Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. december (10. évfolyam, 282-308. szám)

1955-12-01 / 282. szám

BÂCSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG AZ MOP BfiCCSKIS K UNAAMG YEI P/tRTWZOT TSKG ANA K LAPJA X. ÉVFOLYAM, 282.. SZiM /|rq SO fillér 1955. MEC. L CSÜTÖRTÖK /aitszámadás előtti közgyűlés a soltvadkerH Uj Élet Termelőszövetkezetben A napokban összeültek a solt- /adkerti Uj Élet tagjai, hogy megvitassák egész évi munkájuk eredményét. Ha valaki megfi­gyelte a tagok arcát, láthatta az őszinte érdeklődés, a jól végzett munka örömét felcsillanni sze­mükben. Bizony sok nehézség árán jutottak el az ez évi ered­ményekig, de a termelőszövet­kezet megszilárdulását, a tagok szorgalmát mi sem bizonyíthat­ná jobban, mint az, hogy búzából 7 mázsával, rozs­ból majdnem 8 mázsával termeltek többet holdanként, mint az elmúlt esztendőben. Ebből ered, hogy a részese­dés is csaknem kétszeresére emelkedett. A. tavalyi zárszámadáskor még 2,70 kilogramm kenyérgabona jutott egy munkaegységre, az idén pedig máris 5,20 kilót osz­tottak. Ezenkívül az idén még 1,75 kiló árpát, 2 kiló kukoricát, 3 deci bort, 2,5 kiló répát, ugyan­annyi burgonyát és még sok egyéb más terményt osztottak a munkaegységekre. Jó munkájuknak, szorgalmuk­nak másik bizonyítéka, hogy a munkaegység-mérleg alapján az egy főre cső átlagosan teljesített munkaegységek száma eléri a 330-at. Ami lényegében azt jelenti, hogy a gépállomás segítségével minden egy es termelőszövetke­zeti tag 13 hold föld megműve­lését végezte az idén. Dé nem is volt hiába a szor­galmas munka. Nincs a termelőszövetkezet­nek egyetlen olyan tagja sem, aki megbánta volna, hogy a közös gazdálkodás útjára lépett. Nem egy olyan tagja van a ter­melőszövetkezetnek, mint Ta­más József, aki teljesített mun­kaegységei után ebben az évben 16 mázsa búzát, 732 kiló rozsot, ugyanannyi árpát, 172 kiló za­bot, 367 kiló tengerit, 129 liter bort, 372 kiló burgonyát vitt haza az osztás után, Ezenfelül még 703 kiló burgonyát, 026 ki­ló búzát, 517 kiló rozsot, 490 kiló árpát, 923 kiló tengerit ka­pott túlteljesítési prémium fe­jében. A munkából a nők is példá­san kivették részüket, s a számvetést végző közgyűlés erről is megemlékezik. Dicséret­ben részesítették Suba Erzsébe­tet, aki szintén túlteljesítette az átlagos munkaegységet és ez évi részesedése a következőképpen alakult: 11 mázsa kenyérgabo­na, 300 kiló árpa, 414 kiló kuko­rica, 345 kiló burgonya és ugyanannyi takarmányrépa. Ha a termelőszövetkezetben a természetbeni és pénzbeli része­sedést egyaránt forintértékben akarjuk kifejezni, akkor az egy munkaegység értéke meghaladja a 47 forintot. Ez egyik legszorgalmasabb tag­juknak, Babucsik Jánosnak, 33 ezer forint évi tisztajövedelmet jelent. Sokan azt hinnék, hogy a tsz ilyen jövedelemosztás mellett másra sem gondolt, pedig nem így van. Az állan\ iránti kötelezett­ségüket maradék nélkül tel­jesítették már, biztosították a földjáradék kifizetését is és szociális, valamint kultu­rális alapra 18 170 forintot tartalékoltuk. A termelőszövetkezet tagsága nem elégszik meg ezekkel az eredményekkel sem. Jövőre még jobb termést akarnak, még töb­bet akarnak osztani, ezért 9 százalékkal túlteljesítették az őszi kenyérgabonavetés tervét, 48 holdat istállótrá­gyával javítottak fel és az őszi vetések alá 1 vagon mű­trágyát használtak. A termelőszövetkezet eredmé­nyeit nagy érdeklődéssel figyelik és helyeslik a környék egyéni gazdái is. Ezt bizonyítja, hogy a zárszámadást ismertető közgyűlésen kilenc új tag írta alá a belépési nyilatko­zatot — kilencen azok közül, akik már belátták, hogy gondtalanabb, jobb életet csak a nagyüzemi gazdálkodás biztosít. Vizin Gergely VB-elnök Szovjet-Ukrajna hetének meg- 1 ünneplésére a Kecskeméti Uttörőház már egy hónappal ez- ' előtt megkezdte a szorgalmas ( készülődést. A sok fáradságot i siker koronázta. Megható volt november 29-én este az úttörő­ház dísztermében a magyar és szovjet úttörők »művészgárdájá­nak-« fellépése. Az ünnepséget az úttörőház zenekara nyitotta meg. ; A szovjet és magyar himnuszt játszották. A 48 tagú zenekarz ! dr. Batka László vezényelte. j A megjelent vendégeket és | úttörőket egy szovjet leányka magyar, a magyar leányka pe­dig orosz nyelven üdvözölte és ; jó tanulást kívánt. A pionírok ! es az úttörők közös műsora ■ felejthetetlen emléket hagyott minden részvevő szívében. Elsöp­rő sikert aratott az úttörőház j vegyes tánccsoportja, Bubnoba j Ljugya és Btavenko Tán y a ah- I robatamutatváh’gqi Nabokova Al- | ja énekszáma. Az úttörő pajta- ; sek számaikat mindkét nyelven ; előadták. Így egyformán jól szó- j rakoztak mind a szovjet pioní­rok, mind a magyar úttörők. A kél nép gyermekserege között még melegebb, még barátibb kapcsolat alakult ki. Társadalmi munka vasárnap A bajai 609. sz. Türr István | Ipari Tanulóintézet traktoros- gépész tanuló DISZ-fiataljai va­sárnap vasat gyűjtöttek, egy ré­szük pedig Sukösdön, a termelő­szövetkezetben cukorrépát sze­dett. A fcmgyüjtési nap eredmé­nye, hogy a fiatalok 96 mázsa vashulladékot gyűjtöttek. A vasért kapott összeget a tanuló­otthon szépítésére, otthonossá té­telére fordítják. Tervük az, hogy a hálószobába rádiót és szőnye­get vásárolnak. A répaszedő-brigád pedig egy nap alatt 700 mázsa cukorrépát szedett. Nagy segítséget nyújtot­tak a szaktanárok és a mester elvtársak, akik irányították a gyakorlati munkát. Faragó József traktoros-gépész tanuló. Uj formájú kenyér December első felében ke­nyérüzemeink megkezdik a2 úgy­nevezett tepsikenyér sütését. En­nek bevezetése előtt, november 30-án Kecskeméten sütőbemuta­tót tartottak. Az új alakú ke­nyeret másfél kilós nagyságban hozzák forgalomba. Ezt elsősor­ban a bajai, dunavecsei és kun- szentmiklósi járásban árusítják, ! valamint a közétkeztetési helye- ! két: üzemi konyhákat, étterme- ! két látják el a szögletes forrná- j jú kenyérrel. Az új formájú ke- j nyér minősége azonos az eddig I gyártott kenyér minőségével. Megkezdődött a zöldség téli tárolása d magyar technika újabb külföldi sikere Magyarok hidat vernek a Ni- uson. Az egyiptomi kormány nemzetközi pályázatot írt ki a nílusi hidak építésére. A pálya- intőn mi is részt vettünk. Mér­nökeink tervei jobbaknak bizo­nyultak, mint sok nyugati tőkés ország vállalatainak ajánlatai- A Nilus-hidat az UVATERV mű­szaki szakemberei tervezték, ugyanaz a vállalat, amely a győri vasútállomás terveit is. el­készítette. A képen: az UVATERV által tervezett helwani Nilus-hid táv­lati rajza. Kecskeméten a közel 10 000 dolgozót étkeztető közétkeztetési szervek megkezdték a téli zöld­ség- és gyümölcsmennyiségek tárolását. A MEZÖKER is je­lentős mennyiségű fejeskápcsz- tát, kelkáposztát, zöldségfélét, burgonyát, gyümölcsöt tárol, hogy ne fogyjon ki soha az üz­letekből -ay ebédnek, vacsorának való November közepén Moszkvában, a Szovjet Művészek Szövet­ségének kiállítási