Bácskiskunmegyei Népújság - Népújság, 1956. február (11. évfolyam, 27-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG UL2U XI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM_______Ara 50 fillér 1956. FBBRUÀR 1. SZERDA 4 magyar sajtó napja A magyar sajtó napját ünne­peljük ma. Tizennégy évvel ez­előtt, ezen a napon induit el tiarcos útjára az illegális Szabad Nép. »Szabad nép — szabad or­szágban* — ez volt az első ve­zércikk címe, mely harci pro­grammá vált, harci riadó volt a fasiszta járom alatt sínylődő or­szág felszabadításáért vívott küzdelemben. Hősi munkát igé­nyelt a Szabad Nép írása és ter­jesztése a fasiszta rémuralom idején. Ezer veszéllyel Kellett szembenézniük azoknak, akik magukra vállalták, hogy öntu­datra ébresztik a magyar népet, felnyitják az elnyomott milliók szemeit, bátor tettekre ösztönzik őket családjukért, hazájukért, jövőjükért. A lap olvasói, a munkásosztály legöntudatosabbjai erőt merítet­tek az illegálisan megjelenő Szabad Nép cikkeiből. Olvasták, terjesztették, kézről kézre adták, nogy minél több dolgozóhoz el­­' jusson a párt szava. A lap írói­nak legjobbjai, Schőnherz Zoltán és Rózsa Ferenc elvtársak életét kioltotta a fasiszta terror, de a magyar nép leikéből nem tudta kiirtani az eszmét, melyért küz­döttek. A magyar kommunista sajtó szerepe a felszabadulás után nem csökkent, sőt növekedett. Népünk egy új társadalmi rend­szer, a szocialista társadalom fel­építését tűzte célul maga elé. A töldbir tokosoktól és tőkésektől egy lerombolt országot kaptunk örökül. Népünknek tehát a mély­pontról kellett elindulni egy ne­héz, járatlan úton, hogy elérje a szocializmust, mely a békét, jó­létet és szabadságot biztosítja számára. A kommunista magyar sajtó ezt az utat világította és világítja meg ma’is népünk előtt írásaival, segíti, támogatja lépé­seit. Lelkesít, de megmutatja az akadályokat is, melyeket le kell küzdeni. A kommunista sajtó — új­típusú sajtó. Gyökeresen külön­­közik a burzsoá sajtótermékek-I. tói. Nem a szenzációhajhászás, hanem a dolgozó nép tájékozta­tása és nevelése a célja. Rend­szeresen tájékoztatja dolgozó népünket a szocializmus építésé­ben elért eredményekről. Cik­keiben a hétköznapi munka hő­seit, .kiváló harcosait emeli az ország elé követendő példaként. Mozgósítja a tömegeket, hogy még nagyobb lendülettel folytas­sák munkájukat a saját és az egész ország jólétének emelése érdekében. A magyar sajtó nap mint nap ismerteti dolgozó parasztságunk­kal a termelőszövetkezetek éle­tét, munkáját, eredményeit, ez­zel könnyebbé teszi számára a döntést, hogy a gondtalanabb, jövedelmezőbb paraszti életet, a nagyüzemi gazdálkodás útját válasszák. A kommunista sajtó nem 1 hallgatja el a hibákat sem. Bát- ; ran feltárja a hiányosságokat, s ; kemény bírálataival segíti azok ] kiküszöbölését. Harcos társa dol­gozó népünknek a szocialista társadalom felépítése elé gör- j dűlő akadályok leküzdésében. j Népünk békés építőmunkát végez. Nem nézik ezt jó szemmel | a világ imperialista erűi,' s o nemzetközi helyzet kiélezésével igyekeznek gátolni munkánkat. Sajtónk a nemzetközi helyzet reális elemzésével tájékoztatja a magyar népet a külpolitikai eseményekről. Leleplezi a há­borús gyújtogatok mesterkedé­seit, mozgósítja a dolgozókat a békeharcra. Tizennégy évvel ezelőtt még j csak kevesekhez jutott el a .kom- ; munista sajtó: a munkásosztály, j a párt szava. Ma már milliók I életszükségletévé vált az újság- ' olvasás. S a pártsajtó inukká- ; sainak — közte szerkesztősé­günk munkatársainak is — meg­tisztelő feladata, hogy mind szín­vonalasabb, az életet híven tük­röző pártos írásokkal segítse né­pünk nagy munkáját, műveltsé­gének, öntudatának további emelkedését. libben az évben az összes be­ruházásuk 11,8 százalékát állami lakásépítésre irányozza elő ter­vünk, szemben az 1952. évi 4,5 százalékkal. Ez az összeg azt bi­zonyítja, bog} partunk és kor­mányunk világosan latja a la- Uáskérdés nagy jelentőségét éi fontosságát dolgozó népünk szempontjából. A lakásépítési tervek megvalósulása céljából Budapesten, a Fejérvárí úton v napokban 400 lakás építéséi kezdték meg. A lakásokat még ebben az évben átadják az új lakóknak. 128 lermelö teljesítette egész évi kötelezettségét főbb mint 150 sertést gyűjtöttek be Tiszakécskén az év első hónapjában I.ázas munka folyik a Tiszakécskei Begyűjtési Hivatalban: az év egyik legfelelósségteljesebb, legkomoiyaDb munkája: a terv­­felbontás. Naponta 60—10 dolgozó paraszt fordul meg a hivatal irodahelyiségeiben, hogy egész évi számvetését egyeztesse álla­munk számvetésével. A tegnapi napig 400 dolgoz« paraszttal be­szélték meg idei beadási kötelezettségének teljesítését, a teljesítés módját, határidejét. A tervtárgyalásokkai egyidősen a begyűjtési hivatal dolgozói nem feledkeznek meg az esedékes beadási kötelezettségek telje­sítésének szorgalmazásáról sem. Tejbegyűjtcsi tervüket már ja­nuár második dekádjában túlteljesítették, ugyanis a januárra üte­mezett 93 hektoliter tej helyett J 02 hektót gyűjtöttek be. Az azóta begyűjtött tejmennyiség már a hátralék törlesztésében számított. De nemcsak tejből, hanem a többi, állat és állati termékből is jelentős eredményeket ért el a község. Január végéig több mint 150 sertést gyűjtöttek be és 120 terhelőjük már teljesítette egész évi állat és állati termék beadási kötelezettségét. A jól teljesítők között is természetesen a tanácstagok járnak élen, közöttük ifj. Csingér János 9 holdas, Kovács László 2 holdas, Tckes Sander 5 holdas dolgozó parasztok. Jogássnap Kecskeméten aki a jogásznappal kapcsolato­san u következő nyilatkozatot adta munkatársunknak. A jogásznap megrendezésének a gondolata — mondotta dr. Bo­dóczky László —, még a múlt év decemberében merült fel, azóta folynak az előkészületek. Február hó 4-én délelőtt 9 óra­kor a megyei tanács Öísztermé­­ben egy büntető tárgyú előadás lesz, melyet dr. Jeszenszky Fe­renc, a Legfelsőbb Bíróság ta­nácselnöke fog megtartani »Idő­szerű büntető perorvoslati kér­dések* címen a jogászok számá­ra. Ehhez az előadáshoz két kor­referens közreműködését. is si­került biztosítani, éspedig dr. Farkas Sándor Legfőbb Ügyész­ségi osztályvezető ügyészt és dr. Bolgár György, a budapesti 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség ve­zetőjét. Délután 3 órakor ugyan­csak a megyei tanács dísztermé­ben dr. Weltner Andor, a jogtu­dományok kandidátusa, a buda­­pest Eötvös Loránd Tudomány­egyetem munkajogi professzora fog előadást tartani a »Munka­jog szerepe a társadalmi tulaj­don védelmében* címen, mély nemcsak a jogászok, hanem az állami és gazdasági vezetők ré­széről is nagy érdeklődésre tart­hat számot. • — Remélem, hogy érőfeszílé­­seinket siker fogja koronákul, hiszen az előadások iránt máris igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. Célunk a jogásznap meg­rendezésével az, hogy a megye jogászai és gazdasági v*zetői ré­szére .módot adjunk ezen idő­szerű kérdések megvitatására, — fejezte be nyilatkozatát dif. Bo­dóczky László. Dalos, táncos, zenés délszláv népi est A farsang minden évben visz szatérő és immár hagyományos­sá vált, külsőségeiben is színe: cs gazdag ôstje a bunyevác »Nagy Préló«. A préló szó ma gyárul fonót jelent. Még czelöi. civen évvel is a fonóházakbar téli esték vidám beszélgetéseit harmonikák hangjára csendüli éneket jelentett. Az évtizedei során a keretek szűknek bi­zonyultak és a Baján megala­kult délszláv olvasókör, a Cita­­nica lett a farsangi prélók szín­helye. A nemzeti hagyományok ápo­lása, a kulturális élet fellendü­lése, a népi táncok és énekek újjáéledése a »Nagy Préló« kül­sőségeit is megváltoztatták. Az idén a farsang nagyszabású vi­dám mulatságát a József Attila kultúrház színháztermében é: Dózsa-termében tartják. A szí­nes és látványosságszámba men: farsangi műsor számaiban a Ba ja alsóvárosi, a csávolyi, garai hercegszántói és felsőszentiván délszláv kultúr csoportok és zene­karok szerepelnek. A műsor bar fellépnek az országos líörútor részt vett csávolyi és hercegszáv tói kultúrcsoportok is. Február 4-én, szombaton est­tartják a »Nagy Prélót«, a dalos táncos, zenés délszláv népi estei Nagy készülődés folyik, hogy e évben még maradandóbb siker arasson, még több jókedvet hoz zon. Az előadást követő tánco Ic.mburazenekar szolgáltatja hogy gazdag változatát hozza a: újjáéledt délszláv népi táncok nah. Kétnapos megyei értekezletei tartottak a járási és városi tauáosok vezetői Január 30- és 3i-én a megyei tanács VB kétnapos elnöki érte­kezletet rendezett a járási és városi tanácsok vezetőinek ré­szére az időszerű feladatok meg­tárgyalására. Az első napon az .egészségügyi helyzetről és fel­adatairól Balogh András, a me­gyei tanács egészségügyi osztá­lyúnak vezetője tartott, előadást Délután a vezetés színvonalának emeléséről és a kádermunka megjavításáról Dailos Ferpnc, a megyei tanács VB-elnöke szá­molt be. Az előadásokat viták követték. A második napon a megye oktatási helyzetéről tár­gyaltak. Beszámolt Tóth Ferenc, a megyei tanács oktatási osztá­lyának vezetője. Ezt követően c gazdasági feladatok megbeszélé­sére került sor. A Magyar Jogász Szövetség kecskeméti csoportja, a Haza­fias Népfront megyei bizottsága, a Közalkalmazottak területi bi­zottsága és a Magyar—Szovjet Társaság jogi szakosztálya köz­reműködésével Kecskeméten, 1956. évi február hő 4-én jogász­napot rendez. Ezzel kapcsolato­san felkerestük Bodóczky László megyei bírósági elnököt, a Ma­gyar Jogász Szövetség kecske­méti csoportjának az elnökét, A Kiskunhalasi Sertéstenyész­tő és Hizlaló Vállalat népműve­lés házának ajtaja öt óra után sűrűn nyüilc. Fél óra sem teli el, s a könyvtárhelyiségben, játékszobában, a nagyteremben élénk áz élet. A 420 személyes riag1 terem­ben az egyik nap a 75 tagú ének­kar, másik nap a 16 tagú szín­játszó, majd a tánccsoport tag­jai próbálnak, hogy sikeresen szerepeljenek a Petőfi kulturális seregszemlén. Aki. #a könyvet szereti, az is megtalálja, amit keres. 1U00 könyv között válogathat. A já­tékszobában pedig a colgozók vívják nagy sakkcsatáikat. A vidámságtól hangos mindén este 10-ig ez az újonnan épített népművelés háza, melyre 1 mil­lió 200 000 forintot áldozott ál­lamunk. Vasárnap nemcsak esie, hanem délután is itt találkoznak a dolgozók. Főleg a fiatalok, akik a színpad alatti zenés es­­pressóba teadélutánra gyűlnek össze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom