Petőfi Népe, 1956. december (1. évfolyam, 27-50. szám)

1956-12-01 / 27. szám

A jugoszláv nemzeti ünnep alkalmából Az AFP a moszkvai jugoszláv nagykövetség fogadásáról MOSZKVA (AFP). Micsuno- vics, moszkvai jugoszláv nagy­követ csütörtökön fogadást ren­dezett a jugoszláv nemzeti ün­nep alkalmából. A fogadáson a szovjet vezetők közül jelen volt Hruscsov, Bul- ganyin, Molotov, Mikojan, Ka- ganovics, Zsukov és Szokolovszki marsall, számos miniszter és más szovjet vezető személyiség, vala­mint a diplomáciai képviseletek vezetői. Azoknak a szovjet vezetőknek a jelenléte, akiket a nyugati diplomaták »aktív magnak« ne­veznek, baráti magatartásuk a jugoszláv vendégek iránt, végül pedig az a tény, hogy a szovjet hatóságok felkérték a jugoszláv nagykövetet, hogy csütörtökön este a nemzeti ünnep alkalmából mondjon rádióbeszédet és jelen­jék meg a szovjet televízió előtt, kétségtelenül megerősíti azt a kijelentést, amelyet Hruscsov szerdán este az albán fogadáson a jugoszláv nagykövet előtt tett, nevezetesen: »az bizonyos, hogy véleményünk nem mindig azo­nos, de azért barátok vagyunk«. Szembetűnő volt csütörtökön este a szovjet vezetőknek az az igyekezete, hogy egyetértés jöj­jön létre Belgráddal. Ugyanez a tendencia érvénye­sült a nyugati diplomatákkal szembeni magatartásukban is. Maurice Dejean francia nagykö­vet, aki szerda este már hosszas beszélgetést folytatott Bulga- nyinnal, csütörtökön este is jó­idéig beszélgetett a szovjet kor­mányfővel. A szovjet—jugoszláv estély Micsunovics televíziós beszédé­vel fejeződött be. A nagykövet örömmel állapította meg, hogy milyen kedvező hatással van az általános helyzetre a szovjet kap­csolatok normalizálása és hang­súlyozta, hogy a kölcsönös kap­csolatokat az őszinteség elvének kell jellemeznie. KOCSÄ POPOVICS FELSZOLÄLASA az ENSZ közgyűlésének általános vitájában Szilárdan hiszem, hogy Magyarországon lehetséges a pozitív irányú iepődés BELGRAD (MTI). A belgrádi^ rádió New York-i tudósítója je­lenti: Az ENSZ közgyűlésének álta­lános vitájában szerdán felszó­lalt Kocsa Popovics, a jugoszláv küldöttség vezetője is. Nyilvánvaló — mondotta —, hogy most a nemzetközi viszo­nyokban bekövetkezett válságon megyünk keresztül. E válság fő gyújtópontját a közép-keleti és magyarországi események jelen­tilt. Erre a válságra olyan idő­szak után került sor, amikor már a nemzetközi viszonyok po­zitív irányban fejlődtek, Ez in­dított bennünket arra, hogy e viszonyok jövőjére több remény­nyel és nagyobb derűlátással te­kintsünk. Már látni véltük an­nak lehetőségét, hogy a »hideg- liáború« véglegesen befejeződik. Bár a nemzetközi viszonyban válság állott be — hangoztatta a továbbiakban Kocsa Popovics —, mégsem szabad elfelejte­nünk azt, hogy ugyanakkor vál­ságba került az a politika is, amely az újabb feszültséghez vezetett. Ez pedig — mindennek ellenére — pozitív tényező. Az Egyiptom elleni agresszió­ról szólva Kocsa Popovics két­ségbe vonta azt az indokolást, amely szerint az Egyiptom el­leni invázióra egy általános ösz- Gzetüzés megelőzése miatt volt szükség. A magyarországi események­ről szólva Kocsa Popovics meg­jegyezte, szilárdan hiszi, hogy ebben az országban lehetséges a pozitív irányú fejlődés. Meggyőződésünk — folytatta —, hogy a keleteurópai orszá­gokban nem lehet többé vissza­térés a régihez, tekintet nélkül arra, hogy olyan visszatérésről van-e szó, amit általában »sztá­linizmusnak« neveznek — kivéve a nemzetközi viszonyok komoly megromlásának esetét — vagy pedig olyanról, amely a régi rendszert hozná vissza. Hiszen éppen azt kell megérteni, hogy ezen országok népei a teljes nemzeti függetlenséget követe­lik. Nyilvánvalóak a gyengéi és hiányosságai annak, amit »sza­bad világnak« neveznek. De a »szocialista táborban« is ugyan­úgy megnyilvánultak a hibák és a hiányosságok. Kocsa Popovics azzal a meg­állapítással fejezte be beszédét, hogy az ENSZ megnövekedett tekintéllyel és jelentőséggel ke­rült ki a legutóbbi megpróbálta­tásokból. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Nemzetek Szer­vezetét és az alapokmány elveit nem lehet ignorálni akkor, ami­kor nemzetközi problémákról van szó. Ákeji (LUzn& fa a makk... Ünneprontó híreket sut­tognak a megye falvaiban, a tanyavilágban. Azt, hogy a be­gyűjtés eltörlése csak a kor­mány taktikája, tavaszra újra visszaállítják. Hogy személy- szerint ki híresztel ilyen ’ ra­vasz hazugságot —, azt nehéz kideríteni. De hogy általában miféle emberek terjesztik —, azt annál könnyebb megálla­pítani. Azok, akik nagyon sze­retnék, ha a kormány való­ban szószegő lenne. De nem a begyűjtést, hanem a nagy­birtok visszaadását illetően. Mert a kormány világosan megmondta: bányát, gyárat, földet vissza nem adunk, meg- védjük a dolgozó nép szocia­lista vívmányait. Éhes disznó makkal álmodik. Akik most hazug jóslatokkal nyugtala­nítják a dolgozó parasztokat, titkon azt remélték és óhaj­tották, hogy a forradalom tü- zéből kikaparhatják a geszte­nyét. így is lett volna, ha az ellenforradalom győz: ismét földönfutó, cseléd, kizsarolt napszámos lett volna sokszáz­ezer dolgozó paraszt. De re­ményeikben csalódtak s most tehetetlen bosszúból jósolgat­nak, ijesztgetnek. Miért éppen tavasszal állí­tanák vissza a begyűjtést, ami­kor jóformán nincs is mit be­gyűjteni? Miért nem most, ami­kor éppen a legnagyobb szük­ség lenne a sok és olcsó éle­lemre? De a kormány éppen azért és azzal törölte el vég­legesen, visszavonhatatlanul a kötelező begyűjtést, mert re­méli, hogy az öntudatos, az igazságtalan terhektől meg­szabadított dolgozó parasztság így is bőségesen ellátja éle­lemmel a várost. Így nyilat­koznak, erre tesznek ígéretet a becsületes gazdák százai, ez­rei is. Mire jó hát akkor a sugdolózás? Mocskolni a je­lenlegi kormányt, gyengíteni a belé vetett bizalmat, visszafog­ni a dolgozó parasztság fellen­dült termelési kedvét, — egy­szóval: azok malmára hajtani a vizet, akik még mindig az ellenforradalom győzelméről álmodnak. Dehát minden álomból van felébredés. És ebben az esetben ez az ébre­dés keserves az álmodozóknak. WV»WV»AWWVS«AIVVWV A közép-keleti helyzet fejleményeiről A noviszádi rádió jelenti: Ali Szabri, az egyiptomi köz- társasági elnök politikai kabi­netfőnöke a kairói rádióban be­jelentette: az egyiptomi kormány kérte a világszervezetet, hogy határozza meg az angol, francia és izraeli erők kivonásának ha­táridejét. A követelést az egyip­tomi külügyminiszter már eljut­tatta Hammarskjöldhöz. Ha a támadók nem tartják tisztelet­ben a világszervezet döntését, Egyiptom olyan lépéseket tesz, amelyeket jelenleg nem hozhat­nak nyilvánosságra. Nem állít­hatjuk azonban — mondotta Ali Szabri —, hogy ezek a lépések nem robbantják ki a világhábo­rút. Beszéde további részében hangoztatta, hogy Egyiptom csak azért nem fogadta el az ön­kénteseket, mert a világszerve­zet segítségével akarja megolda­ni bécsi magyar követség közleménye az ausztriai magyar menekültek hazatéréséről BÉCS (MTI). Magyarország bécsi követsége az alábbi közle­ményt adta ki: Az osztrák sajtó híradásaival kapcsolatban, amelyek szerint a magyar menekültek jelentős ré­sze az osztrák—magyar határ közelében kíván maradni, a bé­csi magyar követség megálla­pítja: ennek az a magyarázata, hogy a magyarországi esemé­nyek folytán Ausztriába mene­kültek körében egyre határo­zottabb a törekvés, hogy hama­A Szakszervezetei* Országos Szövetségének elnöksége lozü rosan vagy esetleg későbbi idő­pontban hazatérjenek. A magyar követség újra kije­lenti: mindent megtesz, hogy a hazatérni kívánók a lehető leg­rövidebb úton visszakerüljenek otthonukba. Az elmúlt napok­ban egyre emelkedett azoknak a száma, akik a követség konzuli osztályán hazatérési kérelemmel jelentkeztek. Ezek egy része máris visszatért Magyarország­ra. ni a kérdéseket. Szavai szerint azonban az önkéntesek befoga­dására sor kerülhet, ha a világ- szervezet nem oldja meg a vi­lágszervezeti válságot. Megindul a zenei élet Kecskeméten Kodály Zoltán 74. születésnap­ja alkalmából, december 17-én hangverseny lesz Kecskeméten. Ezzel kapcsolatosan jelkéri a Bartók Béla Énekkar tagjait, hogy a szokott helyen vasárnap délelőtt 9 órakor jelenjenek meg Kodály-művek felújítása céljából. A Kodály-énekkar ugyancsak vasárnap délelőtt 11 órakor tart próbát szokott he­lyiségében. A gondos előkészü­let szükségessé teszi, hogy mind­két énekkar tagjai pontosan és feltétlenül jelenjenek meg. A ta­gok a fenti hírről értesítsék egymást. Példamutatás A Kecskeméti Földmű vesszö- vetkezet dolgozói a kormány ál­tal biztosított október 24-tői 3I-ig járó 100 százalékos pótlék- illetményt felajánlották főváro­sunk sokat szenvedett lakosságá­nak, Az 50 000 forint értékű élel­miszeradományt már el is jut­tatták Csepel dolgozóinak: 10 mázsa cukrot, 10 mázsa burgo­nyát, 6 mázsa almát, 2 mázsa sót és 2 mázsa zsírszalonnát. A kecskemétiek ajándékát a cse­peli munkástanács ingyenesen osztotta szét a leginkább rászo­rulóknak. Beszélgetés 2 lezipziesiyi termelés kéntéselril 1. A FELOSZLOTT TERMELŐSZÖVETKEZETEK VAGYONÁRÓL 2. A MEGYEI TANÁCS VB PARASZTPOLITIKAJARÓL Az adózás legyen igazságos, segítse elő az anyagi érdekeltségei A társadalombiztosítási jog­szabályok rendelkezései szerint 75 százalékos táppénzt eddig az a dolgozó kaphatott, akinek leg­alább kettő évi megszakítatlan munkaviszonya van és legalább egy év óta valamely szakszerve­zetnek tagja. A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szö­vetsége azonban nem tartja in­dokoltnak a szakszervezeti tag­sági idő igazolásának szükséges­ségét a 75 százalékos táppénzre jogosultság elbírálásánál. Ezért addig is, amíg a társadalombiz­tosítási jogszabályoknak a 75 százalékos táppénzre vonatkozó rendelkezéseit jogszabály útján meg nem változtatják, az aláb­biak szerint intézkedett: KÉRDÉS: Mit ért a tsz-ek és a gépállomás viszonyának meg­változása alatt? VÁLASZ: A gépállomás pem lehet felelős a termelőszövetke­zet gazdálkodásáért. Ez szintén a tsz-demokrácia súlyos megsér­tése. A két mezőgazdasági üzem között szolgáltatási viszonynak kell kialakulni. A tsz-ek gépek­kel történő ellátására az előb­biekben már utaltam. Az agro- nómusok, véleményem szerint, nem tartozhatnak a gépállomás­hoz, mert ez ugyancsak beavat­kozás a tsz-ek belső ügyeibe. Szakember nélkül nagyüzem azonban elképzelhetetlen, ezért szükséges, hogy a jól bevált ag- ronómusokat a termelőszövetke­zetek vegyék át. KÉRDÉS: Mi történik a fel­oszlott termelőszövetkezetek va­gyonával és földjével? VÁLASZ: Feloszlottnak csak azt a tsz-t lehet tekinteni, ahol az egész tagság a feloszlás mel­lett dönt. A zárszámadást az ilyen tsz-eknél is el kell készí- teni, mert ez lesz az elszámolás alapja. A feloszlott tsz állami kötele- ! zettségeiért a tagok egyetemle- ' gesen felelősek és elsősorban a ! rendelkezésre álló vagyonból kö­telesek azt rendezni, míg a fenn­maradó résszel személy szerint j kell őket megterhelni. Az állam I iránti kötelezettségek teljesítése ! után fennmaradó vagyon íelosz- I tásának módjáról és mértékéről ! a közgyűlés dönt. A tagok által bevitt minden saját és bérelt földet ki kell ad­ni, mégpedig a bevett földdel teljesen azonos értékű földből. Az állami tartalékból átvett föl­deket vissza kell adni a községi tanács kezelésébe, más szervtől átvett földeket pedig annak a Azok a dolgozók, akik e köz­lemény megjelenése után vál­nak keresetképtelenné, 75 száza­lékos táppénzre kizárólag a leg­alább két évi megszakítatlan munkaviszonyuk alapján jogo­sultak. A jelenleg táppénzes ál­lományban lévő dolgozók közg­ázoknak, akik a szakszervezeti tagság hiányában eddig csak 65 százalékos táppénzt kaptak, ké­relmükre táppénzüket 75 száza­lékos mértékben kell a további időre folyósítani, feltéve, ha leg­alább két évi megszakítatlan munkaviszonnyal rendelkeznek. A Magyar Szabad Szak- szervezetek Országos Szövetségének elnöksége szervnek kell visszaadni, ame­lyiktől a tsz kapta. A bérletként bevitt föld pedig annak kiadása után, a föld tulajdonosa és a bérlő közötti szabad megegyezés tárgyát képezi. A felszabaduló állami tartalékterület hasznosí­tása az eddig fennálló rendelke­zések szerint történik. A nagy­üzemi épületeket lebontani, s a nagy gépeket széthurcolni nem lehet, azok hasznosításáról a községi tanácsok fognak gondos­kodni. KÉRDÉS: A végrehajtó bizott­ságnak milyen elképzelései van­nak a parasztpolitika tovább­vitelét illetően? VÂLASZ: A végrehajtó bizott­ság parasztpolitikáját az eddig elmondottak lényegében körvo­nalazták. Mégis ismételten szük­ségesnek tartom leszögezni, hogy el kell hagyni mindennemű ad­minisztratív intézkedést, Hadd termeljen parasztságunk azt, amit akar, annak adhasson el, akinek akar, szerződéses ala­pon, vagy pedig szabadpiacon. Az állam gyártson elegendő műtrágyát. Amíg a belső igé­nyeket nem tudja kielégíteni, ex­portra ne szállítson. A műtrágya legyen szabadon vásárolható és az vegye meg, aki akarja. Az állam biztosítson gépeket az ipur kapacitásának megfelelően. Tár­sadalmi jellegű gépeket azon­ban — véleményem szerint — csak nagyüzemek, szövetkezetek kapjanak. Legyen elegendő és jó minőségű védekezőszer. szaporí­tóanyag és facsemete és mind­ezt a termelők közvetlenül kap­ják meg. Az adózás legyen igazságos, legyen olyan, amelyik nem nyo­morítja meg a paraszti terme­lést és figyelembe veszi az anya­gi érdekeltség elvét. A szövetkezeti mozgalommal kapcsolatosan az önkéntesség vitathatatlan álláspontjára he­lyezkedünk. Üldözni kell az ez- irányban ható gazdasági és poli­tikai pressziót. Tartózkodni kell a. típusmeghatározásoktól, a pa­rasztok szabadon választhassák meg a nekik legjobban tetsző szövetkezeti formát. A földmű­vesszövetkezet fejlessze ki érté­kesítő tevékenységét és ezzel be­folyásolja az eddig meglévő fel­vásárló vállalatok kizárólagos uralmát. Mindezzel szemben az állam elvárja, hogy a parasztság te­gyen eleget adófizetési kötele­zettségének, tartsa be a törvé­nyeket, a kártevők elleni véde­kezés, az állategészségügy, vagy a belvízvédelem érdekében. A végrehajtó bizottság és a mezőgazdasági igazgatóság tuda­tában van annak, hogy paraszt­ságunk ismeri a nemzet egészé« ben elfoglalt fontos helyét és eb­ből adódó kötelezettségeit, Pa­rasztságunk bízik az október 23 óta bekövetkezett vívmányok­ban, amelyek a parasztság leg­égetőbb követeléseit elégítették ki. Ez biztos alap a mezőgazda- sági termelés, valamint egyéni és szövetkezeti parasztságunk anyagi jólétének fellendüléséhez. Tudjuk, hogy az elmúlt évek helytelen politikája bizalmatlan­ságot és kiábrándulást szült ok­kal és joggal parasztságunkban; Végrehajtó bizottságunk, de munkás—paraszt kormányunk is a bizalom alapjait fektette le az utóbbi idők intézkedéseivel és biztosak vagyunk abban, hogy ez nap, mint nap erősödni fog — fejezte be nyilatkozatát Mohácsi Károly, a mezőgazdasági igaz­gatóság vezetője;

Next

/
Oldalképek
Tartalom