Petőfi Népe, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-14 / 267. szám

aw r$mrr AVKK * Ram t tetető: TÖTH TASZL6 i ; Könvvis mertetés 'Da like cImre: BAJA IRODALMA Minszk—Tallin—Leningrad A l'etöfi Népe számára írta : BARCZA QEDEO\ nemzetközi nagymester A magyar sakkváJogatott fezovjetunió- dcIí vendégszereplése Miúszkben és ezúttal először szerepelt úgy váloga­tottunk, hogy az utolsó két táblán Leningrádban két minimális 10.5:0.5, j női versenyzők játszottak. Ez a vál- iiietve 1*2.5:11.5 arányú vereséget. Tál-1 tozás kifejezetten hasznos volt szá- íínban pedig 12.5:7.5 arányú győzel- 1 munkra. mert Minszkben 2:2 arányú met hozott. Ez az eredmény annak döntetlent, a másik két városban pe­| Kf2, Bg2+ 52. Kfl, f4 53. FU3, BgS 51. | Bh5f, f5 55. ef , Kf4: 56. Fe4:, Kel: | 57. KÍ2, Bd6? (Túl óvatos. Gyorsab­ban nyert 57. —. Kd3! 58. Bgö, Bh6 59. Bg3T. Kc2! stb.) 55. Ke2 Kf4 (58. —. 14 59. Bc5. f3t-ra GO. Kfl!) | 59. Bh8. Kg4 60. Btl7, Bc6v Cl. Ktl3, ; f4 62. h5, (Sötét nyerése prcblé­I matikussá váit, mert f3-ra hG: követ- ! keznék. A befejezés nagyon tanm- í ságos.) íigyelembevételével, hogy a hollan­diai zónaversenyen részvevő Szabó dig 2.5:l.5 arányú győzelmet aratott a Hcnseh Irén— Sinka Brigitta ket­nagymester nélkül kellett klállnunk. td.s. Különösen kiemelkedik Hönscb k,elégitö. s valószínűleg még így D 1.5:0.3 arányú győzelme Rudenkó javítható lett volna, ha az összeálii­exvilágbajnok ellen, valamint Sin Ka tás valamivel szerencsésebben SiiTC­a: 1 arányú eredménye az élvonalbeli lül. Voipert ellen. A versenysorozat érdekessége, hogy A verseny részeredményei: IJcIorusz Köztársaság;— Magyarország 10.5:9.5 Bolészlavszkij 0, 1 Earcza l. 0 Szuetyin LV, Bilek 0.' Vereszov »/s, 1 Klager '/2. 0 Szokolszkij WÍ2 Bély dr. v?«v, Goldenov 1. 0 Szilágyi 0, 1 Szaigin '/*, 0 Portisch »/j. 1 Sagalovics 0,'í Forintos l.L Koizman V-, 1 Sándor 0 Zvorikina í. 1 Hönsoh c. 0 Szkegina 0, 0 Sinka 1, l Magyarország —Észt Köztársaság 12.5:7.5 Barcza 1, 1 Keres 0. 0 Bilek Szilágyi Kluger Bély dr. Poi lisch F orintös Flórián Szily dr. Sinka Hönsch —, 1 ',2, U 0. 72 1, L Pitksar Nei Randviir üusi MiklvOV Arulaid Etruk Luik Itootare 0. o '/í. i i / i Ví, 1 '/*. 0 fi.— — */.» 1. \'i E mérkőzés és az egész körút leg- ' nagyobb meglepetése Keres nagy- mester kettős veresége volt Barcza ellen. Az első játszma megnyitásel- rnéléti jelentőségével és a nehéz vég­játék befejező részével vonta magá­ra a figyelmet, a másodikban bonyo­dalmas középjáték után tiszt-, majd minősé galdozatos befejezés szerzett szépségűi ja t a magyar nagymester . számára. Az első fordulóbeli játszma így folyt" le: SPANYOL MEGNYITÁS P. Keres Barcza G. 1. ct e5 2. H£3. Hc€ 3. Fbo, íl6 4. Fal, Hí6 5. 0—0, tel 6. Hc'J, b5 7. hb3, do 8. Hd5?!, (Ezzel az Aljechin aital bevezetett gyalogáldozattal Ke­res nagymester már sok győzelmet ért el.) #. o—O (Érdekes, hogy amhcQr a múlt évi szovjet—j ugosziáv verse­nyen a Karaklajics—Keres játszmá­ban az észt nagymesternek sa.jat iegyvere ellep kellett küzdeni, elfo­gadta a gyalogáldozatot s 3. —. F-Te4: 9. d4, Fb7 10.* Bel, Ha3 után győzött ts. Ez a folytatás azonban mégis ké­tes értékű. Euwe 0. Ke7:!, He7: 10. dl! íavitasa miatt. Keres a játszma után úgy nyilatkozott, hogy ezt a javítást akarta kipróbálni.) 9. -_3. He4:S 10. dl, Fb7! (10. —. ed'? hiba 11. Bel, Hf6 12. Hd4: miatt, s ugyanez a ne.i.yztt 10* —. iß*** 11. Zsuhovicka’a 0, ü He3! után. Világosra előnyös 10. —, Hlő 11. Bel, e4? is, 12. Hd2. Hdö: 13. Fdőr, Fb7 14. Fe4.. Haj 13. d5, Fftí 16. a4! stb.-vel. Keres—Prameshuber^ Amsterdam. 1954.) U. Bel, HÍG 12. de: (Több, mint egyórás gondolkodás eredménye. A tovább) cseliolytatás 12. He7:f, Ve7: 13. Fg5, he 14. Fh4, e4! 15. Fd5, g5 i6. Hg5:, Hd5:!-tel szintén sötétté előnyös.) a2. —, He5: 13. Hc5:, de: 14. Be5:, Hd5: 15, F«15:, Ff6 16. BÍ5, (Fgő-re c#ji tisztet nyerne, s 1U. Bh5 is veszít gö miatt.) lo. —. Vd7! 17. BfC: (Nincs jobb. mert 17. Vf3-ra Bad8! 13. BiG:, Vd5.I nyer.) 17. —, gf: 38. Ff3, (18.. Fho-ra Fdö: 19. Vd3, Vg4 20. Vdő:, Bad8 21. Vb3, Bfe8 at tervezte sötét.) IS. —, Bad8! 19. Vél: (Fh6-ra Vf5!) 19. Bd7: 20. Fc2, (20. Fg4-re £5!, 20. Fh6-ra pedig Bfd8!) 20. —, Be8 21. Fc3, f5 22. g3, Bc3:! 23. to:, Bdí 24. Kfl, Bb?: 25. a4, Fd5 26. ab:, ab: 27. Bel, Fe4 28. Kel, cG 29. h4, Kg'i 30. Bal, Kft» 31. Ba6, Fd5 32. Bb6, 11 b3 (C4 ellen.) 33. Kd2, Ke5 34. Bb8, Bb2t 33. Kdl, Bblf 36. Kd2, Bgl 37. Be8+, Kftí 38. Bg3, Bal 39. Bc8, Ba2t 40. Kdl, Fel 4L Bfc8, Fd5 (A borítékolt lépés Fb3j-kal, majd Bc2-vel fenyeget.) 42. Fd3, Bg2 43. Bg8. Ii6 44. Kel, Ke5 45. BeS , Fetí 46. Bg8, Kd6 47. tel (Kfl-re Bd2) 47. —, Fd5 48. Ktl, l el 49. I3h8, Bg3: 50. Bh6:í, Ke5 51. « \mmmm ÍMtM m mi í m Ü íMi&'tí m m 6:. —, Kf3 63. h6, c3 64. Bh8. (64. c4-rt- b4! 65. Bh8. Bf'6 — jó b3 is — 66. h7. Bf7 67. Bc8, Bd7f 63. Kc2. Bh7: 63. Bc5:, Ke4 70. Bc3, Bf7 nyer.) 64« —, Bd6t 65. Kc2, c4* 66. Kb2, (66. Kel-re Bf6! 67. h7. Bf7 68. Kd2. Kf2 69. Ke2, f3 70. Kd2, Kfl 71. Kc2, f2 72. Kd2, Bg7 nyer. mert 73. Kdl. vagy Kcl-re Kg2 után a gyalog sak­kal történő átváltozása miatt nincs probléma többé, 73. Kc2-re pedig Bd71 74. Kel, — Kb2-re Be?!, majd Ke2 — 74. —. Ke2! 75. Be8f. Kd3 76. h8V..flVt 77. Kb2, Vf2f 78. Ka3, b4*f! éé matt két lépesben.) 66. —, Be6 67. Ka3, Ke3 68. Kbl, f3 69. h7, Be7 70. Kb3:, f2 71. Bf8, Bh7: 22. BeSf, (Kcd4:-re Bh4t, majd Bf4) 72. —, Kd3 73. Bf8, Bh5t 74. Kb4, Ke3 75. Be8t, Kf4 és világos feladta, meet 76. Bf8t-ra Bf5 következnék. (0:1.) Az utolsó mérkőzést Leningrad válogatottja ellen vívtuk. Ez volt a legnehezebb erőpróba, mert ellenfe­leink közt négy nemzetközi mestert. és a szovjet bajnoki döntőkben már J többször szerepelt versenyzőket ia-| lálunk.) *■ Mindenekelőtt egy félreértést le­hetőséget kell elhárítanunk ezzel a kis füzettel kapcsolatban: nem Baja irodalmi múltjáról, vagy jelenéről, tehát nem a bajai iro­dalmi életről szól, hanem iro­dalomjegyzék. Kb. 600 címszó alatt összegyűjti és felsorolja azo­kat a műveket, adatokat, melyek Baja város nevével, történelmé­vel, földrajzával. kulturális és gazdasági fejlődésével, közigaz­gatásával és egészségügyével kap­csolatosak. A szerző bevezető szavaiban abban jelöli meg mun­kája célját, hogy segédeszközt adjon egy meginduló igényesebb helytörténeti kutatómunkához. Ez a szándék feltétlenül helyes, s a valóraváltás is sikeresnek mondható. Kecskeméti lévén, elsősorban azt fájlalom, hogy a mi váro­sunkra vonatkozó irodalom nincs még így összegyűjtve, s remélem, hogy a »Baja irodalma« megje­lenése ösztönzést ad Kecskemét, Kalocsa, Kiskunhalas és Kis­kunfélegyháza helytörténetkuta­tóinak is hasonló gyűjtemény összeállítására. Hiszen ez nagy­mértékben megkönnyíti a tájé­kozódást és a további kutató­munkát. Helyeselnünk kell tehát a bajai Türr István Múzeum kezdeményezését, mellyel a me­gye városai számára példát mu­tatott. & .A bajaiak számára pedig min­den bizonnyal hasznosnak fog bizonyulni ez a füzet, mert nem­csak a kutatómunkának, hanem az iskolai és iskolánkívüli isme­retterjesztésnek is hasznos se­gédeszköze lehet.Sőt a puszta kíváncsiságból beletekintő is kap némi képet a város múltjáról és jelenéről az egyes fejezetek elé irt összefoglaló jellegű tájékoz­tatás alapján. Bár ezekben a szerző alaposabb is lehetett vol­na. Bizonyos felületességek és aránytalanságok, sót stiláris kifo­gásolnivalók is akadnak ebben a részben (a VII. fejezet — Baja története — összefoglalása csak­nem egy teljes oldal, míg a me­zőgazdaság, ipar, kereskedelem és közlekedés problémáit tár­gyaló Vili. fejezeté mindössze 9 sor; ebben a VIII. fejezetben pl. a halászatról nem is történik em­lítés; stiláris■ szempontból pedig szembeötlő a vonatkozó névmás nem mindig helyes használata.) Az összefoglalások azonban nem a munka fő területei, így ezek hibái legfeljebb szürkítik, de nem csökkentik a mű tudo­mányos értékét, összességében elmondhatjuk, hogy megyénk tu­dományos irodalma nemcsak egy új, hézagpótló, hanem más, ha­sonló, eddig hiányzó művek meg­írására is ösztönző művel gyara­podott. Madarász László (Bemutatjuk új színészeinket Szpasszki.j Tajmanov Korcsnoj Tolvs Furman Cserépkor Bivsev Aronszon Kopilov Kovner Kudenko Volpert Leningrad—Magyarország 12.5:11.5 V*» i í, i 1, o 0, 1 Vs,1/* Vs élt 1, o 0 Ve. 0 1, 0 Barcza Bilek Szilágyi Bély dr, Kluget Portisch Forintos Flórián Sándor Kőberl Szily dr. Hónsch Sinka i/„ !■, víJvá 0. L 0. 1 1. (j W,’ 1L 1/ 0.- —, 1 Va.l Vs. 1 0, 1 j Ez a mérkőzés különösen nagy és ! bizonytalan kimenetelű küzdelmet' j hozott. Hajszalon múlt, hogy nem I I fordított eredmény alakult ki. Bély az első játszmájában egyszerű tiszi- I ! nyerést hagyott ki(U), a másodikban , j is előnyben volt, s mégis mindkettőt j j elvesztette. Forintos hasonlóképp1 könnyen nyerhetett volna a második i játszmájában. Kőberl, Szily dr. és j Kluger hatalmas, több, mint tízórás ! nenéz küzdelemben csikarták ki a i győzelmet a második fordulóban. A Szovjetunióban lejátszott három mérkőzésünk megmutatta ezúttal is a szovjet sakkozás nagy átlagerejét, de azt is, hogy a magyar verseny­zők -a siker esélyével vehetik fel a küzdelmet az egyes köztársaságok válogatottjai ellen. Ha folytatódnak a hasonló mérkőzések, ezek nem csu­pán izgalmas küzdelmeket hoznak