Petőfi Népe, 1957. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1957-11-14 / 267. szám

f NAPTÁR: 1957. november 14. csütörtök Névnap: Klementina. Napkelte: 6 óra 46 perc. Napnyugta: 16 óra 10 perc. A NAP HUMORA: Bosszú New York egyik külvárosában kél 50 éves férfi betört egy isko­lába és mindent szétrombolt, ami a kezeügyébe akadt. Amikor a rendőrségen megkérdezték tőlük, miért végezték ezt az esztelen rombolást, így feleltek: — Csak bosszút álltunk a gyermekkori rossz bizonyítványokért.. s * — A Katona József Színház­ban a közeli napokban megkez­dik a Sybill próbáit. — November 20-án az űrhajó­zás problémáiról, a két mester­séges holdról cs a tudomány to­vábbi lehetőségeiről tart elő­adást a KPVDSZSZ kultúrott- honban (Szilády Károly u. 6.) Csongor Edéné kémia-szakos ta­nárnő, a csillagászati szakkör tag.ia. Az előadásra — a nagy érdeklődésre való tekintettel — nemcsak a szakszervezet tagjait, hanem minden érdeklődőt sze­retettel vár a rendezőség. — A szegedi országos dalos- ünnepen nagy sikerrel szerepelt kecskeméti Kodály-kórust ven­dégszereplésre hívta meg az izsáki Hazafias Népfront-bizott­ság. A kórus tagjai elfogadták a meghívást, s a nagyszabású hangversenyt november kll-án este 7 órára tűzték ki. Elkíséri útjára a szereplőket Tóth László, a városi tanács elnökhelyettese, az énekkar örökös elnöke és volt karnagya, Kremán Sámuel, az ősz mester is. — Újfajta acélt találtak fel az Egyesült Államokban, amely nemcsak nem rozsdásodik, ha­nem hőálló is. Ez utóbbi tulaj­donságát különösen nagysebes­ségű repülőgépeknél használják majd fel. A'levegő súrlódása kö­vetkeztében 3—4090 kilométeres óránkénti sebességnél több mint 1000 Celsius fok hő keletkezik, ezért az ilyen gyorsjáratú gépe­ket és rakétákat majd az újfajta acéllal burkolják be. — Erős iramban folynak az Othello próbái a kecskeméti Ka­tona József Színházban. A darab mintegy 60 szereplőt mozgat. — A Rém Községi Tanács leg­utóbbi ülésén utasította a vég­rehajtó bizottságot, hogy két­hetenként jelöljön ki bizottsá­got,. amely a íöldművesszövet- kezetben az áru felvásárlását és eladását ellenőrzi. Ennek az lenne a célja, hogy a dolgozók szükségleteinek kielégítését az áruellátáson keresztül is előse­gítsék. — Tűz Alsómcgycn. Sindeles Menyhért alsómégyi lakosnak kigyulladt a szalmakazla. Azon­nal értesítették a kalocsai tűz­oltóságot is a tűzesetről, de a községi és a városi tűzoltóság és a lakosság közös erőfeszítése sem volt elegendő a tűz elfojtá­sára. Mintegy 70 mázsa szálma teljesen a tűz martalékává vált. A tűz okát nem tudták megál­lapítani. — 80 000 forintos beruházás­sal gyarapította saját erőből a közös vagyont a petőfiszállási Béke Termelőszövetkezet tagsá­ga. Ebből az összegből többek között egy G—35-ös traktort, ekét vásárolták, bővítették a juhhodályt, a sertéstelephez üze­mi helyiséget építettek, s 10 anyasertéssel, továbbá 18 meri- nói juhval gyarapították az ál­latállományt. — Hosszú szünet után ismét megnyílik a KPVDSZSZ könyv­tára. A nyári hónapok óta a könyvtár sok új, értékes könyv­vel gyarapodott, többnyire klasz- szikus és szépirodalmi müvek­kel. A könyvtári órák kedden és pénteken 5-től 7-ig vannak, s beiratkozhatnak a könyvtárba szakszervezeten kívül álló dol­gozók is. — Bolygónk egyik legidősebb embere a 150 éves Mahmud Ej- vazov, egy azerbajdzsáni kolhoz­tag, november 7-én, a szovjet­hatalom fennállásának 40. év­fordulóján itta ki élete első po­hár borát. Az öreg kolhoztag tö­kéletesen egészséges, még a mostani nyáron is kaszált, s kö­rülbelül 200 utóda van. Legidő­sebb lánya 110 éves. A Men hírügynökség jelenti, hogy Ománban nyilatkozott a szovjet mesterséges holdakról. Ki­folytatódnak a kemény harcok. Oman kairól kép- jelentette, hogy az Egyesült Államok most fizeti viselője kijelentette, hogy az angol csapatok harc­kocsik és repülőgépek támogatósával támadást intéztek Dzsebel Akhdbar térsége, az omaniak nemzeti ellenállásának központja ellen. A kétórás ütközet eredményeképpen az angol csapatok 267 halottat vesztettek. Kedden sztrájkba lepett a brazil légiforgalmi társaságok kétezer alkalmazottja. Az egész or­szágban megbénult a légiforgalom. Truman, az Egyesült Államok volt elnöke meg a keserves árát annak a rendszeres becsü­letgyilkosságnak, amely a mccharthyzmus foly­tatott a kormány számára dolgozó tudósok ellen. Jordánia kormánya elhatározta, hogy belép a bagdadi paktum gazdasági bizottságába. Elv­ben elismerte az »Eisenhower-doktrinát«. McMillan angol miniszterelnök kedden az alsóházban bejelentette, hogy Anglia «-a legkö­zelebbi jövőben« nem hajt végre újabb nukleáris kísérleti robbantást. í a I Meghalt Antonin Zapotocky köztársasági elnök I’RÁGA. A Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bi­zottsága cs a Csehszlovák Köztársaság kormánya november 13-án reggel gyászjelentést adott ki, amelyben közli, hogy Antonin Zapotocky köztársasági elnök november 13-án reggel Öt órakor meghalt. Az clhúnyt elnök orvosai a kővetkező jelentést adták ki: A beteg állapotában november 12-én a késő esti órákban átmeneti javulás állott be, de november 13-án reggel 3 órakor állapota válságosra fordult: bekövetkezett a vérkeringés foko­zatos csökkenése, amit már nem sikerüli megszüntetni. Az elnök reggel öt órakor meghalt. A jelentés aláírói: dr. Pr. Hérics egyetemi tanár, dr. Vrat Jonas egyetemi tanár, dr. Jindrich Karpisck, dr. Er. Závodny, az Állami Szanatórium igazgatója. Spanyolország beszünteti a Szovjetunió elleni hidegháborút LONDON (MTI). A Manches­ter Guardian madridi tudósítója jelenti: •Spanyolország lefújja a Szov­jetunió elleni hidegháborúját. Ez az irányzat mar egy idő óta ész­lelhető volt, de a szputnyik fel­bocsátása után nagyon erősö­dött, amikor Amerika spanyol- országi tekintélye feltűnően zu­hant. A műbolygó felbocsátását az Egyesült Államok ellen inté­zett példátlan éles hírálatok kö­vették. A szputnyik által a spa­nyol hivatalos gondolkodásra gyakorolt óriási hatást mutatja az a tény, hogy három nappal az első műbolygó felbocsátása után, október 7-én Franco beszédében utalt a Szovjetunióban működő tudósuk nagy sikerei«;. A beszé­det különben a madridi diplo­maták az Egyesült Államok szán­dékos arculesapásának minősí­tették. Tüntetések Jordániában BEIRUT (TASZSZ). Az As- Sark és az Asz SziaSsza jelenté­se szerint nyugatjordániai váro­sokban népi tüntetések folynak; A lapok rámutatnak, hogy a tüntetések a néptömegek tilta­kozását fejezik Ki azok miatt a titkos tárgyalások miatt, ame­lyeket a Jordániái vezetők szep­tember 14-én és 16-án Nablusz- ban Ben Gurion izraeli minisz­terelnökkel és Golda Mcir küi- ügyminiszterrel folytattak. Eze­ket a tárgyalásokatj az Egyesült Államok rendezték, hogy megfe­lelő légkört teremtsenek Jordá­nia amerikai katonai támasz­ponttá való átalakításához. DAMASZKUSZ (TASZSZ). Amman) sajtójeientések szerint a Jordániái helyzet továbbra is igen feszült. A lapok a nyugat* Jordániái napi megmozdulásokról szólva gzt írják, hogy a zavar­gások átterjedtek á hadseregre is. Egyes katonai egységek nem voltak hajlandók tüzelni a tün­tetőkre. A jordánial halóságok folytat­ják a tömeges letartóztatósokat a lakosság körében.! A ma;yar és jupzláv pari- és kormány­kíililtség megbeszélést tartat! Moszkvában A mesterséges holdak hordozói: a rakéták AZT A NAGY érdeklődést tekintve, amely a két szovjet mesterséges holdat kíséri, ke­vés túlzással azt lehet mondani, hogy a két mesterséges hold körülöttünk, a mi érdeklődésünk pedig ezek körül kering. Már sokkal kevesebb figyelem esik azokra a technikai eszközökre, amelyek e két földi tárgyat az égitestek sorába emelték: a ra­kétákra. Pedig ez majdnem olyan fontos, mint maga a mes­terséges hold. Ezt a hiányt némi­leg pótolva, fordítsuk most fi­gyelmünket a rakéta-technika fejlődésére és a rakéták műkö­dési elvére. A rakéta-technika nem újke­letű tudományág. írott története több mint 7 évszázadra vezethe­tő vissza. A kínaiak 1232-ben a mongolok elleni háborújukban már alkalmazták a rakétát. Európában az olaszok használ­ták először. A rakéta elnevezés is olaszeredetű. Haditechnikai vonatkozásban a második világ­háborúban jutottak a rakéták is­mét fontosabb szerephez. A modern elméleti rakéta-tu­domány megalakítása Ciolkov- szkij nevéhez fűződik. Már a múlt század végén kifejtette az űrhajózásra vonatkozó néze_ teit és terveit. Ciolkovszkij ve­tette fel először a folyékony haj­tóanyagú és többlépcsős rakéták gondolatát is. A rakéták működése olyan elv alapján megy végbe, amely a természetben minduntalan ér­vényesül. Mindenki előtt isme­retes, hogy a puska elsütésekor, amidőn a lövedék elhagyja a csövet, a puska hátralökődik. Az is régi tapasztalat, hogy ha álló csónakból a partra ugrunk, a csónak eltávolodik a partitól. EZEK és ezekhez hasonló je­lenségek lényegét Newton 1687- ben a következő módon fogal­mazta meg: »Minden hatással együtt egyenlő nagyságú és el­lentétes irányú ellenhatás is fel­lép.« Ezt nevezik az akció-reak­ció (hatás-ellenhatás) törvényé­nek. Kérdés, hogyan érvényesül ez a törvény a rakéták esetében. Ennek megértése végett, néz­zünk meg közelebbről egy egy­szerű tűzijáték-rakétát. Ez nem egyéb, mint egy lőporral töltött henger, amelynek az egyik vé­ge teljesen zárt, a másik végén pedig nyílás van. A gyújtózsinór­ral meggyújtott.;,lőpor égésekor keletkezett nagymennyiségű gáz a nyíláson eltávozva előrelöki a rakétát. A rakéta mozgását te­hát a nyíláson át távozó gáz reaktív hatása idézi elő. Ezen az alapon működik minden rakéta, még a mesterséges holdat ma­gasba szállító óriási-rakéta is. A rakéták — hajtóanyagukat tekintve — két típusba sorolha­tók: szilárd, és folyékony hajtó­anyagú rakétáit típusába. Az előbbiek közé tartozik a tűzijá­ték rakéta is. A folyékony hajtó­zár Koliscvszky, a macedón nem­zetgyűlés elnöke, Vcljko Vlaho- vics, a Szövetségi Végrehajtó Ta­nács tagja, és Vcljko Micsuno- vies moszkvai nagykövet. A két küldöttség beható véle­ménycserét folytatott az időszerű nemzetközi kérdésekről, valamint a két országot érintő problémák­ról. A megbeszélés légköre szí­vélyes és baráti volt. {Amerikálisn a Nyugat és a Kelet tudásainak 1 találkozóját sürgetik anyagú rakéták szerkezete elég-] gé bonyolult. Külön tartály szol-! gál az oxidáló anyag és a tü- [ zelő anyag (folyékony oxigén,] aLkohol, metán) tárolására. A1 kétféle anyagot szivattyú szállítja < az égési térbe. Az égési térben ] elégett hajtóanyag gázalakú tér- : mékei a fúvócsövön át távoznak, i A folyékony hajtóanyagú ráké-i ták igen nagy sebesség elérését ] teszik lehetővé. A rakéta sebes-: sége elsősorban a gázok kiáram­lás! sebességétől függ. Hajtó­anyagnak eddig a folyékony oxigén és az alkohol keveréke bi- j zonyult a legjobbnak. Ennek ki­áramlási sebessége 2.25 km/mp. Ma már ismeretesek olyan ke­verékek, amelyeknek gázkiáram- lási sebessége 4.5 km/mp. 1 Ké­miai hajtóanyaggal ennél na­gyobb kiáramlási . sebesség már nemigen érhető el. A RAKÉTÁK sebességének j más módon való fokozása is: nagy technikai nehézségbe ütkö- zik. Éppen ezért tértek át a többlépcsős rakéták alkalmazá­sára. A mesterséges holdakat: magasba szállító óriási-rakéta is többfokozatú volt. Magyar János • — A tudósok találkozóját 155 orosz tudós javasolta. A találko­zó másik hatalmas pártfogója Cyrus Eaton, az Egyesült Álla­mok egyik legnagyobb vasúti vállalatának, továbbá számos vas-, acélműnek és szénbánya­vállalatnak az elnöke. Eaton ki­jelentette: »a szovjet tudósok ja­vaslata azt a szellemet tükrözi vissza, amely biztos tudomásom szerint most az egész Szovjet­uniót eltölti: azt a kívánságot, hogy megegyezzenek a Nyugat­tal. Erre meg kell adnunk a kel­lő választ. Azt hiszem, nincs a világon a töltés rendszernek oda- adóbb híve, mint én, de meg va­gyok győződve arról, hogy* e rendszer elpusztításának legjobb módja az lenne, ha háborút in­dítanánk a Szovjetunió ellen. Minél tovább haJasztjuk a meg­egyezés keresését, annál nehe­zebb lesz az. Nyilvános ülést tart a megyei tanács bAcs-kiskun megye tanacsa 1957. november hö 14-EN (CSÜTÖRTÖK) U. E. 9 ÓRAI KEZDETTEL NYILVÁNOS ÜLÉST TART A MEGYEI TANÁCS KULTÚRTERMÉBEN. „ ^^^*^^AAAVvVóWV,WVW^AN^VNWVVaVWWVVWVVVVSA^^Ary^lWy^^VyVV»VV*^yVVVVyvW« Napirendi pontok: 1. Mandátumvizsgáló bizottság megválasztása. Üj tanácsta­gok megválasztása törvényességének hitelesítése. VB tag­ság kiegészítése. 2. Beszámoló a legutóbbi tanácsülés határozatainak végre­hajtásáról, bejelentések. Előadó: CSEH LÁSZLÓ VB-litkár. 3. Beszámoló a mezőgazdaság helyzetéről és a mezőgazdaság előtt álló legfontosabb feladatokról. Előadó: KOCHER LÁSZLÓ VB-clnókhclycUcs. 4. Interpellációk előterjesztése­[ LONDON (MTI). A News [Chronicle newyorki tudósítója jelenti: ! — Erőteljes hangok támogat­nák az Egyesült Államokban azt a tervet, hogy a nyugati és ke­lleti tudósok, köztük oroszok és [kommunista kínaiak, jöjjenek össze és vitassák meg az atom­háború megakadályozásának módját. Eisenhower bizalmas ba­rátja, Omar Bradley tábornok ki­jelentette: *nem értem, hogy ha bízunk a tömegpusztító bomba használatában, miért nem hasz­náljuk szorgalmasabban és bát­rabban az emberi észt és értel­imet olyan megegyezés és komp- iromisszum elérésére, amely le­hetővé tenné az emberiség sza­lmára az atom ellenőrzését, s az 'atomnak, mint háborús eszköz­nek az eltiltását«. I A tudósító hozzáteszi:

Next

/
Oldalképek
Tartalom