Népújság, 1956. július (11. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-01 / 154. szám

VUAQ PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK f NÉPÚJSÁG HZ MDP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TABACS LAPJA .................■ ■ — — ■ 1 1 - ■*' ■ ■ 1 ■■ — — — —■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■■ . m ■ ■ Mi.. . ■■ — ■ ■ XI. ÉVFOLYAM, 154. SZÄM Ara 50 fillér 1956. JÜLIUS 1. VASÁRNAP Köszöntjük a nemzetközi szövetkezeti napot Július első vasárnapján szövetkezeti tagjaink isméi meg- ünneplik a nemzetközi szövetkezeti napot. Ez az ünnep arra hivatott, hogy kifejezze becsületes szövetkezeti tagjaink őszinte szándékát a népek, testvéri együttműködésére, a gazdasági épilőmunkára és a béke megvédésére. E jelentős esemény a földmüvesszövetkezetek és a kis­ipari termelőszövetkezetek a megyében majdnem százezer főt számláló tagságát is fokozottabb munkára mozgósítja a falu szocialista építése, a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése, a lakosság szükségleteinek jobb kielégítése érdekében. Szövetkezeteink az elmúlt tíz esztendőben a párt és kor­mány célkitűzéseit segítve, ha nem is hibátlanul, de becsüle­tes igyekezettel teljesítették a rájuk bízott feladatokat. Bizo­nyítja ezt, hogy számos szövetkezet érte el az élüzemi szintet. Szövetkezeteink mindig ott voltak, ahol a nemzetközi együtt­működésre való törekvést, a más országok megbecsülését tet­tekkel kellett bizonyítani. Az egész tagság ma is azon fárado­zik, hogy a párt politikáját híven követő tömegszervezetekké váljanak szövetkezeteink. Segítik a falu szocialista átalakítá­sát, a dolgozó parasztság termelőszövetkezeti társulását. A földművesszövetkezetek azon is munkálkodnak, hogy elősegítsék a parasztság politikai nevelését. A Kelebiai Föld- művesszövetkezet igazgatósága például a termelőszövetkeze­tekkel karöltve kidolgozta a közös gazdasági feladatok terve­zetét, a politikai munka megszervezését. Ennek eredménye­képpen a dolgozó parasztok egyre inkább megértik a szövet­kezés jelentőségét. Bizonyítja ezt a szőlő-szakcsoport taglét­számának emelkedése, az új spárgatermelő szakcsoport m g- alakulása. Lakiteleken a földművesszövetkezet tagsága -al­laita, hogy saját erőből hozza létre a lakosság jobb ellátását biztosító új üzleteket, felvásárlólelepeket. A határozat elfo­gadása óta alig pár hónap telt el, máris befizettek 20 ezer fo­rint készpénzt és tetemes társadalmi munkát végeztek. Ezen­kívül a szövetkezet tagságának soraiba beszerveztek 650 dol­gozó parasztot. Megyénk földművesszövetkezetei bolthálózatuk fejleszté­sével is elősegítik a termelőszövetkezeti tagok és egyénileg dolgozó parasztok termelési kedvének növelését. 1956-ban egész sor új üzlettel, szaküzlettel bővül hálózatunk. Négy textil ruházati bolt, tizenhat vegyesáru, és vas szaküzlet, négy piaci stand, több cukrászda és két fizemi konyha segíti az igények fokozottabb kielégítését. Megyénk kisipari termelőszövetkezete 1953 óta rendszere­sen teljesíti tervét. Az idei első negyedév lemaradását a má­sodik negyedévi lelkes, áldozatkész munkával igyekszik pótolni és előreláthatólag 100 százalékon felül teljesítik féléves ter­vüket. Népünk és kormányunk nagyra értékeli a szövetkezeti ta­gok helytállását és jó munkáját. Több, mint 700 szövetkezeti dolgozó kapott különböző kitüntetést a megyében. Munkáju­kat tehát egész népünk szeretete é$ elismerése kíséri, lia ehhez hozzáadjuk a szocialista kereskedelem, a kisipari dolgo­zók szorgalmas munkáját, akkor a nemzetközi szövetkezeti napon joggal lehet mondani: a magyar szövetkezeti mozgalom méltó arra, hogy a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségében elfoglalja helyét, s méltó egész népünk szeretetére és meg­becsülésére. Augusztus 20 ra készülnek a kiskőrösi járásban Több száz dolgozó paraszt tett begyűjtési versenyvállalást Az alkotmány ünnepére eddig a kiskőrösi járásban 598 dolgo­zó paraszt tett versenyvállalást és négy termelőszövetkezet, A járási tanács által kiadott be­csületkönyvekben 750 vállalás történt. A versenyszervezés munkáját elősegítik a kiválóan gazdálkodó egyéni parasztok. Törőcsik Ist­ván páhi tanácstag augusztus 1-ig vállalta egész évi baromfi­beadásának rendezését. 25 dol­gozó parasztot szervez be az al­kotmány ünnepi versenybe an­nak érdekében, hogy minden dolgozó paraszt közvetlen a cséplőgéptől teljesítse kenyérga­bona beadását. Kiskőrösön is fellendült a versenymozgalom. Czebci Ist­ván kiskőrösi tanácstag, 5 hol­das dolgozó paraszt elhatározta, hogy a szeptember hónapra be­ütemezett hizoltsertésbeadási kö­telezettségének. valamint egész évi tojás- és baromfibeadásának július 1-ig eleget tesz. Vállalá­sát már teljesítette is. Császártöltés párosversenyre hívta ki Akasztó községet a ga­bonabegyűjtés sikere, valamint az esedékes állat és állati ter­mékek beadási tervének telje­sítése érdekében. A legutóbbi értékelés szerint Akasztó éves begyűjtési tervét 41.4 százalék­ra, Császártöltés pedig 39,2 szá­zalékra teljesítette. Császártöl­tésen az elmúlt héthez viszo­nyítva lényeges emelkedés mu­tatkozik a versenyzők számá­ban. Az előző héten még egy versenyszerződést sem kötöttek, de az utóbbi napokban már 60 dolgozó paraszt tett versenyvál­lalást. A versenymozgalom további fellendítése elősegíti majd, hogy sikerrel oldjuk meg a nagy nyári gabonabe gyűjtést. Trsztyinszki Tál AHazafias Népfrdflt egyesíti siésfii A Hazafias iSépfront egyesü­lése a nő- és a Uókernozgaloinmal megyei szintenlmár megtörtént, most a járási ép városi egyesítő értekezletekre {kerül sor, Az egyesítő ülésekét az alábbi idő­pontban tartjálf: Baja város: (július 3-án, dél­után 7 órakor.' Halas város: július 5-én, dél­után 7 órakor. Bácsalmás járás: július 6-án, délelőtt 10 órakor. Kalocsa város: július 6-án, dél­után 6 órakor. Kecskemét járás: július 6-án, délelőtt 9 órpkor. Halas járás: július 7-én dél­előtt 9 órakor. Dunavecsei járás: július 8-án, délelőtt 9 órakor. Kiskunfélegyházi járás: július 9-én, délelőtt 9 órakor. Kalocsai járás: július 12-én, délelőtt fél 10 órakor. Kiskőrösi járás: július 12-én, délelőtt 9 órakor. Kiskunfélegyháza város: július 12-én, délután 5 órakor. Kecskemét város: július 13-án, délután 4 órakor. 1 Bajai járás: július 14-éií, dél­előtt 9 órakor. Rádió a cigarettatárcában Kecskemét —Sidney Nemrég a Kecskeméti Kinizsi Konzervgyárban az egyik ex­port vagonra a következőket írták: Sidney, Ausztrália. Egy ausztrál kereskedő ren­delt 20 tonna meggyjamot a gyártól. Mivel az áru hosszú út előtt állt, különleges csomago­lásra volt szükség. Éppen ezért az asszonyok és lányok minden üveget dupla, vízhatlan zsírpa­pírba raktak és úgy helyezték a ládákba. A ládákat három acélpánttal vették körül. A vagonba rakott árut a cse­peli szabadkikötőben rakták át egy magyar motoros hajóra, amely Alexandriáig szállítja a finom meggyjamot. Alexandriá­ban tengeri hajóra rakják át. Mire a hajó Sidneybe érkezik, augusztus vége lesz. Több mint 600 holdról aratták le a gabonát állami gazdaságainkban Bács megye állami gazdaságai­ban serényen halad az aratás. A betakarítást legtöbb helyen kombájnnal végzik. Az eddig learatott több mint 600 holdnyi terület mintegy 90 százalékát a kombájnok végezték el. Elsőnek a Kunfehértói Állami Gazdaság fejezte be az őszi árpa aratását. A Garai Vörös Traktor Állami Gazdaságban 220 hold­ról 2545 mázsa árpát engedtek zsákokba. Legjobb termést eddig a Solti Állami Gazdaság aratta: helyenként 19 mázsás termést aratnak a kombájnok egy-cgy holdon. Kis István kombájnos egy nap alatt 200 mázsa árpát takarított be, eddig összesen 26 holdon aratta le a termést kombájnjával. A Tompái Állami Gazdaságban Tanács István kombájnvezető jár elől jó példával 31 holdnyi őszi árpa területről. 350 mázsa gabonát takarított be. Jelenleg 40 kombájn dolgozik az állami gazdaságok gabona­tábláin a jó termés betakarítá­sán. A jö'vő hét elején már min­den kombájn munkába áll. Félmillió forint bevétel juhíejből Míg az elmúlt évben csupán a gyapjúhozam és a bárányszapo­rítás volt az állami gazdaságok fő célja, az idén mindegyik gaz­daságban hagy gondot fordíta­nak a tejtermelésre is. Több mint félmillió forint jövedelem­re számítanak a juhok rendsze­res tej éltetéséből. A Garai Állami Gazdaság­ban például naponta 300 liter tejet fejnek a birkáktól. A tejet úgynevezett paranyíca sajtnak feldolgozva értékesítik a városok piacain. Margittá szakasz! Nevét az ország a je­gesárvíz idején meg­tanulta megismerni. A Margittá szakasz a megye déli járásának községeit védte az ost­romló áradat ellen. Azonban bármilyen nagy is volt az erőfeszí­tés, a helytállás, a déli Duna szakasz legna­gyobb, — 157 méteres — gátszakadás itt ke­letkezett. A jacht, — mely most a Margittá szakaszra visz, — azok közül való, melyeket a Balatonfü­redi Hajógyár Egyip­tom megrendelésére készít. A karcsú hajó­test nesztelenül szeli a víz tükrét, bodrozó hullámok gyűrűznek utána. A reggeli pára beködösíti üveglapját, tetején szél feszíti a sátorlapot. Némán kö­szöntik a vízben imbo- lyogva hajladozó bó­ják, üdvözlik a part­menti jelzőlámpák. Az erdökoszorúzta partvo­nal árnyéka haragos- zöldre festi a meder széleit és a hajó sípja vijjogó madarakat ker­get a levegőben, a V ízágyúk Maru itta szakaszon Messziről feltűnnek Béta, Dunaszekcsö domboldalra épült ház­sorai. Hónapokkal ez­előtt emberfeletti küz­delem folyt itt. Velük szemben már bonta­kozni kezd a Margittá szakasz szaggatott part­ja. A jacht a víz által vájt öbölben köt ki. Partra lépünk. Itt volnánk a küz­delmek színhelyén. Szemügyre vesszük a zoldbeborult réteket, a lágyan hullámzó lege­lőket. Halászcsónak szeli a parti gazlepte vizet, végtelen nyu­galom oldja a tekintet elől a végtelennek tűnő tájat. Attól a helytől, ahol állunk, pár száz mé­terre iszappal telt víz­tömeg zúdul az árvíz­okozta kopolya betöl­tésére. A munkát víz­ágyúk végzik. Csata ez, az építés, a helyreállí­tás csatája. A munkát Pályi Kő-*. roly, a szabadszállási kirendeltség vezetője irányítja. Az ö újítása, — a második világhá­borúban ismertté vált Sztálin-gyertyák mintá­jára megépített 8 csö­ves talajbontó. De ne bontsuk meg a sorren­det, vegyük csak a víz­ágyúk munkáját job­ban szemügyre. A kimosott kopolya földdel való megtöl­tésére hatalmas meny- vyiségű földet kell megmozgatni. Jelentős munkaerő, dömperek, traktorvontatta teher­kocsik igénybevételére volna szükség. A víz­ágyú mindezt nélkülöz­ni tudja. A partoldal­tól a kopolyáig 300 mé­teres csőhálózat vezet. A vízágyúk által fel­dolgozott iszapos víz­tömeg ezen a hálóza­ton keresztül ömlik éjjel-nappal a 280 mé­ter hosszú, 157 mé­ter széles cs 10 méter mélységű kopolya tömí­tésére. A vízágyuk rendszer­be foglalva végzik munkájukat. Az egyik a környező homokdom­bok talaját bontja, erős vízsugárral áztatja a földréteget. A 8 csöves talajbontó a vízbe omló homoktömeget egy nagyméretű szivattyú felé továbbítja, egy harmadik vízágyú pe­dig a már felbomlott és vízzel kevert föld­réteget nem engedi le­ülepedni és állandó mozgásban tartásával elősegíti a homokszi­vattyúba való omlásét. Ágyúk, melyek a békés építőmunkát és nem a rombolást, a pusztítást szolgálják. A vastagon ömlő vízsuga­rakon a forrón tűző nap szivárványt fest. Osz­ladozó fénykoszorúi­ban . apró kis bogarak röpdösnek játékos kedv­vel. A táj szépsége pe­dig koszorút von a gép- sereg köré. Szeptemberre el fog tűnni a kopolya. .4 Margittá szakasz vé­delme olyan erős és szilárd lesz. hogy a szeszélyes Duna hul­lámai többé ne jelent­hessenek veszélyt. Az (JKran Si.àZK 'xadomanyos AKdáémiája iw.(„,, .........i in tézetének tudósai sokat fáradoznak azon, hogy üj konstrukciójú műszereket alkossanak — félvezetőkkel. M. Gorbunov, a félvezető-osztály főmérnöke olyan zsebrádiót készített, amelyben az üvegből készült rádiócsöveket germánium diódák és triódák helyettesítik. A közönséges cigarettatárcában elhelyezhető vevőkészülék súlya még 300 gramm sincs. A képen: M. Gorbunov, a félvezető-osztály főmérnöke zseb­rádiót szerel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom