Petőfi Népe, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-09 / 82. szám

Hruscsov Gorkijban (Gorkij) A Gorkijban tartóz­kodó Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi- izottságának első titkára megte- ikintette azokat, a házi építkezé­seket, amelyeket a vállalatok -dolgozói saját erejükből folytat­nak. Ellátogatott a Molotov- autógyárba is, ahol a dolgozóié gyűlést rendeztek. Hruscsov hosszabb beszédet mondott. IIfu Orenburg Japánba utazott (Tokió) Ilja Erenburg, a ki­váló szovjet író, vasárnap há­romhetes látogatásra Japánba érkezett. Irodalmi előadásokat tart majd Tokióban, Osakában és másutt. Jugoszláv—görög keresUedelm. tárgyalások (Athén)' A jugoszláv külkeres­kedelmi bizottság elnöke meg­beszélést folytatott a görög ipari és kereskedelemügyi miniszter­rel. Mindkét részről kifejezésre juttatták azt az óhajt, hogy min­den téren fokozzák a két ország gazdasági együttműködését. Fő­leg az áruforgalom kiszélesíté­séről tárgyaltak. Cpyijtiomi—»inai megbeszélések ­(Kairo) Ali Szabri, Nasszer politikai irodájának főnöke, va­sárnap hosszabb megbeszélést folytatott a Kínai Népköztársa­ság nagykövetével. Majd Jugo­szlávia nagyköveiét fogudta. — A megbeszélések tárgyáról nem adtak ki jelentést. lOllenhauer: ! 87 . * 1 r M r Az alomlegyverkezés elodázza Németország egyesítéséi ,Me® W™“* kezel- - ---- es segítsünk! (M ajna-Frankfurt) Ollenhau- er, a Német Szociáldemokrata Párt elnöke vasárnap beszédet mondott a párt frankfurti gyű­lésén. Ismét állástfoglalt Né­metországnak az atomfegyver­kezési hajszába való bevonása Hangoztatta, hogy az ellen. atomfegyverkezési hajszához való csatlakozás méginkább el­odázza Németország újraegyesí­tését. Felszólította a szövetségi kormányt, hogy tegyen intézke­déseket Nyugat-Németország atomfelfegyverzése ellen. Elkészült Adenauer válasza Bulgaityin márciusi levelére A bonni kormány a kereskedelmi kapcsolatokat hangsúlyozza (Bonn) Elkészült Adenauer kancellár levele Bulganyin szov­jet miniszterelnök márciusi 8-i levelére. Az AFP francia hír- ügynökség szerint a választ ha­ladéktalanul továbbítják Moszk­vába. Bonni körök szerint a kancellár válaszában elsősor­ban Nyugat-Németország és a Szovjetunió kereskedelmi kap­csolatainak elmélyítéséről van szó. A bonni kormány azonbah úgy véli, hogy még korai lenne Moszkva által javasolt keres­kedelmi egyezmény megkötésé­ről beszélni. A francia raúihálszocialisták a hadügy átszervezését sürgetik hadügy átszervezésével foglal­kozik, miképp olyan egységek felállítását kérik, amelyek szem­be tudnak nézni az atombomba veszélyével. (Párizs) Vasárnap befejeződött a francia \ radikálszoeialisták kongresszusa. A határozatok kö­zül az egyik a tanköteles kor felemelését javasolja 16 eszten­dőre. Egy másik határozat a Júniusban összeül a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség (Berlin) A Nemzetközi Demok­ratikus Nőszövetség Irodája megvitatta a nemzetközi helyze­tet és a nőszövetség ebből adódó feladatait. Meghallgatták az Egyiptomban és a Magyar Nép- köztársaságban járt küldöttsé­Mégregyszer a kapitalista gazdasági segélyről Már írtunk arról nem egyszer, hogy a kelet-európai or­szágokban, de a Közel-Keleten sem fogadták egyértelmű he­lyesléssel az Amerikai Egyesült Államok elnökének tervét az egyes elmaradott országoknak nyújtandó gazdasági segély- programról. Amikor pedig nyilvánosságra került az a titkos levél, amelyet Rockefeller, amerikai iparmágnás Eisenhower elnökhöz intézett, csali nőtt az ellenkezés, mert a levél több ponton szétoszlatta az amerikai ködösítés szólamait és meg­mutatta a valódi okokat. Most, amikor egy újabb bizalmas okmány került nyilvánosságra, amely a nyugat-német tőse hatalmi törekvéseit leplezte le, még világosabbá válik, hogy az amerikai töke bár versenytársat lát a nyugat-nemei toke- ben, nem szerezhet magának pozíciókat idegen államokban anélkül, hogy ne kerülne összeütközésbe az egyre nagyobb erővel jelentkező nyugat-német nemzetközi tőkével. Az úgynevezett Krupp-terv lényegében a szereposzlást akarja tisztázni az amerikai és a nyugat-német tőke között a különböző világpiacokon. A tervre vonatkozó okmányt 1956. márciusában készítették el és először az amerikaiaknak mu­tatták meg a nyugat-német iparmágnások. A terv — ameiy két hónappal a Rockefeller levél után jelent meg, — rendkí­vüli mértékben felkeltette az amerikai monopóltőke érdek­lődését. Nem csoda! Nem másról van szó ebben a kapitalista terv­ben, mint arról, hogyan hatoljon be a közel- és közép-keleti országokba a nyugat-német tőke. Gyorsan megbeszélést hoz­tak össze az érdekelt tőkés körök Amerika és Nyugat-Német­ország között. Nem kisebb személyiség vett részt amerikai részről a tanácskozáson, mint a legnagyobb-amerikai vas és acéltröszt főtanácsadója és a Krupp művek vezérigazgatója. Tudvalevőleg a Krupp konszern élénk kapcsolatban áll a Morgan-íéle csoporthoz tartozó UNITED STATES STEEL CORPORÁTION-nel. A megegyezés nem késhetett. Az amerikai és nvugat-né- í met nagytőkések egymással tárgyaló csoportja elhatározta, i hogy mindent megtesz a Közel- és Közép-Keleten egykor an- I goi cs francia kézben lévő érdekeltségek »megmentése« érde­* kében. A megmentés azt jelenti, hogy ezeket az angol és fran­♦ cia pozíciókat nyugat-német és amerikai kézbe játszák át. $ Természetesen minél simábban kell történnie ennek a nia- 3 nővernek, mert jóegynéhány arab állam nem szívesen veszi I az amerikai és nyugat-német monopóltőke térhódítását és ön- í álló arab gazdaságpolitikának körvonalait .bontogatja. Persze 3 a nyugat-német—amerikai tervnek számolnia kellett a küzel- I keleti helyzet változásával és azzal a körülménnyel, hogy a • gazdasági segélyprogram valódi célkitűzéseit a Rockefeller 1 levél nyilvánosgágrahozatala már leleplezte. Éppen ezért a Krupp teiv »finomabb megfogalmazásokat« ! tartalmaz. Jelszava: »Kereskedelmet, nem pedig segítséget1« Tehát »csak« kereskedelemről van szó. Ez pedig — ugyebár — nem lehet gyanús a gyanakvó arabok előtt sem? Nem ne­héz megállapítani, hogy a .»csak« kereskedelem jelszó való- színűleg nem fog nagyobb népszerűséget kapni, mint az EiSénhower doktrína. Az arab olaj vulószínűleg nem lesz túl­ságosan engedékeny »nyersanyag« az amerikui és a nyugut­gek -beszámolóját. Az Iroda fel­hívást intézett a világ asszonyai­hoz és nőszervezeteihez, kezd­jenek májusban nagyarányú munkát a leszerelésért és az atomfegyver eltiltásáért. A Ma gyár Nők Országos Tanácsához intézett levelében az Iroda szo­lidaritását fejezte ki a magyar nők azon követelésével, hogy rüldjék haza az egyes országok­ban visszatartott magyar gyer­mekeket. Az Iroda elhatározta, hogy qz év júniusára összehívja . a Nemzetközi Demokratikus Nő- j szövetség ülését, A Műszaki Anyag és Gép­kereskedelmi Vállalat (Mű­szaki Bizományi. Vállalat) műszaki becslést végez Jits’? április 11-én. Kecskemét, Nagykőrösi út 22. szám. alatt levő MÉH Vállalat helyiségében. — Címeket kéri előre leadni. < 469 i I német töke számára. A Kiskőrösi Földművesszö­vetkezet megfelelő szakmai képzettséggel bíró beltkezeiike! keres vegyes boltokba. Bővebbet a Szövetkezet központi iro­dájában. 510 Férfi in ti §i la erői (segédmunkást). Budapest területére, 18 éven felül, villamosvágány építési munkái a felveszünk. Dolgozóinknak munkaru­hát, bakancsot, kedvezmé­nyes üzemi étkeztetést, in­gyenes villamosutazási iga­zolványt, — a vidékieknek munkásszállást. — család- fenntartóknak napi hat fo­rint kíilönélési pótlékot biztosítunk. Jelentkezés: a FŐVÁROSI VASU1- ÉPlTÖ VÁLLALAT KÖZPONTJÁBAN, Budapest. VII, Akácfa u. 15. sz., IV. em. 409. számú szoba. ’ 356. ***** ♦♦**♦♦**•«*•»t^*«M***4~ A Magyar Nők Országos Tanácsának felhívása Az októberi és az utána következő időkben a magyar asz- szonyuk, lányok városon és falun menáUták helyüket, se-' giiettek a rend helyreállításában. Erre a segitókészsegré, összefo- gásra és szeretette talán még sohasem volt annyira szüksége sö-* kát szenvedett hazánknak, mint ma. Vauit ak, akik tétlenségre biz­tatnak bennünket, de lehetünk-e tetlenek akkor, amikor gyei • mekek maradtak szülők nélkül, gyámoltalan öregek családfenn­tartó nélkül, családok utthun-nélkül. Az októberi magyar események során a világ közeljárt egy újabb — borzalmasságában minden eddigit felülmúló világhábo­rúhoz. A vészterhes felhők eloszlottak fejünk fölött, de sok szén-« védés, sok könny van így is mögöttünk. Szivünkben azonban, erős a remény, hogy a kormány, a nemzet haladó erőinek ösz- szefogásával megteremti a boldogabb, szabad, szocialista Ma­gyarországot, Magyar asszonyok, leányok! Ebből a munkából nekünk is ki kell venni a részünket! Fogjuk meg egymás kézét és segítsünk! Segítsünk, hogy a lelkek nyugalomra találjanak, hogy nagyobb legyen a megértés, hogy minden becsületes magyar meglelje bo­lyéi a hazában. "1 összefogásra hívunk benneteket, nem öncélú szervezkedésre* Azt szeretnénk, ha mindig megtalálnánk egymás*, amikor szük­ség van a rászorulók gyámolitására. az otthon, 1a gyermek vé­delmére. Azt akarjuk, hogy szavunkat mindenütt meghallgassák ahol a magyár társadalom legfontosabb kérdéseiről és elsősorban a társadalom alapkövének: a családnak ügyeiről van szó.­Felhívjuk ezért a városok és falvak minden segítő szándékú asszonyát: a társadalom valamennyi rétegéből alakítsák meg nőtanácsaikat. Munkájukban használják fel az elmúlt évek nőmozgalmának minden jó tapasztalatát, vigyázva arra, hogy még ne ismétlődje­nek a hibák, a helytelen, bürokratikus módszerek, fitt U akar a iiőmozgalom? Meg kell teremteni u családi élet megjavításának anyagi és erkölcsi feltételeit. , Ezért az édesanyák kapjanak meg a társadalomtól a, lehe­tőséghez képest minden segítséget ahhoz, .hogy legnemesebb hi­vatásuknak, gyermekeik nevelésének minél többet szentelhesse­nek erejükből, idejükből. A Magyar Nők Országos Tanácsa javaslatokat dolgoz ki és juttat el a kormányhoz arról, milyen módon lehelne a családok gondjain segíteni. (Például a családi pótlék kérdésének rende­zése, kapjanak táppénzt azok az édesanyák, akik háromévesnél fiatalabb, beteg gyermekük ápolására maradnak otthon a munka bői, stb.) Sok dolgozó nőt bocsátanak el, részben az úllamigazgu tás egyszerűsítése, részben az üzemek kapacitásának csökkentcsc- miatt. Javasoljuk, hogy a helyi tanácsok a nőtanácsukkal együtt­működve teremtsenek olyan munkaalkalmakat, amelyek lehetővé teszik, hogy az asszonyok, otthoni munkát vállalva, kiegészíthes­sék férjük keresetét. (Például háziipar, bedolgozóipar, népművé­szeti, kézimunkaipar fejlesztése, stb.) A nőtanács követeli, hogy ezeken a munkaterületeken a dolgozó nők bérezését embersége­sen rendezzék. Azok az asszonyok, akik továbbra is folytatni kívánják foglal­kozásukat, ne kerüljenek semilyen tekintetben sem a férfiaknál hátrányosabb helyzetbe.' Nem értünk egyet azzal, hogy nő voltukra hivaUwzva, bocsa,-;- sanak el állásukból jól képzett, tehetséges munkaerőket. A dol­gozó nőknek akarunk segíteni azzal, hogy javasoljuk a kormány­nak, fejlessze tovább a bölcsőde- és óvodahálózatot. Állami erőből azonban csak lakóterületi gyermekintézményeket hozzon létre és ellátásban, valamint térítésben ne legyen különbség az üzemi és a lakótér illeti intézmények közöli. ' ­Ezután a program azzal foglalkozik, hogy jogi kérdésekben, például válás, gyermektartás, gyermekek odaítélésének ügyében milyen segítséget Jáván adni a nőknek. Majd így folytatja: Magyar asszonyok, leányuk! Az utóbbi hónapokban a főváros ■ban sok kisgyermek szenved szükséget, sok közülük legfájóbban á szülői szeretetet nélkülözi. Segítsetek családokhoz juttatni eze­ket a gyermekeket, vigyétek el hozzájuk az anyai szív melegét. Nem lehetünk közömbösek az elhagyottak, az öregek sorsa iránt feni. Keressük fel a magukra maradottakat \— segítsünk az elhagyottaknak ügyes-bajos dolgaik elintézésében jó szóval, ba­rátsággal, részvéttel. • A fiatal lélek meggyógyításában. nevelésében nagy feladat hárul a pedagógusokra. Azt kívánjuk, hogy iskoláink tiszta er­kölcsű,. szüleiket és tanítójukat tisztelő, nagytudású, érté­kes állampolgárokká, jó hazafiakká neveljék gyermekeinket, akik nemcsak szavakban, hanem tettekben is vallják: >fltt élned, hal­nod kell«. Iskoláink munkájához nagy segítséget adhatnak a szülő,i munkaközösségek. Nőtanácsaink irányítsák, támogassák ezeket a szerveket, hogy az. iskola és a családi otthon közölt minél har­monikusabb kapcsolat alakuljon ki. A Magyar Nők Országos Tanacsa célkitűzéseiben nemcsak a magyar társadalom legjobb erőire támaszkodik, de élvezi a Nemzetközi Demokratikus Nöszövetség támogatását is. Az anyag; segítség mellett igen jelentős az erkölcsi támogatás is, amellyel elismerik munkánk fontosságát és igazát. Sá edves asszonyok, anyák! Programnyilatkozatunkat ideigle- nesnek tekintjük, a véglegeset veletek, a helyi tanácsok képviselőivel dolgozzuk ki. Addig is harcoljunk az elénk tűzött célok eléréséért. Minden falunak, városnak, kerületnek megvannak a sajátos gondjai, melyeket az ottlakók ismernek legjobban és a megoldás módjait is ők tudják. Munkátokban keressetek támaszt a népfroul- bizoitíágoknúl, keressétek meg a Vöröskeresztet, a földműves- szövetkezeteket, a szülői munkaközösségeket, a fiatalok szervei! és velük együtt végezzétek el a közös feladatokat. Fogjunk össze közös akarattal, egy szívvel, hogy gyermekeink­nek, családunknak, hazánknak boldogabb magyar életet teremt­sünk. A Magyar Nők Országos Tanácsa Lengyel — magyar— csehszlovák televíziós műsorcsere a láthatáron (Prága) A Nemzetközi Rádió | magyar televízió munkatársai- Szervezet legutóbbi ülésén a ( val. A jövő évben Bratislava és csehszlovák küldöttek a közvet- j Budapest, később pédig Ostrava len együttműködés lehetőségei- j és néhány lengyel állomás bo­'s ről tárgyaltak a lengyel éa a 1 nyolít le műsorosaiéi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom