Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-01 / 26. szám

BACSKIS KUN MEGYEI X. ÉVFOLYAM, 26. SZÄM MEGYEI PARTB1 Ara 50 fillér H2ZH2Q5E1 1955 FEBRUAR 1. KEDD A MAI SZAMBÁN V. M. Molotov beszélgetése W. R. Hearst és Kings­bury Smith amerikai újságírókkal 1955. jan. 29-én. — Akik meggyorsítják, megkönnyítik a munkát. — Töb­bet törődjünk a verseny értékelésével. — Ezt láttuk, hallottuk Sükösdön. — Hogyan készül a Népújság. A magyar sajtó ünnepe Ma ünnepeljük a magyar sajtó napját. E napon emlékezik meg dolgozó népünk küzdelmeinek, harcainak egyik eredményes fegyveréről, a sajtóról és fegyvertársairól, a sajtó munkatársairól. Azt a magyar sajtót ünnepeljük ma, amely következetesen segí­tette munkásosztályunkat, egész dolgozó népünket a nehéz idők­ben, s amely tevékenyen részt vesz ma is boldog életünk kimun­kálása útjába került nehézségek leküzdésében. Tizenhárom évvel ezelőtt, február 1-én jelent meg a Szabad Nép, amelyet a magyar nép történelmének, leggyászosabb idő­szakában, a fasiszta terror, a hadbíróságok legsötétebb idején állítottak elő a kommunisták életük veszélyeztetésével, hogy le­leplezzék a fasizmus nemzetgyilkos politikáját és megmutassák azt az utat, amelyen a magyar népnek haladnia kellett. Mély gyökerekből fakad az a bizalom, amely a párt sajtója felé árad; azokból a sajtótermékekből, amelyek 1848 óta vezették, segítették népünk szabadságát, békéért való küzdelmét, azoknak a sajtó- munkatársaknak példájából, akik vérüket, életüket áldozták drága hazánkért, népünk boldogságáért. Nagy utat tett meg sajtónk. Különösen sokat haladt előre .azánk felszabadulása óta. Az elmúlt tíz esztendő nehéz harcai­ban, a győzelem örömeiben ott volt mellettünk, segítette munkán­kat az ipar fejlesztésében, a mezőgazdaság fellendítésében, a tu­domány, a kultúra forradalmasításában, az élet mindéit területén. Segített leleplezni, harcolni az ellenség ellen, rávilágított csel­szövéseire, amellyel felszabadult népünknek ártani igyekezett. 4 sajtó a szocialista építés tevékeny részese, aktív munkása: buz­dít, nevel, tanít. Ugyanakkor fáradhatatlanul harcol az imperia­listák háborús törekvésének leleplezéséért, hozzájárul ahhoz, hogy népünk megismerje a felszabadult országok ádáz. gyűlölt ellenségeit. És segítse harcunkat ellenük, a háború vámszedői ellen, — szabadságunk, függetlenségünk, eredményeink megvé­déséért, boldog jövőnkért — a békéért. A mi sajtónk hatalmas i.eje, hogy minden sorával a nép ügyét, a béke ügyét, az igazság ügyét, a szocializmus ügyét szolgálja. Elősegíti a baráti népek összefogását, tanít a béke legszilárdabb támaszának, a hatalmas Szovjetuniónak és népeinek megismerésére. És ez szinte felbecsül­hetetlen érdeme sajtónknak. Az elmúlt tíz esztendő igazolta, hogy a magyar sajtó méltán megérdemelte azt a bizalmat, amellyel dolgozóink körülveszik. Ez a bizalom, megbecsülés azonban kötelez. Kötelez minden Saj­ónál dolgozó munkatársunkat a további jó és jobb munkára. Kü­lönösen most, amikor az ország óriási munkába fogott. Végre kell hajtanunk az új szakasz politikáját, a mezőgazdaság fejlesztésé­ből szóló párt- és kormányhatározatot, a dolgozók életszínvonalá­nak állandó emelését, tovább kell fejlesztenünk a békeharcot. És a nagy munka még az eddigieknél is alaposabb, jobb tevékenységet követel. Ezért érzem, hogy nem vagyunk ünnep- rontók, ha megmondjuk, hogy van még javítani való sajtónk munkájában. Igényesebbnek kell lennie, még inkább tárgyilagos­ságra kell törekednie, ez kétségtelenül elősegíti a tömegekkel való jobb kapcsolatát. Sajtónknak is a népben van az ereje. Ezért hangja nem lehet hivatalos, hanem a nép hangja, a párt hangja csendüljön ki írásaiból. Es amikor a népre apellálunk, azt is feladatává kell tennünk még sajtónknak, hogy bátrabban, kezdeményezőbben tárja fel előrehaladásunk problémáit. Kutassa és karolja fel az újat, s azt, ami értékes munkánkban, kö­vetkezetesebben bíráljon mindent és mindenkit, ami és aki kés­lelteti, akadályozza fejlődésünket. Segítse elő az alulról jövő ellenőrzést, a tömegek kezdeményezését. Bátrabban nyúljon azok­hoz a kérdésekhez, amelyeket a mindennapi élet vet fel. Mind­emellett arra kell törekednie, hogy megtalálja azt a módszert, xmellyel igaz módon fel tudja tárni a dolgozók többségéi érintő legfontosabb problémákat. Ezért szüntelenül tanulnia kell példa­képünktől, a Lenin és Sztálin által alapított szovjet sajtótól. A sajtó munkásainak fel kell ismerniük nagy felelősségüket népünk neveléséért. Ezenkívül egy pillanatra sem szabad megfe­ledkezniük arról, hogy szerte a világon ádáz küzdelem folyik a béke legyőzhetetlen erői és a háborúra spekuláló imperialisták között. Most, amikor a sajtónap alkalmából mérlegre tettük a mi xajtónk eredményeit és gyengeségeit, megállapíthatjuk, hogy a mérleg kétségtelenül az eredmények felé billen. Megállapíthatjuk, hogy sajtónk munkásai méltó harcosai az új szakasznak. Dolgozó népünk győzelmeink részeseinek ismeri el a sajtó munkásait, mert a párt szavát tolmácsolják. Dolgozó népünk szereti a sajtót, mert szereti a pártot, amely annak munkáját irányítja. A mi sajtónk munkásai méltók azokhoz a hősökhöz, akiket nem rettentett vissza a börtön, a halál, amikor a magyar nép (elszabadulásának ügyéért kellett harcolnia, mert tudták, hogy igaz ügyért harcolnak. Ilyen töretlen hittel és lelkesedéssel küz­denek ma is a sajtó munkásai, azoknak a nagy céloknak meg­valósításáért, amelyek a pái% a kormány, a népjólét, a szebb, gazdagabb élet eléréséért, szabadságunk és békénk megvédéséért elénk tűzött. HALANDA ISTVÁN a kecskeméti párt-végrehajtóbizottság első titkára. A KALOCSAI és Kalocsa kör­nyéki paprikatermelő dolgozó parasztok a szerződött termest átadták a Kalocsavidéki Fűszer­paprikaipari Vállalatnak feldol­gozásra, — belföld, külföld ré­szére. AZ ITT DOLGOZOK sem késlekednek, legalábbis a felsza­badulási versenyben tett fel­ajánlásaik arra utalnak, hogy gyorsan és jól fognak dolgozni. Az I. negyedévben 103 száza­lékra kívánják teljesíteni tervü­ket. A legfrissebb termelési je­lentés erről így szól; január hó 20-ig félkész-termék tervüket 19 százalékkal, őrlési tervüket 1.9 százalékkal, kiszerelési tervüket pedig 6.2 százalékkal túlteljesí­tették. Javult a minőség is. A legjobb munkát a miskei, sü- kösdi, fajszi paprikafeldolgozó telep dolgozói végezték. ÉS AMI IGEN FONTOS, hogy ebben a hónapban is elismerés­sel nyilatkoztak a vásárlók a paprika minőségéről. Január hó 20-ig első negyedévi minőségi árutervüket már- 80 százalékra teljesítették. A gyengébb minő­ségű áru 60 százaléka már szál­lításra vár. Néhány szóval azok­ról az üzemrészekről, dolgozóik­ról, akik megelőzték az időt. JANUAR 21-ÉN a félkész- termékeknél fogialatoskodók 28-i, az őrlésnél dolgozók 27-i, a kiszerelésnél ügyeskedők pe­dig 31-i tervüket teljesítették. A DOLGOZOK lelkes alkotó- készsége a hó végére még így bővíti a termelésről szóló jelen­tést: álljuk szavunkat, terven felül 100 mázsa paprikát ad­tunk. Ebből jutott a belföldi szükséglet kielégítésén túl Szov­jetuniónak, Uruguaynak, Dániá­nak, Svédországnak. Svájcnak. Angliának, Finnországnak és Ausztriának. A Kiskunfélegyházi Vasútállomáson a Hatvani-brigád tagjai a legszorgalmasabbak A Kiskunfélegyházi Vasútállomás dolgozói az olcsóbb és gyorsabb vasúti szállítás sikeréért munkálkodnak. A tolató­brigádoknak naponta négy tehervonatot kell összeállítani, ami legalább 220 teherkocsinak helyes összesorolását jelenti. Ezt a munkát úgy kell elvégezni, hogy a kocsik úgy sorakozzanak egymás mögött, hogy minden nehézség nélkül az irányított állo­máson kevés idő alatt le tudják kapcsolni. Ezenkívül még hely­ből tíz személyvonatot és 34 átmenő vonatot indítanak. Ebben a munkában a legszorgalmasabbak a Hatvani-brigád tagjai, akik január 10-től 20-ig 102 százalékra teljesítették tervüket. A fel-' szabadulási verseny második helyezettje jelenleg a Danis-brigád 97 százalékkal, A kiskunmajsai vasutasok sem tétlenkednek A Kiskunmajsai Vasútállo­más dolgozói is versenyeznek. Január 23-án Dudás József for­galmi szolgálattevő, Német Ist­ván és Kelemen Ferenc váltó­őr a jó együttműködés folytán 126 százalékra teljesítették napi- tervüket. Jüshddek a 0jajai TjatufayAamqhaii , /f. Bajai Tangazdaság ta- Cé* valyelőtt homoktalaj­javítási kísérleteket kezdett. Egy táblán fővetésnek somkórót, egy másikon szeges ledneket vetet­lek. Ezek beszántása után gu- gonülő tököt termesztettek eze­ken a táblákon. Ezzel kívánták a somkóró és a szeges lednek földalatti bomlását meggyorsí­tani, hogy minél több szerves anyaggal gazdagíthassák a ho­moktalajt. Az ilyen kísérleti parcellákban ültetett gyümöl­csösökben az általános zöldhaj­Január hónapban 37 új belépő a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteibe A kiskunhalasi járásban január hónapban tovább erő­södtek a termelőszövetkezetek. Január 1-től 28-ig összesen 27 család lépett be 37 taggal és 208 katasztrális hold tőid­del, ebből szántó 120 hold. Belépések történtek a Jánoshalmi Petőfi, a Zsanai Uj Világ, a Kéleshalmi Bástya, a Rémi Dózsa, a Kunfehértói Vörös Hajnal és Béke, valamint a Rémi Kilián termelőszövetkezetekbe. A vcrscnymozgalom is egyre nagyobb arányokat ölt a járás termelőszövetkezeteiben. A járás 25 termelőszövet­kezete közül 14 áll már párosversenyben. Bogárdi János, tsz-szervezö. Budai föld a vaskúti határban Vagyont érő kincs a földben. Lehet így is kezdeni ezeket a so­rokat, melyek Vuskútról szól­nak, a tanácsháza mögötti ma- rasdi részről, ahol budai földre bukkantak. A terület valamikor víz alatt állott. Vizét később az Igali- csatornába vezették. Mélyen fek­vő terület, a környékbeli terü­letekről az esőzések nyomán a víz szívesen keres itt magának menedéket. A régiek úgy emlé­keznek, valamikor ezen a részen halastó volt. Ha volt, hát most újból az lesz. Harminc holdnyi területen 70 centimétertől 1 méter mélységig találni itt budai földet. Keresett cikk. Nemcsak a háziasszonyok használják meszelésre, de a szo­bafestők is használják a külön­böző festékanyagok keverésénél. A vaskúti tanács vállalatot létesít a budai föld kitermelé­sére. A tavasszal már meg is kezdheti munkáját a -Budai föld Kitermelő Vállalat«. A közeli napokban megérkezik a prés, hogy a kitermelt budai föld mintadarabjait elkészítse. Többezer vagon budai töld kitermelésére lehet számítani. Vaskút el tudja majd látni az egész megye szükségletét. A köz­ség jelentős bevételi forráshoz jut. A budai föld mázsája 44 fo­rint. A tanácsnak megvan a terve a földterület további hasznosí­tására is. A kitermeit oudai föld helyén halastó lesz. A tanácsi vállalat jövedelme pedig a község fejlesztési tervé­nek anyagi alapjait biztosítja. tásos növekedés sokkal jelentő-* sebb volt. Jetiben az évben a kísérte-\ tek tovább folynak, újabbi ílO holdat vonnak be erre a. ' célra. A szőlőtelepítéseknél is új el-' járást vezettek be. Egy 16 ho! das táblán a tavaszi szőlőtelepi- téssel szemben, ősszel végeztél? ezt a munkát. Mi az előnye en­nek? Elsősorban az ősszel tele­pített szőlővessző, ahogyan a for- gatott talaj ülepedik, vele ülepe­dik. Légüres tér nem maradi aminek következtében a vessző­penészedés — amely a tavaszi■' telepítéseknél olyan gyakran1 mutatkozik — nem fordulhat' elő. JU ősik nagy előnye az ősz' telepítésnek, hogy megkapja a. téli csapadékot, fejlődésének leg­fontosabb előfeltételét. Azzal- hogy hozzájut a téli csapadék­hoz, száraz tavasz esetén is lehe­tővé válik a vessző fejlődése, el­lentétben a tavaszi ülletésseU amikor szárazság esetén a vesz- szők sokat szenvednek. Az őszi telepítés megeredési százaléka is magasabb, a vesszők beönlözést munkáját meg lehet takarítani és ami talán a legfontosabb, a tavaszi munka végzésének leg­nagyobb idejében mm kell a fi­gyelmet és a munkát éppen ezek­ben az időkben a szőlőtelepítésre fordítani. f-Jl Bajai Tangazdaságban a kísérletezéseken kívül je­lentős újítás is született a per­metezés meggyorsítására. Ilel- lenbart György pincemester egy magasnyomású permetezőgépre hatsugárban működő permetező rózsát szerelt. Egy ember két sor permetezését tudja egyidőben el­végezni. Az újítás a gazdaságban 40 százalékos munkaerő megta­karítást jelent, Fokozódik a felszabadulási verseny megyénkben Bővül a termelési jelentés szöveges terven jelül 100 mássa őrölt paprika

Next

/
Oldalképek
Tartalom