételével a KlSZ-szervczct. kebelén belül. Jó lenne, ha a két kör megalakulásáról az MHS is tudomást szerezne már és. gondoskodna a működésükhöz szükséges felszerelésekről.- A közelmúltban a Hazafias Népfront helyi bizottságának kezdeményezésére a müveit ma­gatartásról hangzott cl előadás Fájsz községben. Az előadáson mintegy 80 érdeklődő vett részt. Hasonló előadás volt Hajóson is.- 164 új gyártmány fejleszti híradástechnikai iparunkat eb­ben az évben. Újdonság lesz pl; a magnetofonnal, lemezjátszó­val és televízióval kombinált új rádió, valamint a másfél kilo­gramm súlyú tranzisztoros tás­karádió. Foglalkozik az iparág a hordozható televízió gyártásá­nak előkészületeivel is. .— Április 4-én magyar kiállí­tás nyílik Pekingben. Az Elekt- roinpex Külkereskedelmi Válla­lat ez alkalommal először mu­tatja be a kínai szakemberek előtt iparunk legkorszerűbb elektrotechnikai termékeit, rá­diókészülékeket, híradástechni­kai berendezéseket, optikai cik­keket, televíziós és különféle vetítőgépeket. — Állandó műszaki filmhíradó mozit létesítenek a budapesti Technika Házában. Minden hé­ten matinén mutatják be a leg­újabb magyar műszaki filme­ket, de külföldi filmeket is ve­títenek majd. — Több mint tízmillió forint nyereségrészesedést osztanak szét a műszeripar üzemel kö­zölt. A vállalatoknál átlagosan 14 napi fizetésnek megfelelő összeget kapnak az alkalmazot­tak. — A bajai járás termelőszö­vetkezetei közül eddig 14 módo­sította tervét. A módosításnál messzemenően figyelembe vet­ték az állami kedvezményeket; Ennél fogva jelentősen növelik a pillangósok vetésterületét és átlagosan 50 százalék fölé eme­lik a pénzbeli részesedést, ami bizonyítja, hogy fokozottabban törekednek az árutermelésre. — Köszönetnyilvánítás. Kö­szönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen jó férjem, édesapám, Borbély János teme­tésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyezték és mélységes gyászunkban velünk együtt éreztek, özv, Borbély Já­pOjjflá (j<j rgfllgdlai . - ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom