Petőfi Népe, 1957. október (2. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-08 / 235. szám

Világ proletárjai, egyénül jelek ! i BA'pS-KISKUN MEGYEI LAPJA II. ÉVFOLYAM, 235. SZÁM <4ra 50 fillér 1957. OKTOBER 8. KEDD Ff helyett 8 A Dusnoki Gépállomás októ­ber 5-re a megyében elsőnek tel­jesítette éves tervét. Ezen belül például a cscplési tervet 153 százalékra teljesítették a gépál­lomás dolgozói. Az eredményt a jó munkaszervezés, a nagyfokú takarékosság segítette elő. Jóval kevesebb üzemanyagot és alkat­részt használtak fel, mint ameny- nyit terveztek. Az egy normál­Ff nyereség Ülésezik a KISZ megyei értekezletei holdra jutó költség 99,40, a ter­vezett 127 forint helyett. Az év végéig 146 000 forint nyereséget tervezett be a gépállomás és ehelyett máris 800 000 forint nyereségről számolhatnak be. A gépállomás dolgozói úgy számítanak, hogy november 7-rc 120 százalékra teljesítik éves ter­vüket. A megye úttörői is készülnek Azokban a városokban, ame­lyek úttörőházakkal rendelkez­nek — Kecskemét, Kiskunhalas, Kalocsa — központi ünnepsége­ket rendeznek az úttörőcsapa­tok november 7. tiszteletére. A gazdag, változatos, kulturális műsort sportrendezvények és gyermekjátékok is tarkítják. A központi ünnepségek mel­Tizenhármán kapják meg a Ségvári Endre érdemérmei MIT KELL TUDNI AZ AL- LAMIGAZGATASI ELJÁ­RÁST SZABÁLYOZÓ RENDELETRŐL (2. oldal) A PÄRTTAG fontos KÖTELEZETTSÉGE A TAGDÍJFIZETÉS (3. oldal) Kedden íreggel 9 órakor Kecskeméten megyei KISZ-értekezlet f kezdődik. Ezen az értekezleten számol be a KISZ megyei szervező | bizottsága eddig végzett munkájáról, a szervezeti élet eredmé-1 OKTÓBERI EMLÉKEZÉS lett a csapatok külön is megem­lékeznek a Nagy Októberről. Tartalmas műsorral készülnek az iskolák. Vannak olyan iskolák, ahol az úttörők vállalták az ünnepség megrendezését. Erre meghívják a párt régi harcosait, idős kom­munistákat és kiváló dolgozó­kat. nyeiről, Az értekezleten a beszámolót Romaics Ferenc elvtárs, a| KISZ megyei szervező bizottságának titkára mondja. f A, megye minden részéből összegyűlnek az értekezletre azj ifjúsági szervezet legjobb aktivistái. Városainkból 8—10 küldött* képviseli a fiatalokat, a járások területéről a legjobb falusi KISZ-* szervezetek tagjai vesznek részt az értekezleten, összesen körül-1 belül 200 fiatal részvételére számítanak. Az értekezlet második napirendi pontja a megyei KISZ-j bizottság választása lesz. Itt jelölik ki azt a tíz ifjúsági küldöttet j is, akik a KISZ országos értekezletén, október 25—27-én, Bácsj megye fiatalságát képviselik. Megyénk legjobb kiszistái, élenjáró fiataljai között a megyei] értekezleten osztják ki a Ságvári Endre érdemérmet. Megyénkből] 13 fiatal részesül ebben a kitüntetésben. (3. oldal) HAT ESZTENDŐ LENIN MELLETT (4. oldal) GYERMEKEKNEK — ÚTTÖRŐKNEK (4. oldal) A PORTÁS (4. oldal) MI TÖRTÉNT VASÁRNAP A MEGYÉBEN? (5. oldal) »APRÓ« GONDOK (5, oldal) Mosógép, hámozógép p könnyíti az asszonyi munkái JtU. újság a halárban Bizony nem irigylésre méltó az a munkásasszony, aki munka után hazasietve otthonába a teknő mellett görnyedez, hogy biztosítsa a gyermekeknek, fér­jének a tiszta fehérneműt. A Kecskeméti Gyufagyár vezetői ebből a teherből vettek le, ami­kor a gyár dolgozói részére egy mosógépet és egy krumplihámo­zógépet szereztek be. Munka után a gyár fürdőhe­lyiségében ruhát mosó asszo­nyokat lehet látni. Egy délután SOKAT VITATKOZTAK már a közkönyvtárak - társadal­mi szerepéről. Sokan azonban még mindig csak annyit tudnak róluk, hogy könyvek kölcsönzé­sével foglalkoznak, azokat gon­dozzák és az irodalom iránt ér­deklődő nagyközönség rendelke­zésére bocsátják. Azt azonban legtöbb helyen csak a könyvtár bennfentes barátai ismerik, hogy van a népkönyvtáraknak, falusi és városi könyvtáraknak egy fontos funkciója: az irodalmi ízlés nevelése, az olvasok ér­deklődésének megfelelő eszkö­zökkel való befolyásolása, az irodalmi igények csiszolása, fi­nomítása. Ezzel a céllal alakult a kalo­csai járási könyvtár mellett egy irodalombarátokból álló kör, amelynek tevékenységéről már néhányszor megemlékeztünk la­punk hasábjain. Azt is megír­tuk, hogy a kör tagjai a könyv­tári »-holt szezonban«, a nyár folyamán sem szakították meg összejöveteleiket, rendszeresen jártak be a könyvtárba, hogy tájékozódjanak az irodalmi élet újabb jelenségeiről, irodalom­politikái, társadalmi kérdések­ről. AMIKOK LEGUTÓBB a könyvtárban jártunk, örömmel tájékoztattak berniünket, nogy két asszony a gép segítségével könnyebben elvégzi a mosást, mint régebben. Nem kell hajla­dozni, nem kell erőlködni. A gép a nehezét elvégzi. Áldják is az asszonyok a gyár vezetőit. Nem fáradnak el, pihentebben jönnek az üzembe dolgozni, mint ami­kor még kézzel mostak odahaza. Hasonló könnyebbséget jelent majd a konyhán dolgozóknak a nemrég vásárolt új hámozógép, amely rövidesen megkezdi mun­káját. az irodalmi kör alapszabályter­vezetet hozott létre, amelyben meghatározták közös munkájuk tervét és különböző társadalmi feladatokat is tűztek ki maguk elé. Egyik legfontosabb célkitű­zésük, hogy a kör taglétszámát növeljék. Bevonják a kör mun­kájába az irodalom iránt érdek­lődő kalocsai diákságot is. Az alapszabályok szerint kilépnek eddigi szűk kereteik közül és a nagyközönség számára is ter­veznek különböző rendezvénye­ket: előadásokat, irodalmi meg­emlékezéseket. Elhatározták azt is, hogy a Hazafias Népfront ke­retein belül fejtik ki ténykedé­süket és vállalkoztak a Kalocsán élő irodalmárok, képzőművé­szek, irodalomelmélettel foglal­kozó szakemberek összefogá­sára. Legközelebbi összejövetelükön a kör tagjai például az alapsza­bály tervezet megtárgyalása mellett állást foglalnia k a ma­gyar írók tiltakozó nyilatkozatá­val kapcsolatban, melyben el­ítélik az ENSZ úgynevezett ötös bizottságának tevékenységét és az imperialisták beavatkozási kísérleteit Magyarország bel- ügyeibe. Már kialakult gyakor­latok szerint egy közülük ismer­teti a kör tagjaival az új magyar irodalmi folyóirat, a Kortars első számát, es a Kiskunság Száraz faleveleket zörget az őszi szél, gazdag színekben pom­páznak a lombok, de nemcsak ez adja meg jellegét a határnak, hanem a szorgalmas munka is. Zúgnak a traktorok, ekék ha­sítják a barázdát, zöldellnek aZ őszi vetések, vágják a zörgő kukoricaszárat. Felhívtunk tele­fonon egy községi tanácsot, egy állami gazdaságot, egy termelő­szövetkezetet és érdeklődtünk most megjelent legújabb kötetét. ÖRÖMMEL tájékoztatott ben­nünket a könyvtár vezetője a járás első falusi irodalmi köré­nek alakuló előkészületeiről. A falusi irodalmi kör Miskén ala­kul meg. S egyik legfontosabb feladata az irodalom iránt ér­deklődő falusi értelmiség össze­fogása lesz. A helyi pártszerve­zet messzemenő támogatását he­lyezte kilátásba és a Hazafias Népfront is örömmel fogadta a kör megalakításának hírét. A körtagok előfizetnének pár iro­dalmi és társadalmi folyóiratra, olyan formában, hogy a tagság pénzbeli hozzájárulása segítsé­gével teremtenék elő az előfize­tési díjakat. Jelenleg az a hely­zet, hogy falun alig akad néhány ember, aki a hazánkban megje­lenő folyóiratokat ismerné, vagy éppen rendszeresen olvasná. A KALOCSAI irodalmi kör tagjai szeretnének ehhez a vál­lalkozáshoz segítséget adni amel­lett, hogy őszi programjuk össze­állítására is sort kerítenek. A járási tanács támogatásával most fizettek elő például néhány népi demokratikus folyóiratra. A Csehszlovákiában megjelenő »Hót", a romániai »Ütünk« és a »Hét nap« című jugoszláv folyó­irat rendszeres olvasását is el­határozták. 2500 hold őszi vetés a földben van Szorgalmasan dolgozik a mi parasztságunk — mondotta Ku- rucz elvtárs, a kiskunmajsai ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke. — Én magam is éjjel­nappal járom a határt és talál­kozom a holdvilág mellett ku­koricaszárat vágó parasztokkal, sőt, vetőgépet is láttam éjszaka dolgozni. Sürget a munka min­denkit. A burgonyaszedés befe­jeződött, a kukoricatörés 75 szá­zalékban van kész. Azért is siet­nek vele a parasztok, hogy ne késsenek el a búza vetéssel, mert sok helyen a tengeri helyébe őszi kalászos kerül. Az őszi ár­páink már zöldellnek, a rozsve­tésből még van valamennyi hát­ra, került földbe bőven a búzá­ból is. Becsléseink szerint mint­egy 2500 hold őszi kalászos föld­ben van már. Két műszakban dolgoznál:az Lniverzál traktorok Igazi mezőgazdasági nagy­üzem képét mutatja a Város­földi Állami Gazdaság. Tizen­négy szántótraktor és hét Uni- verzál traktor dolgozik a táblá­kon. Csik elvtárs, a gazdaság igazgatója elmondta, hogy az Univerzál traktorok két műszak­ban dolgoznak, nappal vetnek, éjszaka pedig a különböző ta­lajmunkákat végzik. Eddig majd­nem 1300 hold őszi vetést fejez­tek be. Az őszi vetőszántás el* végzéséből már csak 40 hold hiányzik, 300 holdon pedig az őszi mélyszántást is elvégezték. A burgonyaszedést befejezték és hozzákezdtek a kukorica tö­réséhez is. Az eddigiek során több mint 15 300 mázsát silóz­tak el különböző növényekből: A silótervük 12 600 mázsára szólt. Ügy tervezik, hogy körül­belül még 500 mázsát silóznakj — A terv szerint — hangoz­tatta az igazgató elvtőrs — októ­ber 20-ig mindenfajta őszi ve­tést befejezünk. Szépeit zöldéit az őszi vetés a kiskun- félegyházi Lenin Termelőszövetkezet• ben Ágó elvtárs, a termelőszövet­kezet elnöke jelentkezett a tele­fonnál. — Sokat segít nekünk a gép­állomás — mondotta. — 500 hold őszi szántás-vetést végeznek ná­lunk a gépek. Négy traktor dol­gozik jelenleg földjeinken. Szé­pen zöldellnek az őszi kalászo­sok, az 56 hold őszi árpa, a 35 hold takarmánykeverék, kikelt már nyolc holdon a búza -is. Elé­gedettségre azonban nincs okunk, mert még hátra van a búza- és a rozsvetés zöme. Reméljük azonban, hogy ezzel is mielőbb végzünk. Megjegyzem, hogy ez­zel párhuzamosan jól halad az őszi mélyszántás, amelyet 109 holdon fejeztünk be. Bányászlakásokhoz és a lakosságnak Régebben kisebbfajta téglahegyeket találtunk a Kiskunhalasi Mészhomoktéglagyár épületének közvetlen tőszomszédságában. Ma már ennek nyoma sincs. A szükséglet igen nagy, ezért azon me- legiben szállítják a téglát a vasútra, ahogy kivették a gőzölő kemencéből. A téglát a bányászlakásokhoz — Kisterenye, Zagyvapálfalva, Tokod — szállítják, de jut a megye dolgozóinak is. Eddig mintegy 2 és fél millió tégla került a kislakásépítőkhöz a TÜZÉP-en ke­resztül. Tekintélyes mennyiségű téglát kapott a gyártól Kiskun­félegyháza, Kiskunmajsa, Soltvadkert, Lajosmizse, Solt, Füiöp- szállás, a szomszédos Pest megyében Péczel, Monor, Örkény és Alberti Irsá községi arról, hogyan halad a munka. A KALOCSAI IRODALOMBARÁTOK TERVEI Misiién megalakul az első falusi irodalmi Iler

Next

/
Oldalképek
Tartalom