Petőfi Népe, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGVAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS- KISKUN MEGYEI LAPJA II. ÉVFOLYAM, 382. SZÁM Ara SO fillér 1957. DEC, 1. VASÁRNAP Qálsikerült HANGVERSENY A S/SOVJET KLUBBAN Pénteken este meleghangulatú művészi demonstráció szín­helye volt Kecskeméten a szovjet klub kultúrterme: a Magyar— Szovjet Baráti Társaság váróéi szervezete hangversenyt adott a szovjet helyőrség tagjai számára. A magyar és a szovjet Himnusszal kezdődött az ünnepi műsor az Orvosegészségügyi Szakszervezet zenekarának előadásában s ugyancsak ez az együttes dr. Réti Aladár főorvos vezénylésével Erkel: Hunyadi László című operájából és Bartók: Este a széke­lyeknél című művéből adott elő részleteket. A Bartók-kórus magyar é6 szovjet népdalokkal folytatta az előadást, majd Gyólay Viktória és Juhász Pál, színházunk két kiváló énekese operettrészleteket énekelt, Puky Margit zongora- művésznő pedig zongoraszámokkal gazdagította a műsort. A to­vábbiakban Rácz Kálmán »-Hírős-“ népi zenekara remekelt, s Nagy Józsefné, Táborossi Gyula népdalénekeseknek, valamint a szakszervezet együttese táncospárjának tapsolt a közönség. A szereplőknek nem egy számot meg kellett ismételniük A szovjet vendéglátók lelkes szavakkal köszönték meg az előadást, amely jelentős lépéssel vitte előbbre a magyar—szovjet barátság ügyét, /ÉLETREVALÓ ÚJÍfÁSOK 16 000 forint megtakarítás Törekvő, Igyekvő, újítókedvű emberek sokaságát találjuk a Kiskunfélegyházi Gépgyárban. Ezt bizonyítja az is, hogy októ­berben mintegy harmincötször keresték fel újításukkal a dolgo­zók Komár Ida technikus, újí­tási felelőst. A 35 benyújtott újításból ti­zenegyet elfogadtak, négyet be­vezettek, hét bevezetése folya­cÁ Lzőöjtt lihfi iimie.pl ketauk lX£l(~L(UUJ.(Ll/l országos első leli a Megyei Moziüzemi Vállalat matban van. Az előkalkulált megtakarítás 16 060 forint. A legéletrevalóbb újítás Csi­kós Mátyás időelemzó gondolatá­ban született meg. Nem kisebb értékű Kovács Sándor és Bodor László hegesztők újítása, ők egy kis elmés szerkezettel gyorsítják meg a hegesztést. A legjobbak között találjuk még Kiss Imre főművezető és Nyitrai Imre réz­műves csoportvezető nevét is. II' de France, ciíraszjír, kunkalap, pásztorbot a Hildpusztai Állami Gazdaságban Mintaszerű juhtenyésztése van a Hildpusztai Állami Gazdaság­nak. Az idén majdnem 480 000 forint tiszta nyereséget hozott. Érdekes kísérletet vezettek be. A tisztavérü cigája juhokat egy francia juhfajtával, az II’ de France-val keresztezik. Az új­fajta örökli mindkét előd előnyös tulajdonságait. Tömöttebb, zsí­rosabb gyapjút ad, nagyobb, ará­nyosabb testű, jobb csontozatú. Természetesen hagynak to- vábbtenyésztési alapnak hatszáz darab cigája anyát. Sőt vérfel­frissítés végett Jugoszláviából kaptak tisztavérű cigája kosokat. A juhászatban mesterséges meg­termékenyítés folyik már három éve,. Dostyica József brigádveze­tő irányítása mellett. A meddő­ségi százalék nagyon alacsony, összesen kettő, ami kiváló ered­ménynek számít. A juhászok jó munkáját meg­becsüli a gazdaság vezetősége. Hamarosan cifraszűrt, kunkala­pot és pásztorbotot kapnak. A brigádvezető kalapján zöld sza­lag lesz, a többién pedig fekete, Arról is gondoskodnak, hogy le­gyen becsületes, hű segítőtársuk. Tisztavérű pulitenyészetet léte­sítenek. OKOS ELŐRELÁTÁS Megalakult Alpár és vidéke nyári gáttársulat Évről-évre nagy károkat oko­zott az árvíz a Tisza menti ár­területeken. Alpár és Tiszaújfalu körzetében 8800 katasztrális hol­dat öntött el évente. A további vízkárok megakadályozására ösz- szefogott három megye: Bács, Szolnok és Csongrád hat közsé­gének dolgozó parasztsága. Csü­törtökön megalakult Alpár és vi­déke nyári gáttársulat. A közsé-*. gekből összejött dolgozó parasz­tok egyhangúan megszavazták, hogy 13 kilométer hosszan, kö­zös erővel rendbéhozzák a gáta­kat, megoldják azok karbantar­tását. A megalakuláson részt vet­tek vízügyi szakemberek is. 1961-ig 4 168 600 forint lesz a társulat költségvetése, amelynek 50 százalékát az állam fizeti, a másik feléhez pedig a dolgozó parasztok anyagilag járulnak hozzá. Az első évben 131 forint lesz holdanként ez a hozzájáru­lás, a későbbi években fokoza­tosan csökken. Jelenleg a 2-es számú zsilip épül, mintegy 710 000 forintos költséggel. Korábban már beszámoltunk róla, milyen részleteredménye­ket hozott az idei szovjet film­hét megyénk mozijaiban. Akkor végleges értékelést még nem tud­tunk közölni, mert több helyről hiányoztak a megfelelő adatok. Azóta a végleges eredmények el­készültek, s ennek megfelelően sor került a verseny országos ér­tékelésére is. Tegnap nyújtották át a Mű­velődésügyi Minisztériumban a minisztérium vezetőinek jelenlé­tében a Bács megyei Moziüzemi Vállalat vezetőjének a szovjet film ünnepe versenyében orszá gos első helyet jelentő ered­ményért járó díszes vándorserle get, mellyel a Film Szakszerve zet és a Filmföigazgatóság jutal­mazta a szovjet filmhét verse­nyében legjobb eredményt elért moziüzemi vállalatot. A hivatalos értékelés szerint megyénkben a filmhéten bemu tatott szovjet filmeknek 150 326 látogatója volt, 34 000-rel több mint a tavalyi szovjet filmhéten A Filmföigazgatóság a kiváló eredményt elért vállalatot kü­A bácsalmási járás vezet az adófizetésben Megyénk hosszú időn át az adóbevételi tervteljesités sor­rendjében országosan az élen állt. A november 20-i értéke­léskor azonban fel kellett adni elsőségét és Hajdú-Bihar megye mögött 69,6 százalékos teljesí­téssel a második helyre szorult. Ennek oka az, hogy megyénk­ben csökkent az adófizetés üte­me. Egyes járásokban bizonyos önelégültség ütötte fel a fejét a pénzügyi apparátusban. Másutt pedig még mindig nem találtak magukra a pénzügyi szervek. A dunavecsei járás például válto­zatlanul az utolsó, és a tervtel­jesítéstől is ugyanúgy elmaradt, mint azelőtt. A járások adóbevételi sor­rendje a negyedik negyedévi tervhez viszonyítva a november 37-i értékelés szerint a követ­kező: Bácsalmás 83,4, Kiskőrös 82.5, Baja 82, Kiskunfélegyháza 82, Kecskemét 79,6,'Kiskunhalas 77, Kaloesa 73,2, Dunavecse 61,2 százalék. Városok: Kiskunhalas 86.6, Kiskunfélegyháza 80,4, Baja 75,9, Kecskemét 68,2, Kalocsa 66,4 százalék. Kiskunfélegyháza város örvendetesen feljavult. MEGKEZDŐDTEK a Szabad föld Téli ísíéU előadásai Kerekegyházán Kerekegyházán az idén nem indult ezüstkalászos tanfolyam, ezért a gazdák szakmai tudásá­nak növelését a Szabad Föld Téli Esték előadásai szolgálják. Az első előadást már 250 főnyi hallgatóság előtt meg is tartot­ták, ez alkalommal dr. Bessenyei Imre iskolaigazgató ismertette Arany János életét és költé­szetét, az évforduló alkalmából. Az előadást versek tették ér­dekessé és érthetőbbé. A következő előadásokban el­sősorban növénytermesztési és állattenyésztési kérdésekről lesz szó. Ügy tervezik, hogy legtöbb előadást a .szőlő- és gyümölcs- termesztés problémáiról tarta­nak. lön 6000 forintos jutalomban ré-\ szesítette. Az ünnepségen adták díj Hanesch László igazgatónak aj Magyar-Szovjet Baráti Társasági országos elnöksége díszoklevelétI és az MSZBT aranykoszorús ] díszjelvényét. A kimagasló ered-1 ményért az országos elnökségj elismerésül a megyei tanács! végrehajtó bizottsága 8000 forin-j tos jutalmat adott a Megyeij Moziüzemi Vállalat dolgozóinak. Szerkesztőségünk nevében is iid-j vözöljük a vállalatot e politikai] jelentőségében is nagyértékűj eredményért. KECSKEMÉT AZ ELLEN- FORRADALOM NAPJAI­BAN AZ IPAROSODÓ IZSÁKON (3. oldal) ÜJ TERMÉS (4. oldal) JÖ, HA TUDJAK A GAZDÁK Urbán Ernő: MEDICINA (5. oldal) HALASI PARASZTOKKAL A FEHÉR ASZTALOK MELLETT SPORT (6. oldal) KECSKEMÉTI SÉTÁK (7, oldal) A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata A Központi Bizottság 1957. november 29-1 ülésén meghall, gáttá Kádár János elvtárs beszámolóját a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 40. évfordulójára Moszkvába küldött párt- és kormányküldöttség munkájáról. A Központi Bizottság a beszá­molót tudomásul vette és a következő határozatot hozta; A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tel jes mértékben egyetért a szocialista országok kommunista és munkáspártjainak november 14—-16-án tartott értekezletének nyilatkozatával, és a testvérpártok november 16—19-1 szélesebb értekezletének békekiáltványával. A Központi Bizottság megbízza a Politikai Bizottságot, deJ gozzon ki és tegyen meg minden szükséges intézkedést, hogy a nyilatkozatban és a békekiáltványban megfogalmazott célkitű­zések pártunk tevékenységében, hazánk állami és társadalmi éle­tében érvényesüljenek és azok megvalósításához a magyar dol­gozó nép legszélesebb tömegeinek aktív támogatását kibontakoz­tassa. A Központi Bizottság a nyilatkozat és a békekiáltvány cél“ jainak megfelelően elsőrendű feladatnak tekinti a béke megvé­déséért folytatott harcot. Ennek érdekében még jobban tömörít“ jük hazánkban a béke megőrzését óhajtó embereket, erősítjük kapcsolatainkat a világ valamennyi békeszerető erőivel, normális és jő viszony kiépítésére törekszünk — társadalmi rendszerétől függetlenül — minden országgal, minden néppel. Elveink és ha-: zánk törvényei értelmében harcolunk azokkal szemben, akik ha“ zánkban a más népek elleni gyűlöletre és háborúra uszítanak.; Elszánt harcot folytatunk az emberiség békéjét veszélyeztető nem“ zetközi imperialista erők aknamunkája, agresszív fellépése, nyüi fenyegetése és háborús uszítása, minden békebontó cselekedete ellen. A Központi Bizottság pártunk, munkásosztályunk és népünk tapasztalatai alapján nagy jelentőséget tulajdonít a szocialista országok népei, a világ kommunista és munkáspártjai proletár internacionalista tömörülésének és megbonthatatlan egységének. Ezért, mint a szocializmus és a béke ügyének tett hatalmas szol“ gálatot, üdvözli a szocialista országok pártjainak találkozóját és a több mint hatvan testvérpárt történelmi találkozóját. Központi Bizottságunk helyesli és üdvözli pártkUldőttségünk és néhány más testvérpárt küldöttsége között létrejött kiilöntalálkozókat, elvtársi eszmecseréket is. A szocialista országok pártjainak, államainak, népeinek és a világ valamennyi kommunista és munkáspártjának egysége biz“ tosítja a szocialista országok fejlődését, védi minden nép nem“ zeti függetlenségét, az egész emberiség békéjét; fékentartja a bé“ két fenyegető agresszív imperialista erőket. A proletár internacionalizmus elmélyítése érdekében szűnt«-* lenül harcot folytatunk a burzsoá-nacionalizmus és a sovinizmus maradványainak felszámolására. A burzsoá eszmék elleni harc, a szocialista építőmunka és a béke védelme érdekében harcolunk a marxizmus—leni nimmst álnokul támadó és hazánkban fő ve“ szélyt képező — revizionista nézetek és a párt fejlődését gátló dogmatikus, szektás nézetek ellen. E harcunkban egységesek vagyunk és tovább kívánjuk erő“ síteni egységünket a világ legelső és vezető szocialista államával, a hatalmas Szovjetunióval, a Kínai Népköztársasággal, valameny- nyi szocialista országgal, az összes testvéri kommunista és minn káspártokkal, a nemzetközi munkásosztállyal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom