Petőfi Népe, 1957. május (2. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-25 / 120. szám

Lelkes akiivaülésen vitatták meg a tennivalókat Kiskunhalason a vasút kommunistái Szerdán d. e. 9 órai kezdettel Kiskunhalason, a megye déli ré­szén dolgozó kommunista vasuta­sok lelkes aktivagyűlést tartot­tak. Az aktívaülésen részt vett és felszólalt Borsodi György elv- társ, az MSZMP megyei intéző bizottságának tagja. Az értekezleten Szlovák István, a kiskunhalasi pályafenntartás dolgozója mondott beszédet. Be­vezetőjében a nemzetközi hely­zet legújaob eseményeire hívta fel a figyelmet. Ezután az or­szággyűlés legutóbbi ülésének jelentőségét méltatta, majd a vasút dolgozóinak problémáival, vasúinál történt ellenforradalmi cselekedetekkel és a pártszerve­zetek feladataival zöttük van Mórágyi Lajos kom­munista mozdonyvezető, állo­másunk dolgozója. A nagyobb állomásokon, Kis­kunhalason és Baján, január­ban alakult meg a pártszerve­zet. A rendszeres pártélet meg­indításával különösen a bajai elvtársak tűntek ki; Szabad pártnapokat, taggyűléseket tar­tottak, foglalkoztak a szakszer­vezettel, gazdasági feladatok­kal és a KISZ megszervezésé­vel. Ezért a munkájukért a ba­jai vasúti pártszervezet tagjait a városi pártbizottság dicséret­ben részesítette. Jelenleg a fon­tosabb vasútállomásokon min­denütt folyik pártszervező mun­ka és a pártszervezet a vasúton is kezd megerősödni, Beszámolója végén Szlovák elvtárs indítványozta, hogy a vasúti pártszervezetek munkájá­nak összefogására és irányítá­sára Kiskunhalas vasúti csomóponton alakítsanak pártbizottságot, A végig helyesléssel fogadott beszámolót élénk vita követte, amelynek során tizenketten szó­laltak fel. Az értekezlet részve­vői 9 tagú vasúti csomópont pártbizottságot választottak. Végül táviratot küldtek az Or­szágos Béketanácsnak, melyben az atom- és hidrogénbombakí- sérletek ellen tiltakoztak és a tömegpusztító fegyverek betiltá­sát követelték. r- N-­hétvégére Rum ♦ ^ t Joppen egy éve, hogy a Béke és Szabadságban Ruffy Péter t <_> több héten keresztül cikkeivel hadjáratot folytatott a I rum mérhetetlen fogyasztása ellen. A cikksorozat lényege az ivóit, hogy a társadalom figyelmét ráirányítsa a terjedő és min­den eddigit felülmúló mértékben romboló alkoholizmusra. Nem tudom lemérni e hadjárat eredményét. Mégis biztos vagyok abban, hogy a rumfogyasztás csökkent, mert a hatósá­gok éberebben őrködnek a cikksorozat óta az italboltokra, s minden bizonnyal a vendéglátóipari egységek is más szemmel »mérik« az úgynevezett rövid italokat. Mindez rendkívül örvendetes! Hogy ez a kis cikkecske mégis megíródott, annak az a tör­ténete, hogy az egyik este a színházban megnéztem az Espe- ranza című színmüvet, s az első felvonás szünetében megszom­jaztam. A büfében málnaszörpöt kértem, s köztem, valamint a kiszolgálónő között a következő rövid párbeszéd alakult ki: Kiszolgálónő: Nincs szóda. Én: Mit igyon a szomjas? Kiszolgálónő: Rumot! foglalkozott.­Az ellenforradalom, jóllehet a vasúti vagyon- és gördülőanya­gokban komolyabb károkat nem okozott — mondotta — kimozdí­totta egyensúlyából a folyamatos termelést, megzavarta a terv­teljesítés harmóniáját és a szál­lítások elmaradását okozta. Ezután a vasutas dolgozók fel­adatairól szólva hangsúlyozta, hogy a kocsifordulók lecsökken­tésével, a szállítási feladatok maradéktalan teljesítésével, a pályák jó karbantartásával já­ruljanak hozzá népgazdasági ter­vünk teljesítéséhez, népünk anyagi és kulturális -felemelke­désének biztosításához. A vasút . területén továbbra is alkalmaz­ni kell azokat az élenjáró mun­kamódszereket, amelyeket rész­ben a hős szovjet vasutasoktól vettünk át, másrészt hazai vi­szonylatban. fejlődtek ki. Tovább keli szilárdítani a fe­gyelmet, mindenütt meg kell követelni a szolgálati utasítá­sok pontos betartását; Növelni kell a vasutas dol­gozók körében a párt vezető, irányító szerepét. Az ellenfor­radalmárok aknamunkájukat annakidején a kommunisták fenyegetésével kezdték és a párt megsemmi­sítésére törekedtek, A bajai fűtőháznál megfenye­gették a fűtőházvezetőt és Unyi kocsivizsgálót. Azt hangoztat­ták, hogy kinyírják őket. A bajai pályafenntartásnál egy Hunya Árpád nevű, tipikus el lenforradalmár kaparintotta kézbe á munkástanács vezeté­sét. Sztrájkra uszított, szov­jetellenes és pártellenes kijelen­téseket tett; Egy Miklós And­rás nevű munkástanácstag iro­dájában 51 demizson bor mel­lett folyt az agitáció a vezetők ellen. Ugyanitt Kormányos Er­nő nevű karrierista a kommu­nisták bíróság elé állítását kö­vetelte, Kiskunhalason az ellenforra­dalom időszakában jelentkezett szolgálatra Babó Sándor vá­gánygépkocsivezető, 600 holdas kulákcsemete. Legfőbb tevé­kenysége sztrájkok szervezése és egy »főnökválasztás« előké­szítése volt. Kiskunhalason egyébként volt egy másik, úgy­nevezett választás is, amely ki­zárólag ellenforradalmi irány­zatát mutatja, hogy több párt- rendszert vezetett be, azonban a választóhelyiségben kereken kijelentették, hogy kommunis­táknak nem szavazócédula, ha­nem kötél dukál. Ilyen előzmények után jött él a kibontakozás útja november 4-én. Megkezdődött a termelő munka szervezése, meglódult a minimális forgalom és megkezdődött a párt szervezése is. aíeg kell említeni, hogy ebben az időben gyakran előfordult, hogy a közlekedő vonatra rá- lőttek, vagy a szolgálatban lévő vasutas dolguzúkat megfenye­gették. Egy alkalommal a Kun- szentmiklósra beérkező vona­tot egy fegyveres esöpört azon­nali visszatérésre kényszerítette. Ebben az időben is voltak vas­utasok. akik helytálltak, kö­A NEMZETKÖZI GYERMEKNAP és as építők napja kecskeméti műsora Én: Kartársnő kedves, nem lehetett volna, a rumos üvegek helyett néhány üveg szódával felszerelni a büfét? Kiszolgálónő (mérgesen): Mit szól hozzá, nem! Én: (szomjasan és kissé indignálódva visszamentem a néző­térre). A kínzó szomjúság érlelte meg bennem a további két felvo­nás alatt az elhatározást, hogy e cikkemmel én is beállók azok­nak a táborába, akik harcolnak a rum ellen cs minden fórum, előtt, a Kecskeméti Vendéglátóipari Vállalat előtt is hirdetem: — Színházi büfében rum helyett szódavizet és málnát árul­janak! M. I; Hegyei III. o. bajnokság vasárnapi eredményei Május 25-én, szombaton este 7 órakor az Építők klubjában (Ka­tona József u. 4.) rendezik meg az építőipari dolgozók találko­zóját. Belépődíj nincs, a változa­tos műsort hangulatos zene, tánc, pacalvacsora, büfészolgálat egé­szíti ki. Vasárnap, reggel 6 órakor ze­nés ébresztővel köszönti a vá­rost a szovjet helyőrség zeneka­ra; 10 órakor az óvodások és ál­talános iskolások színes felvonu­lása és kör. öntése a Széchenyi téren következik, majd 11 óra­kor rollerversennyel folytatódik a nap műsora. Ugyancsak 11 órai kezdettel bábelőadás lesz a KPDSZ kullúrotthonában és a Cifrapalotában. Az Építők klubjában pedig az »Iskolake­rülő« c. film kerül vetítésre, a szünetben lepényevéssel »meg­spékelve«. Hogy a felnőttek sé maradja­nak ki a szereplésből, 10 órától Elkészült ot vádirat Francia Kiss Mihály bOnperében A fehérterror egyik hírhedt tömeg-gyilkosa, Francia Kiss Mi­hály ügyében elkészült új vád­iratot a fővárosi ügyészség át­adta a fővárosi bíróságnak. Bűn­ügyét a bíróság június 4-én kezdi tárgyalni Budapesten. Katona József Színház délután 1-ig sörzene szórakoztat­ja őket az Építők klubjában, mi­közben a helyszínen benevezhe­tő sakk- és tekeversenyen mér­hetik össze ebbéli képességeiket. A délutáni műsor 16 órakor az Úttörő-házban megrendezen­dő »Vidám karnevál«-lal folyta­tódik, s ugyancsak . ez időpont­tól filmvetítés lesz az Építők klubjában, a szünetben tombo­lával. Az Építők sporttelepén dél­után fél hatkor kerül lebonyolí­tásra az Építők—Bácsalmás osz­tályozó labdarúgómérkőzés az NB 111-ba jutásért, s előtte elő- mérkőzés is lesz. Este 6 órától az Építők klub­jában zene, tánc, vacsora kereté­ben zárul a legkedvesebbek ün­nepnapja, amelyen jó szórako­zást kívánunk mindenkinek, — elsősorban legdrágább kincsünk­nek: a gyermekeknek! Olvasóink figyelmébe! Közöljük, hogy a Petőfi Népe szerkesztőségében minden ked­den délután 2 órai kezdettel in­gyenes jogi tanácsadást tart a megyei ügyészség. (Cím: Kecs­kemét, Széchenyi tér 1. L eme­let.) ( Apróhirdetések ) ELADÓ zöld Pannonia-oldalkocsl. — Érdeklődni: Kecskemét, Mokép, Lut- her-udvar. 801 BÁCSALMÁSI CSOPORT: Kisszállás—Máté telke 7:1 (6:0), Bo­ro ta—Bácsalmás II. 0:2 (ü:l), János­halma II.—Rém 1:2 (0:2). DUNAVECSEI CSOPORT: Dunaegyháza—Szabadszállás 2:1 (1:0), Dunavecse—'Kunszentmiklós 3:2 (0:1), Bösztör— Szalksfcentmárton 7:0 (4:0), Apostag—Tass mérkőzés Tass meg nem jelenése miatt elmaradt, KALOCSAI CSOPORT: Kalocsai Szpartakusz—Homokmégy 2:0 (0:0) Fájsz—Kalocsi Traktor 2:3 (1:1), Dusnok—:Foktő 4:6 (2:3). KECSKEMÉTI CSOPORT: KTE II.—Lajosmizse II. 7:0 (4:0), Kecskeméti Építők II,—Szánk 4:1 A Bajai Építők rendkívül tevé­keny atlétikai szakosztálya Vasárnap Báján nagyszabású országos jellegű válogató atlétikai versenyt rendez. A versenyen úgyszólván az egész magyar élgárda indul, így többek között Rózsahegyi világcsúcstartónk is. Az atlétikai versenyen tífc felnőtt férfi — 100, 400, 800, 1500 m 110 m------ m*—♦­(1 :1), Hetényegyliáza—K. Előre 6:1 (3:1)!, a Helvécia—Ágasegyháza mér­kőzés Agasegyháza törlése miatt el­maradt. KISKÖRÖS! CSOPORT: Csengőd—Soltszentimre 5:2 (2:1). Kiskőrösi Petőfi Hl.—Kaskantyú 5:1 (3:0), a Bocsa—Tabdi 1:0 (1:0) arány­ban végződött mérkőzést megsem­misítették és újrajátszását rendelték el, az Akasztó—Tázlár mérkőzés el­maradt. KISKUNFÉLEGYHÁZI CSOPORT: Alpár—Bugaci Traktor 15:0 (8:0); KTK II.—Kkfházi Bányagépgyár 0:12 (0:6), Lakitelek II.—Kkfházi Vasas-Építők II. 0:7 (0:3) Kunszállás —Jászszentlászló 3:3 (1:1); gát, magas, rúd, súly, diszkosz, ge­rely, — hét felnőtt női — 100, 400 m, 80 m gát, távol, súly, diszkosz, ge­rely, — hárotti ifjúsági férfi — 1000 m, távol, gerely — három ifjúsági női — 80 m gát, magas, diszkosz I. o. szám kerül sorra. Az érdekes és színvonalas küzdel­met ígérő versenyre nagyszámú kö­zönséget vár a rendezőség. Országos válogató jellegű atlétikai verseny lesz vasárnap Baján Május 25-én, este fél 8 órakor Török Tamás: »ESPERANZA« dráma 3 felvonásban. Jászai Mari bérlet és 8. számú szelvénybérlet. KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA A BAJAI KÖZPONTI MOZIBAN. Május 25-én, este 8 órakor Kálmán: »MARICA GRÓFNŐ« nagyoperett. M ozik M űsora Május 25-én, szombaton: Baja Uránia: Nevetés a paradi­csomban. — Baja Szabadság: Nevetés a paradicsomban. — Jánoshalma: Egy szép lány fér­jet keres. — Kalocsa: Nem igaz. — Kecel: Emberek a havason.— Kecskemét Árpád: Ölmer bűne. — Kecskemét Városi: Oké Néró. — Kiskőrös: Tánc és szerelem. —- Kiskunfélegyháza: San Sal­vatore. — Kiskunhalas: Bakaru­hában. — Kunszentmiklós: Ha­lálugrás. — Tiszakéceke: Kot vallomás. Hirdessen a Petőfi Népében SÜRGŐSEN eladó 4 hold szőlő, gyü­mölcsös, veteményes. Villaszerű ház­zal, műút mellett. Ugyanott 5 ton­nás príma lófogatú, gumikerekű ko­csi. Érdeklődni: Kiskunhalas, Tom- bor utca 2., Réz Istvánnál. _____ 803 BIZ OMÁNYI ÁRUHÁZON keresztül eladók: platós kocsik 3—5 tonnás, parasztkocsi 2 tonnás, kordélyok, szecskavágógépek. Megtekinthetők: kedden és pénteken 8-tól 16 óráig É. M 2. ‘sz. Szekér- és Kordélyfu­varozó Vállalat központi raktárában, Budapest, XI., Dobogó u. 37. 797 ELADÓ egy hold föld olcsón, Kis­kunhalas, Felsőszállás 46. alatt. Meg­keresést Baloghné, Budapest XIII. Balzac utca 4Í/b. 798 MÉLY gyermekkocsi eladó. Kecske* mét, Dobó István utca 8. 4289 125-ÖS CSEPEL eladó. Megtekinthe­tő: Kecskemét, Kada Elek u. 10. 4290 ELCSERÉLNÉM Kecskemét, Ady E. utcai (Villanegyed) kertes, egy szo­ba, konyha« előszobás lakásomat, megegyezés szerint, kétszobásért. — Címet a kiadóba kérek. x MAG AN JARÓ, jó karban lévő szalag- fűrész eladó. Fülöp bérfűrészelőnél, Orgovány Majsai út 379. 4247 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Kecskemét, Bogovics-faiu, Népbolt- lal széniben. 4259 GYERMEKSZERETÖ háztartási al­kalmazottat keresek bentlakással. — Kecskemét, Lugosi u. 12. 4263 FETŐFl NÉFE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság SzetkesZtőeég: Kecskemét. Széchenyi tér I. sz. Telefon: 25—16. 26—19. 11—22 Felelős kiadó: Moihát* Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a. Telefon. 17—09 Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Télefctt: i5—29 Felelős vezfctű; Szűcs Béla igazgató Labdarúgó fegyelmi ügyek A Megyei Labdarúgó Aiszövetség Fegyelmi Bizottságainak legutóbbi ülésén az alábbi ítéleteket hozták: I A Kiskunfélegyházi Vasas-Építők­nek a Kiskőrösi Petőfi ellen, a Solt- i vaűkertnek és a Kiskőrösi Petőfinek 1 a Kiskunhalasi Kinizsi ellen, vala­mint a Kelebia Traktornak és a Já- j noshalml Kertimagnak a Tompái J Traktor ellen beadott óvását a bi- I zottság elutasítja, mert az óvásokban ! megnevezett játék ások szabályszerű* í en lettek leigazolva. A Hartai SK- : nak a Solti SK elleni óvása ügyét ! a bizottság az MLSZ Igazoló Bizott- j «ágának az értesítéséig nem tárgyal» j ja. Kovács Károly solti játékos já­tékjogát addig felfüggeszti. A Kiskunhalasi Kinizsi II.—«tánös- \ halmi KeNlmág mérkőzésen kiállí­tott játékosok közül Priegl Istvánt | (Kkhalasi Kinizsi) dorgálásban része* 1 siti. Mester Ernő és Mrázék Tibor I (Kkhalasi Kinizsi) büntetését a ki- í állítással kitöltöttnek veszi. Magyar j Sándort két sofonltíVüli mérkőzéstől I eltiltja, de büntetését három hónapra i felfüggeszti. A mérkőzést a pályán : elért 3:l-es elért eredménnyel Igazol- I iák. Márkli III. Józsefet (K. Építők) I szigorú dorgálásban részesíti, To- | ricska III. Jenő (K. Dózsa II.) bün­tetését a kiállítással kitöltöttnek ve­szi. Bakos Lászlót (Kkhalasi MÁV) .szigorú dorgálásban részesíti. Máté László (K. Dózsa II.) játékjogát íté­lethozatalig felfüggeszti. I>rab József (Soltvadkert) játékost négy, soron következő mérkőzéstől eltiltja. A Kiskunfélegyházi Bányagépgyár- nak az Alpár ellen beadott óvását ér­demben május 29-én tárgyalja a bi­zottság, amikorra is mindkét egyesü­let képviselőjét beidézik. A Őász- szentlászló—KTK II. mérkőzést a pá­lyán elér 3:3 eredtnénhyel igazolták. A Bocsa—Tabdi l:0-ra végződött mérkőzést mégséfnmiöíUk és annak újrajátszását rendelték el. Ugyancsak újra kell játszani a Bocsa—Kiskő­rösi Petőfi III. mérkőzést Is július U-é Ui Valai László (Kai. Szpartakusz), Romslcs Géza (Homokmégy), Bene­dek Gyula (Fájsz) játékosokat 1957. június 20-ig, Szabó Gyula (Kunszál­lás) játékost június 10-ig a játéktól eltiltja, míg Zámbori László (Laki- telek) játékos büntetését a kiállítás­sal kitöltöttnek veszik. Figyelem! Hogyan kaphatja meg leg­könnyebben TOTÖ- és LŐTT Ö-nycrcményét? 1, A Totó-Lottó kirendelt­ségeknél vásárolt szelvé­nyeinek igazoló és foga­dási részét — amennyi­ben nevének feltüntetése nélkül játszik — bélye­geztesse le a gyűjtöládá- ba való bedobás előtt, így nyereményét ugyan­ott veheti fel. 2. A bizományosoknál (pos­ta, dohánybolt, stb.) vá­sárolt szelvényeire ol­vashatóan, esetleg nyom­tatott betűkkel írja fel nevét és pontos Címét. Ezek nyereményeit — 50Ö0 Ft összegig — köz­vetlenül postán küldjük ki. Sportfogadási és 790 Lottó Igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom