Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. december (9. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-01 / 284. szám

Az SZKP tap asztalai ail» 61 A propagandista beszédkultúrája A. Jefimov, a moszkvai állami egyetem professzora cikkéből. »■Az agitációs munkában a legnehezebb — írta Kulinyin —, úgy megtanulni beszélni, ahogyan kell. Első pillanatra ez fur­csának tűnik, hiszen az ember már két éves korától beszél. Való­jában pedig nagy és nehéz dolog... Az agitátor számára a nyelv mindennél fontosabb.« A világos, értelmes és meggyőző beszéd, a pontosan és ért- netően kifejtett gondolatok, a színesen és érzékletesen bemuta­tott tények — ezek a legfőbb követelmények, amelyek jogosan elvárhatók a propagandista előadásától. Az élőbeszéd sajátszerűsége abban nyilvánul meg, hogy itt az írástól eltérően javítás és törlés nélkül azonnal »végleges for­mában« kell beszélni. A szónok egyidejűleg szerző és saját szö­vegének előadóművésze is. Nem ritkák azok a művelt és olva­sott emberek, akik kitűnően kifejtik gondolataikat írásban, pa­píron, az előadóteremben azonban, amikor a közönség előtt szó­ban kell kifejteniök ugyanazokat a gondolatokat, gyakran tehe­tetlenek, mert nem rendelkeznek szónoki tudással. Ügyesen kell az élőszó előnyét kihasználni, az egész előadás idején feltétlenül ügyelni kell arra, mit és hogyan fejezünk ki és nagy figyelmet kell fordítani, nemcsak a tartalomra, hanem az anyag kifejtésének módszereire és eszközeire is. A legjobb pro­pagandisták gyakorlatából ismeretes, hogy az állandó önellen­őrzés, a beszéd figyelése, jó eredményeket szül. Gyakran a propagandisták, különösen a tapasztalatlanok, megfeledkeznek erről a szabályról és kritikátlanul megismétel­nek olyan semmitmondó kifejezéseket, mint »egybehangolni a riérdést«, »felborította az előkészületeket«, »egy sor rábízott kér­dést elgáncsolt«, »a tömegmunka vonalán«, »hozzáál a kérdés­hez« és más hasonló kifejezéseket. Ezek a szóösszetételek ter­mészetesen csak rontják a propagandista nyelvét és egyáltalán ,iem szolgálják az anyag közérthető kifejtését. Világos, hogy el kell őket kerülni. Sok függ attól is, hogy milyen a propagandista viszonya a hallgatóihoz. Gyakran az előadó lebecsüli hallgatóságának poli­tikai és kulturális színvonalát. Azt hiszi, jobban megérti, ha túl­ságosan egyszerűen beszél és éppen ezért »népieskedni« kezd. Az ilyen propagandista megsérti a hallgatóságát. Lenin felháboro­dással ítélte el a munkásokkal való »gügyögés« minden fajtáját, a komoly tárgyalásnak »szóviccekkel és frázisokkal való helyet­tesítését«. Szónoki tapintatlanság az is, amikor a propagandista kérke­dik saját ismereteivel, csiszolt mondatokat fitogtat. Az ilyen szó­nok mindent alárendel a szép, cikornyás frázisoknak. A hallga­tónak akaratlanul is kedve támad, hogy Tutgenyév hősének, BaZarovnak szavaival rendreutasítsa: »Árkágyij barátom, ne be­szélj szépen!« A nyelv képszerűségének és gazdagságának fel­tétlenül párosulnia kell az egyszerűséggel. Minden propagandista képes és köteles is fejleszteni szónoki képességét. »A költő születik, a szónok lesz« — mondja a latin közmondás. (Megjelent a Komszomolszkája Pravdában.) MOSZKVA (TASZSZ) M Prifti, az Albán Népköztársa­ság rendkívüli és meghatalma­zott moszkvai nagykövete no­vember 29-én fogadást rende­zett az Albán Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe — Albá­nia felszabadításának tizedik évfordulója alkalmából. A foga­dáson megjelent L. M. Kagano- vics, V. M. Molotov, M. G. Per- vuhin, M. P. Taraszov, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa Elnök­ségének helyettes elnöke, V. T. Lacisz, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa nemzetiségi tanácsának elnöke. A vendégek között voltak az európai béke és biztonság kér­désével foglalkozó értekezletre Moszkvába érkezett küldöttsé­gek, köztük a Magyar Népköz- társaság küldöttsége Hegedűs Andrással, a minisztertanács el­ső elnökhelyettesével az élén. A fogadáson megjelentek a Moszkvában akkreditált diplo­máciai képviseletek vezetői, a szovjet és a külföldi sajtó tudó­sítói. M. Prifti, az Albán Népköz- társaság rendkívüli és megha­talmazott moszkvai nagykövete és V. M. Molotov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, a Szovjetunió kül­ügyminisztere beszédet mondott. A fogadás szívélyes és baráti légkörben zajlott le. (MTI) Takaros házak a faluvée'en ffn kocsin Sza­badszállásról Fülöp- szállásra átázunk, a jalu elején több pi­roscserepes, vakolat­lan házat látunk. Az egyik kétszoba-kony- iiás, kamrás, a másik egyszoba-konyhás, igen csinos, takaros kis házacskák, még hé­rités nélkül. Kik építették eze­ket a kis családi háza­kat? Benéztem az egyik portára. Zárva volt, a másik, a har­madik is. Megindulok találomra a Vörös Csil­lag termelöcsoport köz­pontja felé. Vida Imre elvtársat találom a székházban, áruért jött a faluba. Beszélgetés közbén megtudom, hogy az áj kormányprogram,m ad­ta lehetőségeket fel­használva, a csoport közgyűlése jelölte lei azokat a tagokat, akik érdemesek arra, hogy állami támogatással családi házat építhesse­nek. __ jgy történt, h ogy tizenegy csoport­tag a nyáron megkezd­te az építkezést. 110 vagon építőanyag ér­kezett. Egy ház fel­építését 2't-000 forint kölcsönnel segíti az ál­lam. A kétszobás lakás 20.500, az egyszobás pe­dig 16.000—16.500 fo­rintnál nem került töb­be, mert az építtetők is igyekeztek saját ere­jükkel csökkenteni a költségeket. Maga a csoport is kocsi-fuvarral segítette ölcet. Az építőanyagot az állomásról a hely­színre szállított». Nagy volt a sürgés-forgás. A három telekszomszéd: UcUtnlcár Pál, Balogh Lajos és Téglás Ferenc vágyakozva nézte ezt a mozgalmas életet, ők napszámos emberek Régóta forgatják fe­jükben a tervet, ho­gyan is tudhatnának mégis építkezni. Már van egy kis spórolt pénzük. Először meg­vették a cserepet, a szükségesnél több vá­lyogot vetettek, a fö­lösleget eladták és volt ismét pénzük. Ezen er­dei fát vásároltak és a bognárnál felfürészel- tették. Ismerősök és rokonok segítségévei aztán ök is felépítették az egy szoba-konyha, kamrás kis házacskát, melyekbe boldogan be is költözködtek. Most már nem tizenegy, hanem tizen­négy üf házacska hir­deti boldogabb életü­ket. H Csoü En-'ai— Kehru alapelvek képezik a Vietnami Demokratikus Köztársaság és Burma kapcsolatának alapját is Ho Si Minh elnök találkozója a burmai miniszterelnökkel HANOI (Uj Kína) U Nu, Bur­ma mínisztei'elnöke feleségével együtt Kína felé utaztában hét­főn délben Hanoiba, a Vietnami Demokratikus Köztársaság fő­városába érkezett. Ho Si Minh, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság elnöke hétfőn este díszvacsorát adott U Nu miniszterelnök és felesége tiszteletére, amelyen megjelen­tek a burmai küldöttség tagjai, valamint Burma pekingi nagy­követe. A díszvacsorán Ho Si Minh üdvözölte a burmai vendégeket, majd U Nu miniszterelnök vá­laszolt az üdvözlésre. A díszvacsorát megelőzően megbeszélés folyt le Ho Si Minh elnök és U Nu búim ai minisz­terelnök között, amelynek vé­geztével a következő közös nyi­latkozatot adták ki: Ho Si Minh elnök és U Nu, a Burmai Unió miniszterelnöke hétfőn megbeszélést folytatott a Vietnamot és Burmát közösen érintő kérdésekről. Az elnök és a miniszterelnök nagy figyelem­mel kíséri az indokínai béke megszilárdításával kapcsolatos kérdéseket. Az indokínai béke megszilárdításával kapcsolatos az indokínai .országok számára, hogy minden külső beavatkozás nélkül függetlenségben és jólét­ben éljenek és hozzájáruljanak Délkelet-Ázsia és az egész világ békéjének megőrzéséhez. Az el­nök és a miniszterelnök hangoz­tatták a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormánya és a Bur­mái Unió kormánya felfogásá­nak teljes azonosságát, annak az öt alapelvnek a tekintetében, amelyet a kínai-indiai és a kí- nai-burmai közös nyilatkozat szögez le és kinyilvánították azt a véleményüket, hogy ugyaneze­ket az alapelveket kell alkal­mazni Vietnam és Burma, vala­mint más országok kapcsolatai­ban is. Mind Ho Si Minh elnök, mind U Nu miniszterelnök kife­jezte azt a reményét, hogy a Vietnam és Burma között fenn­álló barátság a jövőben még jobban megszilárdul és a két ország kapcsolatai még szúró­sabbakká válnak.« (MTI) r Ufabb könnyítés a beadási hátralékok rendezésére A dolgozó parasztság zöme már teljesítette egészévi beadási kötelezettségét, vannak azonban nagy számmal olyan termelők is, akik egyik-másik beadási cikk­ből hátralékosok, mert az elő­írt állati termék-, vagy termény­féleségből nem rendelkeznek elegendő mennyiséggel. A begyűjtési miniszter decem­ber elsején hatályba lépő utasí­tása széleskörű lehetőséget biz­tosít ázokhak a termelőknek, akik kötelezettségüknek becsü­lettel eleget akarnak tenni, hogy pótolják a mulasztást, törlesz- szé'k adósságukat. Az utasítás széleskörű helyet­tesítésre ad módot, megengedi, hogy a hátralékos termelők be­, MOSZKVA (TASZSZ) V. M. Molotov, a Szovjetunió külügy­minisztere november 29-én fo­gadta W. N. Walmsleyt, az Egyesült Államok ideiglenes ügyvivőjét, akinek átnyújtotta a szovjet kormány emlékiratát. A diplomáciai okmány az atom­energia békés célokra való fel- használásának kérdésével fog­lalkozik. A szovjet kormány emlékira­ta válasz az Egyesült Államok kormányának arra a memoran­dumára, amelyet Dulles, az Egyesült Államok külügymi­nisztere nyújtott át 1954 novem­ber 3-án Washingtonban G. N. adási kötelezettségüket, ha az eredeti cikkből vagy kenyérga­bonából nem tudják teljesíteni — vágómarha kivételével — bármely más beadásira alkalmas Cikkel, szabad választásuk sze­rint teljesíthessék. Egyedül a hízottsertés és a zsírbeadási kö­telezettséget nem lehet mással helyettesíteni. Az utasítás szerint a begyűj­tési dolgozók a termelőket 1954 december 15-ig felkeresik és megbeszélik velük, hogy a hát­ralékot milyen cikkben tudják teljesíteni. A megbeszélésekig az eddigi hátralékot nem emelik fel. A sertésbeadási hátralékok Zarubinnak, a Szovjetunió nagy­követének. (MTI) Oberländer bonni miniszter a nyugatnémet-szovjet diplomáciái kapcsolatok felvételét kívánja BERLIN (MTI) Oberländer bonni áttelepítésügyi miniszter egy nyugatberlini sajtóértekez­leten azt a nézetét fejezte ki, hogy Nyugat-Németországnak a párizsi szerződések ratifikálása után diplomáciai kapcsolatra kell lépnie a Szovjetunióval és diplomáciai képviseletet kell lé­tesítenie Moszkvában. teljesítésében sertésbeadásra — az utasítás szerint — most is le­het társulni. A beadási kötelezettség telje­sítésére a megbeszélés után öt napot engedélyeznek. Ha a ter­melő ez alatt az idő alatt ígé­rete ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, a* kor hátra­lékát tíz százalékkal felemelik, s a felemelt hátralékot öt napon belül köteles beadni. Minden termelőnek érdeke, hogy éljen az új rendelkezés nyújtotta lehetőségekkel, hasz­nálja ki a könnyítést. így tudja csak rendezni adósságát és meg­könnyíteni a jövőévi beadás tel­jesítését, (MTI) Kuomiutaugista támadás egy dán kereskedelmi hajó ellen LONDON (TASZSZ) Mint a Reuter hírügynökség hongkongi tudósítója jelenti, az »Emilia MerSk« nevű dán kereskedelmi hajót az Amoj kikötőjétől 90 mérföldre északkeletre elterülő szigetről tűz alá vették a kuö- mintangisták partvédő ütegei. HÁGA. A hilversumi rádió jelentése szerint a hajó kapitá­nya elmondotta, hogy a tüzér­ségi támadé.s előtt egy repülő­gép körözött a hajó fölött. A kuomintangista ütegek lövedé­kei nem találták el a hajót. A dán hajó rendszeresen köz­lekedik Japán és a délkelet­ázsiai országok között. (MTI) V. M. Molotov as atomkérdésről szovjet emlékiratot nyújtott át a moszkvai amerikai ügyvivőnek Jazyg sír mező nyomaira bukkantak Bácsalmáson A történelmi múlt keresése, az emlékek feltárása el­évülhetetlen erővel folyik me­gyénk déli határán. A feltárt avar temetkezési helyek — jazyg-szarmata leletek, az Ár­pádkorabeli emlékek, mind azt mutatják, hogy a népvándorlás, és az ezt követő honfoglalás idejében, már sűrű települések voltak a bajai és bácsalmási já­rások vízbő, halban, vadban gazdag területein. Az eddig feltárt leletek s a települések nyoma azt bizonyít­ják, hogy egységes láncolatban telepedtek le az egykori törzsek, és azok a települések vetették meg első alapjait a később ki­alakuló falusi, tanyai községi életnek. Dr. Zalotay Elemér régész, muzeológus, legutóbb Bácsalmá­son bukkant értékes leletre. Az őszi mélyszántás és altalajmoz­gatás során emberi csontok, ko­ponyatöredékek, hosszú csontok kerültek felszínre. Máshol vi­szont cserépdarabok, likacsos téglák jöttek napvilágra. A kutatómunka Kígyós folyá­sa mentén indult meg. A vízfo­lyás egyenesen halad északról I délre, Mátételkéről jön és Ma­darasnak tart. Vízbősége cse­kély, mederszélessége keskeny, azonban széles völggyel rendel­kezik. Vízhozama egykor bősé­ges lehetett, amit a völgy szé­lessége is mutat. A folyás men­tén mutatkozó lápos, mocsaras terület, településre nem lehe­tett alkalmas, annál inkább mu­tatkozott alkalmasnak a feljebb húzódó dünnesor, amely homo­kos, dombos terület. A z első feltárás vázákat, ■**■ csontokat hozott felszín­re, melyek egy XII. századbeli sírmezőre engednek következ­tetni. A temető egyik pontján kisebb, téglányalakú építkezés alapja helyezkedik el. A téglák nem laposak, inkább középkori készítményekhez hasonló, lika­csos égetésűek, a XIV—XVI. században használtaknál vasta­gabbak. Ez arra a következte­tésre juttatta a kutatókat, hogy egy régebbi sírmezőbe később helyeztek el ismeretlen okból egy téglányalakú épületet. Ami viszont a kutatómunka eddigi eredményei alapján azt igazol­ja, hogy hosszabb ideig haszná­latban volt sírmezőre bukkan­tak, melynek kezdete az Arpád- korra nyúlik , vissza, élettartal­mával pedig, elnyúlik egészen a XV., esetleg a XVI. századig. A felszínre került és össze­gyűjtött cserépanyag azonban* ellentmond a következtetések­nek. A cserépanyagok formája* készítési módja, a sírmezőt az Árpád-kortól a XIV, századra korlátozza. A kutatómunka — a meg- állapítás ellentmondásait^ tisztázni, — most már vizsgálat alá vette a közelkömyéket is, A lelőhelytől száz méterre egy halom helyezkedik el. A felszí­nen itt is cseréptöredékek vol­tak találhatók. A halom azon­ban kétségtelenül és minden félreértést kizáróan népvándor­lás korabeli. Hasonlatos a ma- darasi lelethez. Távolabb pedig körülbelül három kilométerre hasonló halom található. Kézen­fekvő a feltevés, hogy egyidősek lehetnek. A kutatómunka eddigi ered- ményei igazolják azt a feltevést, hogy Madaras és Bács­almás is a Kígyós Ősfolyásának partján terült el, alig tíz kilo­méterre egymástól. így ugyan­azon néptörzs települési helye és temetkezési helye is lehetett egyúttal, Fogadás az Albán Népköztársaság moszkvai nagykövetségén

Next

/
Oldalképek
Tartalom