majd, hanem sok olyan tanulságot is, amelyeket válogatottunk egyéb mérkőzéséin bizonyára hasznosít­hatunk. JÁSZAI LÁSZLÓ: Főiskoláról jött. A megye területén a »Nász­utazás« Kosztya szerepében mu­tatkozott be. Ez volt első sze­repe. 9 munka nehezebbje csak ezután következik — bár az ifjúsági szervezet lét­rehozása nagy eredmény —, a muntía nehezebbje csak ezután következik. Nagyon kevés ön­teltségre alkalmat adó ered­ményről és sikerről lehet még beszámolni. A KISZ lényegében még csak munkájának az elejénél tart. De máris bizonyos elbizakodott­ság és önteltség jellemzi egyes ifjúsági funkcionáriusok és KISZ-tagok magatartását. Ez egyáltalán nem indokolt, hiszen Mtt tehet a KISZ a mezőgazdaság fejlődéséért ? Ezek után a mezőgazdasági termelés és a Kommunista If­júsági Szövetség munkája kö­zötti összefüggésről beszélt. Azt mindenki tudja, hogy a magyar mezőgazdaság perspektívája a belterjesség. Mit tehet ezért a KISZ? A lestöbbet és legjobbat az­zal teheti, ha elősegíti, hogy , magyar mezőgazdaságban művelt parasztfiatalok dol­gozzanak. Ez igen nagy dolog, hiszen csak művelt, hozzáértő, a termelés minden ágában jártas fiatalság tudja megvalósítani az időseb­bekkel karöltve a mezőgazda­ságunk előtt álló hatalmas ten­nivalókat. Ennek a legfőbb fel­tételét akkor teremthetjük msg, ha lehetőséget adunk arra, hogy minden parasztfiatal' megtanul­hassa a korszerű mezőgazdasági ismereteket. Javasolta Romsics elvtárs, hogy az erre illetékes országos » Romsies Ferenc elvtársnak, a KISZ megyei titkárának a KISZ or­szágos értekezletén elmondott telszó- laJARáből. szervek vegyék fontolóra, ho­gyan lehetne a falusi általános iskolákban külön tárgyként ta­nítani a mezőgazdasági alapis­mereteket. Feltétlenül helyes lenne, ha államilag kötelezővé tennék, hogy a nyoic általános iskolai osztályt végzett falusi fiatalok, akik nem távoznák el a faluból, tehát nem választa­nak más pályát, s a mezőgazda­ságban akarnak dolgozni — kétéves tanfolyam elvégzésével elsajátítsák a mezőgazdasá­gi alapfogalmakat, a régi falusi, ismétlő iskolák szervezetéhez hasonló keretek között. Ennek két alapvető előnye lenne. Az egyik az, hogy pa­rasztfiatalságunk valóban szak­értőjévé válna foglalkozásának. Másrészt megfelelő keretek kö­zött megoldható lenne az iskola- hagyott, 11—16 éves gyere­kek összefogása, kollektív nevelése. Emellett természetesen a KISZ-nek már kialakult prog­ramja szerint teljes erővel szer­veznie kell f> helyi különleges mezőgazdasági szakirányú tan­folyamokat. Szót emelt Romsics elvtárs a fiatal mezőgazdasági szakembe­rek elhelyezkedése, illetve mun- kábaállítása érdekében. Itt igen súlyos nehézségek jelentkeztek. Mezőgazdasági nagyüzemeink, termelőszövetkezeteink nem szí­vesen alkalmaznak ilyen ifjú mezőgazdasági szakembereket, arra hivatkozva, hogy csak je­lentéktelen gyakorlati tapaszta­latokkal rendelkeznek. Ennek oka a mezőgazdasági középká- der-képzés jelenj égi rendszeré­ben. keresendő. Meg kell tehát vizsgálni, hogyan lehetne köze­lebb hozni a mezőgazdasági technikumban tanuló fiatalokat, még inkább, mint eddig, a ter­melés gyakorlatához. A középiskolás fiatalok j500 kérdésé Ezután a középiskolás ifjúság helyzetéről beszélt. A közel­múltban jelentős sikerrel szer­veztek meg megyénk középisko­láiban konzultációkat diákok­kal és a tanárokkal, különböző időszerű politikai kérdésekből. Előzetesen megkérték a fiata­lokat, juttassák el a konzultá­ció vezetőjéhez kétségeiket, problémáikat tartalmazó kérdé­seiket. Több mint 1500 ilyen kérdést nyújtottak be a I3ács megyei középiskolás diákok. Ezek a kérdések napnál világo­sabban megmutatták, hogy — c bár egy nagyon kicsit léptünk előre — elég nagy még az eszmei zűr­zavar, tisztázatlanság diák- fiatalságunk körében. A fő nehézség még ma is a ha- zafiság és a nacionalizmus prob­lémáinak megértése, a szocia­lista és kapitalista országok kö­zötti kapcsolat helyes értelme­zése körül van. Kiderült, hogy a diákfiatalok abban a színben szeretik feltüntetni saját szere­püket, mintha ők a kormány­nak valamiféle ellenzékei len­nének, akik vitáznak vele kü­lönböző politikai kérdésekben. Ezt az egészségtelen hangulatot természetesen minél sürgőseb­ben meg kell szüntetni. Éspe­dig elsősorban azoknak a prob­lémáknak a diákifjúsággal való megtárgyalása útján, amelyek­re az említett 1500 kérdés rávi­lágított. Javasolta Romsics elv­társ a többi megyék ifjúsági ve­zetőinek is a Bács megyében bevált módszer alkalmazását. Mi lesz a serdülő fiatalokkal ? Teljesen megoldatlan — mon­dotta Romsics elvtárs —, a 14— 16 éves korosztályú fiatalok helyzete. Az helyes, hogy a Köz­ponti Bizottság határozati ja­vaslatában átfogó állami intéz­kedéseket helyeztet kilátásba munkábaállításukra, ez azon­ban nem ad teljes megoldást. Ezeket a fiatalokat, akik szer­vezetileg nem tartoznak még se­hova sem, be kell vonni a- moz- 2alomba, a társadalmi életbe. gondoskodni k$ll nevelésükről. A jelenleg adódó szervezeti le­hetőségek erre nem alkalma­sak. Úttörőknek már idősnek érzik magukat ezek a fiatalok, de sok közülük még nem érett meg a KISZ-ben való tevékeny részvételre. Nem szünteti meg a bajokat az sem, ha kimond­juk, hogy ezeket a fiatalokat 14 éves kortól kezdve fel lehet venni a KISZ-be. A radikális megoldás az, ha megszervezzük a KISZ gyermektagozatát, önálló programmal, gyakorlott if­júsági vezetők, serdülők ne­veléséhez értő pedagógusok bevonásával. Arra kell törekedni, hogy ez a mozgalom hatókörébe vonja ezt az egész problematikus korosz­tályt. Bács-Kiskun megyében ilyen természötű kísérletek már folynak is. . Befejezésül azt a nézetét fej­tette ki, hogy forradalmi ro­mantika nélkül, az ifjúság szer­vezeti nevelése nem oldható meg. Az ellenforradalom elsősor­ban ezekkel a romantikus lehetőségekkel és jelszavak­kal vezette félre ifjúságunk nagy részét. Ezeknek a rászedett, de ma már józanodó fiataloknak, az egész magyar ifjúságnak a nevelése azonban csak1 olyan keretek kö­zött valósítható meg, amely messzemenően figyelembe ve­szi az ifjúság jellegzetes hajla­mait, kívánságait, a hősiesség, a romantika iránt való fogékony­ságát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom