Bácskiskunmegyei Népújság, 1956. február (11. évfolyam, 27-38. szám), Népújság, 1956. február (11. évfolyam, 39-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

A magyar sajtó napja alkalmából újságírókat és levelezőket tüntettek ki A Népköztársaság Elnöki Ta nácsa a magyar sajtó napja alkalmából kitüntetéseket ado­mányozott újságíróknak, a sajtó munkás- és dolgozó paraszt le­velezőinek. A kitüntetéseket kedden délelőtt Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke adta át az Országházban. Az ünnepségen jelen volt Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Darabos Iván, az Elnöki Tanács titkára, IVíihályfi Ernő népművelési mi­niszterhelyettes, valamint a Sza­bad Nép szerkesztőbizottságának, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Elnökségének több tagja. Dobi István az ünnepségen mondott beszédében többi között hangsúlyozta: A mi sajtónk első és legfonto­sabb jellegzetessége, hogy sza­bad. Szabadon szolgálja a nép ügyét, hirdeti az igazságot, fel­tárja, bírálja a hibákat és segít kijavításukban. A nép kezében vannak a nyomdák, a papírgyá­rak, megbecsülés, a nép szere- tete övezi újságíróinkat. A sajtó közelebb került a néphez. Az országos és a vidéki lapokon kí­vül az üzemi és a tömegszerve­zeti lapok tucatjai foglalkoznak a dolgozók problémáival, á tár­sadalmi, a gazdasági, és a kultu ralis élet különböző" területeivel. Mind nagyobb lesz a sajtó le­velezőinek száma, akik lelkesed­ve országépítő munkánk ered­ményein, vagy bírálva az építés közben elkövetett hibákat, be­kapcsolódnak a sajtó munkájá­ba: Dobi István ezután arról szólt, hogy a Központi Vezetőség múlt évi határozataiban kitűzött feladatok megoldása fokozott követelményeket állít a sajtó minden dolgozója elé. E felada­tok megkövetelik, hogy megol­dásukhoz az újságírók állandóan növekvő politikai és szakmai felkészültséggel lássanak hozzá ‘Jgyanakkor csak úgy tudnak eredményes munkát végezni, ha mindjobban megismerik dolgo­zó ttépünk életét, problémáit. Dobi István ezután átnyújtot­ta a kitüntetéseket. Gábor Pál, a Népszava szerkesztőbizottságá­nak h. vezetője, Földes György, « Ludas Matyi felelős szerkesz­tője, Rókáé Sándor, a Sza­bad Nép szerkesztőbizottságának titkára és Kálmán Endre, a Pártélet szerkesztője a Munka Érdemrend, Tatár Imre, a Sza­bad Nép pártrovatának munka­társa, Diószegi András, a Szabad Nép kulturális rovatának mun­katársa, Siklósi Norbert^ a M:- aisztertanács sajtócsoportjának vezetője, Mihályfi Ernőné, a Béke és Szabadság képszerkesz­tője, Szűcs Andor, a Magyar Rádió irodalmi osztályának h. vezetője, Takács Ferenc, a Ma­gyar Rádió ifjúsági osztályának h. vezetője, Tóth István, a Szol­nokmegyei Néplap h. szerkesztő­je, Nagy Richard, a Turbo szer­kesztője, Bertalan József a tata­bányai VIII. akna dolgozója, a Népszava' levelezője, Tollas Sán- dorné levelező, a debreceni Rákosi-telepi Petőfi TSZ tagja a Szocialista Munkáért Érdemérem Kiss András, a Ganz Vagongyár dolgozója, az Esti Budapest le­velezője, Kalocsai Viktor, a Béke TSZ tagja, a Pestmegyei Nép­újság levelezője, Nusszer Péter, a Pécsi Csatornaművek többszö­rösen kitüntetett dolgozója, a Du­nántúli Napló levelezője, Jó Ist­ván, a Makói Gépállomás trak­torosa, a Viharsarok levelezője és id. Kardos János, a nádudvari Vörös Csillag TSZ tagja, a ter­melőszövetkezet levelezője a Munka Érdemérem kitüntetésben részesült. Ezenkívül a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa a sajtó és a rádió számos dol­gozójának a Munka Érdemérem, a népművelési miniszter a Szo­cialista kultúráért kitüntető jel­vényt adományozta: A kitüntetettek nevében Gábor Pál, a Népszava szerkesztőbi­zottságának h. vezetője -mon­dott köszönetét. (MTI) Cnnepi műszakot tartunk a magyar sajtó napja tiszteletére Továbbra is levelező leszek Ma, február 1-én, a magyar sajtó napján szeretettel köszön­tőm megyénk újságját — a mi újságunkat — a Népújságot, A Népújság a többi újságokkal együtt harcos barátunk, tanítónk és nevelőnk. A tájékoztató és neVelő szerepén túl sok probléma megoldásához nyújt és nyújtott segítséget. Jól esett, amikor elis­meréssel nyilatkozott munkánkról, de megszívleltük, ha bírálta hibáinkat. Én nemcsak olvasója, hanem levelezője is vagyok a Népújság­nak. Szeretem azért is, mert gyárunkkal is sokat foglalkozik. Volt olyan .év, amikor 24 levelet írtam a szerkesztőségnek az üzem életéről. A kapcsolatot továbbra is szeretném fenntartani. Véle­ményem szerint a levelezés kettős jelentőséggel bír, Egyrészt: növeli a levelező kulturális műveltségét, másrészt: a levelező érte­sül leghamarabb a munkahelyén történő eseményekről, s így el­érheti azt, hogy a sajtó a feladatokkal idejében foglalkozhasson. Az üzemi levelezők nevében azt kérem, tiogy a szerkesztőség nyújtson még több segítséget levelező munkánkhoz. A segítséget nemcsak kérjük, hanem várjuk. Csak így együttesen tudunk ered­ményesebb munkát végezni közös célkitűzéseink megvalósításúéi .. Mi február 1-én, reggel zenés indulóval köszöntjük a ryár dolgozóit és ünnepi műszakot tartunk a magyar sajtó napjának tiszteletére. Rajnoha Árpádné, Alföldi Kecskeméti Konzervgyár További külföldi visszhangok Bulganyinnak Eisenhotverhex intézett üzenetére A Pravda szerkesztőségének üdvözli) távirata a M UŐSZ-hoz a magyar sajtó napja alkalmából A magyar sajtó napja alkalmából a Pravda szerkesztősége az alabbi táviratot küldte a Magyar Újságírók Országos Szövetbe géhez: »A magyar sajtó ünnepe alkalmából a Pravda szerkesztősége meleg szeretettel köszönti a népi Magyarország sajtóját, amely or Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével a szocializmus épí­téséért, a béke biztosításáért és a nemzetközi feszültség enyhíté­séért folytatott harc élvonalában halad. A népi Magyarország sajtója, élén a harcos Szabad Néppel, a párt lelkesítő szavát közvetíti a dolgozókhoz, nagy szervezd szerepet tölt be, segít szélesíteni és erősíteni a párt kapcsolatait a tömegekkel. A magyar sajtónak nagy érdeme van a magyet és a szovjet nép megbonthatatlan barátságának erősítésében, a ba­ráti országaink közötti gyümölcsöző együttműködés fejlesztésében. Kedves barátaim! Kívánjunk önöknek, hogy új sikereket ér­jenek el azoknak a feladatoknak a végrehajtásában, amelyeket a Magyar Dolgozók Pártja megjelölt a szocializmus építésének út­ján. Kívánjuk, hogy újabb sikereket arassanak a marxizmus— leninizmus életigenlő eszméinek hirdetésében, a magyar—szovjet barátság további erősítésében, a béke fenntartásáért és a nemzet­közi biztonság megőrzéséért vívott harcukban. A Pravda szerkesztősége.* (TASZSZ) BERLIN. A berlini demo­kratikus lapok, a Vorvárts és a Tribune hétfői számukban tel­jes egészében közölték N. A. Eulganyinnak Eisenhower elnök­höz intézett üzenetét, valamint a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok barátsági és együttműkö­dési szerződésének az üzenethez mellékelt tervezetét. VARSÖ. A központi lengyel lapok szembetűnő helyen, vastag­betűs címmel közölték Bul- ganyin üzenetét és a hozzá mellékelt szerződéstervezetet. A varsói rádió heti külpoliti­kai szemléjében hangsúlyozta, hegy Bulganyin üzenete példa a békés egymás mellett élés lenini elveinek következetes meg-1 valósítására. E történelmi jelen­tőségű okmány célja — mon­dotta a varsói rádió — a béke erő­sítése és a nemzetközi feszültség enyhítése. PRÁGA. A Rudé Právo szer­kesztőségi cikkben méltatja Bul- ganyin üzenetét. Bulganyin üzenete — mondja a cikk — világos és egyszerű szavakkal juttatja kifejezésre, hogy a Szovjetunió baráti vi-1 szonyt kíván teremteni az ; Egyesült Államokkal. Az üzenet kifejezésre juttatja a Szovjetunió | jóakaratát, jóllehet nem a Szov­jetunió, hanem az Egyesült Ál-I lamok rontotta meg a két ország I viszonyát. Az üzenet konkrét! utat mutat a két hatalom viszo- i ryának megjavítására. 1 Vesetőségválasxtás hírei Tasson igen jól késiültek a taggyűlésre. A vezetőség tag/ai közösen állították össze a beszá­molót és a pártbizalniiak, az aktívák bevonásával mar jóelöre ismertették a taggyűlés lefolyá­sát, a vezetöségválasztus fontos­ságát. A jó előkészítésre jellem­ző, hogy a taggyűlést megelőző hat nappal már a pán-végre­hajtóbizottság is megtárgyalta a beszámolót. * • A kiskőrösi járásban öt köz­ségben választanak pártbizott­ságot. Az öt közül különösen Kiskőrösön jól haladnak a párt­értekezletre való felkészüléssel. A járási székhelyen — bár 12-én lesz a pártértekezlct — a beszá­moló már lényegében elkészüli. • A kiskunfélegyházi járási pártbizottság két héttel ezelőtt tájékoztatót tartott az instruk­torok és a titkárok részére a be­számolók elkészítésére. Annak ellenére, hogy a járási párt­végrehajtóbizottság időben adott segítséget, a pártszervezetek ve­zetői, illetve titkárai mégsem kezdték meg a beszámoló elké­szítését. Jászszentlászlón feb­ruár 2-án lesz a községi párfc- vezelöségválaszlás, a beszámoló elkészítéséhez Herceg elvtárs január 29-én hozzá sem fogott. A _ járási párt-végrehajtóbi- zottság — látva a községekben végzett lassú ütemű munkát — összehívta a titkárokat és fel­hívta az elvtársak figyelmét az elmaradás pótlásara. Ugyanak­kor a községi pártvezel őség- választás lefolyását is ismer­tették. * Kerekegyházán a pártértekez- Ictre nem készítettek határozati javaslatot. A Kecskeméti Járási Fárt-vcgrehajtóblzottság titkára segítséget adott ugyan a beszá­moló elkészítéséhez, de ő se..: hívta fel a pártszervezet vezető­ségének figyelmét a határozati javaslat elkészítésére. Hiba voit az is, hogy a párt-végrehajtóbi- zottság a beszámolót nem tár­gyalta meg a pártértekezlct előtt. HÍREK Két világjelentőségű békelépés Megvalósíthatók-e ezek a cél­kitűzések? Feltétlenül megvalósíthatók! És hogy hogyan kell őket meg­valósítani, arra is utat mutat mind a prágai nyilatkozat, mind Bulganyin elvlárs levele. A prá­gai nyilatkozatban a varsói szer­ződésben részvevő európai . bé­keszerető. demokratikus államok javasolják: mindaddig, amíg nem jön létre megegyezés az atom­fegyver eltiltásáról, állapodja­nak meg abban, hogy nem sze­ltük fel atomfegyverrel a Né­metország területén állomásozó hadsereget, hozzanak létre Eu­rópában olyan különleges öve­zetet (Németország mindkét ré­szének bevonásával), amelyben megfelelő ellenőrzés mellett megvalósulhat, a fegyverzet és a fegyveres erők korlátozása, ide­él tve a két német állam hadse­regét is» Továbbá vállaljanak kö­telezettséget, hogy kizárólag békés eszközükkel oldják meg a közöttük támadó vitákat és nézeteltéréseket Ha ezekhez az A prágai értekezletről kiadott aeklaráció és az ezzel egyi do­bén nyilvánosságra hozott Bul- ganyin-üzenet Eisenhowerhoz a világ közvéleményének közép­pontjába került. A két esemény közötti összefüggés természete­sen nemcsak az időpontban van, hanem sokkal inkább abban a törekvésben, ami a béketábor országainak valamennyi kezde­ményezését jellemzi, hogy a valóság talajára állítsa a nemzet­közi kérdéseket, gyakorlati meg­oldásokkal segítse elő a kérdé­sek rendezését és ezeh keresztül a béke és biztonság megszilárdu­lását. A prágai nyilatkozat és a Bul- ganyin-levél lényege így fejez­hető ki: nem a fegyverkezési versenyt, hanem a fegyverzet csökkentését; nem atomhábo­rúé előkészületeket, hanem megnemtámadási szerződéseket; nem bizalmatlan szembenállást, hanem a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést fejlesz- ezük kú indítványokhoz még hezzávesz- Bzük Bulganyin elvtársnak azt a javaslatát, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok kössön 2u éves barátsági és együttmű­ködési szerződést, — akkor vi­lágosan kirajzolódnak előttünk annak a nagyszabású békekez­deményezésnek a körvonalai, amelyet örömmel és lelkesedés­sel üdvözöl minden békeszerető ember. Kell-e különösképpen bizony-, gatni, milyen felmérhetetlen jelentőségük van ezeknek a javaslatoknak? Különösen ezek­ben a napokban, amikor a nemzetközi légkör viszonylagos javulása után egyes nyugati ve­zető körök megpróbáltak és meg­próbálnak múlt időben beszélni a genfi szellem létéről. A prá­gai deklaráció a békeszerető or­szágok szilárd elhatározását mu­tatja: változatlanul a békés egymás mellett; élés ügye mel­lett foglalnak állást. Ugyanezt a célt szolgálja az az üzenet is, amit N. A. Bulganyin küldött Eisenhowernek. A prágai deklarációban és a Bulganyin-üzenetben foglalt javaslatokból kitűnik, hogy a béke biztosításának politikái; két kimeríthetetlen és legyozhe tetlen erőforrásból táplálkozik:; szocialista tábor erőfölényéből é következetes, szilárd békeakara tából, s a világhelyzet reaütá sóiból, azokból a széleskörű le hetőségekből, amelyek az erőpo litikusok minden gáncsvetési ki sérlete ellenére továbbra is nyit va állnak uz összes vitás kérdé sek rendezésére. A népek megfeszítik minden ei éjükét, hogy a lehetőségek el- fegadása és realizálása érdeké­ben győzelemre juttassák a tár­gyalások politikáját. A magyar nép is lelkesen veszi ki részét ebből a küzdelemből. Szilárdan c karjuk a bekét. Békeharccs erőnket megsokszorozza az a tu­dat, hogy a hatalmas szocialis­ta tábor részesei vagyunk. S a nemzetközi elet legújabb esemé­nyeiben csak ismét igazolva latjuk Hegedűs András elv társ Prágában elmondott szavait: »A magyar nép soha olyan indokol!' bizakodással nem nézhetett a jö­vő elé, mint most, amikor erőink, a béke erői, nap-nap után egyre erősödnek és tért nyernek az egész világon.« — Orvosi rendelő. A Herceg­szántóhoz tartozó Hódunapusz- lán orvosi rendelőt létesítenek. Az orvosi rendelő felszerelésé­nek költségeire a bajai ipari vállalatok kultúrcsoporriai elő­adásokat rendeznek. — Élménybeszámoló. Kerek István elvtárs, a baj-n járási pártbizottság első titkára nagy­sikerű élménybeszámolót tartott a József Attila Kultúrház Dózza- termében a Szovjetunióban szer­zett tapasztalatairól. — Kecelcn a szülőotthon víz­ellátásának biztosítására az e1- múlt hetekben 50 000 forint érté­kű villanymotort állítottak be. — Megyei tanácstagi fogadó­óra. Halanda István, a (Nos szá­mú megyei választókerüiet me­gyei tanácstagja február 3-án délután 5 és 7 óra között Kecs­keméten, az alsószéktói iskolá­ban fogadóórát tart. — Cseh László, a megyei tt- nács VB-titkára február 3-án délelőtt 9 órától délután 1 óráig fogadóórát tart Kecskeméten à megyei tanács II. emelet 22. sz. helyiségében. — A keskeny filmvetítés m"r nem elégíti ki a közönség igé­nyeit Hajóson. Ezért a tanács gépházat épít. Ez lehetővé tes1'1 majd a normál film forgatását. Egyben várótermet is .étesite- % nek. A munkákra a kóltségx t- Itést már elkészítették. Az épit- I kezest a közeljövőben megko/- jdik. I _— A DISZ Központi Vezelő­♦ sege által kitűzött II. országos . fegyetemi és főiskolai kulturális I versenyre nagy számban nevez­etek a felsőoktatási intézmények J művészeti csoportjai. Az ének- : karok, a tánccsoportok, a szín- : Játszók és a zenekarok országos ^seregszemléjén mintegy három­ezer egyetemi és főiskolai hall- ! igató vesz részt. — A kulturális i versenyben csak azok a csopor­tok indulhatnak, amelyek segí­tik egy-egy üzem vagy falu mű­vészeti együttesét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szín­játszói eddig tíz előadást tartót- jak vidéken, s patronálják a? : oroszlányi vájáriskolások mű- ilvészeti csoportját. — Az egyete- •imi és főiskolai kulturális ver­seny országos döntőjét a DISZ, a Népművelési Minisztérium és az Oktatásügyi Minisztérium május 1-e cs 15-e között Buda­pesten tartja. — Filmvetítéssel egybekötött szakelőadásokat tartanak Baján a szarvasmarhák meddősége el­lem küzdelem érdekében;

Next

/
Oldalképek
Tartalom