Petőfi Népe, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-14 / 267. szám

MINDENKINEK EHDEKE a több kenyér, a nag jobb lövedelem A bajai járás területén az idén igen szép terméseredményeket értek el szocialista szektorok és az egyéni parasztok. Kukoricá­ból 30 mázsára becsülöm a hol- dankénti átlagtermést, cukorré­pából nem ritka a 200 mázsa holdanként. A terméseredmé­nyek elérésében a kedvező idő­járáson kívül igen nagy része van az időben és jól elvégzett munkának. Jól zajlott le a tava­szi szántás-vetés, az aratás. Véleményem szerint azonban az őszi munkákkal elmaradtak a járás termelői. Igaz, szeptember második felé­ben néhányszor kaptunk kiadós esőt, ami akadályozta a betaka­rítást. Emiatt sietni kellett a szürettel is, mert a szőlőt, főleg az ezerjót több helyen meglepte a szürke rothadás. Az sem cse­kélység, hogy 29 000 holdról kellett lelakarítani a kukoricát, ami körülbelül 8700 vagont tesz ki, azonkívül jelentős területen volt egyéb kapásnövény. A hosszú ideig tartó szép idő a parasztság egy részét elbiza- kodottá tette, azt mondják, nem kell sietnünk, hiszen jó idő van. Az ilyen elgondolásokra nem helyes építeni, jártunk mi már úgy, hogy az idő hirtelen el­romlott és december végén alig lehetett belekapargatni a ma­got a talajba. A szakemberek cs a gazdál­kodáshoz jól értő parasztembe­rek tudják, hogy a betakarítás­sal azért kell igyekezni, mert az őszi kalászosok egy része kukorica után kerül a talajba. Ha a kukoricaszárat időben le­vágják, mielőtt az őszi szelek le nem tördelik a levelét és az eső ki nem mossa a levélzet tápanyagait, akkor közepes szé­naértéket nyernek. Később már jóformán semmi értéke sincs. Fontos a jó terméshez a jó ta.ajelokészítés is. Ha időben szántanak, mire elérkezik a vetés ideje, addigra jól beérett talaj alakul ki, amely olyan, mint a jól kelesztett ke­nyér, ha összenyomják, rövide­sen eredeti állapotába kerül vissza. Másik fontos követel­mény, hogy a mag kellő idő­ben kerüljön a talajba. Ez a búzánál október végét jelenti. November első felében va­gyunk, tehát nagyon fontos, hogy a hiányzó búzavetéseket minél előbb elvégezzék a ter­melők, mert a jelentések sze­rint még több száz hold vár ve­tésre. Ha későn kerül a földbe a mag, a kis növény nem tud eléggé megerősödni, nem bírja a nagyobb hideget és akkor ta­vaszig megritkul, kifagy. A ké­sőn vetett magból kikelt nö­vénynek ősszel már nincs ideje bokrosodni, ilyen esetben az­után tavasszal azt tapasztalja a gazda, hogy egy tőről csak egy szál hajtás fejlődik, míg más esetben 3—4 szál is előtör. Ha már a kenyérgabonánál tartunk, meg kell említeni, hogy az idén járásunkban kereken 22 000 hold kenyérgabona volt, a szántóterület 23 százaléka. Ekkora területre feltétlenül szükség van a következő gazda­sági évben is, addig míg a jobb trágyázás, talajművelés követ­keztében a termésátlagok leg­alább U—12 mázsára nem emelkednek. Mégis azt tapasz­taljuk, hogy az eddig elvetett kenyérgabona területe alatta marad a tavalyinak. A paraszt­ságnak gondolni kell arra, hogy szüksége van megfelelő mennyi­ségű búzára az államnak, mert nem helyes, hljl külföldről indo­kolatlanul nagy mennyiségű ke­nyérgabonát hozunk be, akkor mikor országunk területe alkal­mas annak termesztésére. Tapasztalható, ho'gy azokon a talajokon, rhol nagy mennyi­ségű szervesanyagnak, gyökér­maradványnak és egyebeknek kell a keléssel egyidőben el- bomlania, ott az őszi vetések gyengén kelnek. Ugyanis a ta­laj baktériumai az oldott álla­potban levő fehérjét és nitro­gént annyira felhasználják a le­bontási munka során, hogy a növényke részére felvehető nit­rogén alig van a talajban. Ilyen esetben kevés nitrogénműtrágya is jól elősegítheti a növényzet erő­sebb fejlődését, nagyobb meny- nyiség adagolása nem ajánla­tos, mert a csapadék az oldott, de fel nem vett nitrogéntartal­mú anyagokat a talaj mélyebb rétegeibe mossa. A vegetáció megszűnte előtt kell elvégezni a 2—3 éves lucernások őszi fosz­for műtrágyázását, hogy az egy­oldalú nitrogénfelhalmozódást foszforral ellensúlyozzuk. Sze­retnék rámutatni az őszi istál­lótrágyázás előnyösségére a ta­vaszival szemben. Főleg a ka­pások alá való trágyázásról van szó. Ősszel a mélyszántással egyidőben kell a trágyát a ta­lajba juttatni. Azért írtam meg mindezeket, .nert fel akarom hívni a figyel­met arra, hogy az őszi munká­kat meg kell gyorsítani. Ez mindenkinek érdeke, mert ha nagyobb lesz a termés, több lesz a parasztembernek jöve­delme, de nagyobb kenyér jut a nép asztalára is. Petróczi József Tuzoltószertár-avatas Öre«tényen Szép ünnepség keretében avatták fel vasárnap délelőtt Szakmár-Öregtényszálláson az önkéntes tűzoltók szertárát. Az épületet a párt és a tanács tá­mogatásával a szállás lakossá­ga, élükön az önkéntes községi tűzoltókkal építették fel. Az épület egyik végében van a tűzoltószertár, mellette az őr­szoba és a másik végén egy te­rem van, amit összejövetelek­kor, vagy oktatás céljára fog­nak felhasználni. Ebben a te­remben működik majd a gazda­kör is. A szertáravató ünnepségen jelen volt a Kalocsai Járási Ta­nács titkára, ünnepi beszédet a Szakmári Községi Tanács titká­ra mondott. Jelen volt a kalo­csai tűzoltóalosztálytól Drubi főhadnagy, alosztályparancs­nok is. Az osztályparancsnokságtól Nép Mihály tűzoltószázados mondott köszönetét mindazok­nak, akik lehetővé tették, hogy a tűzoltó6zerlár felépüljön. T alálkostam a nacionalizmussal Több helyen valami megfog­hatatlan dolognak, a napi munkától, eseményektől távol álló, különválasztható feladat­nak tekintik a nacionalizmus elleni harcot. Amikor Kun­szálláson a nacionalizmus kon­krét megnyilvánulásairól ér­deklődtem, az egyik pártveze­tőségi tag úgy nyilatkozott, hogy 1945 óta ők nem tapasz­taltak ilyen jelenséget. Sajnos, nemcsak Kunszállá­son, hanem máshol is előfor­dul, hogy a napi munka töm­kelegében az elvtársak nem veszik észre az ilyen megnyil­vánulásokat, sőt ilyen hibát maguk is elkövetnek. Jártam olyan községben, ahol a tanácsi és pártvezetők valóságos átoknak, munkájuk fékjének tekintettek a lakos­ság vegyes anyanyelvű össze­tételét és szerencsésnek tartják azokat, akik »szinmagyar« köz­ségben működnek. Lakitclekcn egy kisiparossal beszélgettem a község életéről cs közben az ragadta meg a figyelmemet, hogy milyen büszkén hivatkozik arra, hogy náluk, bár sok a betelepült la­kos, de még csak »cigány és zsidó sincs-» közöttük — mon­dotta. Ugyanebben a községben a tanácselnökhelyettes ezt az­zal toldotta meg, hogy elme­sélt egy esetet, amikor is a kö­zelmúltban egy teknővájő ci­gány iparos letelepedési enge­délyt kért községükben, azon­ban ők visszautasították. »Mi is lenne, lia itt clszaporodná­nak?“ De álljunk meg! Enyi is elég a példák felsorolásából. Sok helyen találnánk ehhez ha­sonló eseteket. Vajon igaz-e, hogy a nemze­tiségiekkel sok baj van? Ügy hisszük nem ők, hanem a na­cionalizmus okoz bajt, amit legtöbbször az ellenség tuda­tosan meg is lovagol. A nehéz­ségek oka nem az. hogy egyes községekben más anyanyel­vűek is laknak, hanem az, hogy az ilyen helyeken nem harcolnak eléggé a más népek gyűlöletében, ócsárlásában, le­becsülésében jelentkező ma­gyarkodás ellen. Ugyan kinek az érdeket szol­gálja az ilyen légkör? A dol­gozó parasztokét, munkásokét, vagy értelmiségiekét? Egészen biztosan nem. Könnyű felis­merni, hogy nem az ő érdekü­ket. Egyedüli haszonélvezője az ilyen viszálynak az osztály­ellenség, amely a nemzetiségi civódásban háttérbe vonul­va, zavartalanul végzi akna­munkáját, terjeszti a »minden magyar testvér“ hamis jelsza­vát. Igen. Most mindenkit test­vérnek, barátnak szólít, bezzeg másként viselkedtek, amíg ők voltak hatalmon, amíg a va­gyon volt az úr és háborítatla­nul folytathatták a kizsákmá­nyolást! De nézzünk a jelszavak mögé, nézzük a dolgok eredő­jét. Soha ne tévesszük szem elöl a régi hatalma visszaszer­zésére spekuláló osztályellcn- séget. ök nem barátaink ne­künk. Barátaink a dolgozók nagy tömegei, de ellenségeink a régi rend visszaállítására tö­rő, hatalmuktól megfosztott uralkodó osztályok maradvá­nyai. Még akkor is, ha most már a kétkezi dolgozók között próbálnak meghúzódni. Meg­különböztetjük barátainkat az ellenségtől, de nem anyanyel­vűk, hanem osztályhelyzetük alapján. Így ítéljük meg őket> ezt tartsuk szem előtt! Nagy József „Amíg fejsze lesz a világon, minket nem lehet szétijeszteni!“ Megvédte szövetkezetét a szanki Petőfi Tsz tagsága Azt csak Gortva l'ercncné tudná megmondani: mennyi szap­pan, meg dörzsölés kell az olyan kapca kimosásához, ami csizmás­tól együtt másfél hétig nem ke­rül le a férfiember lábáról. Ce­hét tavaly ősszel nyomosabb gondja volt Gortva elvtársnak, a szanki Petőfi Tsz elnökének, mint a kapcacserével bajlódni. Móricgát pusztán is megbolydult a világ s a szövetkezet körül úgy ólálkodtak a kulákok, mént birkahodály leörül a farkasok s marásra készülve üvöltötték a véres fenyegetéseket. — Először csak üléseztek meséli visszaemlékezve Gortva elvtárs. — Harmadkézből tudtam meg, hogy engem is beválasztot­tak nagy kegyesen valami nem­zeti bizottságba. Mondom Takács János komámnak, a Lenin Tsz párttitkárának: olyan itt a pusz­tán az ember, mint a süket, gye­rünk Félegyházára kicsit szaglá- lódni. Be is kerékpároztunk. Ott is valami ülésező bizottságba bot­lottunk, Csak nézem ám: csupa- csupa vastagnyakú kulák! A szentségit! Sarkon is fordultunk: láttuk, amit akartunk, nekünk itt semmi keresnivalónk! Visszamentek a pusztára. Gort­va elvtárs magához szólított három derék legényt: Király Pistát, Csömör Sándort és Csen­des Palit. — Idefigyeljetek. Ne­kem van egy vadászpuskám, ti meg fogjatok egy-egy fejszét. Beülünk ide az irodába. Az egyik ablak az istállókra, a másik a ta- karmányos kazlakra meg a rak­tárra néz. Ha gyanús emberfiát látunk, én odasózok a puská­ból, ti is tudjátok, mirevaló a fejsze. Innen, ebből a szövetke­zetből, ha körülöttünk az egész világ tótágast fordul is, egy tű­érő el nem veszhet. Értettétek? Úgy is lett. Éjjel-nappal éb­ren volt a maroknyi őrség. Egy éjszaka észrevették, hogy öt te­hén az udvaron cselleng, valaki kiengedte az istállóból. De hasz­talan keresték a tettest, pedig Király Pista megígérte, hogy bé­lit ontja, ha kézrekapja... Gort­va elvtárs estefelé hazaszaladt a lakásra, de csak az ablakon zör­getett be: — mi újság, anyja, megvagytok? — s vissza a köz­pontba! Másfél héten keresztül volt vetetten az ágya... De az emberek megzavart lel­két is helyre kellett billenteni közben. Annus Dezső egyszeresük hírülhozta: nagy baj lesz, ölik a A kora délelőtti órák­ban egy népesebb cso­port lépett ki a Kees» keméti Gépgyár kapu­ján, — a beteglá­togatók. Mivel a nem kívánatos ázsiai influ­enza ide is ellátogatott és egyik napról a má­sikra ágynak döntött férfit, nőt egyaránt, a forró vas pedig meg­égetett egynéhány em­bert, úgy határoztak, hogy ellátogatnak a betegekhez egy kis ba­ráti beszélgetésre, vi­gasztalásra. A jó szó mindig jól esik, kivált, amikor beteg az ember. A kapuban elköszön­tek egymástól. Mind­egyikük zsebében ott volt a szokásos kis ajándékcsomag. Ki er­re, ki amarra, Rékasi Ferenc és Faragó Ja­nóé a Rendőrfalu felé irányították lépteiket. Rékasi Ferenc zsebé­ben is ott lapult az ajándék, egy kis füs­tölnivaló Szabó János számára. Kényelmesen lépe­gettek. Tíz perc múlva benyitottak a II. utca 22. számú ház