termében nyílt meg Kisfalud« Stróbl Zsig- mond. kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész gyűjteményes kiállítása, — A képen: Kisfaludi Stróbl Zsigmond szovjet szobrászművészekkel. (Balról jobbra j. Vucsetics, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, A. Kibalnyikov és N. Tomszkij.) Új élei keiMik n eddig terméfcellen földeken A fülöpszállásiak szemében már régi szálka az a mintegy J0(K holdas, nagyrészben összefüggő szikes terület, mely hasznavehe- tetlenül húzódik végig a község határában. Nagy gondot okozott eddig jelenléte — nemcsak azért, mert erről az 1000 holdról semm haszna nem volt a falunak, hanem azért is, mert a körülötte leve földek termését is kedvezőtlenül befolyásolta. A szeszélyes Kele­men-tó vize néha annyira megduzzadt, hogy a szomszédos kuko­ricásokat is elborította, máskor meg egészen visszahúzódott, vakító sziksót hagyva maga mögött. — Régen ezt a sziket a községbeliek összesöpörték, szekerekre rakták és Erdélybe fuvarozták. A székelyek megvették és szap­panfőzéshez használták. De ma már erre sem lehet felhasználni — meséli Horváth elvtárs, a falu tanácselnöke. — Ezért néhány hó­nappal ezelőtt írtunk a haltenyésztési trösztnek, s kértük, hogy létesítsenek halastavat ezen a kietlen területen. A műszaki vizs­gálat' már meg is történt, s megállapították, hogy a terület alkal­mas haltenyésztésre, csupán vízellátását kell megjavítani. Erre is van lehetőség. A műszaki felmérések, s egyéb előkészületek épper most kezdődtek meg és a tervek szerint jövőre már gazdag halastó- révén hasznosul az eddig terméketlen 1000 holdas -Kelemen«. Megnyílik a kecskeméti íisrclo De sok feltett kérdésre kelleti már választ adni az illetékesek­nek. Mióta a fürdő bezárta a kapuit, naponta szinte tucatjá­val kérdezték: Mikor lesz végre fürdő? És a válasz eleje mindig így hangzott: Talán... Hosszú hetek óta most először mondják határozottan: Decem­ber 15-én újra tárt ajtók fogad­ják a fürödni vágyókat! Sok kér- vényezgetés, tervezgetés, intéz­kedés követte a leállás napját. A városi tanács vkg-osztálya, a Kecskeméti Víz- és Csatornamű Vállalat vezetői keresték a meg­oldás útját. Megszerezték a ma­lom volt kazánját, már csak üzembe kellett volna helyezni, de ez sok akadályba ütközött. A régi típusú kazán javításához az idomrészeket úgy kellett felku­tatni a gyári raktárak eldugott sarkaiban, — mert olyat már nem gyártanak. A tápszivattyú beszerzése elé is sok akadály gördült. A Vízmű dolgozói neiu vára­koztak, tatarozták, átépítették a fürdőt, hogy több férőhellyel, korszerűbben kezdődjön újra üzemeltetése. Tizennégy zuha­nyozót építettek, négy új láb­mosókádat szereltek, megjaví­tották a fűtést, ivókutat építet­tek és így megoldották a fürdő ivóvízellátását is. Azelőtt az öl­tözőhelyiségbe betört a gőz. Ezen a bajon áthelyezéssel és új vas- ajtók felszerelésével segítettek. És a szekrényeken kívül új 100 személyes közös ruhatárat ja építettek, így többen látogathat­ják egy időben a fürdőt. A ter­mek már frissen meszelve vár- [ ják a megnyitás napját. A fürdő .heti 48. órán át áll a dolgozók rendelkezésére. A ta­pasztalatok szerint a reggeli órákban kevés volt a látogató, ezért szerdán, csütörtökön, pén­teken reggel 10 órától este 9-ig, szombaton reggel 10 órától este lü-ig áll majd a dolgozók ren­delkezésére december 15 után a kecskeméti köz- és kádfürdő. Pionírok és úttörők találkozója

Next

/
Oldalképek
Tartalom