Petőfi Népe, 1957. szeptember (2. évfolyam, 204-228. szám)

1957-09-10 / 211. szám

Elkészült Tass község fejlesztésének h HÁROMEVES TERVE MEGYESZERTE gondosan ké­szültek fel községeinkben a he­lyi hároméves tervjavaslatok összeállítására. A tervek tekin­télyes része a község útviszo­nyainak, vízhálózatának, lakás­gondjainak megjavítását tűzte ki célul és sok községben iskola- építést, utcarendezést, új köz­épületek létesítését határozták el. TASS községfejlesztési tervé­nek tekintélyes része különböző vízgazdálkodási problémák meg­oldását tűzte ki célul. Ebben az esztendőben 26 000 forintot for­dítanak a közkutak rendbehozá­sára a község határában és a belterületen. Sok bosszúságot okozott minden esztendőben a tanácsnak az, hogy a határban levő gémeskutak faanyagát té­len rendszeresen megrongálták, ellopták. így aztán minden esz­tendőben újjá kellett építeni ezeket a kutakat. A most elké­szült tervek szerint a határban levő közkutakat vasoszlopokból és betonból készült vízhúzó fel­szereléssel látják el, a vödör­emelő hengereket úgy készítik, hogy azokat a tél beállta előtt egy mozdulattal ki lehet emelni csapágyaikból, hogy illetéktele­nek kezébe ne kerüljön az érté­kes felszerelés. Bő vizű artézi kút van a ta­nácsháza mellett. Ennek a vizét 250 méteres csővezetékkel beve­zetik az iskolába. 1958-BAN, a tervek szerint, a határban levő dulőutak rendbe­hozására fordítanak jelentős ösz- szeget. Az előirányzott 50 000 fo­rintos költséggel a szakemberek javaslatai szerint korszerűsítik a határbefi utakat, abból a meg­gondolásból kiindulva, hogy ed­dig a különböző beruházásokból csak igen kevés jutott az állan­dóan külterületen lakó tassi dol­gozó parasztoknak. Ugyanebben az esztendőben 42 000 forintos költséggel bővítik a villanyháló­zatot is. 1959 községfejlesztési tervei között összesen két és fél kilo­méter hosszúságú betonozott jár­daszakasz építése szerepel. 'To­vábbi 32 000 forintot fordítanak a vízvezetékhálózat bővítésére. A község legnagyobb terve 1960-ra valósul meg- A bő vizű és tudomásuk szerint gyógytar- talmú artézi kút vizének fel» használásával fürdőt építenek. Ötször bét méteres medence lé­tesül, vetkőző helyiségekkel, zu­hanyozókkal. A nagy terv meg­valósítására 92 000 forintot irá­nyoztak elő. TASS valamikor a letűnt dzsentri világ úri birtokosainak egész kis kolóniája volt. A hír­hedt Darányi-famílián kívül más, közismerten népnyúzó föld- birtokosok kúriái és latifundiu­mai terültek el ezen a vidéken. Az egykori zsellérek földjén a fejlődés kormánykerekét ma a föld jogos tulajdonosai, a Horthy rendszer alatt kisemmizett, »mo­dern« jobbágyok fiai és unokái irányítják. ÖCi'C'SUsQSfoűklc ű& tsiAOÍCrtot a kecskeméti járás nyugdíjazott pedagógusai Szeptember 7-én a pedagógus szakszervezet klubhelyiségében búcsúztatták a járási iskolák 18 nyugdíjazott pedagógusát; Az ünnepségen résztvettek Simó Tibor eívtárs, a járási párt- bizottság titkára, Vörös Vilmos, a járási tanács elnöke és Barta- los Zoltán, a járási pedagógus szakszervezet elnöke. Simó elvtárs pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy a most nyugdíjazott nevelők nemcsak -a fiatalokat, a felnőtteket jg taní­tották. Nehéz és fáradságos utat tettek meg, amíg elérkeztek a nyugalombavonulás pillanatáig. Szeretettel és tisztelettel " gondo­lunk rájuk és kívánunk békében töltött hosszú életet mindany- nyhiknk. A fiatal nevelők közül Rácz Gabriella lajosmizsei és BajjogB Elvira tiszakécskei pedagógusok búcsúztatták a nyugdíjazott ne­velőket. Az ünnepség befejezése után Vörös glvtárg, á járási ta­nács elnöke meleg szavak kíséretében adta át a pedagógusoknak eddig végzett munkájuk elismeréséül a kitüntető okleveleket és pénzjutalmakat. l 150 000 darab fehérnemű; 15 000 pongyola és flaneil» rifha, 5000 gyermekcipő és- ------ ^ W W • W »▼W’l ▼▼WWWW W 9 WW9 = több téli meglepetés a Kézműipari Vállalatnál Elégf csendes helyen fek­szik Kecskeméten az Ótemető utca. A kettes szám alatt levő házban mégis olyan nagy a for­galom, kivált a hónáp végén, mint a hírős város áruházaiban piaci napokon. Csak éppen azzal a különbséggel, hogy míg az áru­házakból viszik a sok szép dol­got, addig ide hozzák. Hogy miért? — mert itt van a Bács-Kiskun megyei Kézműipari Vállalat központja, kecskeméti átvevő helye, egyes pzámú üzem­egysége, mértékutáni szabósága és még sorolhatnánk. Mivel pe­dig a vállalatnak csupán Kecs­keméten több mint 500 felső és fehérneműt bedolgozó alkalma­zottja van, a nagy forgalmat ez magyarázza. Készül itt persze más is. Egy megyei kézműipari vállalatnak tudniillik számos részlege, sok ága-boga van a kosárkészítéstől egészen a cipőgyártásig, mely szakmákban szerte a megyében 1200 munkavállaló készíti a leg­különbözőbb konfekció árukat és több más közszükségleti cikket. D.e erről most csak említést te­szünk. Különben senki sem ment meg bennünket, hogy e rövid cikk keretében bele ne bonyo­lódjunk abba az árulabirintusba, ami a Kézműipari Vállalat gyártmányai között szerepel. Az átfogó ismertetés ez esetben különben sem célunk. Annál inkább az, hogy megtud­juk, mit gyárt még ez évben és milyen őszi-téli meglepetéseket tartogat a szebbik nem, a fér­fiak és a gyermekek számára éz a sokrétű vállalat. Mi tagadás, kérdezhettünk volna egyszerűb­bet is, hiszen a válaszadás akar­va akaratlan felöleli a vállalat munkaterületének nagyobb ré­szét. De beszéljenek a számok. Még ebben az évnegyedben el­készül 60 000 darab hosszú és rö­vid'flanel) alsónadrág a férfiak­nak, 20 000 kombinét és 25 000 hálóinget varrnak a nőknek, s gondolva az iskolás fiúkra, lá­nyokra, rövidesen 20 000 klott tornanadrág kerül a vállalattól az állami üzletekbe és földmű­vesszövetkezeti boltokba. Tavaly ősszel sokak által kért hiánycikk volt a női flanellruha s méginkább a pongyola. A Kéz­műipari Vállalat vezetői erre is gondoltak. Így, mivel olyan je­lentések érkeztek a kereskedel­mi hálózatból, hogy az említett flanell-konfekciókból az idén sem csökken a kereslet: 15 000 fla­nellruha és pongyola gyártása van folyamatban és hogy egyéb: női öltözékben is nagyobb legyen a választék, illetve kevesebb a] hiány, 5000 kuiikabát és kosz-: tűm készül a bedolgozók ügyes; keze alatt. Ha nem is olyan mértékben,; mint amit fent is írtunk, azért a! férfiakról sem feledkeznek el, és: itt már rátérünk a meglepeté-; sekre. Legyártás alatt áll 3000 ízléses kivitelű, szépfazonú férfi­öltöny, 1500 téiikabát, 1500 csiz­manadrág és úgy hallottuk, még felöltő is készül. Az év utolsó negyedében pedig egész sor ma még hiánycikkel lepi meg a Kéz­műipari Vállalat lapunk olva­sóit. Tervükben többek között ilyen tételek szerepelnek: 5000 goldsol női fehérnemű, 30 000 darab gyermekfehérnemű, nagy mennyiségű férfi és női pizsama, hálóing, kombiné és nadrág gold­sol, puplin, zefir, delén és fla­nelt anyagokból. Sokak örömére a felsorolt áruk mellett különle­ges méretű férfi és női fehérne­műk, 5000 pár gyermekcipő is készül és amit ma látni sem igen lehet a boltokban, még selyem­paplan is. A családfő, P.éesi János, csa­ládjának élő ember, s az élet küzdelmében ott áll mellette hű­séges segítőtársa, a felesége, § az utóbbi időkben ftozika, ez a 17 éves karcsú termetű, pirospozs­gás arcú, dolgos kislány.’ Ha bárki hajnaltájt bekuk­kantott a gyárba, a téglaverő­hely második placcán, közel a polgárdi erdő ámyatadó, hűs fáinak szomszédságában, látta hajladozni a férjet, a feleségét és Rozikát. Az előttük lévő hatalmas sár- hegyből formálták azt a téglát, amely később hajlékot nyújt s.ok ember feje fölé. K evesen ébredtek ilyen ko­rán itt a gyárban- A Pé­csi-család többi tagja, a h'unc.út, életvidám, szöszke Erzsi és Imre gyerek csak akkor ébredt fel, amikor szülei is és Rozika már egyszer elfáradt a munkában. Az ébresztőnél segédkezett Ro­zika, aki ajtót nyitva rájuk, ha­ragot színlelve csalogatta ki az ágyból’ két testvérkéiét, * csak azért, hogy el ne szalasszák a reggelizés mindig jókedvre de­rítő perceit. Ha aztán megtelt a puc, köny- oyebb volt egész délelőtt a fut- kározás, fáramászás, kergetőzés. A gyerekek azonban nem tud­ták megállni, hogy időnként ott­hagyva a játékot, ne settenked­jenek szüleik közelébe. Nézték, nézegették érdeklődés­sel és kíváncsian a szülők tevé­kenységét. Tágranyíli szemeik­ben a csodálkozás tükröződött. Kérdezősködtek. Néha, pusztán kedvtelésből megpróbáltak se­gíteni. Az apa ilyenkor moso­lyogva n.éz.ett hitestársáfa s így szólt: a gyerekeket most tanít­suk a munka megbecsülésére. Kíváncsian kérdezte a két lur­kótól: akartok-e segíteni? — Igen — csillant fel a kéi gyerek' szeme. Uccu, nekiláttak. Nyakig rna- szatosák lettek. A szülők 'moso­lyogtak a két gyerek kezdeti ügyetlenségén. Később már egé­szen jól ment a dolog; "Ekkor meg a gyermekek kedve .hagyott alább- Ezt ^Zrgyefte apuka, e játszani küldte őket. Az asszonyka, látva mennyire bepiszkolták ’ ruhájukat", kissé morózusan szólt urához: — Több a kár, mint a haszon. Az ember fel sem .tekintett, s így válaszolt: ~ — Minden kár haszonnal jár — s meggyonsifotta "kézejárásáti T elt, múlt az idő, az óra azt jelezte, már 12 órája fo­gyasztják az előttük lévő agyag- hegyet. Többezer tégla került a szín alá is. így volt ez júliusban, augusz­tusban, mindennap. Augusztus végén, amikor átvették á fizetés) borítékot, az összeg 9500 forin­tot tett ki. — Venesz —< * ♦ 9tű-#-* ♦ Tataházán A termelőszövetkezet életében fontos szerepük van a női dolgo­zóknak is. Nálunk, a tataházi Petőfi Tez-ben az októberi ese­mények során sem csökkent az asszonyok munkakedve, sőt be­bizonyították, hogy a közös gaz­dálkodás mellett kitartanak. De­rekasan dolgoztak a betakarítás­ban, serkentették a férfiakat is, mondván: legfontosabb felada­tunk most a termények össze­gyűjtése s mindannak a megvéd dése, amit 8 év alatt közösen épí­tettünk fel. S a tagság összetar­tásán, akaratán nem la tudott rést ütni az ellenforradalom. Asszonyaink azóta is becsüle­tesen .dolgoznak’, Börcsök Illés- né például 236, Csányi Ferenené 153, Táncos Erzsébet 216 munka­egységgel vezet a legjobbak so­rában. Minden női tagunk ere­jéhez mérten talál munkalehető­séget, jól keres és munkájuk után nem hiányzik a megbecsü­lés sem. Nálunk a termelőszövet­kezet vezetésében is helyük van az asszonyoknak, meghallgatjuk javaslataikat, támogatjuk kéz deményezéseiket. Közös akarat­tal egy célért dolgozunk s min­dig erősebbek leszünk. Szebellédi Nándor Kései anyasá« » Hornchúrchban, 75 éves korá­ban meghalt egy asszony. A bon­colásnál kiderült, hegy másálla­potban volt. Jame Gorman, vá-j rqsi .orvos pern volt hgjlando a halott nevét elárulni, de kije-j lentette: »Páyafutásom alatt elő-} szőr találkoztam ilyen esettel.« ‘ (Verses gyermekmese) Irta; Eszik Sándor 16 Nagyon gondolkodott, mitévő legyen hét, hogyan mozgasson meg ilyen hatalmas fát. Hogy is lásson hozzá ehhez a munkához?* Hazament és így szólt az édesanyjához: Szörnyű munkát szabott a disznó ördög rám, hogyha tud, segítsen rajtam, édesanyám. Azt is elmondom, hogy mit kellene tenni. Minden ponyvát össze kellene ma. szedni. Aztán összevarrni egy zsáknak az pssfest, de lássunk dologhoz, kedves anyám, rögvest. Mire az estharmat elterül a tájon, addigra a zsák már itt, a kéznél álljon. Istentelen bosszú környezi agyamat, nem érzem mindaddig embernek magama., százszor kapja vissza, amit nekßm gdptt, egyszersmind szándékom bosszúnak, fogadott. M unkába születtek a család­fők s így nevelik gyer- Jmekeiket is. A Keceli Téglagyár egyik kis lakásában hajtják [álomra fejüket, s ugyancsak én­ének a kollektívának tagjai már 'több esztendeje. A Péesi-esalád 9500 forintja — Sándor bácsi, holnap újra hozok egy kis : pénzt... szőlőből árultam, beteszem a könyvre, : hadd szaporítson... — Turcsányi kartárs, szeretnék egy "kis hitelt, : anyakocát néznék a vásáron... Ilyen és hasonló ügyekben forognak mostaná­ban a soltvadkerti gazdák a község egyik kis, vadonatújan létesített irodájában, amelyről ha­marosan tábla is hirdeti majd: »Takarékszövet­kezet.« S Turcsányi Sándor ügyvezető szíves szorgalommal buzgólkodik a kartonok, nyilván­tartások, betétkönyvek számokkal teli világá­ban, kéréseket teljesít, magyarázatokat ad, újabb és újabb tagokat gyűjtöget a szövetkezet szá­mára. Nem nehéz munka a tagtoborzás, mert amikor nemrégiben egy földművegszövetkezeti közgyű­lésen először tárgyaltak a takarékszövetkezet felállításának tervéről, ismertették előnyeit, mindjárt 108 gazda irta alá a belépési nyilatko­zatot s nyomban meg is választották a vezető­séget. Azóta Pirtórpl, Botsáról és Tázlárról is szaporodott a létszám, — úgyhogy jelenleg már 122 tagja van a szövetkezetnek s a részjegyese­ken kívül 39 betétkönyv felett is őrködik, — sőt a jövőben biztosítási szerződéseket is köt. Lássuk csak: miért érdemes takarékszövetke­zeti tagnak lenni? A belépő vásárol egy 100 fo­rintos névértékű részjegyet (persze, többet is le­het) s ennek kamataként év végén osztalékot kap. A tag részére a szövetkezet hitelt is nyújt. Ha fogyasztási cikkek vásárlására kéri,- akkor három hónap múlva kell visszafizetni, — a ter­melési, illetve beruházási hitel egy- és kétéves lejáratú. A szövetkezet — mint már említettük — betét­könyvek kezelésével is foglalkozik. Ezek — épp­úgy, mint az OTP-ban — titkosak, kamatozók és a pénz biztonságáért gz állam szavatol. Okosabb dolog tehát betétkönyvben gyűjteni, mint Otthon harisnyaszárban, szekrényfiókban rejtegetni, ahol tolvaj és tűz (no, meg ahogy a férfiak állítják: kapzsi asszonykéz) könnyebben hozzáfér. » Turcsányi Sándor örömmel újságolja, hogy a fiatal szövetkezet máris majdnem iftO 9.00 forint alappal rendelkezik részjegyek és betétek formá­jában s eddig több mint 26 000 forint hitelt folyó­sított tagjainak. A községi tanácsnál haltottuK, hogy Eiler Ádám például 5000 forint hitelt vett fel szőlőtelepítésre, kunka Béla is takarékszö­vetkezeti kölcsönből létesít gyökerezhető iskolát. Most, a szüret indultával jócskán megszaporo­dik majd a kitöltött részjegyek s a béfétköny» vecskék száma. Igen szorgalmas nyári munka jutalmát veszik kézhez szapora százasok, súlyos ezresek képében a soltvadkerti gaz.dák s .egyre többen vallják, hogy okos dolog volt a takarék- szövetkezet nyélbeütése. A soltvadkerti takarékszövetkezetben Az asszonyok is helyiálliai

Next

/
Oldalképek
Tartalom