kapuján. Tájfifténzcsotá Szabó János otthonába. Hát kit látnak, mint a »beteg“ Szabó Jánost, aki éppen a padlásról jön lefelé egy nagy kaskával a kezében. Megvárták, amíg leért, s aztán Faragó “János megkérdezte: — Mi is a betegsé­ge? — Lábomra fröcs- csent a vas, megégett. A két beteglátogató összenézett, azután Fa­ragó János vette át is­mét a szót. — Ügy gondolja, hogy a beteg lábat gyó­gyítja a kukoricahor­dás? — fordul Szabó János felé. — Nem én hordom — próbálja félrevezet­ni a beteglátogatókat —, hanem a család... Mindketten alaposan körülnéznek. Teszik ezt azért, nehogy szó érje a ház elejét, mely sze­rint felületesen nézték meg a dolgokat. Azon­ban hiába erőltetik a szemüket, nem vélik felfedezni a »családot.“ A konyhaajtó előtt hegynyi magasságban kukorica, mellette Sza­bó János, kezében a nagy kosárral. Bosszantotta a két látogatót Szabó János hazudozása. — Beteghez jöttünk és kukoricahordó nap­számost találtunk — mondták a szemébe. Szabó tiltakozott, de lassan belátta, kár a hazugságért, — rajta­csíptek. Előkerült a zsebből a beteglátogató cédula is. Rékasi Ferenc a kö­vetkezőket írta rá: Ku­koricahordás közben találtuk a „beteget”. Odanyújtotta a kis papírt aláírásra Szabó Jánosnak. Ö nagy ne­hezen, de alákanyarin- totta a nevét. Elköszöntek egymás­tól. s lépteiket a gyár felé irányították. Az úton mi másról eshe­tett szó, mint a Szabó­féle „betegségről”. — Emlékszem, hogy nyöszörgott, jajveszé- kelt, amikor a vas rá­fröccsent a lábára — szólt epésen a gyár be- teglátogatója. — Az állam pénzén kukoricát hord, ahe­lyett, hogy pihenne — emígy az SZTK kikül­döttje, Faragó János. — Ami azt illeti, nem valami jó gyógy­ír az égési sebre a pad­láslépcső — jegyezte meg kissé irónikusan Rékasi Ferenc, majd kezét a zsebébe tette, a lapuló cigarettacso­magra. Elővette, az­után így szólt: — Nem adtam oda, mert ez csak betegnek jár. Ű pedig táppénz­csaló. Nem érdemli meg az ajándékot. Ez az igazság. Ép­pen ezért helyesen tet­ték, hogy levontak két- napi táppénzt is Szabó Jánostól. Ez az eset pe­dig szolgáljon tanulsá­gul mindenki számá­ra: Legbiztosabb az egyenes út. Venesz kommunistákat, meg a tsz-tago- kát országszerte, osztozkodjunk szét s ki-ki bújjon el. Az elnök a sarkára állt. Szétosztjuk, ami jár, de többet semmit! Ha meg ülés­ről van szó, hát ahhoz is kettő kell: egy, aki csinálja, egy meg, aki állja... Hét tagot megrémített az ijesztgetés; ezek még akkor ki­léptek. De két új taggal nemsoká­ra szaporodtak s a meglévő hu- szónkét tag most, az esztendő vé­gén elégedetten, a jó munka ér­zésével tekinthet vissza a múlt­ra. Megvédtek a szövetkezetei s úgy dolgoztak éven át, mint soha még. ( Mi van a kilépettekkel? —* Szédelegnek ide-oda, legtöbbjük bánja már, mint a kilenc köly- ket vető kutya, hogy hagyta ma­gát kiijeszteni — mondja Annus Ferenc, kis kárörömmel, meri Dezső testvére is kilépett, ö, a bátyja, meg a nővére viszont bent maradtak. — Dehát a hábo­rúban is van veszteség. Mi, a többség azért is megmutattuk, hogy nem vagyunk olyan ijedős fajták.,. Kezetfogunk. Gortva elvtárs vastenyerének szorítására majd­nem felszisszenek. Derék tenyér, jól szolgált benne tavaly ősszel az a vadászpuska s okos ember­nek keresi a kenyeret, Ez az okos, lelkes ember szer­vezte meg nemsokkal a vihar után a tsz-ben a pártalapszerve- zetet s 1950 óta, az alapítás óta áll, előbb mint brigádvezető, majd mint elnök, a Petőfi Tsz élén, AZt mondja: — Amíg fejsze lesz, addig minket senki is­ten vagy ember szét nem veri -r-> En pedig azt mondom: amíg ilyen emberek, mint Gortva Fe­renc, Király István, Csendes Pál és Annus Ferenc tagok lesznek a szanki tsz-ben, addig itt csúf ul megbukik minden ellenforradalmi kísérlet s a szövetkezet mindig csak előre lépked! G. K>

Next

/
Oldalképek
Tartalom