Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

Szerdán este a Kremlben aláírták a Szov­jetunió és Egyiptom gazdasági és technikai együttműködési egyezményét. A szerdai francia hivatalos lap közli, hogy két szovjet tudós, Kolmogorov és Alekszandrov pro­fesszorokat, a moszkvai egyetem matematikai tanárait a párizsi egyetem kültagjaivá nevezték ki. Ez az első eset, hogy szovjet tudósok rend­szeresen előadásokat tartanak majd a párizsi egyetemen: Az OSZSZSZK Legfelső Tanácsának üléssza­kán, a január 29. ülésen folytatták a vitát a köz­társaság népgazdaságának fejlesztését célzó álla­mi tervről és a köztársaság 1958. évi költségve­téséről. A felszólalók megállapították, hogy az állami terv és a költségvetés a köztársaság gaz­daságának további fejlesztését szolgálja és elő­segíti a lakosság anyagi jólétének növekedését. Az ülésszak január 30-án folytatta munkáját. Sukarno indonéz köztársasági elnök szerdán háromhetes -üdülésre Japánba érkezett. Sukarno ezzel befejezi körútját, amelynek során ellátoga­tott Indiába, Egyiptomba, Jugoszláviába, Szíriá­ba, Pakisztánba, Burmába és Thaiföldre, A Bagdadi Paktum miniszteri tanácsa kedden úgy határozott, hogy legközelebbi ülésszakát Londonban tartja júliusban — jelentették be hi­vatalosan Ankarában. A miniszteri tanács fel­váltva, más és más tagállamban tartja üléssza­kait. A legutóbbi értekezletet Karacsiban tartot­ták a múlt év júniusában. A Reuter szerint Londonban csütörtökön be­jelentették, hogy 1957-ben körülbelül 8 400 000 munkanap esett ki sztrájkok miatt Angliában. Ez a legmagasabb szám 1926 óta. A Daily Mirror csütörtökön azt jósolta, hogy Selwyn Lloyd angol külügyminiszter februárban benyújtja lemondását. A lap szerint utódja vagy Butler jelenlegi belügyminiszter, vagy pedig Len- nox-Boyd, jelenlegi gyarmatügyi miniszter lesz. Az A1 Jón című libanoni lap híre szerint Je­men kifejezte azt az óhaját, hogy csatlakozik Szíria és Egyiptom tervezett államszövetségéhez. A lap értesülése szerint a jelenleg Damaszkusz- ban tartózkodó jemeni trónörökös beszélt arról, hogy Jemen "őszinte óhaja« csatlakozni az unió­hoz. Előkészületek a Szovjetunióban a választásokra MOSZKVA. A Szovjetunióban széleskörű előkészületek folynak a Legfelső Tanács tagjainak márciusi választására. Előzetes számítások szerint a választáson csaknem 130 millió szovjet állam­polgár járul majd az urnák elé. A mindenütt megalakított vá­lasztási bizottságok — amelyek­be a dolgozók testületéinek kép­viselőit • jelölték — megtették már az előkészületeket a válasz­tások lebonyolítására. Több mint 1300 választókerületet például közvetlen telefon- és távíróvona­lakkal kötnek össze a moszkvai központi választási bizottsággal. A választási előkészületek szol­gálatába különleges rádióadókat és postarepülőgépeket is beállíta­nak. A választási kampány során a Legfelső Tanács küldöttei beszá­molnak választóiknak a tanács működéséről. W. Georgadze, a Legfelső Tanács Elnökségénea titkára a tanácstagok folyóiratá­nak ezévi első számában részle­tesen ismerteti a Legfelső Ta­nács négyéves működésének eredményeit. A Legfelső Tanács Elnökségé­nek titkára cikkében hangsú­lyozza, hogy a tanács által ho­zott törvények nagymértékben elősegítették a párt politikájának megvalósítását. Újabb incidensek a szíriai határon Szíriái katonai szóvivő szer­dán közölte, hogy kedden dél­után mintegy 60 fegyveres tö­rök katona átlépte a hatért es megtámadta Boban sziriai falut, í A népi ellenállási mozgalom i fegyveres osztagai nyomban a megtámadottak segítségére siet­tek, s háromórás tűzharc után megfutamították a törököket. Az incidensnek szíriai részről egy halálos és egy sebesült áldozata ' van. A szíriai hatóságok vizs­gálatot Indítottak. Ammani jelentés beszámol ar­ról, hogy szerdán 15 perces tűz­harc folyt Jordániái katonák es izraeli területről behatolt fegyve­resek között. A tűzharcnak nin­csenek áldozatai. Az izraeli kormány megbízta ENSZ-küldöttségét, tájékoztassa a Biztonsági Tanácsot a szíriai— izraeli határhelyzet súlyosbodá­sáról. E határon december vége óta 10 incidens történt, ame lyeknek izraeli részről három halottja és két sebesültje volt. A Renter tudósítóját kiutasították Albániából Január 22-én saját kérelmére Albániába érkezett Sidney Wei­land, a Reuter tudósítója. Az elmúlt napokban minden lehe­tősége megvolt, hogy ellátogas­son különböző városokba. Ti­ranában és másutt megtekin­tette az ipari üzemeket s a kul­turális intézményeket. Alkalma volt beszélgetni az albán dolgo­zókkal és értelmiségiekkel is. De időközben Tiranából olyan tudósítást küldött a Reuter Iro­dának, amelyben megrágalmazta Albániát és durván megsértette az albán nép méltóságát. A Reuter-hírügynökség január hó 29-én közölte ezt a tudósítást. Ugyanazon a napon az Albán Külügyminisztérium sajtóosztá­lyára kérették Sidney Weiland- ot és közölték vele, hogy tűrhe­tetlen eljárása miatt tovább nem maradhat Albániában és haladéktalanul el kell távoznia. Sidney Weiland január 29-én elutazott Albániából. A iEgyesiül Államok hadianyagot szállít Díl-Vielnamba HANOI. A Vietnami Tájékoz­tató Iroda közlése szerint tavaly októberben mintegy 2100 tonna felszerelést és több mint íooo hadianyaggal megrakott ládát Szállítottak Dél-Vietnamba a genfi megállapodások megszegé­sével. Az említett hadianyagok, közöttük alkatrészeire szétsze­dett bombázó és vadászgépek, valamint harckocsik és katonai níófóíós-ftájók, hat amerikai ha­jón érkeztek. A velnami néphadsereg főpa­rancsnokságának összekötő cso­portja a nemzetközi fegyverszü­neti ellenőrzőbizottsághoz Inté­zett levéléiben éxélyés tiltako­zást jelentett be á délvietnami -fegyver- és hadiaiiyágbehozatal miatt és kérte a bizottságot. ítélje el a genfi megállapodások ilyen megszegését. Bírósági tudósítás DRÁGÁBB LETT A TÉGLA, mintha igaz úton vásárolta vol­na Tánczos Pál líunszentmlklósi lakos, aki az épülő iskola mellől 1500—2000 forint értékű építő­anyagot ellopott. Társadalmi tu­lajdon sérelmére elkövetett lo­pás miatt a járásbíróság félévi börtönbüntetéssel sújtotta. MEGVERTE A FÉLESÉGÉT: ÉriisZ Sálaffiön budapesti lakos Hartán tartózkodva úgy meg­verte feleségét, hogy az nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Súlyos testi Sérté­sért á bíróság 800 forint pénz­büntetésre ílélíü Ä reakció összeesküvése Guatemalában NEW YORK. Január 19-én elnökválasztásokat tartottak Gu­atemalában. Mivel egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok ab­szolút többségét, az ország alkot­mánya szerint az elnököt a nem­zetgyűlésnek kell megválasztania a legtöbb szavazatot kapott kél jelölt közül. Sajtójelentések sze­rint az elnökválasztásokon a leg­több szavazatot Fuentes tábor­nok, a jobboldali erők képviselő­je és Montenegro, a haladó par­tok támogatását élvező jelölt kapta. A harmadik elnökjelölt, Salazar ezredes, aki a Nemzeti Demokratikus Mozgalom nevű amerika-barát kormánypártot képviseli, a szavazatok számát tekintve a harmadik helyre Ke­rült. A nemzetgyűlési szavazás elölt Fuentes és Salazar jobboldali je­löltek megegyeztek azzal a cél­lal, hogy megakadályozzák Mon­tenegro elnökké-választásái. Mint a New York Times tudósí­tója közli, Fuentes Salazar hívei­nek támogatásáért cserében meg­ígérte, hogy »nemzeti kommu- nistaellenes kormányt« alakít és felveszi tagjai közé Salazar párt­jának három képviselőjét. A tudósító hangsúlyozza, hogy ez a megállapodás lényegében helyreállítja a korábbi jobboldali koalíciót, amely a reakciós Ar­mas elnököt támogatta. Hirdessen a Feleli Népében NAPTÄR: 1958. február 1. Szombat. Névnap: Ignác. Napkelte: 7 óra 12 perc. Napnyugta: 16 óra 44 perc. A NAP HUMORA: A nagyharang Csinnadári a világ legtapasz­taltabb obsitosa volt. Megfordult a Föld minden zugában, s min­denhol olyasmit látott, minek más halandó hírét sem hallotta. Egy alkalommal elbeszélte, hogy a prágai nagytemplom tor­nyában a harang nagyobb min­den toronyablaknál. — Hogy vitték hát föl azt a hatalmas harangot a toronyba? — vágott közbe egy parasztem­ber. — Vagy talán előbb a ha­rangot húzták föl, s aztán épí­tették rá a tornyot? Csinnadári megvetően legyin­tett: — Bolondokat beszél kend, látszik, hogy soha nem lépte át a faluja határat. Csengettyű ko­rában akasztották töl azt a ha­rangot, ott nőtt meg aztán a magasban. * — A Szalkszentmártoni Köz­ség} Tanács ez év folyamán az épülő két tantermes iskola mellé községfejlesztési alapból egy 25 férőhelyes napköziotthonos óvo­dát szándékozik építeni. — A Művelődésügyi Miniszté­rium Általános Iskolai Főosztá­lya február 18-án és 19-én Sze­geden rendezi meg az általános iskolák magyar-történelemsza- kos vezető szakfelügyelőinek harmadik országos értekezletét. — A Helvécia! Állami Gazda­ság bortermésének jelentős ré­sze kerül exportra. Eddig mint­egy 6000 hektolitert szállítottak ki különböző európai országok­ba és a termésből előrelátható­lag 3500 hektónyit exportálnak a továbbiakban. — Megkezdték az általános jövedelemadó-bevallások össze­gyűjtését Gátér községben. Az első három nap alatt a bevallás­ra kötelezettek tíz százaléka — mintegy 80 ember — jelent meg a tanáos pénzügyi csoportjánál, hogy átadja a kitöltött bevallási ívet — 12 fiatal készül az Ifjú Gár­disták eskütételére Gátér köz­ségben. Paksi István, az Ifjú Gárda vezetője már most szív- vel-lélekkel végzi munkáját: a fiatalok előkészítését. A község KISZ-szervezete az eskü leté­tele alkalmával szép egyenruhá­val lepi meg a fiatalokat* 1946 február elsején kiáltották ki Magyarországon a köztársaságot. Az új államfor­ma, amelynek megvalósulásában a baloldali pártok politikai akarata érvényesült, végleges leszámolást jelentett a magyar történelem feudális hagyományaival, és kiindulópontját jelen­tette egy új demokratikus fejlődésnek, egyik fontos politikai té­nye volt hazánkban annak az elhatározásnak, hogy országunk a népi demokratikus fejlődés útjára tér és hozzálát a szocializ­mus építéséhez. Ha visszatekintünk a magyar történelembe, elmondhatjuk, háromszor történt meg népünk életében, hogy az igazságért, sa­ját jogaikért harcoló néptömegek, szakítva a feudalizmus igá­jával, igyekeztek megteremteni maguknak a saját érdekeiknek leginkább megfelelő államformát. 1849. áprilisában, ha jogilag nem is, de ténylegesen köztár­saság lett Magyarország. A Habsburgok trónfosztása után Kos­suth Lajos és a szabadságharc plebejus balszárnya fogott ösz- sze, hogy megmutassa az önálló demokratikus fejlődés útját. 1913. októberében a Habsburg-elnyomás lerázásáról és a feudalizmus szétzúzásáról volt szó a köztársaság megalkotása­kor. 1919 márciusában pedig olyan új államforma alakult — a Magyar Tanácsköztársaság —, amelyben már a munkásosztály vállalta a dolgozó nép államának megteremtését és áldozatkész harcot vívott a nemzeti függetlenségünket veszélyeztető impe­rialista támadások ellen. A három köztársaság nem volt hosszúéletű, együttesen alig 14 hónapot ért meg. Bukását minden alkalommal a nemzetközi reakció összefogása okozta, és megszűnése után az ellenforrada­lom győzelmét mindig a régi államforma visszaállítása követte. 1940. február 1-nek emlékét, a Magyar Demokratikus Köz­társaság megalakulását azért Is idézzük most vissza, hogy emlé­keztessünk, milyen hősi harcok közepette vívtuk ki égy Vesztett háború után a nép demokratikus jogait. Ez a kÖZtáfSSság örö­köse és letéteményesé nemcsak 1Ö49, Í9l8, és 1919 célkitűzései­nek, de tovább is ment azoknál, felszabadította a parasztságot á földesúri járom alól, szétzúzta a nagybirtokot, éltürítette a feudális maradványokat és megteremtette a politikai biztosíté­kát a ocp iövőjet jelentő szocializmus építésének. — A legszebb, a legcsúnyább és a legötletesebb jelmezeket ju­talmazza az Építők kecskeméti művelődési otthona a február hó 1-én, szombaton megrendezésre kerülő nagy jelmezes bálján, Bar a jelmez nem kötelező, re­méljük, mégis sokan versenyre kelnek a különösen érdekes dí­jakért. — Nemzetiségi csoport alakul a Hazafias Népfront bajai szer­vezetének keretén belül február 5-én, délelőtt 101 órakor. A nem­zetiségek érdekeivel foglalkozó csoportba délszláv, német, szlo­vák nyelvű, válamint eigány nemzetiségű képviselőket válasz­tanak. Az alakuló ülésen részt- vesznek Budapestről a nemzeti­ségi szövetségek főtitkárai és a megyei szervek küldöttei. — 456 000 forintos tervet dol­gozott ki a Bácsalmási Községi* Tanács a községfejlesztési alap felhasználására. Jelentős társa­dalmi munka is segíti a nagy tervek megvalósítását, melyei között strand építése, járdaépí­tés, útjavítás és községszépítés szerepel. — A kecskeméti járási vadász­társaság február 16-án, délelőtt a kecskeméti Czolluer téri isko­lában tartja járási értekezletét, melyen a vadászbrigádok beszá­molnak az idei vadászati évad­ról, megvitatják új alapszabályu­kat és megszervezik a dúvad- irtást. — Jelentősen megnövekedőt t a műtrágyaigény a dunavecsei járásban. Egyes termelőszövet­kezetek a magasabb termésered­mények érdekében az idén jóval több műtrágyát kívánnak fel­használni. mint az előző évek bármelyikében. A solti Szikra Termelőszövetkezet tagjai pél­dául 343 kiló, a Petőfi Termelő- szövetkezetben 205 kiló műtrá­gyával pótolják holdanként a talaj termőerejét. — Az idén kapcsolják be a vil- . lanyhálózatba Pálnnonostora köz­séget is. A község lakóinak szempontjából igefi nagy jelen­tőségű esemény Előkészületeire már hamarosan sor kerül, mert egy szakemberekből álló bizott­ság február 12-én délelőtt foly­tatja le a szükséges közigazga­tási »bejárást«, ami annyit je­lent, hogy feltérképezik a vil­lamosításra váró területet. —- Közös ifjúsági énekkar szervezésének gondolatával fog­lalkozik három bácsalmási iskola diáksága. Az énekkar az általá­nos fiú- és leányiskola, valamint az általános gimnázium legjobb énekeseit foglalná magába. — (íj sertéstörzset állít be az idén a kiskunfélegyházi Lenin Termelőszövetkezet Az eddig folytatott mangalicatenyésztésen kívül ugyanis igen kívánatossá vált egy nagyobb húshozamú berksir-törzs tenyésztése. Nagy- baracskán már találtak is meg­felelő tenyészanyagot, köztük egy németöves kant is, amelyet a jövő hét folyamán telepítenek le saját gazdaságú kban. A szö­vetkezet sertéstelepe azonban már most is népes, nemrégiben ellettek le az anyakocák — és 35 "kocamama« neveli 241 ra­koncátlan "csecsemőjét«. — Kibővítik a népfront-bizott­ságot és megalakítják a béke­bizottságot Drágszél és örég- csertő községekben. E célból Drágszélen szombaton este 6 órára, öregcsertőn vasárnap dél­után 2 órára hívják össze a köz­ség fejlődését s a béke megvédé­sének ügyét szívükön viselő la­kosságot. — Közel 9 millió forintot fize­tett ki az Állami Biztosító Bács megyében az elmúl i évben kü­lönböző károk tejében. Ezen- bélül mintegy 1155 .jégkárosultat kárpótoltak mintegy! 5 millió 94 ezer forinttal. A IO<tÓ e teli it talilatos sulréme: 13,41,47.80,87

Next

/
Oldalképek
Tartalom