Petőfi Népe, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-25 / 71. szám

MIZSEI JÓZSEF szalkszent- mártonból a következőket írja: »Egy gyenge fias tehenemet 1957. nyarán átadtam az Állatforgalrr.i Vállalatnak. Az átvétel után egy hónapra felszólítást kaptam, hogy fizessek vissza 2666 forintot, mert az átadott tehén izomfertözött volt és nem lehetett értékesíteni. Bíróságra került a dolog, ahol az Allatforgalmi Vállalat igazolta, hogy giimükóros volt a tehén. Véleményem szerint ez az eljá­rás igazságtalan volt." Panaszo­sunk levelét eljuttattuk az Állat- forgalmi Vállalathoz, ahonnan a következőket közölték velünk: „1957. október 21-én a vállalat egy darab szarvasmarhát vett át Mizsei Józseftől. Ezt a budapesti Vágóhídon A szarvasmarha sümökóros volt — A haszonbérleti díj Lajdi Já­nost illeti — Forduljanak a bí­rósághoz — Közöljük a szappan­cseretelep címét adott ki. Ennek lejárta IMS. október 1. Tudomásunk szerint a haszonbérlő 1958-as évre a megállapodott bérleti dijat Lajdi Jánosnak tartozik kifi­zetni.“ • GYURICA ANTALNÉ Bajáról írt panaszos levelet. A követke­zőket írja: »3 kát. hold földet 1956-ban kishaszonbérletben ki­adtam Farkas Jánosnak. Szóban megegyeztünk, hogy az adót és a beszolgáltatást ö fizeti. Farkas üres papírlapot íratott velem alá, amelyre nem egy, hanem tíz évei írt be. Arra kérem a szerkesztő­séget, tegyen valamit ügyünk­ben.<< Olvasónk levelét eljuttat­tuk a bajai tanácshoz, ahonnan a következőket írták: gumókór miatt elkobozták. A törvény értelmében szavatossági hiba miatt az állat vételára nekik visszajár. — Ezért kötelezte Mizsei Józsefet a bí­róság a vételár cgyrészének vissza­fizetésére.“ • LAJDI JÁNOS madarasi olva­sónk azért kérte segítségünket, hogy 1953-ban elhaltak szülei s tegyünk lépéseket' az általuk ha­gyományozott ingatlanok vissza­szerzésében. A házat, szőlőt és két hold földet nagyon-siralmas állapotban kapta meg a tanács­tól 1957. tavaszán. Most arra sze­relne választ kapni, hogy miért nem kapta vissza a harmadik hold földjét. Panaszos levelét a bácsalmási tanács mezőgazdasági osztályára küldtük el, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptunk: „Lajdi János rehabilitálása alkal­mával minden ingatlanát visszakap­ta, kivéve a kérdéses 1000 négyszögöl ingatlant, melyet a községi tanács 1953. évre ötéves bérleti szerződésre Olcsón vásárolhat a helyi földművesszö- vetkezeteknél. Napos­csibe nevelésre szerző­dést lehet kötni. Elő­jegyzést felvesznek és naposcsibe nevelésre szerződést kötnek a földművesszö vetkeze­tek. Jegyeztessen Mp&scsitót Biztos jövedelmet hoz a szerződéses barom fine relén „Az említett időszakban sűrűn elő­fordult, hogy a bérbeadó bérleti összeget nem kért, csak az adó- és a beszolgáltatást kötelezettség telje­sítésére egyeztek meg. Hogy üres papírt írattak Gyurica Antalnéval alá, ez a bíróság hatáskörebe tarto­zik. Egyébként, ha úgy látja, az égési ügyet adja át m bíróságnak, ha a pert megnyeri, birtokába kerül a 3 Itat. hold főid.“ BOTOR VINCE gimnáziumi tanár Kalocsáról, a Mezőgazda- sági Technikumból a követke­zőkre kéri szerkesztőségünket: »A Petőfi Népében olvastam, hogy Kecskeméten valamelyik vállalat zsiradék ellenében szap­pant cserél. Mivel a címét nem jegyeztem fel, kérem a szerkesz­tőséget, szíveskedjék velem kö­zölni a vállalat címét." Botor Vince ügyében eljár­tunk. A szappancsere-te'.ep címe: Kecskemét, Hoffmann János u. 2. szám. Állami gazdaságok! Szövetkezetek! Küzületek! Használt 100, 200 és 300 literes keményiahordók, nagyobb méretű vashordók eladók. Fahordók literen­ként 50 filléres, vashor­dók 1 forintos áron. Dél- Magyarországi Vegyianyag- nagykereskedelmi Vállalat telepén. Kecskemét, Rákó­czi út 16—18; Baja, Ápri­lis 4 tér 8. sz. 780 A RENDŐRSÉGET GYOR­SAN MEGKAPJA, HA RENDŐRI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÉ A 07 HÍVÓ SZÁMON. 784 PETŐFI Nll'E A Magyar szót.altató Munkáspárt Bacs-KJskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztóseg; Kecskemét. Széchenyi tér l. szám Telefon: 25—1«. 2«— w. 11—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiad: hivatal: Kecskemet. Szabaasag tér 1/a. Telelőn: 17—C« Bács-Kiskun megyei Nvcmaa V. Kecskemét. — Telefon: 15—2«. A—49 Felelős vezető- szűcs Béla ígarzaré IXi A jövőbeü egyéni gazdák, állami gazdaságok és egyéb mezőgazda­sági társulások részére %épi szántásra, talaj művelésre, szállításra szerződést a helyi töldművesszüvetkezeieh kőinek Köss szerződést a helyi íöldművesszövetke- zetekkel a fedi munkákra. Gépi szántás, gépi talajművelés magasabb termést, a magasabb termés nagyobb jövedelmet biztosit. sss (W.-, flMWÓÓVm* .................... Ka tona József Színház Március 25-én, kedden este fél 8 órakor Eisemann, Somogyi, Zágon: •FEKETE PÉTER« Jazzoperett 3 felvonásban. Mfozik Wíűsora Március 25-én, kedden: Baja Uránia: 420-as urak. — Baja Központi: Bakaruhában. — Bácsalmás: Egy kerékpáros ha­lála. — Jánoshalma: Kátya nem hátrál. — Kalocsa: Aida. — Kecel: A kuruzsló. — Kecske­mét Árpád: Svcjk, a derék ka­tona, I. — Kecskemét Városi: Svejk, a derék katona, I. — Kis-, kőrös: Éjfélkor. — Kiskunfél­egyháza: Rendőrök és tolvajok. — Kiskunhalas: Elbeszélés az első szerelemről. — Kiskunmaj- sa: Válóok. — Kunszentmiklós: Fájdalom nélkül. — Szabadszál­lás: Az én lányom. — Tisza- kécske Petőfi: A kölni kapitány. — Tiszakécske Tisza: Kis Muck története. ( Apróhirdetések j ELADÖ 200 mázsa akácfa, léc, osz­lop és szőlőkarónak való. 50 forint mázsánként. — Balasi Lajos, Szánk. Tanya 209. 697 ELADÖ családi ház, azonnal be­költözhető. Kecskemét, Bogovics- íalu öl. Érdeklődni: ugyanott. — V. Horváth István. 3687 ELADÓ Kecskemét, Epreskert utca 51. számú két szoba, konyha, mel­lékhelyiségből álló ház. 3681 ELADÓ Kecskemét. Horváth Döme i tea 2. számú ház. Érdeklődni: — Szolnoki-hegy 23/b. Kiss József. 3677 KECSKEMÉT. Felső-Széktó 101. sz. állati 910 n.-öl terület, lakóépülettel eladó. Érdeklődni: zsidó templom előtti újságárusnál. 3672 ' FEHÉR, mély gyermekkocsi, jó ál-1 lapotban eladó. Megtekinthető, Kecs- i kémét, Szélmalom u. 42. 3671 • ELADÓ Lászlófalván 2 hold siántó. | Értekezni lehet Kecskemét, VII. Szí- i get utca 4. 717 j NÉMET fordítást vállalok. 1ÍJ. B?.- ditz Fái, Mikolc, Tass u. 15. 1 762 | ELADÓ Széktóban, 3 km-nél 560 n.- öl szőlő. Városban egy ház. Érdek­lődés: Kecskemét, Zsinór u. 14. 761 EGY hold szőlő felesbe kiadó. Kecs­kemét, Kossuth krt 27. 760 EGY fehér, mély gyerekkocsi eladó. Kecskemét, Munkácsy u. 31. 3689 KERTES családi ház eladó, vétel esetén elfoglalható. Kecskemét, Mé­hesfalu, III. utca 2. 3691 HÁZTARTÁSI alkalmazottat felve­szek. Kecskemét, Kada Elek. utca 8. Érdeklődni: délután fél 6-tól. 3709 HATVAN éves, gazdálkodó, földdel I rc-ndelkező, gazdaságot szerető asz- j szony vagy .leány ismeretséget ke­resi 50—35 évesig, házasság céljából. Leveleket „Megférünk“ jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. | 774 I ELADÓ: 5 hold kaszáló, Talfájában a várostól 4 és fél km-re, vasút, mel­lett. Kasza Sándor által bérelt. Ér­deklődni Kecskemét, Oz utca 2. Va­sárnap és hetipiaci napokon. 777 ALIG használt, 2 darab, ipagasnyo- rr.ású „Kiss Bálint“ permetezőgép, hozzávaló pumpával, olcsón eladó. Kecskemét, Eánk bán utca 6. sz. 3711 TAKARÍTÓNŐT felvesz a Kecske­méti Állami Aruház. 785 ELADÓ másfél hold birtok, beköl­tözhető épülettel, buszmegállóhoz közel, Alsó-Széktöban. Érdeklődni: Kecskemét, Rendőrfalu, I. utca 13. 3712 LLADO „Rönisch“ angol mechani- kás zongora, Kecskemét, Rákóczi út 86. II. cm. 3. 371J MEGBÍZHATÓ háztartási alkalma­zottat keresek, bentlakással. Fórián Szabó Zoltánné, Kecskemét, Batthy­ány utca 6. szám. 773 ELCSERÉLNÉM zombori (Jugoszlá­via) 2 szoba-konyliás, verandas há­zamat hasonlóérték ü magyarországi Ingatlanért. Matarics János, Fapke- szi. ________________________________763 HI RDETMÉNY. A Kecskeméti Városi Tanács VB közhírré teszi, hogy a legközelebbi országos kirakodó- és állatvásárt 1950. március 30-an, va­sárnap tartja. Magánkisiparcsok és kereskedők csakis eredeti ipariga­zolványuk felmutatása mellett áru­síthatnak. Az állatvásárra vészmeii- tcs helyről, szabályszerű járlattal mindennemű aliat felhajtható. — Kecskeméti Városi Tanács VB Ke­res kedelmí Csoportja. x LINCTYPE gepszedőt azonnal felvesz a Bács megyei Nyomda. Kecskemét. x KÉTÉVES. gyökeres szőlővessző, többfajta kapható. Kecskemet, VI. kér.. Zrínyi Ilona utca 8., Vasárnap .us ncUpiaci aaooJtoa, **679, Gyorsan vásárolhat mindenki a Kecskeméti Kisker. Vállalat önkiszolgáló boltjában. Nem kell várakozni a vevőnek, tet­szés szerint kiválaszthatja azonnal a szükséges árucikkeket. Kecskeméti Kiskereskedelmi Vállalat Önkiszolgáló Boltja. 1 Gáspár András utca 3. rs> P IQif P *T-K Nagyot Járult a kiiadőmamllem a Dóatábam Kecskeméti Dózsa—Jászberényi Vasas 1:1 (1:1) Jászberény — 2000 néző. — Vezette: Bihari. KECSKEMÉTI DÓZSA: Vitkovics — Tordasi, Határ, Kerepesi — Jó­nás, Uzsoki II. — Engiert, Csordás, Sziráki, Kiss II., Zelenák. — Edző: Tóth György. A Kecskeméti Dózsa, a rossz utak- tói tartva, vonattal utazott Jászbe­rénybe, ahová kellő időben meg is érkezett. Visszafelé, a rossz csatla­kozás miatt teherautóval utaztak. A Jászberényiek sportszeretete meg­mutatkozott abban, hogy a pályát teljesen letisztították a szombaton esett tebb mint 10 centiméteres hó­tól, s így kitűnő salakpálya állt a két csapat rendelkezésére. Szélmentes, langyos, ú. n. „ideális ft.tbal-időben“ kezdtek a csapatok. Az első félidőben kiegyenlített küz­delem folyt. A Dózsa kapott jobban lábra, s a 11. percben Er síért hcsz- szú labdával elfut, az alapvonalról, nu gasan beível, a kiugró kapus és a középhátvéd elvéti a labdát, Szi­ráki résen áll és nagy nyugalommal a kapu ellenkező sarkába gurít. Nem sokáig örül a Dózsa a vezetésnek, mert kezdés után a jászberényi Markus a jobboldalon elfut, bedásá- ra Vitkovics rosszul jön ki és Határ is csak felfelé és hátrafelé tudja fe­jelni a labdát, pontosan a hazaiak balösszekötőjéhez, Buchárhoz. aki szintén fejessel továbbítja a hálóba a labdát. Változatos játék alakul ki, s a Dózsa valamivel többet veszé­lyeztet, de akcióit nem tudja befe­jezni, így Csordásnak van jó hely­zete. oe lövés helyett cselez, Sziráki ió helyzetben egy pillanatot kivár, Engiert oldalról lő nagy kapufát. Fordulás után négy erővei támad­nak a hazaiak, és a mérkőzés végéig: állandó fölényt harcolnak ki. A Dó­zsa csak időnként támad, főleg Eng­iert révén, ő rá azonban ketten is vigyáznak. A második félidőben a Dózsa közvetlen védelme és a két fedezet nagyszerűen áll a lábán és» a hazaiak minden támadása megtö­rik ezen a falon. A második félidő 30. percében Uzsoki 11-t a játékve­zető állítólagos reklamálás miatt el­hamarkodva kiállítja. A múltheti, lélektelen és lagyma­tag játék után meglepő \’olt a Dó­zsa kitűnő küzdő szelleme és lelke­sedése. Ebben közrejátszott az is, hogy a játékot lelassító játékosokat kihagyták a csapatból. A védelem, mindvégig nagyszerűen játszott. Vi‘~ kovics is — góljától eltekintve. A fedezetpár az első félidőben a tá­madásból. a másodikban a védeke­zésből vette ki kitűnően részét. A csatársorban a jobbszárny volt töb­bet munkában. Sziráki most is tartia átlagos jó formáját, sokat dolgozott, de még mindig nem elég gyors. A. csatársor meglepetése, a fáradha­tatlan Kiss II. játéka volt. Annál gyengébb játékot mutatott Zelenák, aki nem vette át társai küzdő szel­lemét és bizony sokszor csak nézte a belső csatárok harcát. A csatársor eiedményességén feltétlenül javíta­na, ha Csordás és Sziráki nem cipel­nék oly sokáig a labdát. Mindent összegezve, a Dózsa ja­vuló játékával megérdemelten hoz,» haza az egyik pontot a jászberényi oroszlá n ba rlangból. A játékvezető kézbentartotta a mérkőzést és nem engedte eldur­vulni. Egyetlen hibája: Uzsoki elha­markodott kiállítása veit. Az összes NB ill. és megyei labdarúgó-mérkőzések elmaradtak Szombaton délelőtt, a rossz időjá­rás miatt, mind az NB Ill-as, mind a megyei I. osztályú mérkőzéseket a Csongrád és Bács megyei Labda­ÁTADOM Kecskeméten a központ­ban levő egyszobás, alkóvos, össz­komfortos lakásomat, teljesen új, medern bútorral, igényesnek. Címe­ket „Expressz“ jeligére a kiadóba kérem. 3718 JA KÁBSZ ÁLLÁSON öt hold föld igen olcsón eladó. Érdeklődni lehet Budapest, XX., Dózsa György út 101. Oláh Erzsébet. Tel.: 144-135. 794 rúgó ALszövetségek későbbi időpont­ra elhalasztották. A mérkőzések idő­pontjáról a labdarúgó alszövetségelr még e héten döntenek. ÜZEMKÉPES, 3.5 tonnás, GMC te­herautó eladó. Cím: Kelebiai Fmsz, Kelebia, Telefon: 18. 793 S.ZÉP kombináltszekrúny, 2 darab fotel, egy gyalucad és egy kézikocsi eladó. Kecskemét, Komszomol tér 9. ____________________________________737 ELVESZETT március 16-án Kü5s5­Ballószög, kelőföldi iskola környékén egy szőke, nőstény malac. Aki tud róla, értesítsen. Oláh Józsefné, Kecs­kemét, Köncsög 35. szám. 788 ELADÓ Kecskemét, Hargitai u. 8. számú villa. Érdeklődés: Orgovány 686., Szabó Elemémé. — B. Farkas Gyula tanyáján. 789 EGY 125 köbcentis Csepel motorke­rékpár 7000-ért, sürgősen eladó. — Kecskemét, Városföld, Állami Gaz­daság. Eátkl. 791 ELADÓ szabótizletberendczés, teljes felszereléssel, szerszámmal, dara­bonként is. Kiskunfélegyháza, Hor­váth Z. u. 3. szám. 786 ELVESZTETTEM személyazonossági igazolványomat irataimmal együtt. Kérem a megtalálót, adja le Kere­kes Imre. Kecskemét, Magyar utca 4. szám alá. 3714 A galambhAzi MEGÁLLÓNÁL 5 HOLD SZÓLÓ ELADÓ, buszmegálló mellett; Érdeklődni: — Kecskemét: Zsinór utca '4. 3715 ELADÓ KECSKEMÉTEN, a Betsö­Bf.llószög 209. számú, Buda-féie sző­lővel szemben lévő, kiskorú Széli Nándor örökösök tulajdonát képező 2 hold 56? n.-öl szőlő. — Értekezni: Kalász László, Belső-Ballószog ÍGI. 367« KÉPESÍTETT könyvelőt. pénzügyi előadót keres azonnali Belépésre a Kecskemét* •Uilöipurj Vállalat, Rá-- kóczi-város 20. 7z'J Vasárnapi sporterediiM MTK—Salgótarján 2:0 (2:0), Csepel —Tatabánya 4:0 (2:0). Kisuczky mes­terhármast ért cl Grosiccsal szem­ben. Ferencváros—Szeged 2:1 (1:1), Bp. Honvéd—Diósgyőr 1:0 (1:0), Dorog— Vasas 2:2 (2:1), Szombathely—Komló 0:0. A bajnokság állása: 1. MTI-: 23, 2.- Ferencváros 23, 3. Bp. Honvéd 21, 4. Tatabánya 21. Ausztria—Olaszország 3:2 (1:0). Az odahaza játszó osztrákok csak az utolsó 20 percben tudták megfordít tani a mérkőzés eredményét. TOTÓEREDMÉNYEK I. Pécs—U. Dózsa elmaradt törölve 2. Szeged—Ferencváros.. 2 1:2 3. Diósgyőr—Bp. Honvéd 2 0:1 4. Csepel—Tatabánya 1 4:1 5. Szombathely—Komló X 0:(i 6. MTK— Salgótarján 1 2:0 7. Nagyöátony—Bp. Előre X O ;2 8. Egyetértés—DV$C 2 0:1 9. D. Honvéd—Bükkalja X 0:1 10. B. Sportakusz—Láng Ggy. X 0:3 11. Oroszlány—K. Kinizsi 1 ?: 1 12. Szekszárd—PVSK 2 0:1 lj. SSE—Nyíregyháza 1 3:2 DÉLI NB n. Állása 1. BVSC 21 13 4 •1 43:13 ;o 2. UTTE 22 10 8 4 37:24 28 3. KISTEXT 21 12 3 6 61:22 27 4. Jászberény 22 9 8 5 28:18 26 5. Pénzügyőrök 22 8 10 4 31:23 56 6. Vác 21 D 7 5 3j :31 25 7. Szolnok 22 8 8 6 32:15 14 8. Kecskemét 21 10 3 8 35:31 23 9. Cegléd 21 8 7 6 32 :Jj 23 10. Ma;vó 22 9 3 10 31:31 21 11. Gyula 22 7 6 9 23:44 29 12. Békéscsaba 22 8 3 11 36:40 19 13. Bp. V. Meteor 21 8 3 10 27:37 la 14. Esi .Iá 20 6 7 7 25:35 19 15. SZVSE 21 7 3 11 19:31 17 16. Ep. Petői! 2# 7 2 11 28:39 16 17. VKSE 21 6 3 12 35:35 15 18. Gázművek 22 5 4 13 26:47 14 19. K. Lombik 22 4 6 12 21:45 14 NB II-ES EREDMÉNYEK Kistext—Gázművek 9:0 (2:0). Pénz­ügy utók—Szolnoki MÁV 0:0 UTTE-— Kőbányai Lombik 2:2 (2:1)!, Makói Vasas—Békéscsabai Építők j:0 (0:0). Gyulai MEDOSZ—‘Szegedi VSE 2:1 (0:1). A gyulaiak ismét az utolsó percben lőtt góllal győztek*

Next

/
Oldalképek
Tartalom