Petőfi Népe, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

Egész Indonéziában terjed a holland vállalatok bojkottálására irányuló mozgalom. Egy izraeli különítmény csütörtökön Uefer fiain ir-tól északra tüzet nyitott az egyik előretolt jtzíriai állásra, amely kénytelen volt viszonozni a tüzet. A tűzharc harminc percig tartott, de szíriai (részről nem volt áldozata. Szíria az eset sürgős kivizsgálását kérte a fegyverszüneti vegyesbizott- 6ágtól. Jól tájékozott párizsi körökben pénteken kije­lentették, hogy Franciaország atombombát gyárt. A francia atom bom ij a gyártásának tudományos és katonai tervei elkészültek és már megkezdték az atombomba egyes részeinek gyártását is. A francia atombomba első kísérleti robbantását előreláthatólag a jövő év folyamán tartják. Az angol parlamentben 11 interpellációt nyúj­tottak be azzal kapcsolatban, hogy az amerikai repülőgépek angliai támaszpontokról hidrogén-- bombákkal szállnak fel. December 12-én lengyel parlamenti küldött­ség utazik Belgiumba. Pénteken folytatódtak Moszkvában a Német Szövetségi Köztársaság és a Szovjetunió gazda­sági tárgyalásai. A két és félórás ülés után a ,német küldöttség tagjai kijelentették, hogy' az értekezleten bizonyos előrehaladás történt, A Times katonai szakértője hosszú cikkben bírálja Dulles tervét, mely szerint az Egyesült c Államok az európai szárazföldön állomásoztasson ] olyan stratégiai atomlövedékeket, amelyek műkő- i dési sugara olyan, hogy a támadó hazája ellen ] lehet használni. A cikk szerint nem szükséges amerikai közép- ] távú rakétalövedékek állomásozása előretolt eu­rópai támaszpontokon és ez nem is növelné a ’ Nyugat biztonságát, sőt a Nyugat számára poli- < tikai szempontból éppen az lenne előnyös, ha ] eltekintene stratégiai fegyverek állomásoztatásá- tói Nyugat-Németországban, mert ez lehetne az ; első lépés Nyugat-Németország fokozatos lesze­relése felé. Az omanl hazafiak tovább harcolnak az angol ­hódítók ellen. Omán kairói képviselete táviratot ] kapott, amelynek értelmében az angol csapatok , parancsnoksága erősítést kért a ciprusi főhadi- ' szállásról. Ilyen erősítések már érkeztek Basrán \ át az omanl partvidéken fekvő angol katonai - támaszpontokra. A táviratban szó van arról is, hogy a musz- ! kati hatóságok tovább kegyetlenkednek az omani hazafiakkal. A muszkati börtönökben sok omani hazafit kínoztak halálra, Összehívták a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülésszakát MOSZKVA (TASZSZ) A szov­jet fővárosban törvényerejű ren­delet jelent meg, amelynek ér­telmében 1957. december 19-re összehívták a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának 9. üléssza­kát. A spanyol légierő marokkói területeket bombázott AGADIR. Hivatalos marokkói forrás szerint a spanyol légierő csütörtökön reggel újra bombá­zott marokkói területeket az Infi-övezet határa, valamint a Buizakarn—Gulimin vonal kö­zött. így bombát dobtak Kszabi és Dsera felvakra, amelyek a Gulimint a tiliuini határállomás­sal összekötő útvonal mentén fek­szik. Szerdán a spanyolok húsz bom­bát dobtak le Buizakarn és Gu­limin között. A bombák nagyré­szét az országúitól ötszáz méter­nyi távolságra estek le, Gulimin- től 16 kilométernyire északra, öt bomba nem robbant fel. Ezeket a marokkói hivatalos forrásból közölt felvilágosításo­kat csütörtökön európai szemta­núk is megerősítették. A 24 órája tartott rossz időjá­rás egyébként gyakorlatilag félbeszakította a hadművelete­ket. A jelek szerint a spanyol erők még nem foglaltak vissza minden, a múlt szombati tá­madás következtében elvesztett állást. Az agadiri kormányzó csütörtö­kön kijelentette, hogy az Ifni incidensek eredete Tilinin no­vember 17-i bombázására vezet­hető vissza. A lakosság ekkor ünnepelte a »-trón napját-«, »öt bombát doblak le, de az áldoza­tok számát nem tudjuk« — mon­dotta a kormányzó. Elmondotta továbbá, a lakosság körében nyugtalanságot okozott az az augusztusi spanyol határozat, hogy Ifni lakosait spanyol sze­mélyazonossági igazolvánnyal látják el, holott az 1956. ápri­lis 7-í egyezménnyel a spanyol hatóságok gyakorlatilag, meg szüntették a határt I£ni övezett és Marokkó között. éves készül 200 jubileumra a kiskunma jsaigimnáz’um 1958. június utolsó hetén ün­nepli fennállásának 200. éves! évfordulóját a kiskunmajsai gim­názium. Az évfordulóra az is-J kola rajztanára két nagyméretű; freskót készít, amely az iskola ré­gi és mostani képét ábrázolja.! Az iskola szakkörei is komoly \ -kiállítási anyaggal készülődnek* valamint ekkora tervezik a gim-< názium névadó ünnepségét is. A község szülötte, Konecsni! György, Kossuth-díjas festő­művész a jubileumi ünnepségek j alkalmára kiállításra rendezi < festményeit, amelyekből néhá-j nyat az iskolának akar ajándé­kozni. Kormányfői színvonalon tartják az Atlanti Tanács decemberi ülésszakát r Az Egyesült Államokat Nixon alelnök képviseli < PÁRIZS. (AFP) A NATO ál­landó képviselőinek tanácsa csü­törtökön ülést tartott a Párizs Chaillet-palotában. Az ülés után az alábbi közleményt adták ki: »A tanács, amely sajnálkozás­sal vette tudomásul, hogy az Egyesült Államok elnöke nem tud résztvenni a decemberi ülés­szakon, elhatározta, hogy az ülésszakot az eredetileg terve­zett színvonalon tartják meg. A tanács elégedetten értesült arról, hogy az Egyesült Államok kül­döttségét Richard Nixon alelnök., fogja vezetni.« >í AZ AICGRIAI HÁBORÚ Egyre hevesebben tombol a harc Algériá­ban az imperialista francia hatalom és Al­géria függetlenségéért évek óta küzdő algériai partizánok (feliagák) között. Franciaország­nak ez a háború sok- milliárd frankjába és sokezer katonájába ke­rült már. A partizánok fő te­vékenységi körzetei, az úgynevezett wilayák, a térképen karikázott számokkal jelölve: Dél-Comstantine, ftszak-Constantine, ffabylja, 4. Észak-Al- gir, 5. Oran és Tlem- cen környéke, valamint az Aures hegység és Souk Ahras körzete. Újabban kialakulóban van a Szahara-front is, Déi-Algéria sivatagi te­rületein, ahol legújab­ban nagy fontosságú kő­olajmezőket talállak (a 1. 2. 3. térképen háromszögek­kel jelölve). A Szaha­rában meginduló parti­zántevékenység veszé­lyezteti a Hassi Mes- saoud és Touggourt kö­zött építés alatt álló kőolajvezetéknek jövő­beni üzemeltetéséi. A franciák a harcoló par­tizánokat Eszak-Algé- riának tuniszi és ma­rokkói határain felépí­tett többszéz kilométer hosszú drótsövények se. eitséeóvel próbálják el­zárni a környező szim­patizáló arab országok­tól. Jelmagyarázat: I. Si- di bel Abbés, az ide­genlégió központja. II. Határzár (drótsövé- avekh !napTAR: 1951. december 1. Vasárnap. Névnap: Elza. Napkelte: 7 óra 10 perc; Napnyugta: 15 óra 56 perc; A NAP HUMORA: Vajon melyiket választja? Dániában egy szegény csa- i vargó szólítja meg egy vidéki I gazda feleségét: — Asszonyom, szeretnék va- ; lamit enni. Megengedi, hogy le- I kaszáljam a füvet? •— Hogyne — válaszol az asz- ! szony —, de kár fáradni a ka- 1 szálassal, így is ehet belőle, • — ügyeletes orvos Kecskemé­ten: december 1-én, vasárnap a város egéáz területén reggel 6 órától este 8 óráig dr. Szabó Ti­bor körzeti orvos tartja az ügyeletes szolgálatot Erdősi Im­re utca 2, szám alatti rendelő­jében. — Háromszáz pedagógus rész­vételével január hónapban a Művelődésügyi Minisztérium pe­dagógus békevonatot indít a Szovjetunióba. A megyéből 15 fő vesz részt a nagy és szép él­ményeket Ígérő kiránduláson. A részvételi díj személyenként 1000 forint, — Pénteken délelőtt kezdte * meg tanácskozását a Kereske­; delmi, Pénzügyi és Vendéglátó­ipari Dolgozók Szabad Szak- ; szervezetében a ruházati és áru- ! házi szakmai bizottság első kül­döttértekezlete. A ruházati és áruházi dolgozók küldöttei a szakmai bizottság munkájáról, a kereskedelmi munka fejleszté- i séről, aktuális érdekvédelmi kérdésekről tanácskoznak. Majd megválasztják képviselőiket a ; szakszervezet januárra öeszehí- ! volt második kongresszusára. — Veszély az otthonban cím­mel kiállítás nyílt Londonban. A kiállítás megrendezésére azért került sor, mert a laká­sokban történő szerencsétlensé­gek következtében Angliában és Walesben közel 6000 személy hal meg évente, több mint az utcai szerencsétlenségekből kifo­lyólag. — Több mint 50 hallgató előtt tartott beszámolót Hegyi István agronómus. Előadásában -— amelynek meghallgatására a kecskeméti járás szakcsoport­jainak vezetőit hívták meg — foglalkozott a méhész szakcso­portokkal is. Beszámolójában megemlítette, hogy a járásban nyolc méhész szakcsoport mű­ködik 179 taggal és több mint 2000 méhcsaláddal. Bugacon ez év szeptemberében három da­rálós társulás alakult közel 80 taggal. — Pénteken 9 órai kezdettel ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottságának köz­gazdasági kollégiuma. A tárgy- sorozatban szerepelt Millasin Teréz munkaügyi osztályvezető -A szocialista bérezés elvi és gyakorlati kérdéseiről« szóló előadással, Tyukos Béla, a me­gyei tanács pénzügyi osztályve­zetője a tanácsi vállalatok 1958. évi működéséről szóló mérleg- beszámolót ismertette, majd Bolhőy László építési osztály- vezető a községfejlesztésről szó­ló beszámolót terjesztette a kol­légium elé. •— Moszkvában a népszerű tu­dományos filmek stúdiója meg­kezdte egy film készítését, mely­nek témája az első mesterséges hold elindítása. — öt és fél kilométer hosszúi kisvasút épül a Hildpusztai Ál­lami Gazdaságban. A vasút épí­tése lehetővé teszi a lóállomány csökkentését, amely a terv sze­rint 12 pár lóval lesz kevesebb, a vasút elkészülte után. — Amman! hírek szerint Heb­ron vidékén Taibekahban 4009 éves várost fedezett fel egy amerikai kutatócsoport. A vá­rosban valamikor mintegy 2000 évig folyt az élet. A régészek agyag-, réz- és üvegedényeket, valamint más használati tárgya­kat találtak. — A szovjet szakiszervezetek meghívására a magyar szak- szervezetek 31 tagú csoportja 2 hónapon át tanulmányozta a szovjet szakszervezetek munká­ját. A delegáció csütörtökön ér­kezett haza Budapestre. — Hét kecskeméti festőmű­vész részvételével tanulmányi kirándulást szervezett ma egy hete vasárnap a megyei tanács művelődési osztálya. A kecske­méti művészek a tanulmányi kirándulás alkalmával megte­kintették a forradalmi festőmű­vészek kiállítását és a Nemzeti Galériában a XIX. század ma­gyar festészete című kiállítású A tanulmányi utat rövidesen ankét követi, ahol megbeszélik a Pesten szerzett gazdag tapasz­talatokat a város képzőművé­szei. — Az »MI—6« jelzésű szov­jet óriás helikopter új magas­sági világrekordot állított fel, amikor 11 perc alatt 2400 méter magasságba emelkedett 12 ton­nás rakományává!. A légi csú­csot az amerikai Anlcersen tar­totta, aki »S—56« gépével 2000 méter magasságig jutott el 6 tonnás terheléssel. — December 3-án, kedden este 6 órakor a TTIT szabadegyete­mének földrajzi tagozatán Eszak-Dunántúl címmel rendez­nek előadást. Az előadás meg­tartására budapesti előadót kér­tek fel. — Iskolaszövetkezetét előké­szítő bizottság kezdte meg mű­ködését a bajai Bahyai Júlia Állami Közgazdasági Techni­kum kereskedelmi tagozatán. Az előkészítő bizottság első ülésén Bencsik Veronika tanulót vá­lasztották meg elnöknek. — A kerckegyházi borpinco szüreti felvásárlási tervét 110, szerződéses must átvételi tervét 100,3 százalékra teljesítette. Az átvett fehér must 16—17, a ka­darok 18—19 cukorfok voltak; Az új borok felvásárlását is megkezdték. A gazdák szorgal­masan szállítják a szerződött borokat. A felvásárlási prog­ramterv keretében november­ben eddig 500 hektoliter újbort vettek át. — A Szabadszállási Földmű­vesszövetkezet 10-es számú bolt­ja 20 darab Dongó motort adott el az idén. A vasbolt és a többi boltok forgalmával együtt mint­egy 50—55 darab Dongó motort vásároltak a szabadszállásiak. — A »Hamupipőke« és a »Mérges Mackó« című mesefil­mek kerülnek bemutatásra de­cember 1-én délelőtt 10 órai kezdettel a TTIT szokásos me­sefilmvetítésén. DISZKRÉT VÁLASZ [ Dulles megkérdezte titkon * Az ő tudós Riskáját, ] Milyennek találja híres Erőpolitikáját? ] Riska előbb körülnézett, Ne lássa egy ember se, ; Majd azután sokatmondón I A farkát felemelte. Reve A loUŐ í heti üt találatos szelvénye: 8, 67, 74, 85, 86 Felvéíel « pénzügy őr gFghez A pénzügyőrséghez felvételes jelentkezhetnek mindazok a 26. életévüket be nem töltött, kato­nai szolgálati kötelezettségüknek eleget tett, nőtlen magyar ál­lampolgárok, akik VIII, általá­nos, vagy annál magasabb isko­lai végzettséggel rendelkeznek. A felvételi kérelmeket a terü­letileg illetékes pénzügyőri sza­kaszhoz kell benyújtani, ahol a szükséges további felvilágosítási a jelentkezők megkapják. Bács-Kiskun megyei vénzügyöri parancsnokié a

Next

/
Oldalképek
Tartalom