Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-08 / 33. szám

ELTEMETTÉK HORVÁTH IMRÉT Csütörtökön délelőtt a Nem­zeti Galéria nemzetiszínű, vörös és fekete drapériákkal bevont márványcsarnokában ravataloz­ták fel Horváth Imre külügy­miniszter, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának tagja, a kommunista moz­galom régi harcosának holttes­tét. Egymást váltották a díszőrsé­gek: a minisztériumok, a buda­pesti nagyüzemek dolgozóinak küldöttei, a budapesti kerületi tanácsok vezetői, a pártbizottsá­gok titkárai, a Hazafias Nép­front, a tömegszervezetek veze­tői, a munkásmozgalom régi harcosai. Díszőrséget állva búcsúztak Horváth Imrétől a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának osztályvezetői és helyetteseik, a hivatalok és az intézmények vezetői, majd az MSZMP Központi Bizottságának tagjai. Délután fél kettőkor, a fővá­ros dolgozóinak ezrei vették kö­rül a Kossuth Mauzóleumot, ahonnan utolsó útjára kísérték Horváth Imrét. — A temetésen megjelentek a párt és a kor­mány vezetői, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, vala­mint a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok más vezető személyisége, s a munkásmoz­galom régi harcosai. Részt vett a végső tisztességadáson a dip­lomáciai testület is. A temetésen dr. Münnich Fe­renc, a Minisztertanács elnöke mondott gyászbeszédet. Ezután a Külügyminisztérium dolgozói nevében Sik Endre, a külügyminiszter első helyettese búcsúzott elhunyt miniszterétől. A régi harcostársak nevében Korbacsics Pál búcsúzott Hor­váth Imrétől. A búcsúbeszédek elhangzása után a főváros által adományo­zott díszsírhelyhez vitték a kő- porsót. A Vasas Énekkar a mun­kás gyászindulót énekelte, mely­nek hangjai mellett helyezték sírjába Horváth Imrét. A fris­sen hantolt sírt a koszorúk tö­mege borította el. A gyászünhepség az Interna- cionálé hangjaival ért t'éget. A francia nemzetgyűlés épületének egyik mellékhelyiségében szerdán este bomba robbant. A robbanás helyén senki sem tartózkodott, így csak anyagi károk keletkeztek. A francia katonai hatóságok Gibraltár és Casablanca között feltartóztatták és átkutatták a Wisla lengyel kereskedelmi hajót. A Trybuna Ludu a francia hatóságok eljárását a szabad ha­józás megsértésének minősíti. Az elmúlt két hét­ben ez már a második eset, hogy felelőtlen fran­cia tengerésztisztek megsértik a szabad hajózás nemzetközi jogszabályait. Két héttel ezelőtt a jugoszláv Sloveniával történt hasonló incidens, most a lengyel hajó volt soron. Hammed el Badr jemeni trónörökös és mi­niszterelnök szerdán este megerősítette a kairó rádió mikrofonja előtt, azért jött Egyiptomba, hogy országának az Egyesült Arab Köztársaság­hoz való csatlakozásáról tárgyaljon. A Francia Minisztertanács szerdai ülésén felhatalmazást adtak Gaillard miniszterelnöknek arra, hogy a nemzetgyűlés február 11-én kez­dődő alkotmányreform vitájában felvethesse a bizalmi kérdést. Elhatározták, hogy a közkór­házak ápolási költségét mintegy 10 százalékkal emelik. —- -Nyikolaj Bulganyin és Nyikita Hruscsov-, ez állt feladóként azon a levélen, amelyet nem­régen kapott a nyugat-németországi Vlotho an der Weserben lakó Dieter Loy 15 éves iskolás- fiú. A levélben szovjet posta-bélyeggyújtemény volt, továbbá Bulganyin miniszterelnök angol nyelvű levele, mert a fiú az iskolában angolt tanul. A lelkes fiatal bélyeggyűjtő azt kérte levélben Bulganyintól és Hruscsovtól, hogy küld­jön neki néhány szovjet bélyeget. Kívánsága postafordultával teljesült. A több mint kétezer tagot számláló amerikai tudósok szövetsége szerdán azt sürgette, hogy az összes nemzetek tudósainak a világűrre vonat­kozó kutatásait az ENSZ egy erre a célra létre­hozandó szervének keretében folytassák. I A megfiatalodott „Sykiir |s> A Katona Jóssef Ssínháx operettbemuí utója j BIZONY JACOBI egykor nagy sikert aratott Sybill-jét is kikezdte az idő. Ma már alig élvezhető belőle több, mint né­hány dalbetét, két-három hu­moros fordulat. Micsoda távol­ság választja el a ma emberét a fess gárdahadnagy és a szép­séges Sybil! kisasszony idillié­től — a jóságos és áldottan ma­gasztos humorérzékkel rendel­kező, csillogó-villogó főherce­gek és főhercegnők életének kö­zepette! A kedves és hódítóan férfias főherceg például annyi­ra emelkedett szépérzékkel ren­delkezik, hogy szívesen szem­lélné Sybill művésznő bájait éjt-napot egy betéve. Csakhát itt van ez a szelíd és művelt fő­hercegnő, így aztán a hópely- hek andalító muzsikája mellett, ízléses flörtöt folytatni szándé­kozók erkölcsei helyrebillennek. A néző abban a boldog és meg­nyugtató tudatban térhet haza derűs családi hajlékába, hogy minden rendben van, elvonultak a föhercegi házaspár életének egéről a vihar baljós felhői, egybekelnek bizonyára a fiata­lok is, még az őrhelyén elbóbis­koló katonának is elengedik az áristomot — hiszen sikert ígér az előadás, aligha lesz teremtett színházlátogató Kecskeméten, aki ne hallgatná-nézné meg Sy- billt hírneves levele írása köz­ben, avagy a nagyherceget, ami­kor elmésen megállapítja: »Il­lúzió a szerelem!« EGY VALAMI csak átmen- tődött Sybil 1-ből a mára is: a könnyű vidámság, a humor, az optimizmus. Ezen a vékonyka szálon elindulva építefte fel az előadást a rendező Bcnde Mik­lós. A »nagyoperettesítés« minden kelléke rendelkezésére állott Szép hang, könnyed, színes já­ték (a szó eredeti értelme sze­rint is!), édeskés zene, bővérű, áradó, a legkopottabb vicceket is kifényesítő komédiázó kedv — ennyi kellett a jó előadás­hoz. Egyébként is a Sybill nem olyan igényes Csipkerózsika, hogy különleges fajta orvossze­rek, mesterkedések kellenének a felelevenítéséhez. Valami azért mégis kimaradt a sorból: a csillogó, pompás tálalás, a díszlet, a táncok is a siker el­maradhatatlan kellékei. Ezek­ben sincs hiány, Bercsényi Tibor színpadképei lendületesek, légiesek, ízlésesek. A sokoldalú komikus, Boros Já­nos tánckoreográfiái ötletesek, látványosak. MÉG NÉHÁNY SZÓT a ren­dezésről és a játékról! ötletnek •nem volt rossz a felvonásokat állóképbe merevedett tablókkal kezdeni. (Bár nem mindenki ol­vasta ki belőlük a rendezői szándékot.) De talán a második felvonás nyitása még sem illett bele egészen az operett stílusá­ba, két oknál fogva is. Egyrészt, mert fölösleges így »leleplezni és moralizálni« a Sybill kereté­ben arról, hogyan »orgiáztak, tobzódtak és dőzsöltek« az át- kos cári főurak és udvaroncaik, másrészt mert egy bál első órá­jában, pláne, amikor egy eleven főherceget és főhercegnőt vár­nak, nem szokott ilyen féktelen tivornyázást mutató kép kiala­kulni. Majd csak a bál vége felé — no de ez már nincs ben­ne az operettben. Azután meg nem válik a stílus javára az sem, hogy az első felvonásban — legalább is a premieren — a süllyesztőből hozták elő a kor­mányzót (deus ex Machine?). A Sybill talán mégsem mese­operett. Sybill szerepében Gyólay Vik­tória szépséges, tűzről pattant francia művésznőt varázsol a színpadra. Oldott, könnyed já­téka, a ragyogóan előadott dal­betétek primadonnánk kitűnő képességeit dicsérik. Bajthay Gabriella méltóság- teljes, igazi nagyhercegnő. Kis