Népújság, 1956. július (11. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-01 / 154. szám

Anglia politikája és a „langyos béke“ A hét végén kezdte meg ta­nácskozásait Londonban a brit nemzetközösség miniszterelnö­keinek értekezlete. Ezen a ta­nácskozáson, mint általában a hasonló tárgyalásokon, a nem­zetközösség számos problémája kerül szőnyegre, hiszen manap­ság igen széleskörű és igen sok­fajta különbség áll fenn a tag­államok között. Nemcsak arról van szó, hogy egyes nemzetkö­zösségi országok államformája királyság, másoké a köztársaság, de elég lényeges eltérést talál­hatunk a politikai vonalvezetés­ben is. A brit nemzetközösség­nek tagja az Északatlanti Szö­vetséghez tartozó Anglia és Ka­nada, a délkelet-ázsiai paktumba bevont Ausztrália és Uj-Zéland, a bagdadi szerződést alapító Pa­kisztán és ott van a békés egy­más mellett élés öt alapelvét valló India és Ceylon is. Gazda­sági problémák is megosztják a nemzetközösség tagállamait. Ka­nadában mindinkább érvényre jut az az irányzat, hogy a gaz­dasági életéből kiszorul a hagyo­mányos pozíciókkal rendelkező Anglia és helyét mindinkább az északamerikai tőke foglalja el. Ausztrália csökkenti behozatalát a fontterületről és ezt igen meg­érzi a brit szigetország gazdasá­ga. Mindeme számos belső pro­bléma ellenére a nemzetközösség mostani miniszterelnökei érte­kezletén egészen más kérdés áll a középpontban. A vita Jő témájú a Szovjetunió külpolitikai irány­vonala és ennek hatása a nem­zetközi helyzetre. ' A szovjet diplomácia új, haj­lékony, az eseményeket jobban nyomon követő és kiaknázó mód­szerei általában világszerte érez­tetik hatásukat, de ezt a hatást most különösen a nemzetközös­ségi országok politikájában mér­hetjük le leginkább. Indiával már néhány esztendeje nemcsak jó, hanem igen bensőséges kap­csolatokat alakított ki a Szov­jetunió. St-Laurent kanadai mi­niszterelnök közelmúlt hóna­pokban a Szovjetunióban járt, Mikojan Pakisztánban tett igen eredményes látogatást és mind­ezeken túl mondhatni gyökeres változást hozott a nemzetközi életben Bulganyin és Hruscsov indiai útja. De a legjelentősebb nyilvánvalóan az emlékezetes londoni út. Még ha csak a felü­leten maradunk is, lemérhetjük, hogy Bulganyin és Hruscsov angliai látogatása igen számot­tevő eredményeket hozott a töb­bi között abban, hogy megfelelő alapokat teremtett meg a két or­szág közötti bizalom helyreállí­tásában, a közép-keleti helyzet­tel kapcsolatos angol és szovjet álláspont'tisztázásában, de a leg­kézzelfoghatóbb, legkonkrétabb eredményt a gazdasági kapcsola­tok várható alakulása hozta. A szovjet vezetők londoni tárgya­lásaikon kilátásba helyezték, hogy százmillió fontsterling ere­jéig eszközölhetnek vásárlásokat Angliában. A személyes érintkezés felvé­tele, ha nem is lényegbevágó és szenzációszámba menő, de mégis éreshctö váltoaáxokal hozott az angol kormány politi­kai felfogásában. Eden minisz­terelnök egy közelmúltban meg­tartott választási gyűlésén már tett célzást arra, hogy kormá­nyának véleménye szerint a hi­degháború mindinkább a hát­térbe szorul és helyét a »langyos béke« foglalja el. Ez a megfo­galmazás most a nemzetközössé­gi miniszterelnökök értekezleté­nek megnyitásakor határozot­tabb alakot öltött. Eden itt már arról beszélt, hogy a hideghá­ború szemmelláthatóan háttérbe szorul és a »szovjet gazdasági offenziva« következtében a nem­zetközi életben mindinkább a békés versengő egymás mellett élés lesz úrrá, s így előbb-utóbb a fegyverkezési versenyt a gaz­dasági versengésnek kell fel­váltania. Még jobban megértjük az an­gol kormány politikájának új­fajta megfogalmazását, ha szám- bavesszük a szigetország gazdasági helyzetét. Az angol alsóház vitatémája már hosszú hónapok óta az a kérdés, hogy a brit gazdaságra nehezedő fegyverkezési terhek igen nyomasztóan hatnak a gaz­dasági vérkeringésre mind a nemzetközi piacokon, mind pe­dig az ország belső életében. A kormány a súlyosabb katasztró­fák elkerülésére deflációs kény­szer-intézkedésekhez folyamodik és toldozgatással-foldozgatással igyekszik írt keresni a bajokra. Miután a fegyverkezés fel­emészti az acéltermelés javaré­szét, Anglia nagyarányú behoza­talra kényszerül és az acélhiányt legjobban a békés iparágak, kü­lönösen a gépkocsigyártás érzi meg. Ez az iparág pedig az an­gol export legszámottevőbb ré­szét adja. A kormány persze nem akarja meglátni a mélyben lap­pangó valóságos okokat és sú­lyos gazdasági intézkedéseit az­zal indokolja, hogy túlságosan nagy a belső fogyasztás, ami kedvezőtlenül befolyásolja Ang­lia világpiaci helyzetét. Az ilyen, a valóságos okokat mellőző szemlélet szüli azután az olyan intézkedéseket, hogy felemelik a bankkamatlábat, megnehezítik a hitelügyleteket és más, a lakos­ságot súlyosan érintő intézkedé­seket hoznak. Ügy tűnik, hogy a gazdasági nehézségek most min­den eddigit túlszárnyalnak. A héten jelentette be a Bir­minghami British Motor Cörpo- ration, hogy kétnapi felmondás­sal és mindössze egyheti bérrel hatezer munkást tesz az utcára, előzőleg pedig a Coventryi Stan­dard gépkocsigyár közölt ha­sonló intézkedéseket. Ha ezt a súlyos gazdasági helyzetet te­kintjük, igencsak hatástalan és gyenge lépésnek tűnik Macmil­lan pénzügyminiszternek az a bejelentése, hogy mintegy ötven­millió fonttal csökkentik a kato­nai kiadásokat és felemelik az iskolai ebédért fizetendő össze­get. A hidegháború enyhüléséről és a kereskedelmi versengésről vallott angol felfogás már sok­kal közelebb áll a lényeghez és éppen ezért keltett jogos figyel­met a nemzetközösségi minisz­terelnökök értekezletének meg­nyitása. Az angol politika eddigi gyakorlati tettei azt mutatják, hogy Eden kabinetje valóban szándékozik elindulni ezen az úton. A miniszterelnök az alsó­házban már korábban közölte, valószínűleg semmi akadálya an­nak, hogy kitöltsék a Szovjet­unió javasolta százmillió fontos vásárlási keretet, a szállítások megoldhatók az amerikai em­bargó-korlátozások ellenére is. Nem sokkal később feloldották a traktorokra kimondott tilal­mat és angol traktorok indultak útnak Kínába. Ma még nem tudni, hogy vég­ső soron mi lesz a nemzetközös­ségi tanácskozás eredménye. Mindenesetre biztatóak azok a jelentések, hogy a közeljövőben valószínűleg .MaliseV miniszter- elnökhelyettes vezetésével szov­jet gazdasági küldöttség utazik Angliába, mert ma már annyira előrehaladtak a kereskedelmi korlátozások enyhítéséről folyta­tott tárgyalások, hogy azokat magasabb szívonalon kell foly­tatni. Staféta-pénzkezelés, „cumász“ és egyéb visszaélésekre derül fény a Bajai Texiiinagykereskedeinií Vállalat ügyének tárgyalásán A megyei bíróság a Bajai Textilnagykereskedélmi Vállalat ügyének vádlottai közül az el­múlt. napokban hallgatta ki Ko- torác István, Urbanovszki Márk, Jerkovics József bajai, Ökrös Gyula és Magyarfalvi László mélykúti, Vinkó György tatahá­zi, Ivanov István tompái, Raile Jánosné vaskúti, Fazekas Pálné szeremlei lakosokat, akiket az államügyészség bűnrészességgel vádol. Az eddig kihallgatott tanuk egy-egy részletét világították meg a lopás és visszaélés soro­zatnak és fény derült az annyit hangoztatott »cumász« kérdésé­nek tisztázására is, melyet Erős előszeretettel alkalmazott, hogy minél több számlázatlan árut tudjon a raktárból kicsempészni. Mi a »cumász«? Az a többletáru, mely a leszámlázott és számo­zatlanul kikerült árumennyiség különbözetében mutatkozik. Ezt a rendszert Erős rendes üzleti alapul használta, hogy a bűn- szövetkezet tagjaitól mind több részesedéshez juthasson. Egyebekben a vádlottak ki­hallgatása rávilágított Erős visz- ■szaéléseinek arra az oldalára is, hegy keresett árut csak azok kaphattak, akik apróbb-nagyobb »kölcsönökkel« pénzzavaraiból kimentették. A vádlott felfogásá­ra pedig mint jellemző adat álljon itt Urbanovszki Márk vád­lott vallomásának szavai: »nem Í3 rendes ház az, ahol 5000 fo­rint ne volna a szekrényben.« A munka megbecsülésének sú­lyos arculcsapása a vádlottak minden szava, ahogyan cl akar­ják hitetni valótlanságaikat. Ku- szulya Márton, az egyik vádlói I, mindössze három és fél hónapig volt vezetője a Délbácsmegyci Népbolt vásározó részlegének és az első leltár máris 09 000 forint hiányt mutatott. Erős figyelme rögtön ráterelődik és mikor ál­lásából elmozdítják, rögtön al­kalmazza a raktár méteráru osz­tályán. Nem is csalatkozik Erős József Kuszulya Márton képes­ségeiben. Ha Erősnek pénzre van szüksége, Vinkó György Tatahá­záról a vásárolt 20 méter ruha­szövet helyett csak 4 méterről kap számlát, a különbözet Erős zsebeibe vándorol. Kuszulya érti, hogyan kell ezt csinálni. A mód­szert a maga hasznára is kama­toztatja. Csilicsnek egy ízben 40 méter szövetet adott ki számla nélkül. A kapott 3000 forintot testvériesen megosztotta Gyur- kittyal, akárcsak az 5.00 forintos ar.gin 2.60 forintos leszámlázása után kezéhez jutott különbözeiét. Azért Gyurkity sem feledkezett meg »haverjáról«. Amikor neki sikerült »üzletet« kötni, abból 600 forint jutott Kuszulyának. A bűnszövetkezet tagjai szinte magukénak érezték a raktár­készletet és lopással, visszaélé­sekkel, hamis számlákkal igye­keztek minél többet szerezni maguknak belőle. Joggal vetőd­het fel a kérdés: milyen embe­rek lehettek ezek, akik lelkiis* mereti'urdalás, minden bűntu­dat nélkül követték el bűnhal­maz sorozataikat? Kuszulya például maga vall­ja magáról, hogy a vásározó­részlegnél » si af éla-pénzkcze lés folyt«. A pénzkezelést vásárok, piacok alkalmával számlálatla­nul adták át egymásnak. Két árusítóasztal esetén az egyiknél blokkolás nem folyt. A részleg bajai raktárának ajtaját nyitva- »felejtették«. Kuszulya lakásá­nak kapukulcsa »véletlenül« egyezett a vásározórészleg rak­tárkulcsával. A többi vádlott lelkiismerete sem volt különb. Ezért nyújtot­tak aztán segédkezet Erős Jó-' zsefnek, a bűnszövetkezet szel­lemi irányítójának, hogy az év elején felfedett 296 000 forint leltárhiányt magasabb áron új­ra leltározzák, a strux szövetet vászonnak tüntessék fel, persze a szövetek felsorolásában újból szerepeltetve a strux szövetet. A megyei bíróság a vádlottak részletes kihallgatásával a bűn­sorozat minden részletét felfedi. Hétfőn kezdetét veszi Csilics János és Erős József kihallgatá­sa és a héten már a bíróság asz­talán lesznek az elrejtett és le­foglalt ékszerek, a házkutatások során megtalált textiliák, me­lyek a bíróság bűnkamráját majdnem teljesen megtöltötték. A hét közepén a bíróság már áttér a tanúk meghallgatására. dzÁBMÉL* Szüretelik az üvegmeggyet Apostagon Apostag határában több mint 15—20 000 meggyfán érett be a termés. A híres üvegmeggy szü­retelését már megkezdték. A ki­váló minőségű termést nagyrészt exportra szállítják. Az első szál­lítmány a napokban indult út­nak, de még 5—600 mázsát szál­lítanak el a külföldi piacokra. — Orvosi ügyeleti szolgálat. Július 1-én, vasárnap Kecske­méten reggel 6-tól este 8 óráig dr. Szabó Tibor (Erdőssy Imre utca 2.) tart ügyeleti szolgálatot. — A tázlári II. Kongresszus Termelőszövetkezet tagjai nem­régiben 12 méhcsaládot vásárol­tak. A méhészkedéssel foglal­kozó tsz eddig 250 kiló mézet pergetett. A kipergetett mézből a tagságnak munkaegységen­ként 5 dekagrammot, összesen 160 kilót osztottak széjjel, a többit pedig értékesítették. — Érsekesanádon, Baja felől jövet egy vontató két pótkocsi­val az árokba szaladt. A vonta­tó kormányrúdja kikapcsolódott, a vezető így nem tudta irányí­tani. A vezető kisebb sérülést szenvedett, a vontatót a hely­színen megjavították. — Az utóbbi időben egyre gyakrabban mennek át dél­koreai katonák a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság terü­letére. Nemrég húsz délkoreai katonatiszt és közlegény érke­zett Észak-Koreába. — Fogadóóra: Zárai Károly* a megyei pártbizottság titkára, megyei tanácstag július 6-án, pénteken a megyei tanácsháza I. emelet 30-as számú szobájá­ban fogadóórát tart. — Üjsolt község határában javában folyik az őszi árpa ara­tása. Eddig 28 gazda, mintegy 17 holdról aratta már le az őszi' árpát. Szilveszter Géza nyolc­holdas dolgozó paraszt egy hold- nyi őszi árpáját már a hét kö­zepén learatta. A község gazdái úgy tervezik, hogy a rozs aratá­sát szerdán kezdik meg. — A laoszi királyi kormány miniszterelnöke elfogadta a Kí­nai Népköztársaság kormányá­nak meghívását és a közeljövő­ben ellátogat Kínába. — Köszönetnyilvánítás. Mind­azoknak a rokonoknak, jóbará­toknak, ismerősöknek, munka­társaknak, akik felejthetetlen, drága jó férjem, nagybátyánk, Diószegi Gábor temetésén meg­jelentek cs ezáltal mélységesen nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk há­lás köszönetét. — Özv. Diószegi Gáborné és a gyászoló rokonság. Kunszentmiklós. 576b tárható időjárás vasárnap estig: Csökkenő felhőzet, de ma :nég né­hány helyen cső, keleten esetleg zi­vatar. Időnként élénkébb déli-dél­nyugati szél. A hőmérséklet emel­kedik. Várható legmagasabb nappali hő­mérséklet vasárnap: 22—25 fok kö­zött. (MTI) KARCOLAT Ellenőrből is megárt a sok A Megyei Begyűjtési Hivatal egyik dolgozója egyszer elhatá­rozta, hogy alapos ellenőrzést tart a harkakotönyi begyűjtési hiva­talban. Szándékát előre meghatározott terv szerint kívánta elvé-, gezni. Még néhány kollegája véleményét is kikérte. A kollegák helyeselték az ötletet, sőt az egyik mindjárt csatlakozott is. Nekem is van ott dolgom — mondta szinte lelkesedve. A hír hamarosan elterjedt az ellenőr-berkekbe, s a kezdeményezést többen felka­rolták. Nekem is alaposan meg kellene nézni a tojásbegyüjtés ál­lását — szólott az egyik. A tejbeadás bizonyára rosszul megy ott — mondta a másik. Nem tudom, hogy teljesítik határidőre a ser- tcsbeadást — így a harmadik. De elvtársak — vágott közbe indu­latosan egy negyedik — úgy látom a felsorolt »hiányosságokból«, hogy ott alapos ellenőrzést kell tartani. Menjen ki legalább egy hat főből álló brigád, az idő is nagyon jó mostanában... S külön­ben is országos érdekről van szó. Nem engedhetjük, hogy egyesek ilyen könnyen bánjanak a nép vagyonával! Az előre kidolgozott pontos haditerv szerint egy szép napon útnak indult a lelkes csapat. Biztonság kedvéért még a kiskunha­lasi járási begyűjtési hivatal egy dolgozóját is magukkal vitték (jaj neked begyűjtési előadó!). Nem lehet felületes munkál végezni, lia inár ellenőriznek, az legyen alapos és sokoldalú .. * Így történt aztán, hogy június 8-án délelőtt hét főből álló elle nőre söpört nyitott be a harkakotönyi begyűjtési hivatal ajta­ján. Tarjányi Gyula begyűjtési előadó halálfehéren várta, hogy mi következik most... Úgy fél napi alapos ellenőrzés után elfárad az ember, ki kell pihenni a fáradságot. Azt pedig senki nem kívánhatja, hogy még délután is ellenőrizzenek (nem is kívánta). X az idő is elég jó volt ahhoz, hogy a délutánt az árnyékos helyen töltve várják be a vo­nat indulásál, Hazafelé jövet,az egyik ellenőr megjegyezte: — alapos munkát végeztünk ma, elviársak. így van az rendjén — mondta a másik.. Csak cppen az nincs rendben, amit sokan nem értünk. Miért kellett a harkakotönyi begyűjtési megbízottat egyszerre hót ellenőr­nek ellenőrizni? Sz. B. A mesijjodoit Bagolyvár Három évvel ez­előtt valóban a bag- . lyok tanyája volt a Kiskunfélegyházi Gépgyár J tőserdei üdülőjének 8 szobá­ja. Az épületen nem volt se ajtó, se ab­lak. Egy vasárnap az­tán népes, vidám if­jú sereg zajongása törte meg a csen­det, tört a baglyok gondtalan életére. A fiatalok kezében szerszám, malteros kanál és ki tudja még mi: megkezd­ték az üdülőhely rendbehozását. Vál­lalati segítséggel ma már a 8 szobás épü­let tiszta, otthonos, Rendes. Megmentet­ték az enyészettől. E vidám munka közben született meg az egyik ifjú ajkán az üdülő új beceneve: »Bagoly­vár«. Ma már rendsze­resen felkeresik a vállalat dolgozói az üdülőt és kelleme­sen töltik el benne pihenő idejüket. Ma azonban nagy lesz itt a forgalom. Az üdülő összes helyi­ségében és a kör­nyéken az üzemi DISZ és szakszer­vezet kezdeménye­zésére egésznapos kirándulás jegyében gyűltek össze a dolgozók. 120 spor­toló — röplabdá- sok, asztalitenisze­zők, labdarúgók, birkózók, stb. — mérik össze tudásu­kat, miközben az asszonyok cs a sza­kácsművészethez ér­tő férfiak finom, íz­letes ebédről gon­doskodnak. De a horgászat és a csó­nakázás kedvelői is otthonra találnak. Délután a kultúr- csoport tagjai szó­rakoztatják az egy­begyűlteket. Az est sem lesz eseménytelen. Per- jési István és társai — akik a gyár dol­gozói — zeneszer­számaikkal olyan vidám hangulatot teremtenek, hogy még az is táncra- perdúl, aki eddig megátalkodott el­lensége volt e ne­mes szenvedélynek. Jó mulatást gépgyá­riak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom