Petőfi Népe, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

ÜWXVW '*'WoJ ärfjCthi Világ proletárjai, egyesüljetek f «ttumiUMtHHMItHimwmm*«; A magyar szopia.l ISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS- KISKUN MEGYEI I.AWA .1 JB9 MB sm III. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM Ara SO fillér 1958. Április i. kedd Közös gazdaságaink közgyűléseken beszélik meg az állam nyújtotta kedvezménye­ket. Megtárgyalja a tagság, hogy milyen lehetőségek van­nak a gazdaságon belül a ked­vezmények igénybevételére. A járási aktívákon bebizonyoso­dott, hogy a termelőszövetkeze­tek zöme él a kedvezményekkel, ha azonban a megyei tervek ösz- szesítését tanulmányozzuk, rá­jövünk, hogy bizony van még bőven tennivaló. A rendelkezésre álló somkóró vetőmagból csupán hat mázsát igényeltek még a termelőszövet­kezetek, az egy katasztrális holdra jutó évi műtrágyafel­használás csak 82 kilogramm, összesen 57 hold szőlő és 177 hold gyümölcsös telepítését ter­vezik. Ezek a számok azt bizonyít­ják, hogy még számos olyan ter­melőszövetkezetünk van, ahol vagy nem ismerik még a ked­vezményeket, vagy nem vették alaposan számba a lehetősége­ket. Különösen a szőlő- és a gyümöicstclepítésncl indokolat­lanul alacsonyak az említett te­rületek. Sokkal több telepítésre volna lehetőség, hiszen az állam itt is messzemenő kedvezménye­ket ad. Ha az előírt feltételek­nek megfelel a szövetkezet, egy katasztrális hold újonnan telepí­tett szőlő évi törlesztési részlete húsz éven keresztül, a kamattal együtt körülbelül 130 liter must árának felel meg. Tekintettel arra, hogy gyökeres vessző tele­pítéséről van szó, a telepítéstől számított három év múlva szá­míthatnak termésre a szövetke­zet tagjai. Ha 25 hektoliter át­lagtermést számítunk (bár ennél jóval magasabb termésátlagot lehet elérni jókarban tartott szőlőnél), akkor is számottevő jövedelemmel gyarapodik a kö­zös. Ugyanez a helyzet a gyü- inölcstelepítésnél is. Itt körülbe­lül három fa termése (ha alma­telepítésről van szó), fedezi az egy katasztrális holdra jutó évi£ törlesztési összeget. Hosszú oldalakon keresztül lehetne tovább sorolni, milyen lehetőségeket biztosítanak a kü­lönböző állami ártámogatások, hitelelengedések és így tovább. Nincs a megyében olyan terme­lőszövetkezet, amelynek ne kí­nálna valamilyen lehetőséget az érvényben levő kormányintéz­kedések valamelyike. Különösen azoknak a szövetkezeteknek, amelyek mostoha körülmények között, homokos földön gazdál­kodnak jelent sokat az állami támogatás. Ezért kell tehát ala­posan mérlegelni a helyzetet a termelőszövetkezetek minden tagjának, a vezetőséggel össze­fogva. Természetesen első fel­adat, hogy alaposan megismer­jék a kedvezményeket. Több se gítséget kell adni a járási taná­csok mezőgazdasági osztályai' nak, a termelőszövetkezetek pat­ronálóinak a közgyűlések elő­készítésében. A kedvezmények még csak a\ lehetőséget biztosítják a közös, gazdaságok számára, ezek való-' sággá csak akkor válnak, ha a< termelőszövcllíezéyCk álnri Í5; —• J Április 4-re készülnek megyeszerle! A BÁCSALMÁSI JÁRÁS min­den községében április 3-án este kezdődnek hazánk felszabadulá­sának 13. évfordulója alkalmá­ból rendezett ünnepségek. Az ünnepi előadók mindenütt a községi párt-, vagy tanácsveze­tők lesznek. Az ünnepi nagygyű­lések után a községi KlSZ-szer- vezetek, az általános iskolák út­törőcsapatai kultúrműsort ad­nak. Április 4-én azokban a közsé­gekben, ahol szovjet hősi em­lékművek vannak, koszorúzási ünnepségeket tartanak. Délután a sportegyesületek labdarúgói és atlétái sportműsorral szórakoz­tatják a községek lakosságát. Madarason és Katymáron az ün­nepségek előadói a helyi nép­front-bizottságok elnökei lesz­nek. Csilsérián a tanács végre­hajtó bizottságának elnöke Pil­vax Márton, Bácsalmás község­ben Rádi Ignác, az MSZMP községi bizottságának titkára mond beszédet. A KISKUNFÉLEGYHÁZI JA- RAS KÖZSÉGEIBEN is lelke­sen készülnek felszabadulásunk évfordulójának megünneplésére. Kiskunma jsán felvonulást és nagygyűlést tartanak a szovjet emlékmű előtt. Ezt követik majd a Koszorúzási ünnepségek, me­lyen szovjet vendégek is részt- vesznek. A járás néhány községében a járási vezetők mondanak ünnepi beszédeket. A KALOCSAI JÁRÁS közsé­geiben április 4-én munkás-pa­raszt találkozókat rendeznek. A felszabadulás ünnepét a legtöbb községben zenés ébresztővel kö­— Baján vendégszerepeit a budapesti Madách Színház. Be­mutatták Jan de Hartog 3 fel- vonásos vígjátékát, a »Családi ágy«-at Tolnai Klári kétszeres Kossuth-díjas kiváló művésszel és Gábor Miklós Kossuth-díjas színművésszel. Az előadás nagy sikert aratott. szöntik. A délelőtti órákban a dolgozók szervezetten vonulnak fel a nagygyűlések színhelyeire, ahol a községi vezetők monda­nak ünnepi beszédet. A délután folyamán sportműsorok, népi együttesek kultúrműsorai szóra­koztatják majd a lakosságot, es­te pedig több helyen ünnepi va­csorát rendeznek. Ünnepel Baja A bajai üzemek, vállalatok, hivatalok dolgozói bizottságokat alakítottak felszabadulásunk év­fordulójának megünneplésére, külsőségekben is impozáns meg­rendezésére. A vállalatoknál az április 4 tiszteletére rendezett munkaversenyek nagy lendület­tel folynak. A Bajai Posztógyár­ban, a Ruhaüzemben, a Fém­ipari Vállalatnál külön verseny- bizottság értékeli az eredménye­ket. A Fémipari Vállalat KISZ- csoportja az üzemek ifjúmunká­saihoz fordult versenyfelhívás­sal. Ennek a lényege a takaré­kosság és az önköltségcsökken­tés. A versenyt — amelyre a többi bajai üzem ifjúmunkás csoportjai s KlSZ-brigádjai ver­senyfelajánlással reagáltak —| ugyancsak április 4-én értéke-1 ük. } A bajai járás minden községé-? ben ünnepségeket rendeznek áp-f rilis 4-cn és megkoszorúzzák a| hősi emlékműveket. Baján áp-| rilis 3-án este tartanak felsza-| badulasi díszünnepséget azt MSZMP és a Hazafias Népfront - rendezésében. Ünnepi beszédet Szabó István elvtárs, az MSZMP járási titkára mond. Április 4-én, délelőtt 10 óra­kor Baja dolgozói koszorúzási ünnepségeket rendeznek a Dcry- kertben levő szovjet cs magyar hősök emlékműveinél. A város is ünnepi díszt ölt ezen a na­pon. A kereskedelmi vállalatok kirakatait s az üzemek bejárati • homlokzatait dekorálják és fel- 5 lobogózzák a város középületeit, f HRUSCSOV ELVTÄRS ÉLETRAJZA (2. oldal) A FÖLD, AMELYEN GÖMBBŐL NADRÁG TEREM (3. oldal) KEDDI MEGJEGYZÉS (3, oldil) NYUSZIVARAS (3. oldal) GYERMEKEKNEK — ÚTTÖRŐKNEK (4. oldal) AZ ISKOLAÉrlTÉSRÖL <i. oldal) APRÓ GONDOK (4. oldal) TASSTÓL HARTAIG (5. oldal) LELKESEN, ODAADÓAN (5. oldal) Gazdeságvezeti, párititkárok, Ük-Elnökök, KISZ-titkárok aktíva Értekezlete Kecskeméten Az MSZMP kecskeméti végre­hajtó bizottságának hívására a megyei pártbizottság tanácskozó Délameríkai vendégek Kecskeméten A Demokratikus Ifjúsági Vi­lágszövetség meghívására ha­zánkban tartózkodó Paul Marti­nez, a chilei Radikális Párt ve­zető funkcionáriusa, Mario Za- morano, ugyancsak chilei ifjú­sági vezető, Geraldo Silvino de Oliveira brazil újságíró és Car­los Rodriguez ecuadori ifjúsági vezető vasárnap délelőtt 10 órakor Kecskemétre érkezett, hogy pártunk és a KISZ megyei bizottságának kalauzolásával is­merkedjék megyénk életével. Délamerikai vendégeink ellá­togattak a Helvéciái Állami Gazdaságba, ahol elismerésük­nek adtak kifejezést a szocia­lista nagyüzemi gazdálkodást FELEDHETETLEN NÁP TISZÁKECSKEN Mintha a természet azért öltött volna vasárnap délelőtt nap­isugaras ünnepi ruhát, hogy méltóképpen asz- I szisztál jón a tiszakécs- kei 1. számú általános iskola úttörőinek foga­dalomtételéhez. Így látszott, érződött, így is volt igaz, mert most minden, a tavaszi ég, az emberi szív, lé­llek annak a látványá­tól derült ki, hogy tíz- egynéhányéves fiúk, lányok fehér ingben, Nörösnyakkendősen, a szívük tisztaságát su­gárzó arccal ott álltak I négyszögben az iskola hatalmas udvarán. A kecskeméti Üttö- rőház teherautón érke­zett fúvós zenekarának I— némelyike a hang­szerénél is kisebb — pöttömnyi tagjai játsz­mák a. Jriimnusz^ kécskei kisfiú kezétől méltóságteljesen kú­szik a rúdra a zászló, s tisztelgésre lendítve az apró kezek. Majd Ko­vács Gézáné pedagó­gus vezénylésével az énekkar következik és szárnyal, »ej, haj, száll az ének«, hívogatón, »hogy mihozzánk jöj­jön minden tettrekész és fiatal«. És a fogadalomtétel. Gyermeki hangon, de már felnőttes értelem­mel, szilárd meggyőző­déssel mondott eskü ez, alapkő, amire épí­tik ezek az emberpa­lánták a fiú- és leány­csapatvezető Jekő Ist­ván, illetve Matkovics Anna pedagógusok, de az iskola egész tanári karának áldozatkész irányításával a jelle­müket, — a jövőjüket. „a htotok mának gondoskodását tükrözi az is, ahogy a patronáló szülők, édes­mamák, papák felkötik az avatandók ingére a vörös nyakkendőt. És legdrágább kin­csükért, a gyermekért való féltő szerctetről tanúság államunk ve­zetői részéről az, hogy nem kisebb személyi­ség képviseli kormá­nyunkat, mint Nagy Dániel elvtárs, az El­nöki Tanács elnökhe­lyettese. — Űttörővé avatás­tok hazánk felszabadu­lásának 13. évfordulója előtt néhány nappal, az úttörő-mozgalom 10. évében történik — mondja a kipirult ar­cú pajtásoknak, majd figyelmezteti őket szü­leik, tanáraik tisztele­tére. — A vörös nyak­ÍÖÍ&. illetően, majd délután Tisza- kécskére autóztak, s megtekin­tették az ottani 1. számú álta­lános iskola úttörőcsapatának a megalakulása 10. évfordulóján rendezett ünnepségén a pajtá­sok színjátszói által előadott »János vitéz«-t. A nyelvi nehézség ellenére hamarosan megbarátkoztak a különböző latinamerikai népek fiai a kécskeiekkel, s amikor az éjfél után egyig tartó tánc vé­geztével visszaindultak főváro­sunkba, már — ha egy kicsit idegenes akcentussal is — így mondtak búcsút a szívélyes ven­déglátásért: »köszönjek szépen«, oenneieKei, nogy pél­daképeivé váljatok az iskolában azoknak akik még nem tagjai az úttörőcsapatnak Megköszönöm az Elnö­ki Tanács nevében a szülőknek, nevelőknek hogy a tiszakécskei gyermekeink jó úton haladnak. A nap másik olyan élménnyel zárul, ami szintén feledhetetlen a termében gyűllek össze a kom­munista gazdaságvezetők, párt­titkárok, üb-elnökök, KISZ-tit- károk, néhány művezető és Leimetter József elvtárs, a me­gyei párt-végrehajtóbizottság ipari osztályának vezetője, hogy megtanácskozzák a soronlévő gazdasági és pártfeladatokat. Az egybegyűlteket Berták Zsigmond elvtárs üdvözölte, — majd Gombos Aladárs elvtárs, a végrehajtó bizottság titkára tár­ta a tanácskozás részvevői elé gazdasági életünk mai problé­máit. Alaposan és sokoldalúan rész­letezte megyénk üzemeiben azo­kat a lehetőségeket, amelyeknek kiaknázásával jelentős méretek­ben lehet növelni a termelé­kenységet, csökkenteni az ön­költséget. A gazdasági tenniva­lók ismertetése után részletesen beszélt Gombos elvtárs a párt- szervezetek, kommunisták fel­adatairól, a forradalmi éberség­ről, a tömegszervezetekben dol­Í gozó kommunisták céltudatos munkájának szükségességéről, a munkaversenyről, a pártmegbi- izatásokról, majd javasolta a /gazdasági vezetőknek, hogy egy <részletes intézkedési tervet dol­gozzanak ki, mely tükrözze az <egés2 évi tennivalókat. A beszámolóhoz hozzászólt ^Fazekas elvtárs, a gépállomás ^igazgatója, Sohajda József, a /TEFU, Szűcs Béla, a nyomda, (denke János, az Épületlakatos- / ipari Vállalat igazgatója és Lei- (metter József elvtárs, a megyei /párt-végrehajtóbizottság ipari (osztályának vezetője. — Piaci nyitvatartás rendje jelenlevőknek. Az út-^Kecskeméten. A Kecskeméti Vá- törőcsapat színjátszói ssrosi Tanács piackezelősége közli előadják a János vitéz/>a város lakóival, hogy a szoká- daljátékot, — s itt a«sos hetipiacot április 4 helyett, rendező tanárok, a bű->>április 3-án, csütörtökön tartják bájosan játszó apró<<meg. A külső piacokon állat, műkedvelők nevét kel-S>termény és tüzelő, a belső fo- lene egytől egyig felso-«gyasztói piacon élelmiszer, ba- rolni, de nincs rá hely;<íromfi és iparcikkek árusítása a hely ott van a szintessfolyik. Április 4-én a piac zárva megszámlálhatatlan- //lesz, 5-én, szombaton a belső lanszor tapsoló nézők ^fogyasztói piacon szokásos piaci szívében, ahol ezeket a/Snap lesz, C-án, húsvét vasárnap­neveket a hála és a kö-<<ján a belső fogyasztói piacon szönet koszorúzza. »tejtermék, zöldség és vúágárusí­isiiig .

Next

/
Oldalképek
Tartalom