László, altit Othello Cassiójának szerepében láttunk, hódító nagy­herceget alakít, új oldaláról mu­tatkozott be — sikerrel, Doby írisz alakítása egyenet­len, néha szürkébb, néha har­sányabb a kelleténél. Csorba István kormányzója — ez a nők után futkározó, vén csibész — jó figura, mulatságos és eléggé mértéktartó, Boros János igazán elemében van. Kitűnő a szerepe és ennek minden lehetőségét maradékta­lanul kihasználja. Kissé fanyar humorával, ragyogó tánckészsé­gével az idén talán első ízben mutatta meg igazi operettszin- játszói képességeit. Egy pár egészen kitűnő epi­zódalakítás vonul fel a darab­ban. Emlékezzünk Karizs Béla Borcskov-jára! Külső megjele­nésében és játékában rövid szerepe ellenére emlékezetes alakítást nyújt. Mulatságos és groteszk karikatúrát ad nyúl­farknyi jelenetében T, Szabó László, mint az egyre fogyat­kozó hajadonok vezetője. Kedves, mulatságos Nagy László portása és ügyefogyott katonája. A tánckar, élén Körmcndy Évával és Szegedi Jenővel, jól megállja a helyét. Márton Ala­dár jelmezei szépek és stíluso­sak, bár az a bizonyos katona- tiszti egyenruha, amelyből jó- néhány található a színpadon a fogadás alkalmával, mintha in­kább egy temetkezési vállalat szabásmintájáról készült volna. Róna Frigyes energikusan, jól vezényli a zenekart. Csáky Lajos A Szegedi Műszaki Anyag» és Gépkereskedelmi (Bizományi) Vállalat február hó 11-én Baján, a MÉH Vál­lalat helyiségében (Sztálin út 17. szám alatt) becslést, illetve lebonyolítást végez. 266 NAPTÁR: 1938. február 8. Szombat, Névnap: Aranka. Napkelte: 7 óra 2 perc. Napnyugta: 16 óra 55 perc. A NAP HUMORA: Égy akarat Egy házaspár válni akart. El­mentek mindketten a bíróhoz, s ott elmondták, hogy nem férnek meg egymással, s nincs más kí­vánságuk, minthogy elváljanak. — Talán azért kívánnak elvál­ni, mert nincsenek egy akara­ton? — tudakolta a bíró, — Éppen ellenkezőleg — fe­lelt a férj — nagyon is egy aka­raton vagyunk. O is úr akar len­ni a háznál, én is az akarok lenni, * — A Magyar Honvédelmi Sportszövetség kecskeméti járási elnöksége vasárnap, február 9-én délelőtt 9 órai kezdettel a tiszti klubban járási küldöttértekez­letet tart, amelyen ismertetik az MHS célkitűzéseit, valamint a járási elnökség ez évi felada­tait. Ugyancsak az értekezleten választják meg a járási elnök­ség tagjait és a megyei érte­kezlet küldötteit is. — Baján a József Attila Mű­velődési Ház vasárnap a város valamennyi színjátszójának be­vonásával nagy, farsangi műso­ros mulatságot rendez. Ugyan­csak megrendezésre kerül a mű­velődési ház hagyományos álar­cos bálja is. — Gyászhír. Fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett édes­apánk, Márki Mihály iparita- nuló-iskolai hivatalsegéd el­hunyt. Temetése folyó hó 8-án, délután fél 4 órakor lesz Kecs­keméten a Szentháromság te­metőben. Gyászoló család. 3273 Meghalt Berky Lili Berky Lili, a Magyar Népköz­társaság érdemes művésze, a Magyar Néphadsereg Színházá­nak tagja szerdán este elhunyt. Temetéséről később történik in­tézkedés. Berky Lili eltávozásával nagy veszteség érte a magyar színját­szást. Művészetét felejthetetlen alakítóképesség, nagy megjelení­tő erő jellemezte, személyében olyan embert vesztett a ma­gyar társadalom, aki sok évtize­des művészi pályafutása során az igazság, a szépség és az em­berség hirdető hangja volt. A magyar művésztársadalom, a Néphadsereg Színházának színművészei és az egész ma­gyar közélet osztozik abban a gyászban, amely a magyar szín­játszást és Gőzön Gyulát, a fér­jet érte, a nagy művész elvesz­tésével. — SZOMBATON, február hó 8-án 9-től 13 óráig Erdősi József, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának tagja tart fogadó­napot a megyei párt-végrehajtó­bizottság épületében. — Mészáros Zita, a kecske­méti 16. választókerület tanács­tagja minden hónap első szom­batján, délután 5 órától este 7 óráig tartja fogadóóráját a Toldi utca 4. szám alatt. — ÜJ körzeti orvosi rendelő­vel gazdagodott Orgovány. A közelmúltban nyitotta meg ren­delőjét dr. Gaál János, a szülő­falujába visszatért orvos. Dr. Fekete Károllyal és dr. Tajfalvi István orvossal együtt most már három orvosi rendelő mű­ködik Orgoványon. Évtizedes probléma oldódott meg ezzel az új rendelővel. A község lélek- számához a két orvos kevés volt, s nem tudták teljes egé­szében ellátni a betegeket. Az új rendelő megnyitásával gyor­sabbá, jobbá vált a falu dolgo­zóinak egészségügyi ellátása. (Horváth Emilné leveléből.) — 970 lakás épült fel OTP" kölcsönből az eiműlt négy év alatt megyénkben. Ezenkívül 358 lakást állítottak helyre az állam támogatásával megyénk dolgozói. — Befejeződött a bajai járás­ban az általános iskolák között folyó járási—városi sakk-csapat­bajnokság. A bajnokságot a sü- kösdí kisdiákok nyerték meg. Eredményük annál is értéke­sebb, mert az iskola nehéz kö­rülmények között tudta csak biztosítani a bajnokság előtti elő játszmákat, a tanterem-hiány miatt. — Megkezdődött Szerem le községben a tüdőszűrő vizsgálat. A röntgenvizsgálatok előrelát­hatóan a hónap közepéig befe­jeződnek. — Űjbögön egy artézi kút lé­tesítésére tett javaslatot a la­kosság. A javaslattal együtt azt s bejelentették, hogy nem csu­pán a tanácstól várják a segít­séget, hanem a leüt létesítéséhez ők maguk is hozzájárulnak kö­zel 1100 forint értékű társadal­mi munkával. Z>ZWWW>A/VWWV' Hammarskjöld a tavasszal Moszkvába látogat Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára csütörtöki sajtóérte­kezletén közölte, hogy meghí­vást kapott Moszkvába, s a meg­hívásnak valószínűleg a tavasz- szal tesz elegek A lottó e heti öt taláiatos szelvénye: 51,64, 67, 73, 87 Megismétlődött a Torino katasztrófája Lezuhant a Manchester United labdarúgó-csapatának repülőgépe A Torino olasz labdarúgó­csapat 1949. május 4-i kataszt­rófája ismétlődött meg csütör­tökön délután a Belgrádból kü­lön repülőgépen hazatartó Man­chester United együttessel. Az angol bajnokcsapat szer­dán Európa Kupa-mérkőzést játszott Belgrádban, s erről volt hazatérőben csütörtökön. Az egyik angol repülőtársaság Eli­zabethan típusú kétmotoros kü- löngépe Münchenben szakította meg útját, üzemanyagot vett fel. A repülőgépen 44 személy tartózkodott, 38 utas és 6 főnyi személyzet. A bajnokcsapat kü­lönítményén kívül a repülőgép utasai közé tartozott többek kö­zött 11 újságíró és a londoni jugoszláv követség két tisztvi­selője. A felszállás után alig 100 mé­tert tett meg a gép, mikor mint. egy 20 méteres magasságból zu­hanni kezdett, a gép kettévált, a farrész egy kőházra zuhant, míg a gép elejéi, a robbanás mintegy 50 méterre egy térségre vetette, ahol az égő roncsok két barak- házat lángbaborítottak. Az áldozatok kiemelése a ro­mok alól igen nagy erőfeszítést követelt a mentőktől. A mün­cheni repülőtér jelentése sze­rint húszán menekültek meg, 24 a halálos áldozatok 6záma. A labdarúgó-csapat két kapusa, az egyik fedezete és a két szélsője maradt életben. * A Magyar Labdarúgók Szö­vetsége nevében Honti György főtitkár részvéttáviratot intézett az Angol Labdarúgó Szövetség­hez a tragikus szerencsétlenség alkaiuiábóii

Next

/
Oldalképek
Tartalom