Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. december (9. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-01 / 284. szám

r BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG IX. ÉVFOLYAM. 284. SZÁM Ara SO filler 1954 DECEMBER 1. SZERDA A MAI SZAMBÁN A Csou En-laj—Nehru alapelvek képezik a Vietnami Demokratikus Köztársaság és Burma kapcsolatánaK alapját is — Ho Si Minh elnök találkozása a burmai miniszterelnökkel. — A szabadszállási határban. — Kecskemét zöldségtermesztésének múltja, jelene, jövője. — Zárszámadás hírei. — Kislakásépítkezéseink. V J 09 üdvözlet a győzelem szervezőinek Újabb nagyjelentőségű győzelem született. A tanácsválasztá­sok győzelme azt bizonyítja, hogy a népfront megerősödött, mély gyökeret eresztett dolgozó népünkben. A népi egység, a nemzeti összefogás nagyszerű példáját mutatta ez a választás. Párttagok es pártonkívüliek, dolgozó népünk minden rétegének közös erő­feszítése egyengette a választás ügyének a győzelem felé vezető útját. Hála és köszönet illeti a győzelem szervezőit, akik határtalan lelkesedéssel harcoltak az utolsó pillanatig a siker érdekében. Pártbeli, pártonkívüli népnevelő sokezres csapata, a Hazafias Népfrontba tömörült, különféle foglalkozású és világnézetű em­berek tömege s a párt által kiküldött elvtársak, akik heteken keresztül éjt nappalá téve segítették a helyiek munkáját, voltak a hősei ennek a küzdelemnek. S most, a nagy harc után a győ­zelem habárain álljunk meg egy pillanatra, méltassuk munkáju­kat, illesse őket a dicséret. Mert megilleti őket a dicséret. Bács-Kiskun megyében is, mint az ország többi részében, a választás mindent elsöprő sikert aratott. Megyénkben az utóbbi tíz év alatt nagy eredmények és győzelmek mellé sorakozik ez a választás. A népnevelők, a nép­front tagjai, s kiküldött elvtársaink nem sajnálták a fáradságot. Nem maradt család városainkban, falvainkban, a távoli tanyákon és a messzi pusztákon, akit meg ne látogattak volna. Elmenték a munkapadokhoz, traktorokhoz, s nem maradt jóformán senki sem, akivel ne beszélgettek volna. Beszélgettek a választókkai egyszer-kétszer, s ahányszor csak el tudtak jutni hozzájuk. Szó esett az egész országot érintő dolgokról, de megbeszélték a kis, helyi ügyeket is, meghallgatták a család panaszait, gondjait. Sok esetben felírták a panaszokat és elintézték, hogy azok orvos­lást nyerjenek. A példák ezreit lehetne felsorolni arra, hogy népünkben mennyire megnőtt a közügyek iránti érdeklődés. Alsómégyre még két évvel ezelőtt 5000 téglát szállítottak járdaépítés céljából. A téglák ezideig nem lettek felhasználva, sőt ahogy szinte gazdát­lanul hevertek, veszett is el belőle. Most, a jelölőgyűléseken fel­vetődött ez a probléma is és az alsómégyiek elhatározták, hogy társadalmi munkával elkészítik a járdát. Az elhatározást tettek követték, mert nemsokára be is fejezik a miunkát. Homokmégyre 20.000 darab téglát hoztak a gazdák Hajósról, szintén társadalmi munkával a népfront kezdeményezésére. A község lakói 30 ko­csival indultak egyszerre a tégláért és már ők is megkezdték a járdaépítést. A megye vezetői is közelebb kerültek a dolgozók ügyeihez. Pesir elvtársat, a megyei tanács mezőgazdasági osztályvezetőjét Szánk dolgozói jelölték a megyei tanácsba. Választói elmondot­ták neki, hogy a víz- és jégkárt a község volt tanácselnöke el­hanyagolta, így a károsultak még most sem kaptak semmi en­gedményt. Pesir eivtársnak szívügyévé vált a szankiak sérelme és közbenjárására már a megyei tanács illetékes dolgozói orvo­solják az ügyet. Megyénk dolgozói a választás napján már a kora reggeli órákban sűrű csoportokban igyekeztek a választóhelyiségek felé, nogy leadják szavazataikat a népfront jelöltjeire, a nép jelölt­eire, hogy ez így történt, abban oroszlánrésze van népnevelőink­nek és tanácstagjelöltjeinknek. Solti Imre, Homokmégy mácsa- szállási lakos, járási tanácstagjelölt a körzetében lakó válasz­tókkal sokat foglalkozott. Ennek eredménye az lett, hogy a kör­zetében lakó, mintegy 120 választó, már reggel 8 órára leszava­zott. Kühner Antal hasonló munkájának eredménye, hogy Csil­lagosba 8 óra 8 perckor befejezték a szavazást. Nagy segítséget nyújtottak a községekben folyó választási munkákban a megyei és járási pártbizottságtól kiküldött elvtár­sak. Segítségüket és fáradhatatlan munkájuk értékét felbecsülni nem lehet. Szabó Lajos elvtárs, a megyei pártbizottság munka­társa Homokmégyen 200 aktíva mozgósításával és irányításával napokon keresztül foglalkozott. Az eredmény az, hogy a község­ben még a délelőtt folyamán befejezték a szavazást. Kiss elvtárs, a kunszentmiklósi járási pártbizottság munkatársa, aki heteken keresztül segítette Szabadszálláson, a választás előkészítését, még a szavazás napján is kerékpáron járta a tanyavilágban lévő vá­lasztókörzeteket és segítette a népnevelők irányítását. Nagyszerű munka volt, amit a párttagok és pártonkívüliek a választási küzdelemben végeztek. Bensőséges kapcsolatok fej­lődtek ki a párt és a nép között, a vezetők és a dolgozók között. Választás befejeződött. A politikai munkát azonban tovább kell folytatni. A választási munka csak kezdet volt, de helyes úton indult. Kialakult az a módszer, mellyel dolgoznunk kell, olyan útra léptünk, amin tovább kell járni. Vezetőink megtanultak szót érteni a néppel s dolgozóink bizalmát fejezik ki a választás ered­ményei. Ezt a munkát tovább kell folytatni a választás utáni hétköznapokon, hogy dolgozó népünk erejével megvalósíthassuk pártunk júniusi politikáját. Moszkvában megkezdődött az európai béke és biztonság kérdésével foglalkozó értekezlet Moszkvában az európai béke és biztonság kérdésével foglal­kozó értekezlet első ülését V. M. Molotov, a Szovjetunió küldött­ségének vezetője nyitotta meg. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a meghívott államok nem valamennyien tartották lehetségesnek a részvételt az európai kollektív biztonsági rendszer létrehozása kérdésének megvitatásában, amely kérdés Európa valamennyi népét foglalkoztatja. Majd kijelentette, hogy a jelenlegi helyzet­ben a békeszerető országok nem érhetik be azokkal az intéz­kedésekkel, amelyeket eddig foganatosítottak a béke és bizton­ságuk biztosítására, és hogy erre való tekintettel — a szovjet küldöttség nézete szerint — az európai béke és biztonság kérdé­sével foglalkozó értekezletnek össze kell ülnie azoknak az álla­moknak részvételével, amelyek az említett meghívást elfogadták. Miután a küldöttségek vezetői támogatták ezt a szovjet javas­latot, V. M. Molotov nyilatkozatot tett. A Szovjetunió javasolja: 1. Semmikép ne engedjék feltámasztani a német mili- tarizmuít. 2. Teremtsék meg az euró­pai kollektív biztonsági rendszert. Molotov elvtárs nyilatkozata a moszkvai értekezlet első ülésén V. M. Molotov elvtárs nyilat­kozatában rámutatott, hogy azt a javaslatot, amelyet a szovjet kormány a Lengyel Népköztár­saság és a Csehszlovák Köztár­saság kormányának egyetérté­sével intézett af. európai álla­mokhoz, valamint az Egyesült Államok kormányához, hogy vegyenek részt egy általános európai értekezleten az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésével kapcsolatban, az Európában most kialakult helyzet diktálta. Ez a helyzet jogos aggodalmakat kelt az európai népekben. Az európai események fej­lődése — mondotta V. M. Molotov — a békét veszé­lyeztető úton halad, mert egyes nyugati államok, el­sősorban az Amerikai Egye­sült Államok, de Anglia és Franciaország is, határozot­tan irányt vett Nyugat- Xémetország felfegyverzé­sére és saját katonai cso­portjába való bevonására, amely szemben áll a többi európai állammal. Ez a Londonban és Párizsban kidolgozott egyezmények alap- gondolata. Most ezeket az egyezményeket ratifikálás alá bocsátják, hogy azután rátér­jenek ez egyezmények végre­hajtására. Molotov megállapította, hogy teljesen világos az a veszély, amellyel e tervek az európai béke ügyét fenyegetik. Molotov kijelentette, hogy e veszély ki­küszöbölése, a német kérdés megoldásának hathatós elősegí­tése, az európai béke és bizton­ság biztosítása céljából a Szov­jetunió javasolja, mondjanak le ezekről a tervekről és jussanak megegyezésre a következő alap­tételek alapján: 1. Semilyen körülmények kö­zött ne engedjék meg, hogy fel­támasszák a német militariz- must, amely felidézte az első és második világháborút és fogja­nak végre hozzá a német kérdés állhatatos és türelmes megoldá­sához a megegyezésre való tö­rekvés szellemében, elsősorban annak a négy hatalomnak meg­egyezése alapján, amely külön­leges felelősséget visel ezért és egyúttal az európai béke és biz­tonság biztosításáért. 2. Teremtsék meg az európai kollektív biztonsági rendszert a béke megőrzésében és megszilár­dításában érdekelt valamennyi európai állam részvételével, füg­getlenül állami és társadalmi berendezésüktől, ebhez a legtel­jesebb figyelemmel tanulmá­nyozzák mind az »összeurópai kollektív-biztonsági szerződés« szovjet tervezetét, mind más országok olyan javaslatait, ame­lyek c kérdésre vonatkoznak. Amint V. M. Molotov a to­vábbiakban megjegyezte, a Szovjetunió javaslatainak egy közös céljuk van: biztosítani az európai béke fenntartását és megszilárdítását. A párizsi egyezmények alapját viszont másfajta célkitűzések képezik. A párizsi egyezmények abból indulnak ki, hogy egyes euró­pai államokat szembeállítsanak más európai államokkal, kiélez­zék a közöttük fennálló ellen­téteket és folytassák a fegyver­kezési versenyt, amit csak egy újabb agresszió és egy újabb háború előkészítéséré irányuló tervek diktálhatnak. V. M. Molotov rámutatott, hogy a Szovjetunió megegyezés­re törekszik Franciaország­gal, Angliával és az Egye­sült Államokkal a német kérdésben, elsősorban a né­met állam egysége helyre- állításának kérdésében. Ilyen megegyezés elérhető, ha mind a négy hatalom Kelet- és Nyugat-Németország egymáshoz való közelebbhozása irányában fog cselekedni és arra törekszik, hogy az egyesült Németország valóban békeszerető, demokra­tikus állam legyen. Molotov utalt arra, hogy je­lenleg erőltetett ütemű előké­születek folynak a párizsi egyez­mények ratifikálására, majd ki­jelentette, hogy a párizsi egyezmények rati­fikálása és végrehajtása ko­moly bonyodalmakat okoz az egész nemzetközi hely­zetben. A szovjet kormány ebben az évben háromízben javasolta az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kormányainak, hogy együtt tárgyalják meg az európai kollektív biztonság ége­tő és igen megérlelődött kérdé­seit, de ezek a javaslatok egyet­len alkalommal sem találtak tá­mogatásra az említett kormá­nyok részéről. E kormányok nemcsak, hogy nem hajlandók megvizsgálni az összeurópai kol­lektív biztonsági szerződésnék a Szovjetunió által előterjesztett tervezetét, hanem semmiféle sa­ját javaslatot sem terjesztenek elő ebben a kérdésben. V. M. Molotov megjegyezte, hogy ez nem véletlen. Ismere­tes, az Egyesült Államok, Ang­lia és Franciaország kormányai­nak jelenlegi tervei a párizsi egyezményekben öltenek testet, amelyek célja nem az európai kollektív biztonság és béke biz­tosítása, hanem olyan katonai csoportosulások létrehozása az új rafelfegy vérzett Nyugat-Né­metország bevonásával, amelyek Európában a háborús veszély fokozódásához és a nemzetközi feszültség újabb kiéleződéséhez vezetnek. A békeszerelő európai államok erőinek tömörítéséről A párizsi egyezmények — hangsúlyozta V. M. Molotov — további, különösen veszélyes szakaszt jelentenek egy újabb európai háború előkészítésében. Kijelentette, hogy a békeszerető európai álla­moknak saját biztonságuk szilárd biztosítása érdekében tömöríteni és jelentősen fo­kozni kell erőiket a párizsi egyezmények ratifikálása és végrehajtása esetére. E célból védelmi képességük növelésére irányuló olyan intéz­kedéseket kell kellő módon elő­készíteniük, amelyek megfelel­nek a jelenlegi helyzetnek. Ez együttes intézkedéseket követel a jelen értekezleten részvevő államoktól fegyve­res erőik és azok parancs­nokságának megszervezése terén, de megkövetel más intézkedéseket is, hogy meg­bízhatóan védelmezzék né­peink békés munkáját, sza­vatolják határaink sérthe­tetlenségét és biztosítsák a védelmet egy esetleges ag­resszióval szemben. V. M. Molotov kifejezte azt a meggyőződését is, hogy az európai országok­nak ez a jelenlegi értekez­lete kétségtelenül fontos szakasz lesz az európai kol­lektív biztonsági rendszer megteremtésének útján, an­nak a rendszernek, amelyet Európa és az egész világ népei támogatnak és így elsőrendű jelentőséggel bír egy új világháború megaka­dályozása szempontjából. V. M. Molotov befejezésül ki­fejezte azt a meggyőződését, hogy az európai országoknak az európai béke és biztonság biz­tosítása ügyében megtartott moszkvai értekezlete becsülettel megbirkózik majd a reáváró íe.- adatokkak

Next

/
Oldalképek
Tartalom