Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-30 / 25. szám

Épül a gigantikus mű. Óriási állványok jelzik a roppant munkát. A vízierőmű alapjait a Volga víztükre alatt 40 méternyire he­lyezték el. A Volga jobb oldalán egy kilométernél hosszabb patkó alakú gödörben épül a hatalmas mű. A »gödörhöz-« rengeteg se­gítő eszköz tartozik. Nem messze tőle épültek a hatalmas transz­formátorok, áramállomások, hegesztő-művek, betongyárak. Széles autóstradák visznek a műhöz. Toronydaruk erdeje mutatja az építkezést. A Volga egyik partjáról a másikra több, mint hat kilo­méter hosszú kötélpályát építettek. Egyidőben a hatalmas vízi- erőmű építkezésével építik a magasfeszültségű távvezetékeket. Moszkvát fogják innét árammal ellátni. Exkavátorok százai lépkednek a Volga partján, öntött marko­lójuk szünet nélkül vájja a termékeny földet. Nemrég megvál­toztatták az első fal dőlésszögét, ílymódon kiküszöbölték, hogy a nyirkos, agyagos föld ráragadjon a markoló falára. Egyre határozottabban rajzolódnak már ki a vízierőmű körvona­lai. Van, ahol még folyik a betonozási munka, másutt már a sze­relési munkát végzik. A Volga két partja közötti drótkötélpályán, magasan a víz felett állandóan közlekedő csillékben követ, kavi­csot, betonvasat, stb. szállítanak. A munkások versenyben fára­doznak azon, hogy e hatalmas volgai létesítmény hidroturbinái ez év őszén már szolgáltassák az első ipari áramot. A Volga mentén elterülő földek igen termékenyek. A száraz éghajlat azonban nem kedvez a mezőgazdaságnak. Ezért a szovjet dolgozók elhatá­rozták, hogy e terület érintetlen kincseinek kiaknázása érdeké­ben a Volgán, a Kujbisevi kerü­letben, vízierőművet létesítenek. A vízierőmű olcsó árama hajtja majd az öntözőtelepek szivaty- tyúit, motorjait. így jut a szá­raz talaj az éltető vízhez. A vízi­erőmű olcsó árama mozgatja a villanytraktorokat és az üzemek gépeit is. Míg a háborús uszítok évek óta a diplomácia boszorkány- konyhájában egy újabb háború kirobbantásának a receptjén tö­rik a fejüket, addig a szorgos szovjet emberek öt év óta a Vol­ga mindkét partján a béke gi­gantikus alkotásán, a világ leg­nagyobb vízierőművén fáradoz­nak. A volgai óriás teljesítőké­pessége 2.1 millió kilowatt lesz. Nem csoda, hogy az óriási vízi­erőmű munkálatain az egész szovjet nép segít. A kujbisevi vízierőmű építkezéséhez fogha­tót ugyanis sem méreteiben, sem ütemében nem ismer a világ. Elegendő két számadat ennek a bizonyítására. Az építkezésnél összesen 150 millió köbméter földmunkát kell elvégezni. Ha ezt a töménytelen mennyiségű földet vagonokba raknánk és azokból szerelvényt állítanánk össze, akkor a szerelvény négy­szer érné körül a földet az Egyenlítő mentén. Hét és fél­millió köbméter betont használ­nak fel az erőmű fő épületeihez. A gigászi építkezés munká­latainak elvégzését biztosítja a Volga két partján épült számos kisegítő üzem és több nagyszerű betongyár. A Szovjetunió ipara pedig olyan kiváló szívó-kotró­gépet adott az építkezéshez, amely 30.000 kubikos munkáját végzi el. Egy ilyen gépnek 4400 kilowatt teljesítményű motorja van, vagyis ez a szívó-kotró annyi villamosáramot fogyaszt, mint amennyit egy 300.000 la­kosú város. Annak ellenére, hogy a Volgát jégpáncél borítja, a szívó-kotrók tovább folytatják munkájukat. Ugyanis olyan szivattyúiéit al­kalmaznak, amelyek felszínre szivattyúzzák a. fagypont feletti hőmérsékletű alsóbb vízrétege­ket. Ennek a körforgásnak se­gítségével sikerűi meglazítani a szívó-kotró körülli jégpáncélt. Az építkezés alatt a Volga partján számos új lakótelep nőtt ki a földből. Innét kényelmes autóbuszok szállítják az építőket a munkahelyükre. Útjuk alig 20 percet vesz igénybe. Sok száz munkás tanul az esti hidrotech­nikai technikumon és a Kujbi­sevi Ipari Főiskola esti tagoza­tán. Az új lakótelepeken min­denütt és mindenben érzik az építők, hogy gondoskodnak min­dennapi szükségleteik kielégíté­séről. fj'gyre jobban bontakoznak ki az óriási vízierőmű körvonalai. És nincs messze már az idő, amikor megindul a gigantikus mű víziturbináiban a zúrboló hang, amelynek nyomán áramot szolgáltat a volgai óriás. A tervek szerint 1955 őszén szol­gáltatja az első ipari áramot a hatalmas erőmű. A hatalmas építkezés is bizo­nyítja a szovjet rendszer nagy életerejét. Tükrözi a szovjet or­szágban folyó békés építő mun­kát és azt, hogy a szovjet em­berek megingathatatlanul bíz­nak erejükben és ügyük legyőz­hetetlenségében. Jól haladnak a Szovjetunió­ban a hatalmas vízierőművek építkezései. A villamosenergia I termelése a múlt évben már há­romszorosa volt az 1940. évinek. Leninnek az ország villamosí­tására vonatkozó végakarata mindinkább megvalósul, Az erőmű alapárka felett 40 méter magasságban hatalmas áll- ványhid épült. Ezen szállítják az építkezéshez szükséges betont, állványrészeket, stb. a kívánt helyre. A vizierőmű építkezésénél rengeteg vasvázat használtak fel. Az építkezés területén az üze­mek többezer tonna súlyú hegesztett fémszerkezetet készítettek. A kép bemutatja az armatúra-hegesztőmű villanyhegesztőinek munkáját. Oj lakóházak épülnek, új városok keletkeznek. A vizierőmű épít­kezésével egyidőben folyik a lakóház és jóléti építkezés is. Sok­sok család kapott már lakást, öt évvel ezelőtt még sokan sátrak­ban laklak, ma már egész városok nőttek ki a Volga partján. Lakótelepből lett várossá Zsigulevszk is. Egy év alatt több, mint 40.000 négyzetméter lakást építettek. Az ifjúság iskolákat, a gyer­mekek napközi otthont, bölcsődét kaptak. Sok más intézmény is épült. A képen látható, mint ellenőrzi az egyik főmérnök (jobbra) a fő­munkavezetővel a lakóházak építési munkáját. A gyorsiramú építkezésnél az elvtársi segítségnyújtás, valamint iskolák, tanfo­lyamok hálózata segíti az emberek fejlődését. Az építők így együtt nőnek az építkezéssel. Amilyen mértékben haladnak az erőmű munkálatai, olyan arányban fejlődnek az ott dolgozó emberek is. Vannak sokan, akik azelőtt sohasem láttak exkavátort, ma pedig remekül kezelik a gépet. Sőt sokan újításaikkal, ésszerűsí­téseikkel meggyorsítják az építkezést. Mindenkit az a cél fűt, hogy minél előbb üzembe léphessen a világ legnagyobb erőműve, a kommunizmus hatalmas alkotása, a béketábor egyik leggigantikusabb bástyája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom