Petőfi Népe, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-23 / 196. szám

A Szovjetunió kész folytatni a tárgyalásokat a nyugatnémetekkel (Bonn) Dr. Lahr rendkívüli nagykövet, a Moszkvában tár­gyaló nyugatnémet küldöttség vezetője csütörtökön visszatér a szovjet fővárosba. Mint a bonni külügyminisztériumban szerdán közölték, Lahr újabb utasításo­kat vitt magával, de ezeket Bonnban a legszigorúbban titok­ban tartják. A Szovjetunió külügyminisz­tériumához közel álló helyen ki­jelentették, hogy a Szovjetunió továbbra is kész folytatni a tár­gyalásokat Nyugat-Németor- szággal. Brentano nyugatnémet külügyminiszter legutóbbi nyi­latkozata azonban arra mutat, hogy a nyugatnémetek még min­dig nem vonták le a megfelelő következtetéseket. Brentano to­vábbra is a politikai és gazda- dasági kérdések összekapcso­lásának szükségességét han­goztatta, mint a megegyezés Nyugati közeledés a szovjet leszerelési javaslathoz (London) Nemzetközi körök­ben nagy figyelmet keltett az ENSZ leszerelési albizottságában kialakult helyzet. A nyugati kül­döttek különböző ürügyekkel ha­logatták az üléseket. A keddre kitűzött ülést szerdára halasztot­ták. Ezt az ülést is el akarták halasztani. A szovjet küldöttség határo­zottan állást foglalt e liuza-vona ellen s a szerdára kitűzött ülést ezért megtartották. Zorin szov­jet képviselő az ülésen követel­te, hogy vitassák meg az április 30-án beterjesztett szovjet ja- v-'-’atot. feltételét. Szovjet részről ki­jelentik, hogy az esetleges ke­reskedelmi megállapodás nem függ a politikai kérdések tár­gyalásának megalakulásától. A kereskedelmi megegyezés na­gyon fellendítené a nyugatné­met gazdasági életet. A Szov­jetunió jelentős megrendelése­ket adna a nyugatnémet ipar­nak és többszörösére kívánná emelni Nyugat-Németországgal árucsereforgalmát. Ha tehát bonni körök politikai feltételek­hez kötik ilyen kereskedelmi szerződés létrejöttét, ezzel első­sorban a nyugatnémet gazdaság érdekeinek ártanak. Kitüntették az októberi ellenforradalommal vívott harcok hősi halottait Vasárnap adták át az Ország­ház kupolatermében a Népköz- társaság Elnöki Tanácsa, vala­mint a forradalmi munkás» paraszt kormány által az októ­beri ellenforradalommal szem­ben vívott harcok hőseinek ado­mányozott kitüntetéseket. Me­gyénkből az alábbi elvtársakat részesítették kormánykitüntetés­ben: Geröcs István, a lajosmizsei Sallai Tsz tagja, a szövetkezet pártszervezetének volt titkára, akit októberben az ellenforra­dalmárok meggyilkoltak, Kele A Reuter jelentése szerint Londonban folyó leszerelési ér­tekezlet szerdai ülésén a nyu­gati hatalmak közeledést mu­lattak a szovjet állásponthoz, a nukleáris robbantási kísérletek felfüggesztésének kérdésében. Javasolták, hogy a kísérleteket két évre, két szakaszban füg­gesszék fel. De feltételül szab­ják a kielégítő felügyeleti rend­szer megteremtését. A nyugati hatalmaknak ez az előterjesztése július 2-án tett megelőző javaslatuknak kibő­vítését jelenti. A Rudé Právó a „magyar kérdés" tárgyalásáról (Prága) A Rudé Právó, a Csehszlovák Kommunista Párt lapja az ENSZ rendkívüli köz­gyűlésének összehívásával kap­csolatban megállapítja: — Az Egyesült Államok megkísérli, hogy a közgyűlés útján beavat­kozzék Magyarország belügyel- be. Az úgynevezett »magyar« kérdés megvitatásának az a nyilvánvaló célja, hogy elterelje a figyelmét más olyan problé­mától, amelyek kellemetlenek az ameriluiiak számára. Az ENSZ közgyűlés szeptem­berben kezdődő ülésszakán ugyanis több olyan kérdés ke­—m—»— rül szőnyegre, amely nem. na­gyon tetszik az amerikaiaknak. Ilyen a leszerelési tárgyalások huza-vonája, az atomfegyver­kezés, a nukleáris kísérletekből eredő sugárzás káros hatásai, az ománi agresszió, az algéria és ciprusi helyzet, valamint az amerikaiak szíriai összeeskü­vése. A lap helyesli a magyar kor­mánynak azt az álláspontját, hogy az úgynevezett »magyar kérdés« napirenden tartása az alapokmány otromba megsérté­se és ez egyben aláaknázza az ENSZ építő munkáját. Amerika a szíriai összeesküvés hátterében (Damaszkusz) Amint a da­maszkuszi rádió jelentette, a szíriai kormány utasította az ENSZ-ben tevékenykedő ál­landó képviselőjét, hogy hiva­talos dokumentumként ossza szét egy levél sokszorosított példányait az ENSZ tagjai kö­zött. A levél leleplezi, hogy a da­maszkuszi amerikai nagykövet­ség tagjai összeesküvést készí­tettek elő a Szíriában uralkodó rendszer ellen. Szíriai hivatalos körökben és a közvélemény kö­reiben úgy vélekednek, hogy az összeesküvés komolyan fenye­gette a közép-keleti békét és biztonságot. S&í A herceg — És Andersen mesél A szenzációhajhászó burzsoá világsajtó pontosan meg­számolta, hogy 150 000 szóból áll az a jelentés, amely a Ma­gyarországon lezajlott ellenforradalom eseményeit különböző »szavahihető“ tanúk vallomása alapján összefoglalta és szá­mot adott a maga módján arról a külső és belső reakciós erők által kirobbantott ellenforradalmi támadásról, amely Ma­gyarországion a népi hatalom megdöntésére, munkások és parasztok szocializmust építő államának megsemmisítésére tört 1956. október 23-áu. Ez a 150 000 szóból álló förmedvény a népi demokrá­ciáért és a demokratikus szabadságjogokért lelkeit magyar nép jogos szabadságharcának minősíti a banditák, cégéres fasiszták, börtönből kiszabadult bűnözők, a mindszentyek és hasonszőrű társaik által vezetett ellenforradalmi kísérletet. Nem is gondolkodhatnak másként azok. akik ezt a hatalmas szótömeget összeállították. Hiszen Andersen űrék is ahhoz a táborhoz tartoznak, amelynek szószólói október napjaiban és azóta is szorgosan munkálkodnak a levert ellenforradalom után magára találó magyar nép erőfeszítéseinek kisebbítésén, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány intézkedései­nek semmibevevésén, általában mindazon, amit úgy hívunk a nemzetközi jog szerint, hogy más népek belügyeibe való Illetéktelen beavatkozás. Amikor az ötös bizottság jelentése napvilágot látott, a magyar dolgozó nép legjobbjai, a baráti országok, elsősorban a Szovjetunió diplomáciájának képviselői azonnal felemelték tiltakozó szavukat e durva és minősíthetetlen beavatkozás ellen, amely semmiképpen sem egyeztethető össze a nemzetek közötti békés együttélés politikájával, meg kevésbé az Egye­sült Nemzetek Szervezetének alapokmányával, Ezért ismételten és határozottan kinyilvánítjuk, hogy a népünk elleni aljas cselszövés folytatásának, a magyar népi demokrácia legbelsőbb ügyeibe való illetéktelen beavatkozás­nak minősítjük ezt a lépést. Bárhogyan dönt is az Egyesült Nemzetek közgyűlése e 150 000 szavas tákolmány fölött, messzehangzó szóval hirdetjük, hogy a mi népünk nem egy fasiszták, gyilkosok, cégéres népárulók vallomásából összeál­lított papírtömeg, hanem a szocializmus győzelmébe vetett hit jegyében fogja rendezni további sorsát és híven kitart a szo­cializmust építő népek hatalmas tábora, a népünk jövőjét egyedül biztosító szocializmus elvei mellett. Mihály és Kele Mihályné, idóa házaspár, ballószögi lakosok, 1945 óta voltak a párt tagjai. Az ellenforradalmárok kínzásai elől a halálba menekültek, valamint Szabó János, a Kecskeméti Vá­rosi Tanács dolgozója, aki ugyan­csak az ellenforradalmi esemé­nyek alatt vesztette életét, »Ki­váló Szolgálatért« érdemérmet kapták. Neményi József, a kiskunmaj­sai begyűjtési'hivatal vezetője, akit az ellenforradalmárok ke­gyetlenül meggyilkoltak, Vörös Csillag Érdemrend kitüntetés­ben részesült. A fenti elvtársali ezenkívül megkapták a »Munkás Paraszt Hatalomérj.« emlékérmet is. Kitüntetéseiket hozzátarto­zóik vették át. 310 tisztet, tiszthelyettest és honvédet tüntettek ki hétfőn Kalocsán A kalocsai Kossuth-laktanya udvarán kitüntették a 37-es for­radalmi ezred katonáit, akik az októberi ellenforradalom alatt helytálltak. Kovács Imre vezér» őrnagy mondott ünnepi beszédet. Ismertette az ellenforradalom során hősiesen helytállt katonák neveit, cselekedeteit, majd ez­után több mint 300 katona kö­zött osztotta ki a kitüntetéseket. Valamennyien a Munkás Paraszt Hatalomért Érdemérmet kapták, A kitüntetettek között állt töb­bek között: Ökrös Lajos őrnagy, Nagy Ferenc honvéd. Nyíri Imre őrvezető, akik az ellenforrada­lom leverésében kivették részü­ket. A hősöket az MSZMP Köz­ponti Bizottsága nevében Nemes Dezső, a Néps/.abadság főszer­kesztője üdvözölte és ezután ke­rült sor a 37-es ezred hősi halált halt őrnagyának, . Jurinovies Miklós őrnagy emlékének állí­tott emléktábla leleplezésére. Engesztelő Szívom az új Symphoniát, kóstolgatom kékes füstjét, s az első pár szippantásnál vallomást kell tennem tüstént: Szeretlek én, hidd el, nagyon! Megcsaltalak... Ne állj bosszút! Nem szidlak már soha többé! Bocsáss meg hát kedves Kossuth.., (—kas) Beszélgetések romániai barátainkkal: ”ll. Egy gyár hősi története Néhányan bizonyára emlékez­nek azokra a budapesti oipőüzle- tekre, amelyek 1940 táján »Der- niala« cégjelzés alatt nyíltak meg a Kálvin téren és a Rákó­czi úton. Kitűnő, bár nem a leg­olcsóbb lábbelik között válogat­hattak bennük a vevők, s tudta mindenki, hogy áruikat egy ko­lozsvári gyár készíti. Csak azt tudhatták kevesen, hogy milyen körülmények között. Erről beszélgettünk nem egé­szen egy hónapja a Kecskeméten járt kolozsvári sportküldöttség egyik tagjával, Kovács István elvtárssal, aki az egykori Der- mata utódának, a Herbák János Cipőgyárnak a kereskedelmi igazgatója. Küzdelem a tőke uraival Elmondotta, hogy a gyár 1910- ben létesült a Reimer testvérek tulajdonaként, s akkor még csak mint kevés munkást foglalkoz­tató bőrgyár működött. Az első világháborús konjunktúra követ­keztében azonban rohamosan gyarapodott, s míg 1914-ben .két­százan dolgoztak benne, a há­ború végéré a munkások száma megsokszorozódott. A huszas évek után még nagyobb mérték­ben fejlődött a gyár, amely már nemcsupán bőrfeldolgozással, ha­nem cipőkészítéssel is foglalko­zott. A 30-as évek elején (a bőr egyik része, a »derma« után) a »Dermata« nevet vette fel, s most már részvénytársaság tu­lajdonát képezte. Exportra is egyre nagyobb mértékben ter­melt; a Dermata-cipő keresett cikk lett Közép-Eürópában, — de nem a dolgozó nép részéről, a lábbelik magas ára miatt. A busás bevétel tetemes há­nyadán azonban nem azok osz­toztak, akikét megilletett, hanem a részvénytársaság tőkései. A munkások csak alacsony fizetsé­get kaptak teljesítményükért. Emiatt komoly bérharcokat vív­tak kizsákmányolóikkal, nem egyszer sztrájkokat robbantottak ki a bérek felemeléséért A cipő- gyáriak azonban nemcsupán ön­magukért szálltak eíkra, hanem az egész osztályuk, á munkás- osztály érdekében is, aminek szép példájaként kell megemlí­tenünk a reslcai vasutasok által kezdeményezett sztrájkhoz való csatlakozásúkat. A 40-es évek elején immár kétezer főt foglalkoztató Der­mata gyár munkásmozgalmának egyik nagyszerű vezetője Her­bák János volt, akit börtönbe vetett a bankárok, gyárosok, bo­járok állama. (Ott Is pusztult el, a hírhedt, rozoga állapotban levő doftanai fegyház romjai alatt, amelyet egy földrengés döntött össze.) A munkásság szervezett fel­lépésére a tőkések nemcsak bör­tönnel feleltek, hanem elbocsá­tásokkal is. S nem cél nélkül lobogtatta a nacionalizmus Zász­laját minden eszközzel — a hi­vatalokban, iskolákban, a sajtó­ban, templomi szószéken — az uralkodó osztály állama, mert ezzel a kizsákmányolókat segí­tette, köztük a Dermata gyár részvénytársaságba tömörült tu­lajdonosait is. Hogyan? A bé­rükért harcoló és elbocsátott ma­gyar cipőgyári munkások helyé­be románokat vettek fel, s meg­fordítva. A két náció közölt szí­tott ellenségeskedéssel tartották sakkban azok munkásságát. S mert ráadásul bizonyos jo­gokat csak az a munkás gyako­rolhatott, aki legalább egy évet ugyanannál a vállalatnál dol­gozott, a Dermatá mindenható urai úgy éllek az ő érdekükben hozott törvényad la lehetőséggel, hogy az év letelte előtt felmond­tak a munkásoknak, s két- hárorn hónap múlva vették őket vissza, megint nem egészen egy esztendőre. A tőkések mindeme mesterke­déseit az illegalitásban működő Román Kommunista Párt tárta fel a — bármelyik nemzetiség­hez tartozzék is, de csak egy cél felé haladható — munkásság előtt. A tanítás hatott. S amikor a párt nevelő és szervező munká­jának. eredményeképpen 1944. augusztus 23-án félkelt Románia dolgozó népe a fasiszta katonai diktatúra és az uralkodó osztály ellen, hogy csatlakozva a felsza­badító szovjet hadsereghez, küzdjön a hitleri fasizmus hadi- gépezétének szétzúzásával a há­ború mielőbbi befejezéséért, — a Dermata cipőgyár munkásai is azonnal fegyverbe álltak. A me­nekülő nácik hiába szerették volna leszerelni a gyárat, elra­bolni gép! berendezéseit, a mun­kásőrség helytállása miatt ku­darcot vallott szándékuk. A gyár — bombatalá!attól megsé­rült egyik részlégé kivételével — sértetlen maradt. „Cot la col“ A tulajdonosok elmenekültek, a munkások pedig folytatták a termelést. Egyelőre a fronton küzdő romén népi hadsereg szá­mára, majd a dolgozók szükség­letének a kielégítésére. S ma több mint 4500-an dol­goznák a hajdani és mártírha­lált halt vezetőjük, Herbák Já­nos névét viselő gyárban. Ha­talmas változások történtek a termelés frontján. Más gyárak részére is készítenek felső-, talp­bőrt. s az úgynevezett »mikroi porosz« gumitalpat (teniszcipők­höz) is itt gyártják. Mindehhez új gyárrészlegeket rendeztek be. A szükséges cipőkellékeket (kap­tafa, sarokvas, szegek, lakkfes­ték, stb.) is itt állítják elő, s emellett komoly fenntartó rész­lege is van a gyárnak, amely az egész román bőripar számára is számos olyan gépalkatrészt ké­szít, amelyet azelőtt importálni kellett. A gyár fejlesztésével párhuza­mosan törődtek azzal is, hogy — mint mondják —j- a »munkakon­díció« fokról fokra megjavuljon. A munka megkönnyítése végett az egész cipőgyári részleget futó­szalagrendszerre építették át; öltözőket, fürdőket létesítettek. Van a gyárnak bölcsődéje, napközi otthona, kantinja, kór­háza, külön orvosi karral. Külö­nösen nagy gondót fordítanak a munkások sportolási lehetőségé­nek a megteremtésére. E célból a felszabadulás óta építették s tornatermét, labdarúgó-, len is/-, tekepályát, úszómedencét, stb-t is. Dalárda, színjátszó-csoport is működik a gyárban. Ami pedig a nemzetiségi kér­dést illeti, azt mondják: »cöt la cot« (azaz »könyök könyök írtéi- lett«), vagyi6, vállvetve küzd a román és a magyar munkás a közös cél, a szociáliZmuB meg­valósításáért. Tarján látván

Next

/
Oldalképek
Tartalom