Petőfi Népe, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-09 / 82. szám

Világ proletárjait egyesüljetek ! : II. ÉVFOLYAM, 82. SZÁM Ara 50 fillér LAPJA 1957. ÁPRILIS 9, KEDD Negyedévenként 2000 hektoliter pecsenyekor A Kscskemétvidéki Borforgal­mi Vállalatnál eddig nem .volt palackozó üzem. A borokat hor­dós tételekben értékesítették. Rövidesen elkészül azonban a vállalat palackozó üzeme, s a híres alföldi borokat, a csengődi rizlinget, hajósi kadart, stb. pa­lackozva is forgalomba hozzák. Még c hónap közepén megkezdi működését az új palackozó üzem s május elejére már nagyobb tétel pecsenyebort hoznak pa­lackozva forgalomba. A tervek szerint negyedévenként 2 ezer hektoliter bort értékesítenek ny­modon. Több éve kilincselnek már Megyénkben sok ONCSA-há- zat építettek 1941—42-ben. En­nek az akciónak során építettek Kunbaracson is tizenegyet, La­kitelek—Szikrában tizennyol­cat. Ezekben a házakban kizá­rólag nagycsaládos, szegény em­berek laknak. A házaknak tulajdonképpen már régóta jogos tulajdonosai ezek az emberek. A házuk árát, FOGJUK MEG EGYMÁS KEZÉT ÉS SEGÍTSÜNK! (2. oldal) A NÉGYES KEMT ECE ÉPÍTÉSÉNEK a 10 000 forintot kifizették. Jobb*. TÖRTÉNETE éve kilincselnek már a községi* és járási vezetők irodájában, hogy írják a nevükre a házat és a telket. Intézkedni senki sem intézkedett még. Ideje lenne már telekkönyvilag is jogos tu­lajdonosaikra írni ezeket a há­zakat és telkeket, ha az érte járó pénzt már réges régen kifizet­ték! Megkapták az illetménytöldet a lászlóíaivi pedagógusok A lászlófalvi községi tanács végrehajtó bizottsága az elmúlt héten méretett ki 20 kát. hold földet a község pedagógusai ré- j szere háztáji területnek. A lászlófalvi pedagógusok végre meg­kapták illetményföldjüket. Követendő példa ez azokban a közsé­gekben a tanácsok részére, ahol még nem történt meg az illet­ményföldek kiosztása, mert a nevelők megbecsülésének ez is egyik jelentős megnyilvánulása,. A városföldi Dózsa Tsz-ben is megalakult a KISZ Húszezer hold szántást végeztek eddig az egyéni gazdáknak megyénk traktorosai 780 traktor szánt a megye termelőszövetkezeteiben, egyéni gazdaságokban, s eddig 111100 normálholdnak megfelelő talaj­munkát végeztek el. Az egyéni gazdaságokban eddig 20 ezer hold földet szántottak fel. A Kis­kunfélegyházi Gépállomás csak­nem oOO egyéni gazdának vég­zett szántást. Farkas garázdálkodik Bugac környékén Utoljára 1952-ben pusztítottak farkasok Bugac környékén, ak­kor a juhállományon kívül még az istállókban is okoztak kárt. A veszedelmes ragadozót a vadá­szok puskavégre kapták és az­óta sokan tekintették meg a kecskeméti múzeumban. Most kén az alföldi erdők ritka ven­dégét. A vadállat máris jelenté­keny károkat okozott a gazdák juhállományában. A nyomokból ítélve, a fencvad veszedelmes példány. A kecskeméti vadásztár­saság liajlóvajlászatra készül a Az alakuló gyűlésen tizenha­tan jöttek össze, köztük öt lány. Tréfás Julianna tartott beszá­molót és ismertette az MSZMP Központi Bizottságának a KISZ- ről szóló határozatát. A beszá­moló után többen kérdéseket tettek fel. Mi van az EPOSZ-** szál, miért éppen KISZ lett a > neve ennek a szervezetnek, ami-5 kor a párt neve csak szocialista?; A kérdésekre a járás KISZ; szervezőbizottság tagja vála- í szolt. j Ezután megválasztották a szer-« vezet vezetőségét. A tagság Tré-t fás Juliannát választotta meg titkárnak, aki az elmúlt évek-f ben is volt már ifjúsági vezető.! «■Az ellenforradalom után meg-í alakult ifjúsági szervezetek az-' zal kezdték, hogy függetlenek aj párttól — mondották az egybe-' gyűlt fiatalok. — Mi azzal kezd­jük, hogy nem leszünk függetle­nek, hanem a párthoz csatlako­zunk és végrehajtjuk annak ha- i tározatait.« Végül elhatározták, * hogy kérdezz-f delek estéket; rendeznek, melynek során vá-J laszt adnak a fiatalokat érintői kérdésekre. Megalakították kul-f túrcsoportjukat, mely május* J-re műsorral készül és inegala-J kítják a futballcsapatot is. (3. oldal) KI A FELELŐS? (3. oldal) EMELKEDŐ FALAK (3. oldal) GYERMEKVILÁG (1. oldal) HEYERDAHL: TUTAJJAL A CSENDES-ÓCEÁNON (f. oldal) ÚJRA VIRÁGZIK A KALOCSAI HÍMZÉS (5. oldal) VARGHA ERZSI ÜTRA KÉSZÜL (5. oldal) A LOTTO NYEREMÉNY- TÁRGYAK SORSOLÁSÁ­NAK EREDMÉNYE (S. oldal) } A legifjabb »kismamákat« is kicsalta a tavasz. Jucik» is boldogan napfiirdőzteti »kisbabáját« a parkban. ismét felfedezték Bugac környé­farkas lclövésérc. Kunszállás rémei hűvösön Kunszállás rettegett verekedői voltak az Ancsa Molnár testvé­rek. Ha valahol házimulatság volt, úgy jelentek meg hívatla­nul, hogy bicskájukat belevág­ták az ajtófélfába és zsebretett kézzel besétáltak. Az öreg An­csát és Benjámin nevű fiát már előbb letartóztatták hatóság elle­ni erőszak miatt. Most "László nevű fia került sorra. Ők a rendre intő járőrt támadták meg, majd a letartóztatásukra közeledő rendőröket fogadták1 ásóval, kapával. Most mindany- nyian őrizetben vannak. Monda­nunk sem kell, letartóztatásuk óta a községben nyugalom van. Kétévi börtön hatósági közeg elleni erőszakért A .liiskúnfelegy házi járásbíró­ság büntető tanácsa ítéletet hir­detett hatósági közeg elleni erő­szak bűntette miatt Juhász Já­nos, 44 éves, kiskunfélegyházi lakos ügyében. A büntető tanács ítéletének indoklásában a követ­kező tényállás szerepelt. Juhász János 1956. október hó 28-án megjelent Petőfiszálláson a tanácsháza előtt, ahol több­száz ember jelenlétében mond­ván, hogy neki leszámolni való ja van Trungel Nagy István rend­őrtörzsőrmesterrel, azt úgy ar­con csapta, hogy a törzsőrmes­ter nekiesett a falnak. Juhász János ezt követően, lefogva a a rendőrt, két alkalommal an-' nak lábába rúgott. A járásbíró­ság' megállapítva a vádlott bű­nösségét, a hatósági közeg el­leni erőszak bűntettében, kétévi börtönre ítélte Juhász Jánost. Vadászat közben önmagát lőtte agyon Ráfi Antal, 55 éves helvé- ciai lakos, aki szabályszerű­fegyvertartási engedéllyel ren­delkezett, a tanyája környékén kártékony vadakra vadászva, önmagát lőtte agyon. Réfi, mint az megállapítást nyert, ugyan­csak elhanyagolta kétcsövű, sö­rétes fegyvere megjavít tatását. Ennek következtében az azon lévő ravasz eléggé megkopott ütközője anélkül, hogy Réfi hoz­zányúlt volna, a töltényre kat­tant, amely elsült, s mivel Réfi a puskát igen rossz poziturában tartotta, a kicsapódott söréttö- meg őt magát ölte meg, Belterjesen gazdálkodik a fájsz! Vörös Csillag Gyönyörűség nézni a zöldelő vetéseket, a kertészet szorgos­kodó asszonyait, a »kék masi­nát« —, ahogy a termelőszövet­kezeti tagok nevezik a Zetort, melyet nemrég vettek. Egyszó­val mindent, ami a fajszi Vörös Csillag gazdaságához hozzátar­tozik. Jóhírű termelőszövetkezet ez. A földjük: dunai öntéstalaj és középkötött vályog, mellette folyik a Duna széles, ezüstös sza­lagja, ami kiváló lehetőséget ad az öntözésre. Ki is használják. Húsz holdat az alagcsövekre sze­relt szórófejekkel, hatvan hol­dat pedig úttörőcsövekkel ön­töznek. 48 hcltíon aprómagot termesztenek A több mint 600 holdon száz család dolgozik. Nem estek két­ségbe, hogy sok a tag és kevés a föld, az okos és élelmes tag­ság elhatározta, hogy az adott­ságok teljes kihasználásával át­térnek a belterjes gazdálkodás­ra. Elgondolásaikat az idén már részben meg is valósítják. 30 holdon öntözéses zöldségfélét, termelnek. Csernus András, a kertészet vezetője, azzal fogad benünket, hogy a melegágyak­ból már elszállítottak a szövet­kezet teherautóján az újpesti standra J.8 000 forint értékű spe­nótot, zöldhagymát és retket. De a java csak ezután jön. Mint­egy félmillió forint jövedelemre számítanak a kertészetből. Nemcsak a kertészetből vár­nak jelentős pénzösszeget, ha­nem az aprómag termesztésből is. 48 holdra szerződtek, külön­böző apróftiagvak termesztésére. Tavaly a 25 holdról lekerült fűmagért 135 000 forintot kapott a szövetkezet. Futószalagszerű sertéshíztalás Az állattenyésztésben is szá­mottevő a fejlődés. A múlt hó­napban 30 hízott sertést szállí­tottak el, áprilisban 25-öt fog­nak, a következő hónapban még ugyanennyit. A tisztavérű man­galica sertésállományt tisztavé­rű cornvallal keresztezték. Már 1958-ra kötöttek mar hű- és bi- kahízlalási szerződést. Tavaly elég jó volt az istálló­átlag a tehenészetben, most, ta­vasszal a takarmányhiány mi­att csőkként a kifejt tejmennyi­ség. — Jövőre ezt el akarjuk ke­rülni. Ezért sokkal több takar­mányt vetettünk, mint az előző évben — mondja a szövetkezet könyvelője, Fogarasi Lajos. — Az idén először három holdon szójababot is termesztünk ta­karmányozás céljára. Igazi mintagazdaság a fajszi Vörös csillag. Rend és szorgal­mas munka fogadja az embert mindenütt. Csere Károly, nö­vénytermesztési brigádvezetó büszkén újságolja, hogy a ta­vaszi vetést zömmel befejezték már, csak a krumpliból van né­hány hold, meg a kukorica var, hátra. Ez utóbbit négyzetesei’ vetik. Náluk ez jól bevált. — Tavaly ugyan az árvíz miati nem sikerült a kukoricánk — mondja a könyvelő —, de előző évben a négyzetesen vetett mint­egy két mázsával többet adott mint a soros. 9 gazdálkodás alapja a jó terv A termelőszövetkezet elkészí­tette gazdasági tervét, mert mint mondják, terv nélkül nem lehet jól gazdálkodni. Alapos és meg­fontolt tervet fektettek papírra. Jól megvitatták minden pont­ját. Fogarasi Lajos ezt mondja:1, — A tervet nem azért készítet­tük, hogy, legyen, hanem asze-» rint is akarunk gazdálkodni, mégpedig olyan eredménnyel, hogy a kívülállók lássák, hogy érdemes termelőszövetkezeti tag­nak lenni. Éhez az igyekezethez kívá­nunk mi is sok sikert a ternfelő- szövetkezet tagságának. — ö — r —

Next

/
Oldalképek
Tartalom