Petőfi Népe, 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-25 / 120. szám

Hektoliterenként 200 Joriní előlegei 10 százalékkal magasabb tírat, | kapnak boraikért »III .TOtÍ\ Ht.VI : Az előkészület első szakasza Egy nagyszabású expedíció megszervezése — akár a Himalájába, akár a sarkvidékekre vagy a legsötétebb Afrikába készül — ijesztően nagy feladat. Én az effajta vállalkozások közül csak az első kapcsán szereztem tapasztalatokat, de azóta mélyed együttérzek azokkal, akikre a kaland, vagy a tudományos kutatás más területein hárul a tervezés és előkészítés feladata. Képzeld el, kedves olvasóm, hogy megbíznának Téged egy hosszú és kivételesen nehéz vállalkozás végrehajtásával, mások társaságéban, a told felszínének valamelyik távoli és alakadón zugában, ahol szélsőséges^ ég­hajlati viszonyok uralkodnak. Megbízatásod sikere elsősorban az emberi tényezőn, a csapat minden egyes tagjának egybefogott erőfeszítésén fordul meg, s ha ezek közül csak egy, Vagy kettő, erkölcsi, vagy fizikai értelem­ben felmondja a szolgálatot, ez mérhetetlenül súlyosbítaná a nehézsége­ket. Rád nehezedik a felelősség, hogy megkéresd és kiválaszd azokat a férfiakat, akikben egész sor, egymással nehezen íisszeégyéztélhető képes­ség szerencsés összetalálkozását tételezed fel. A féltőbb esetben nincs is mód az említett képességek kipróbálására, legalábbis olyan feltételek között, amelyek majd a vállalkozás részvevőire várnak; még az sem valószínű, hogy a kiválasztándók túlnyomó részét már előbb ismerted volna. Biztosítanod kell a csapat megfelelő ruházattal és felszereléssel való ellátását, Hogy feladatát a sajátosan szigorú feltételek között végrehajt­hassa. Gondoskodnod kell mindazokról az eszközökről, amelyekre előre­láthatóan szükség lesz a feladat keresztülvitelében, hiszen szem előtt kell tartanod, Ííógy az utánpótlás vonala olyan hosszúra fog nyúlni, s az összeköttetés ölyän lassú és nehézkes lesz, hogy a feladat végrehajtása folyamán a csapatnuk teljes önellátásra kell berendezkednie. A felszerelés egyes részletei egészen különlegesek, s az eszközök mintájának és mennyiségének nehéz kérdéseit is előre el kell döntencd. 1 dl r£ács JCukiut mvxityd (ámíts VB Művelődési Osztálya és a Katona József Társaság Őrjárat a borpincékben cSzWxieu szwmdnek a II Jl OJLO HiíAZDilK megyénk irodalmi életének fel­virágoztatása érdekében irodal­mi pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy alkalmat adjon az írással foglalkozóknak, elsősor­ban a fiataloknak tehetségük bi­zonyítására, és ezúton is segít­séget nyújtsunk írói fejlődésük­höz. A pályázaton eddig még nyom­tatásban meg nem jelent írásá­val mindenki reszt vehet.|tttttt|t Bajáról jelenük: Jlicq,aLakttlt a Tóth Kálmán Társaság A Tóth Kálmán ünnepi hét ke­retében megalakult Baján a Tóth{ Kálmán Társaság, A társaságon belül négy csoport, a tudomá­nyos, irodalmi, képzőművészeti és zenei kezdi el rövidesen mun­káját. Az alakuló közgyűlést a tanáosháza dísztermében tartot­ták a Baján élő írók, képző és zeneművészek, valamint külön­böző tudományos miinkái végző értelmiségi dolgozók részvételé­vel felvidéki István a Tóth Kál­mán Társaság előkészítő bizott­ság munkájáról számolt be, majd ismertette a társaság célkitűzé­seit. Az MSZMP részéről Karaj­kő Jám>s elvtárs, a tanács részé­ről pedig Víncze Ferenc tanács­elnök mondotta el hozzászólásá­ban, hogy mit várnak a város dolgozói a most megalakult tár­saságtól. Az alakuló közgyűlés egy 30 tagú választmányt választott, a társaság alapszabályának kidol­gozására, a munkaierv össze­állítására és a megválasztandó tisztikarra vonatkozó javaslót megtételére. Az alakuló közgyűlés után n ■társaság fogadást adott a Baján most, megnyílt értelmiségi klub­ban. A választmány a társaság elnökének ár. Burg Elé országo­san ismert nőgyógyász profasz- szbrt, »kiváló orvost«, a kórház igazgatóját jelölte. T<ltl[lllriM — Dunapataj község Szentki­rály pusztai részén újabb kolo- rádó bogarakat fedeztek fel. A nelyi tanács az iskolák segítsé­gét kérte a bogarak összeszedé- sére. Szabadon választott témával beküldhető: elbeszélés, vers. A legjobb müveket az alábbiak sze­rint díjazzuk: Elbeszélés: I, ilíj: 800 Ft, II, díj: «09 Ft, III. díj: 400 Ft. Vers: I. díj: 500 Ét, II. díj: 400 Ft, III. díj: 300 Ft. A jeligés pályaműveket az alábbi címre kell bckiUdetii: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB Művelődési Osztály, Kecskemét, Beloiannisz tér 2. A borítékra ráírandó: »Pályá­zat«. A beküldött pályamunkákat a művelődési osztály és a Katona József Társaság elnöksége által kijelölt bizottság bírálja felül. Beküldési határidő: 1957. aug. hó 1. A pályázat eredményének ki­hirdetése: 1957. szeptember 1. Bács-Kiskun megyei Tanács VB Művelődési Osztálya, Katona József Társaság Két folyam közé ágyazott ho­mokvidékünkön, Csengődtől Ke- lebiáig nagy reményre jogosítva fejlődnék a szőlők. Annyi eszten­dő csalódása után a fürttel teli tőkesorok mai állapota szerint rekordtermésre számíthat az a gazda, aki jól bánt a metszőolló- val, nem hevertette a kapát s lelkiismeretesen, időben perme­tez és poroz az időjárás miatt nagyonis veszélyesnek mutatko­zó peronoszpóra ellen. A Borforgalmi Vállalat mc- gyeszerte megindította a szerződéskötést a szőlősgaz­dákkal. Általános tapasztalat, hogy szívesen szerződnek a szőlősgaz­dák. Hiszen a szállításra lekö­tött bor minden hektolitere után 200 forint előleget fizet a válla­lat s a múlttól eltérően, a szer­ződéskötés után 10—12 napra kézhez is kapja a termelő. Nagy segítség ez különösen azoknak a gyöngébb szőlősgazdáknak, akik a felemelt árú rézgálicot na­gyobb készpénz hiányában ne­hezebben tudnák megvásárolni. Akasztón, Kaskantyún pél­dául már eddig a termelők­nek több, mint fele leszerző­dött. A kiskőrösi borpincé a hozzá­tartozó községekben 3000 hekto­literre kötött szerződést, ugyan­ennyi a soltvadkerti pince ered­ménye is. Itt már légtöbb szer­ződő mégkapta az előleget. Nagy forgalmat bonyolít lé a kiskunhalasi borpincé is. Eddig 1300 mázsa szőlőre, 120 hektó mustra s ugyanennyi egyszer és kétszer fejtett borra szerződlek a környékbeli gazdák. Ezen a A csehszlovák autóipar tetszetős, új modellekkel lepi meg az autóvásárló közönséget. A hé- piinkön látható különleges kiskocsit a Vysoké Myto-i autókarosszéria iskola tanulói készítették. vidéken szőlő formájában törté­nik a legtöbb1 felvásárlás, nVert a gazdák zöme nem rendelkezik megfelelő tárolóhellyel és edény­nyel. A pincészetek dolgozói a gaz­dák kényelmébe a községekben és tunyucsoportodban szerződés­kötési napokat tartanak s ezt összekötik a szőlők megtekinté­sével, termelési szaktanácsadás­sal, — sőt jogos utalással a sze­szélyes időjárásra, figyelmeztetik a gazdákat a jégbiztosításra is. A szerződéskötési napokon tö­megesen várják a falvakban tí vállalat embereit. Balotaszállá-’ son például majdnem minden termelő szerződött; ifj. Huszka Antal 8 mázsa szőlőt, Dóczi Jó­zsef 10 hektó mustot kötött le, Zsanaeresztőnől sok kadar- és kövidinkaszőlőt szállítanak. Kiskunmajsán, de egyebütt is találkoztunk olyan Szőlősgazdá­ival — szerencsére kevés az ilyen :—, aki úgy vélekedik, hogy túl- dfága a rézgálic, nem érdemes szőlőt termeim, mert nem flze- itődik ki a költség. Egyszerű szá­mítással könnyen meg lehet cá­folni ezt a furcsa Vélekedést. Egy hold szőlő permetezési költ­sége, 3Ö kg gálicot számítva, 750 forint. Ezt áz összeget, a leg­gyengébb minőségű borból -is kifutja 1—1,5 hektó ára, tehát' csak 10 hektós átlagtermést véve is, 8,5—Ö hektó tisztán marad a gazdának. Míg ha nem permetez, igaz, hogy nem költ a rézgálicra, de ném is terem semmije. Hasznot várni csak munka és befektetés Után lehet. Hogy a gazdák többsége Kiskunma.isáh is elveti ezt az okoskodást, arra bizonyíték, hogy 800 hektoliterre szerződték máris és lelkiismeretesen pér- meteznek, hogy az ígérkező szép termést meg is védjék a bajtól. Az évek óta szerződő szőlős­gazdák tanúsítják, hogy ér­demes, kifizetődő dolog á szerződés. A lehetőség érré jóval nagyobb tinim eddig bármikor s idő is van i meggondolni, mert december vé- jgcig lehet jelentkezni. Igaz, a {szüret még messze van, de a jó {gazda előre gondolkozik s már a {holnapra tervez. HM***iM*m****«*»*m*M««#M*Mit»,m*»*«MM»*»mmt«*MM**WM»*m,*Hm M«mM,m***#***tmm«**«»M*»*<***m**»**»***a«lt*» Ki kell számítanod az élelmiszerszükségletet az egész időtartamra, melyet a civilizált Világtól távol fogtok tölteni, s mindent igeit gondosan kell kiválogatnod; az étrendet úgy kell megállapítanod, hogjr megfeleljen az éghajlatnak és az elvégzendő munka természetének. A felszerelésnek és az élelmiszerellátásnak ezt a sokféle tételét mind előre meg kell ren­delni, sokat közülük azonban előbb ki kell kísérletezni olyan feltételek között, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megközelítik a helyszínen várható feltételeket. Intézkedni kell a készletek csomagolása és leltáro­zása dolgában, a csapattal együtt mindent el kell szállítani egy távol- fekvő országba az indulás pontjáig, s innen még tovább, sokkal kezdet­legesebb szállítóeszközökkel, a tevékenység színhelyéhek körzetébe. Végül — de nem utolsó sorban — a sok íejfájdító feladat közt ott van a költségek fedezésének kérdésé, amely az egész vállalkozásra nézve elöntő; a l'e dolgod kiszámítani, mibe kerül majd az egész. A kép teljes­sége érdekében tételezd fel, hogy éppen csak a legrövidebb idő áll rendel­kezésedre: ezalatt az éxpedíciot talpra kell állítanod, s közben folyton számolnod kell a bármikor bekövetkezhető eshetőséggel, hogy az egész vállalkozást leállítják, amikor az előkészületek már jócskán előrehalad­tak. Arra is számíthatsz, hogy esétleg egy második expedícióról is gon­doskodnod kell, amely az első kísérlet meghiúsulása esetén folytatja ä küzdelmet. Ilyen nehéz helyzetben, azt liiszém, hajland<j> leszel äzt gon­dolni, hogy még soha életedben nem volt és a jövőben sem lehet soha hasonlóan kemény feladatod. Nekem mindenesetre ez volt a benyomásom, amikor 1952. szeptember 11-cn sürgönyt kaptam azzal a felszólítással, hogy vegyem .át az 195.» tavaszára tervezett Brit Mount Everest. Expedíció vezetését. Igyekeztem, hogy a rámnehezedő terhét mielőbb mekoséthöSSam má­sokkal, s ezért november í-ét tűztem ki batáridőül; eddig kellett benyúj- lahom indítványaimat a Bizottságnak. A forrná szerinti meghívások kiállításának felelőssége már rájuk hárult. A hazaérkezésemet követő liáfom héten keresztül alaposan elfoglalt a sok név osztályozása, az egyre fóvidebb névsorok összeállítása, a jelöltekkel való beszélgetés, Valánijnt azok személyes ajánlásainak meghallgatása, akik a jelölteket, ismérték. Sok tekintetben ez volt az egész ügy legnehezebb része; hiszen rengeteg függött attól; hogy a lehető legjobb csapatot állítsuk össze; jómagam meg voltam róla győződve; hogy ez a siker legfontosabb tényezője. Ugyanakkor nagyon nehezemre esett visszautasítani egész sor sokat- ígérő és lelkes jelöltet. Emlékemben élt még, mit éreztem tizenhat évvel ezelőtt, amikor beválasztottak az Everest jelöltjei közé, de az orvosi bi­zottság elvetélté a javaslatot Amint a rövid névsort a végső terjedel­mére Igyekeztem lefaragni, négy szempontból mérlegeltem u minősítést: (Folytatjuk) 2 Tetszik ugye?

Next

/
Oldalképek
Tartalom